2 Timothy 4

ϯⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲛⲛⲉⲧⲟⲛϩ ⲙⲛⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲕⲁⲧⲁⲡⲉϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲛⲧⲉϥⲙⲛⲧⲉⲣⲟ ⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲙⲡϣⲁϫⲉ ⲁϩⲉⲣⲁⲧⲕ ϩⲓϫⲱⲟⲩ ⲡⲁⲣⲁⲡⲟⲩⲟⲉⲓϣ ϫⲡⲓⲟ ϩⲙⲡⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲥⲉⲡⲥⲱⲡⲟⲩ ⲉⲡⲓⲧⲓⲙⲁ ⲛⲁⲩ ϩⲙⲙⲛⲧϩⲁⲣϣϩⲏⲧ ⲛⲓⲙ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲥⲃⲱ ⲟⲩⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲅⲁⲣ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲉⲛⲥⲉⲛⲁⲁⲛⲉⲭⲉ ⲁⲛ ⲛⲧⲉⲥⲃⲱ ⲉⲧⲟⲩⲟϫ ⲁⲗⲗⲁ ⲕⲁⲧⲁⲛⲉⲩⲟⲩⲱϣ ⲙⲙⲓⲛ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲥⲉⲛⲁϫⲡⲟ ⲛⲁⲩ ⲛϩⲉⲛⲥⲁϩ ⲉⲣⲉⲛⲉⲩⲙⲁⲁϫⲉ ϩⲱϩ ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲉⲕⲧⲟ ⲙⲉⲛ ⲛⲛⲉⲩⲙⲁⲁϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲙⲉ ⲥⲉⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⲉⲛⲉϣϥⲱ ⲛⲧⲟⲕ ⲇⲉ ⲛⲏⲫⲉ ϩⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ϣⲡϩⲓⲥⲉ ⲁⲣⲓⲡϩⲱⲃ ⲙⲡⲣⲉϥⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉⲕⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓⲁ ⲁⲛⲟⲕ ⲅⲁⲣ ⲁⲡⲁⲙⲓϣⲉ ⲟⲩⲱ ⲁⲩⲱ ⲁⲡⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲙⲡⲁⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲁⲓⲙⲓϣⲉ ⲙⲡⲁⲅⲱⲛ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲁⲓϫⲉⲕⲡⲡⲱⲧ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲓϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ϥⲕⲏ ⲛⲁⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲛϭⲓⲡⲉⲕⲗⲟⲙ ⲛⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲁⲧⲁⲁϥ ⲛⲁⲓ ϩⲙⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲡⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲛⲕⲣⲓⲧⲏⲥ ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲙⲁⲩⲁⲁⲧ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲛⲧⲁⲩⲙⲉⲣⲉⲡⲉϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲣⲓⲁⲡⲁⲧⲟⲟⲧⲕ ⲉⲉⲓ ϣⲁⲣⲟⲓ ϩⲛⲟⲩϭⲉⲡⲏ 10 ⲁⲇⲏⲙⲁⲥ ⲅⲁⲣ ⲕⲁⲁⲧ ⲛⲥⲱϥ ⲉⲁϥⲙⲉⲣⲉⲡⲉⲓⲁⲓⲱⲛ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉⲑⲉⲥⲥⲁⲗⲟⲛⲓⲕⲏ ⲕⲣⲏⲥⲕⲏⲥ ⲉⲧⲅⲁⲗⲗⲓⲁ ⲧⲓⲧⲟⲥ ⲉⲇⲁⲗⲙⲁⲧⲓⲁ 11 ⲗⲟⲩⲕⲁⲥ ⲙⲙⲁⲧⲉ ⲡⲉⲧϩⲁⲧⲏⲓ ϫⲓ ⲙⲙⲁⲣⲕⲟⲥ ⲛⲅⲛⲧϥ ⲛⲙⲙⲁⲕ ϥⲣϣⲁⲩ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲓ ⲉⲩⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓⲁ 12 ⲧⲩⲭⲓⲕⲟⲥ ⲇⲉ ⲁⲓϫⲟⲟⲩϥ ⲉⲉⲫⲉⲥⲟⲥ 13 ⲡⲁⲫⲉⲗⲱⲛⲏⲥ ⲉⲛⲧⲁⲓⲕⲁⲁϥ ⲛⲥⲱⲓ ϩⲛⲧⲣⲱⲁⲥ ⲛⲧⲛⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲁⲛⲓϥ ⲉⲕⲛⲏⲩ ⲙⲛⲛϫⲱⲱⲙⲉ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲇⲉ [ⲙ]ⲙⲉⲙⲃⲣⲁⲛⲟⲛ 14 ⲁⲁⲗⲉⲝⲁⲛⲇⲣⲟⲥ ⲫⲁⲙⲕⲗⲗⲉ ⲣϩⲁϩ ⲛⲁⲓ ⲙⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲉⲣⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲧⲱⲱⲃⲉ ⲛⲁϥ ⲕⲁⲧⲁⲛⲉϥϩⲃⲏⲩⲉ 15 ⲡⲁⲓ ϩⲱⲱⲕ ⲟⲛ ϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟⲕ ⲉⲣⲟϥ ⲁϥϯ ⲅⲁⲣ ⲉⲙⲁⲧⲉ ⲟⲩⲃⲉⲛⲁϣⲁϫⲉ 16 ϩⲛⲧⲁϣⲟⲣⲡ ⲛⲁⲡⲟⲗⲟⲅⲓⲁ ⲙⲡⲉⲗⲁⲁⲩ ⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ⲛⲙⲙⲁⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲩⲕⲁⲁⲧ ⲛⲥⲱⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲛⲉⲩⲟⲡϥ ⲉⲣⲟⲟⲩ 17 ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲇⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ⲛⲙⲙⲁⲓ ⲁⲩⲱ ⲁϥϯϭⲟⲙ ⲛⲁⲓ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲣⲉⲡⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧ ⲛⲥⲉⲥⲱⲧⲙ ⲛϭⲓⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲓⲟⲩϫⲁⲓ ⲉⲣⲱϥ ⲙⲡⲙⲟⲩⲓ 18 ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲁⲛⲁϩⲙⲉⲧ ⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉϥϩⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ϥⲛⲁⲧⲟⲩϫⲟⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲉϥⲙⲛⲧⲉⲣⲟ ⲉⲧϩⲛⲧⲡⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲛⲁϥ ϣⲁⲉⲛⲉϩ ⲛⲉⲛⲉϩ ϩⲁⲙⲏⲛ 19 ϣⲓⲛⲉ ⲉⲡⲣⲓⲥⲕⲁ ⲙⲛⲁⲕⲩⲗⲁ ⲙⲛⲛⲁⲡⲏⲉⲓ ⲛⲟⲛⲏⲥⲓⲫⲟⲣⲟⲥ 20 ⲁⲉⲣⲁⲥⲧⲟⲥ ϭⲱ ϩⲛⲕⲟⲣⲓⲛⲑⲟⲥ ⲁⲓⲕⲁⲧⲣⲟⲫⲓⲙⲟⲥ ⲇⲉ ϩⲛⲙⲓⲗⲏⲧⲟⲥ ⲉϥϣⲱⲛⲉ 21 ⲁⲣⲓⲁⲡⲁⲧⲟⲟⲧⲕ ⲉⲉⲓ ϣⲁⲣⲟⲓ ϩⲁⲑⲏ ⲛⲧⲉⲡⲣⲱ ⲉⲩⲃⲟⲩⲗⲟⲥ ϣⲓⲛⲉ ⲉⲣⲟⲕ ⲙⲛⲡⲟⲩⲇⲏⲥ ⲙⲛⲗⲓⲛⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲕⲗⲁⲩⲇⲓⲁ ⲙⲛⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ 22 ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲛⲡⲉⲕⲡⲛⲉⲩⲙⲁ

Copyright information for CopSahidicMSS