Acts 17

ⲁⲩⲙⲟⲩϣⲧ ⲇⲉ ⲛⲧⲁⲙⲫⲓⲡⲟⲗⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲧⲁⲡⲟⲗⲱⲛⲓⲁ ⲁⲩⲉⲓ ⲉⲑⲉⲥⲥⲁⲗⲟⲛⲓⲕⲏ ⲡⲙⲁ ⲉⲛⲉⲣⲉⲟⲩⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲛⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲛϩⲏⲧϥ ⲕⲁⲧⲁⲡⲥⲱⲛⲧ ⲇⲉ ⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ϣⲁⲣⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲣϣⲟⲙⲛⲧ ⲛⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲉϥϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲙⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ⲉϥⲃⲱⲗ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉϥⲧⲁⲙⲟ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲡⲉⲭⲥ ϫ[ⲉ]ϩⲁⲡⲥ ⲉⲧⲣⲉϥⲙⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲛϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲁⲩⲱ ϫⲉ ⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ ⲡⲉ ⲡⲁⲓ ⲉϯⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲛⲏⲧⲛ ϩⲟⲓⲛⲉ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲁⲩⲡⲓⲑⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲟⲩⲁϩⲟⲩ ⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲙⲛⲥⲓⲗⲁⲥ ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲇⲉ ⲉⲛⲁϣⲱϥ ⲛⲛϩⲉⲗⲗⲏⲛ ⲉⲧϣⲙϣⲉ ⲁⲩⲱ ϩⲁϩ ⲛⲛⲉϩⲓⲟⲙⲉ ⲛⲣⲙⲙⲁⲟ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲕⲱϩ ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲁⲩϫⲓ ⲛⲙⲙⲁⲩ ⲛϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲣⲙⲛϩⲟⲥⲃ ⲙⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲥⲉⲩϩⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲁⲩϣⲧⲣⲧⲣⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲁⲩⲉⲓ ⲇⲉ ⲉⲣⲙⲡⲏⲓ ⲛⲓⲁⲥⲱⲛ ⲁⲩϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲱⲟⲩ ⲉⲛⲧⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲁϩⲣⲙⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲧⲙϩⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲁⲩⲥⲱⲕ ⲛⲓⲁⲥⲱⲛ ⲙⲛϩⲟⲓⲛⲉ ⲛⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲛⲛⲁϩⲣⲛⲛⲁⲣⲭⲱⲛ ⲉⲩⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲧⲟⲩ ⲛⲧⲟⲓⲕⲟⲩⲙⲉⲛⲏ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲉⲓ ⲉⲡⲉⲓⲙⲁ ⲁϥϣⲟⲡⲟⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲛϭⲓⲓⲁⲥⲱⲛ ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲩϯ ⲟⲩⲃⲉⲛⲇⲟⲅⲙⲁ ⲙⲡⲣⲣⲟ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲕⲉⲣⲣⲟ ϣⲟⲟⲡ ϫⲉ ⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϣⲧⲣⲧⲣⲙⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲙⲛⲛⲁⲣⲭⲱⲛ ⲉⲩⲥⲱⲧⲙ ⲉⲛⲁⲓ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϫⲓϣⲡⲧⲱⲣⲉ ⲛⲧⲛⲓⲁⲥⲱⲛ ⲙⲛⲡⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉ ⲁⲩⲕⲁⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ 10 ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲛⲉⲥⲛⲏⲩ [ϫⲟⲟⲩ] ⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲛⲧⲉⲩϣⲏ ⲁⲩⲱ ⲥⲓⲗⲁⲥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲃⲉⲣⲟⲓⲁ ⲛⲧⲟⲟⲩ ϭⲉ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲡⲱϩ ⲉⲙⲁⲩ ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲛⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ 11 ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲛⲉϩⲉⲛⲣⲙⲛϩⲏⲧ ⲛⲉ ⲉϩⲟⲩⲉⲛⲉⲧϩⲛⲑⲉⲥⲥⲁⲗⲟⲛⲓⲕⲏ ⲉⲁⲩϣⲱⲡ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲙⲡϣⲁϫⲉ ϩⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲟⲩⲣⲟⲧ ⲉⲩϩⲟⲧϩⲧ ϩⲛⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ⲙⲙⲏⲛⲉ ϫⲉ ⲛⲉ ⲛⲁⲓ ⲥⲙⲟⲛⲧ ⲛⲧⲉⲓϩⲉ 12 ϩⲁϩ ϭⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲁⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲩⲱ ϩⲉⲛϩⲓⲟⲙⲉ ⲛϩⲉⲗⲗⲏⲛ ⲛⲣⲙⲙⲁⲟ ⲙⲛϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ⲉⲛⲁϣⲱⲟⲩ 13 ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲉⲓⲙⲉ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲛⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲑⲉⲥⲥⲁⲗⲟⲛⲓⲕⲏ ϫⲉ ⲁⲩⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ϩⲛⲃⲉⲣⲟⲓⲁ ⲙⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁⲩⲉⲓ ⲟⲛ ⲉⲙⲁⲩ ⲉⲩϣⲧⲟⲣⲧⲣ ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲕⲓⲙ ⲉⲙⲙⲏⲏϣⲉ 14 ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ϫⲟⲟⲩ ⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲉⲧⲣⲉϥⲃⲱⲕ ϣⲁϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲁⲥⲓⲗⲁⲥ ⲇⲉ ϭⲱ ⲙⲙⲁⲩ ⲙⲛⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ 15 ⲛⲉⲧⲕⲁⲑⲓⲥⲧⲁ ⲇⲉ ⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁⲩⲛⲧϥ ϣⲁⲁⲑⲏⲛⲁⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩϫⲓ ⲛⲟⲩⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲛⲧⲟⲟⲧϥ ϣⲁⲥⲓⲗⲁⲥ ⲙⲛⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲩⲉⲉⲓ ϣⲁⲣⲟϥ ϩⲛⲟⲩϭⲉⲡⲏ ⲁⲩⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ 16 ⲉⲣⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ϭⲱϣⲧ ϩⲏⲧⲟⲩ ϩⲛⲁⲑⲏⲛⲁⲓⲥ ⲁⲡⲉϥⲡⲛⲁ ϩⲟϫϩϫ ⲛϩⲏⲧϥ ⲉϥⲛⲁⲩ ⲉⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲥⲙⲉϩ ⲙⲙⲁ ⲛⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ 17 ⲛⲉϥϣⲁϫⲉ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲙⲛⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϩⲛⲧ[ⲉⲩ]ⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲙⲛⲛⲉⲧϣⲙϣⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧϩⲛⲧⲁⲅⲟⲣⲁ ⲙⲙⲏⲛⲉ ⲛⲛⲁϩⲣⲛⲛⲉⲧⲛⲏⲩ ⲉⲣⲁⲧϥ 18 ϩⲟⲓⲛⲉ ⲇⲉ ϩⲉⲛⲉⲡⲓⲕⲟⲩⲣⲓⲟⲥ ⲙⲫⲓⲗⲟⲥⲟⲫⲟⲥ ⲙⲛⲛⲉⲥⲧⲟⲓⲕⲟⲥ [ⲛ]ⲉⲩϯⲧⲱⲛ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲣⲉϩⲟⲓⲛⲉ ϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲡⲉⲓⲥⲁⲛϣⲁϫⲉ ϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲩ ϫⲉ ⲉϥⲧⲁϣⲉⲟⲓϣ ⲛϩⲉⲛⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲃⲣⲣⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲛⲉϥⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲍⲉ ⲛⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲛⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ 19 ⲁⲩⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲇⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩϫⲓⲧϥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲁⲣⲓⲟⲙⲡⲁⲅⲟⲥ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲛⲛⲁⲟⲩⲱϣ ⲉⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲟⲩ ⲧⲉ ⲧⲉⲓⲥⲃⲱ ⲛⲃⲣⲣⲉ ⲉⲧⲕϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ 20 ⲕⲉⲓⲛⲉ ⲅⲁⲣ ⲛϩⲉⲛϣⲁϫⲉ ⲛⲃⲣⲣⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲛⲉⲛⲙⲁⲁϫⲉ ⲧⲛⲟⲩⲱϣ ϭⲉ ⲉⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲟⲩ ⲛⲉ ⲛⲁⲓ 21 ⲛⲁⲑⲏⲛⲁⲓⲥ ⲅⲁⲣ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲛⲛϣⲙⲙⲟ ⲉⲧⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲙⲉⲩⲥⲣϥⲉ ⲉⲗⲁⲁⲩ ⲉⲓⲙⲏⲧⲓ ⲉϣⲁϫⲉ ⲏ ⲉⲥⲱⲧⲙ ⲉⲩϣⲁϫⲉ ⲛⲃⲣⲣⲉ 22 ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ϩⲛⲧⲙⲏⲧⲉ ⲙⲡⲁⲣⲓⲟⲙⲡⲁⲅⲟⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲑⲏⲛⲁⲓⲥ ϩⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ϯⲛⲁⲩ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲉϣϫⲉⲛⲧⲉⲧⲛϩⲉⲛⲣⲉϥϣⲙϣⲉⲛⲟⲩⲧⲉ 23 ⲉⲓⲙⲟⲟϣⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲓⲛⲁⲩ ⲉⲛⲉⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲱϣⲧ ⲛⲁⲩ ⲁⲓϩⲉ ⲉⲩϣⲏⲩⲉ ⲉϥⲥⲏϩ ⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲉⲛⲥⲉⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲛ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲱϣⲧ ϭⲉ ⲛⲁϥ ⲛⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲛ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲉϯⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲏⲧⲛ 24 ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲙⲓⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲙⲛⲛⲉⲧⲛϩⲏⲧϥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲧⲡⲉ ⲙⲛⲡⲕⲁϩ ⲛⲉϥⲟⲩⲏϩ ⲁⲛ ϩⲛⲣⲡⲉ ⲙⲙⲟⲩⲛⲅ ⲛϭⲓϫ 25 ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲉϥϣⲁⲁⲧ ⲁⲛ ⲛⲗⲁⲁⲩ ⲉⲧⲣⲉⲩϣⲙϣⲉ ⲛⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲛϭⲓϫ ⲛⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲡⲉⲧϯ ⲙⲡⲱⲛϩ ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲡⲛⲟⲏ ϩⲙⲡⲧⲏⲣϥ 26 ⲉⲁϥⲧⲁⲙⲓⲉϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲛⲓⲙ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲟⲩⲁ ⲉⲧⲣⲉⲩⲟⲩⲱϩ ϩⲓϫⲙⲫⲟ ⲧⲏⲣϥ ⲙⲡⲕⲁϩ ⲉⲁϥⲧⲱϣ ⲛϩⲉⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲁϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲟϣ ⲛⲛⲉⲩⲙⲁ ⲛϣⲱⲡⲉ 27 ⲉⲧⲣⲉⲩϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲉⲩⲛⲁϣϭⲙϭⲱⲙϥ ⲛⲥⲉϩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲕⲁⲓⲡⲉⲣ ⲛϥⲟⲩⲏⲩ ⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲙⲙⲟⲛ 28 ⲉⲛϣⲟⲟⲡ ⲅⲁⲣ ⲛϩⲏⲧϥ ⲁⲩⲱ ⲉⲛⲟⲛϩ ⲛϩⲏⲧϥ ⲁⲩⲱ ⲉⲛⲕⲓⲙ ⲛⲑⲉ ⲟⲛ ⲛⲧⲁϩⲟⲓⲛⲉ ⲛⲛⲉⲧⲛⲡⲟⲓ[ⲏ]ⲧⲏⲥ ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲛⲡⲉϥⲅⲉⲛⲟⲥ 29 ⲉⲁⲛⲟⲛⲡⲅⲉⲛⲟⲥ ϭⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛϣϣⲉ ⲉⲣⲟⲛ ⲁⲛ ⲉⲙⲉⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲓⲛⲉ ⲛⲟⲩⲛⲟⲩⲃ ⲏ ⲟⲩϩⲁⲧ ⲏ ⲟⲩⲱⲛⲉ ⲉϥϣⲉⲧϣⲱⲧ ⲛⲧⲉⲭⲛⲏ ⲙⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ⲛⲛⲣⲱⲙⲉ 30 ⲙⲡⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣ ϭⲉ ⲛⲧⲙⲛⲧⲁⲧⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲟⲃϣϥ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ϥⲡⲁⲣⲁⲅⲅⲓⲗⲉ ⲛⲛⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧⲣⲉⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ϩⲙⲙⲁ ⲛⲓⲙ ⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ 31 ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁϥⲥⲙⲓⲛⲉ ⲛⲟⲩϩⲟⲟⲩ ⲉϥⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲛϩⲏⲧϥ ⲛⲧⲟⲓⲕⲟⲩⲙⲉⲛⲏ ϩⲛⲟⲩⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲉⲁϥⲧⲟϣϥ ⲁϥϯⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲁϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ 32 ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙ ⲇⲉ ϫⲉ ⲧⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲛⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ϩⲟⲓⲛⲉ ⲙⲉⲛ ⲁⲩⲛⲟϭⲛⲉϭ ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲩ ϫⲉ ⲉⲛⲉⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟⲕ ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ 33 ⲁⲩⲱ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲛⲧⲁⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲉⲩⲙⲏⲧⲉ 34 ⲁϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ⲇⲉ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲩⲧⲟϭⲟⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲇⲓⲟⲛⲏⲥⲓⲟⲥ ⲡⲁⲣⲉⲟⲡⲁⲅⲓⲧⲏⲥ ⲙⲛⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉ ⲉⲡⲉⲥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲇⲁⲙⲁⲣⲓⲥ ⲁⲩⲱ ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲛⲙⲙⲁⲩ

Copyright information for CopSahidicMSS