Acts 13

ⲛⲉⲩϣⲟⲟⲡ ⲇⲉ ϩⲛⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲉⲧϩⲛⲧⲁⲛⲧⲓⲟⲭⲓⲁ ⲛϭⲓϩⲉⲛⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲙⲛϩⲉⲛⲥⲁϩ ⲉⲧⲉⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲡⲉ ⲙⲛⲥⲩⲙⲉⲱⲛ ⲡⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲛⲓⲅⲉⲣ ⲙⲛⲗⲟⲩⲕⲓⲟⲥ ⲡⲕⲩⲣⲏⲛⲁⲓⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲙⲁⲛⲁⲏⲛ ⲡⲥⲟⲛ ⲙⲙⲟⲟⲛⲉ ⲛϩⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ⲡⲧⲉⲧⲣⲁⲁⲣⲭⲏⲥ ⲁⲩⲱ ⲥⲁⲩⲗⲟⲥ ⲉⲩϣⲙϣⲉ ⲇⲉ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲉ ⲡⲉϫⲉⲡⲉⲡⲛⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲡⲱⲣϫ ⲛⲁⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲙⲛⲥⲁⲩⲗⲟⲥ ⲉⲫⲱⲃ ⲛⲧⲁⲓⲧⲁϩⲙⲟⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲩⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϣⲗⲏⲗ ⲁⲩⲧⲁⲗⲉϭⲓϫ ⲉϫⲱⲟⲩ ⲁⲩⲕⲁⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲟⲟⲩ ϭⲉ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩϫⲟⲟⲩⲥⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁⲩⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲥⲉⲗⲉⲩⲕⲓⲁ ⲉⲃⲟⲗ ⲇⲉ ϩⲙⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲁⲩⲥϭⲏⲣ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲕⲩⲡⲣⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩϣⲱⲡⲉ ϩⲛⲥⲁⲗⲁⲙⲓⲛⲁ ⲁⲩⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲙⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲛⲛⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲛⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲛⲉⲩⲛⲧⲁⲩ ⲇⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲙⲡⲕⲉⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲉϥϣⲙϣⲉ ⲛⲁⲩ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲙⲟⲩϣⲧ ⲇⲉ ⲛⲧⲛⲏⲥⲟⲥ ⲧⲏⲣⲥ ϣⲁϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲁⲫⲟⲥ ⲁⲩϩⲉ ⲉⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲙⲙⲁⲅⲟⲥ ⲙⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲛⲛⲟⲩϫ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲃⲁⲣⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲉϥϣⲟⲟⲡ ⲙⲛⲡⲁⲛⲑⲏⲡⲁⲧⲟⲥ ⲥⲉⲣⲕⲓⲟⲥ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛⲣⲙⲛϩⲏⲧ ⲡⲁⲓ ⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲙⲛⲥⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁϥϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁⲥⲱⲧⲙ ⲉⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁϥϯ ⲇⲉ ⲟⲩⲃⲏⲩ ⲛϭⲓⲉⲗⲩⲙⲁⲥ ⲡⲙⲁⲅⲟⲥ ⲧⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉϣⲁⲩⲟⲩⲱϩⲙ ⲙⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲉϥϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁⲕⲧⲉⲡⲁⲛⲑⲩⲡⲁⲧⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲥⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲉⲧⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲡⲉ ⲁϥⲙⲟⲩϩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁϥⲉⲓⲱⲣⲙ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉϩⲣⲁϥ 10 ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲱ ⲡⲉⲧϫⲏⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲕⲣⲟϥ ⲛⲓⲙ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲛⲓⲙ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲡϫⲁϫⲉ ⲛⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲛⲓⲙ ⲛⲅⲛⲁⲗⲟ ⲁⲛ ⲉⲕϭⲱⲱⲙⲉ ⲛⲛⲉϩⲓⲟⲟⲩⲉ ⲉⲧⲥⲟⲩⲧⲱⲛ ⲛⲧⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ 11 ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲉⲓⲥⲧϭⲓϫ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲕ ⲁⲩⲱ ⲛⲅϣⲱⲡⲉ ⲛⲃⲗⲗⲉ ⲛⲅⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⲉⲡⲣⲏ ϣⲁⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁϩⲉⲛϩⲃⲥ ϩⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱϥ ⲙⲛⲟⲩⲕⲁⲕⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲙⲟⲟϣⲉ ⲉϥϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁⲛⲉⲧⲛⲁϫⲓⲙⲟⲉⲓⲧ ϩⲏⲧϥ 12 ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲁⲛⲑⲩⲡⲁⲧⲟⲥ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲁϥⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉϥⲡⲗⲏⲥⲥⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛⲧⲉⲥⲃⲱ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ 13 ⲛⲧⲉⲣⲉⲛⲁⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲥϭⲏⲣ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲁⲫⲟⲥ ⲁⲩⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲉⲣⲅⲏ ⲛⲧⲡⲁⲙⲫⲩⲗⲓⲁ ⲁⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲇⲉ ⲡⲱⲣϫ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲁϥⲕⲧⲟϥ ⲉⲑⲓⲗⲏⲙ 14 ⲛⲧⲟⲟⲩ ϭⲉ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉⲣⲅⲏ ⲁⲩⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲁⲛⲧⲓⲟⲭⲓⲁ ⲛⲧⲡⲓⲥⲓⲇⲓⲁ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲙⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲛⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲁⲩϩⲙⲟⲟⲥ 15 ⲙⲛⲛⲥⲁⲡⲱϣ ⲇⲉ ⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙⲛⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩϫⲟⲟⲩ ⲛϭⲓⲛⲁⲣⲭⲓⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲟⲥ ϣⲁⲣⲟⲟⲩ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲟⲩⲛϣⲁϫⲉ ⲛⲥⲟⲡⲥ ⲛⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲁϫⲓⲥ ⲛⲛⲁϩⲣⲙⲡⲗⲁⲟⲥ 16 ⲁⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲁϥⲕⲓⲙ ⲙⲛⲧⲉϥϭⲓϫ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲧⲉⲡⲓⲏⲗ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲣϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧϥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲥⲱⲧⲙ 17 ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲡⲓⲏⲗ ⲁϥⲥⲱⲧⲡ ⲛⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥϫⲓⲥⲉ ⲙⲡⲗⲁⲟⲥ ⲙⲡⲙⲁ ⲛϭⲟⲓⲗⲉ ϩⲙⲡⲕⲁϩ ⲛⲕⲏⲙⲉ ⲁⲩⲱ ϩⲛⲟⲩϭⲃⲟⲓ ⲉϥϫⲟⲥⲉ ⲁϥⲛⲧⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ 18 ⲁϥⲥⲁⲛⲟⲩϣⲟⲩ ⲛϩⲙⲉ ⲛⲣⲟⲙⲡⲉ ϩⲓⲧⲉⲣⲏⲙⲟⲥ 19 ⲁϥϥⲱⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲥⲁϣϥ ⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ϩⲙⲡⲕⲁϩ ⲛⲭⲁⲛⲁⲁⲛ ⲁϥϯⲡⲉⲩⲕⲁϩ ⲛⲁⲩ ⲛⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲁ 20 ⲛⲁϥⲧⲟⲩϣⲉ ⲧⲁⲓⲟⲩ ⲛⲣⲟⲙⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥϯ ⲛⲁⲩ ⲛⲕⲣⲏⲧⲏⲥ ϣⲁϩⲣⲁⲓ ⲉⲥⲁⲙⲟⲩⲏⲗ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ 21 ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ ⲁⲩⲁⲓⲧⲓ ⲛⲟⲩⲣⲣⲟ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϯ ⲛⲁⲩ ⲛⲥⲁⲟⲩⲗ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛϭⲓⲥ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲉⲫⲩⲗⲏ ⲛⲃⲉⲛⲓⲁⲙⲉⲓⲛ ⲛϩⲙⲉ ⲛⲣⲟⲙⲡⲉ 22 ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲡⲟⲟⲛⲉϥ ⲁϥⲧⲟⲩⲛⲉⲥⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲛⲁⲩ ⲉⲩⲣⲣⲟ ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲁϥⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ϩⲁⲣⲟϥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲓϩⲉ ⲉⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲓⲥⲥⲁⲓ ⲉϥⲛⲏⲩ ϩⲙⲡⲁϩⲏⲧ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲛⲁⲉⲓⲣⲉ ⲛⲛⲁⲟⲩⲱϣ ⲧⲏⲣⲟⲩ 23 ⲉⲃⲟⲗ ϭⲉ ϩⲙⲡⲉϥⲥⲡⲉⲣⲙⲁ ⲕⲁⲧⲁⲟⲩⲉⲣⲏⲧ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲟⲩⲛⲟⲥ ⲙⲡⲓⲏⲗ ⲙⲡⲥⲱⲧⲏⲣ ⲓⲥ 24 ⲉⲁⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲕⲏⲣⲩⲥⲥⲉ ϩⲁⲑⲏ ⲙⲡⲉϥⲉⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛⲟⲩⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲙⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ ⲙⲡⲗⲁⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ 25 ⲓⲱϩⲁⲛ[ⲛ]ⲏⲥ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉϥⲧⲣⲟⲙⲟⲥ ⲛⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲡⲉ ⲛⲛⲁϩⲣⲙⲡⲙⲏⲏϣⲉ ϫⲉ ⲁϩⲣⲱⲧⲛ ⲧⲉⲧⲛⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲓ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲛⲁⲛⲟⲕ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ϥⲛⲏⲩ ⲙⲛⲛⲥⲱⲓ ⲡⲁⲓ ⲉⲛϯⲙⲡϣⲁ ⲁⲛ ⲛⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲧⲟⲟⲩⲉ ⲛⲛⲉϥⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ 26 ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲅⲉⲛⲟⲥ ⲛⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲣϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧϥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲧⲁⲩⲧⲛⲛⲟⲟⲩ ⲛⲁⲛ ⲙⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡⲉⲓⲟⲩϫⲁⲓ 27 ⲛⲉⲧⲟⲩⲏϩ ⲅⲁⲣ ϩⲛⲑⲓⲗⲏⲙ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲁⲣⲭⲱⲛ ⲙⲡⲟⲩⲥⲟⲩⲱⲛⲡⲁⲓ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲥⲙⲏ ⲛⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉⲧⲟⲩⲱϣ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲁⲩⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲁⲩϫⲟⲕⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ 28 ⲙⲡⲟⲩϭⲛⲗⲁⲁⲩ ⲇⲉ ⲛⲗⲟⲓϭⲉ ⲙⲙⲟⲩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲁⲓⲧⲓ ⲙⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲉⲙⲟⲩⲟⲩⲧ ⲙⲙⲟϥ 29 ⲛⲧⲉⲣⲟⲩϫⲱⲕ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲧⲥⲏϩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧⲃⲏⲧϥ ⲁⲩⲟⲩⲁϩϥ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲓⲡϣⲉ ⲁⲩⲕⲁⲁϥ ϩⲛⲟⲩⲧⲁⲫⲟⲥ 30 ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ⲁϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ 31 ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲁϩ ⲛϩⲟⲟⲩ ⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲃⲱⲕ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲑⲓⲗⲏⲙ ⲛⲁⲓ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲉⲩϣⲟⲟⲡ ⲛⲁϥ ⲙⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲛⲁϩⲣⲙⲡⲗⲁⲟⲥ 32 ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲛ ϩⲱⲱⲛ ⲧⲛⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲍⲉ ⲛⲏⲧⲛ ⲙⲡⲉⲣⲏⲧ ⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲛⲛⲁϩⲣⲛⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉ 33 ϫⲉ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲟⲕϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲩϣⲏⲣⲉ ⲉⲁϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥ ⲛⲁⲛ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ ⲛⲑⲉ ⲉⲧϥⲥⲏϩ ϩⲙⲡⲙⲉϩⲥⲛⲁⲩ ⲙⲯⲁⲗⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲁϣⲏⲣⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓϫⲡⲟⲕ ⲙⲡⲟⲟⲩ 34 ϫⲉ ⲁϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲛϥⲛⲁⲧⲥⲧⲟϥ ⲁⲛ ⲉⲡⲧⲁⲕⲟ ⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲛⲧⲉⲓϩⲉ ⲇⲉ ϯⲛⲁϯ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲉⲧⲛϩⲟⲧ 35 ϫⲉ ϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲟⲛ ϩⲛⲕⲉⲙⲁ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲕϯ ⲙⲡⲉⲕⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲧⲣⲉϥⲛⲁⲩ ⲉⲡⲧⲁⲕⲟ 36 ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲙⲉⲛ ⲅⲁⲣ ϩⲛⲧⲉϥⲅⲉⲛⲉⲁ ⲁϥϣⲙϣⲉ ⲙⲡⲟⲩⲱϣ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁϥⲛⲕⲟⲧⲕ ⲁⲩⲟⲩⲁϩϥ ⲛⲛⲁϩⲣⲛⲛⲉϥⲉⲓⲟⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲡⲧⲁⲕⲟ 37 ⲡⲉⲛⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ⲙⲡϥⲛⲁⲩ ⲉⲡⲧⲁⲕⲟ 38 ⲙⲁⲣⲉϥⲟⲩⲱⲛϩ ϭⲉ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲉⲓⲥ ⲥⲉⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲛⲏⲧⲛ ⲙⲡⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲧⲛⲛⲟⲃⲉ 39 ⲁⲩⲱ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉⲙⲡⲉⲧⲛⲉϣϭⲙϭⲟⲙ ⲉⲧⲙⲁⲓⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ϩⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲛⲁⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡⲁⲓ ⲥⲉⲛⲁⲧⲙⲁⲓⲟⲟⲩ 40 ϭⲱϣⲧ ϭⲉ ⲙⲡⲣⲧⲣⲉⲡⲉⲛⲧⲁⲩϫⲟⲟϥ ϩⲓⲧⲙⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲧⲛ 41 ϫⲉ ⲁⲛⲁⲩ ⲛⲕⲁⲧⲁⲫⲣⲟⲛⲓⲧⲏⲥ ⲛⲧⲉⲧⲛⲣϣⲡⲏⲣⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛⲧⲁⲕⲟ ϫⲉ ϯⲛⲁⲣⲟⲩϩⲱⲃ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲛⲛⲉⲧⲛϩⲟⲟⲩ ⲟⲩϩⲱⲃ ⲛⲛⲉⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲣϣⲁⲛⲟⲩⲁ ϫⲟⲟϥ ⲛⲏⲧⲛ 42 ⲉⲩⲛⲏⲩ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲥⲉⲡⲥⲱⲡϥ ⲉⲧⲣⲉϥϫⲱ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲛⲛⲉⲓϣⲁϫⲉ ⲙⲡⲕⲉⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲉⲧⲛⲏⲩ 43 ⲛⲧⲉⲣⲉⲧⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲇⲉ ⲧⲱⲛⲥ ⲁⲩⲟⲩⲁϩⲟⲩ ⲛϭⲓⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲙⲛⲛⲉⲡⲣⲟⲥⲏⲗⲩⲧⲟⲥ ⲉⲧϣⲙϣⲉ ⲛⲥⲁⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲙⲛⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲙⲁⲩ ⲁⲩⲡⲓⲑⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲧⲣⲉⲩϭⲱ ϩⲛⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 44 ϩⲙⲡⲕⲉⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲇⲉ ⲥⲭⲉⲇⲟⲛ ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲧⲏⲣⲥ ⲁⲩⲥⲱⲟⲩϩ ⲉⲥⲱⲧⲙ ⲉⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ 45 ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲛⲁⲩ ⲉⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲁⲩⲙⲟⲩϩ ⲛⲕⲱϩ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϯ ⲟⲩⲃⲉⲛⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϫⲱ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲩϫⲓⲟⲩⲁ 46 ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲙⲛⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲁⲩⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁⲍⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛⲉⲟⲩⲁⲛⲁⲅⲕⲁⲓⲟⲛ ⲡⲉ ⲉϫⲱ ⲛⲏⲧⲛ ⲙⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲉⲡⲉⲓⲇⲏ ⲧⲉⲧⲛⲛⲟⲩϫⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲧⲛⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛⲙⲡϣⲁ ⲙⲡⲱⲛϩ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲧⲛⲛⲁⲕⲧⲟⲛ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ 47 ⲧⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲛⲧⲁⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲓⲕⲱ ⲙⲙⲟⲕ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲛⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲉⲧⲣⲉⲕϣⲱⲡⲉ ⲉⲩⲟⲩϫⲁⲓ ϣⲁⲁⲣⲏϫϥ ⲙⲡⲕⲁϩ 48 ⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙ ⲁⲩⲣⲁϣⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϯⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲛϭⲓⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲟϣⲟⲩ ⲉⲡⲱⲛϩ ϣⲁⲉⲛⲉϩ 49 ⲡϣⲁϫⲉ ⲇⲉ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲉϥⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲛⲧⲉⲭⲱⲣⲁ ⲧⲏⲣⲥ 50 ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲇⲉ ⲁⲩⲧⲃⲥⲛⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲛⲣⲙⲙⲁⲟ ⲉⲧϣⲙϣⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲛⲟϭ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲁⲩⲧⲟⲩⲛⲉⲥⲟⲩⲇⲓⲱⲅⲙⲟⲥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲙⲛⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲛⲟϫⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲩⲧⲟϣ 51 ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲛⲉϩⲡϣⲟⲉⲓϣ ⲛⲛⲉⲩⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲟⲩ ⲁⲩⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϩⲓⲕⲟⲛⲓⲟⲥ 52 ⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲇⲉ ⲁⲩⲙⲟⲩϩ ⲛⲣⲁϣⲉ ϩⲓⲡⲛⲁ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ

Copyright information for CopSahidicMSS