Acts 17

1ⲁⲩⲙⲟⲩϣⲧ ⲇⲉ ⲛⲧⲁⲙⲫⲓⲡⲟⲗⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲧⲁⲡⲟⲗⲱⲛⲓⲁ ⲁⲩⲉⲓ ⲉⲑⲉⲥⲥⲁⲗⲟⲛⲓⲕⲏ ⲡⲙⲁ ⲉⲛⲉⲣⲉⲟⲩⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲛⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲛϩⲏⲧϥ 2ⲕⲁⲧⲁⲡⲥⲱⲛⲧ ⲇⲉ ⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ϣⲁⲣⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲣϣⲟⲙⲛⲧ ⲛⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲉϥϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲙⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏ 3ⲉϥⲃⲱⲗ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉϥⲧⲁⲙⲟ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲡⲉⲭⲥ ϫ[ⲉ]ϩⲁⲡⲥ ⲉⲧⲣⲉϥⲙⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲛϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲁⲩⲱ ϫⲉ ⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ ⲡⲉ ⲡⲁⲓ ⲉϯⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲛⲏⲧⲛ 4ϩⲟⲓⲛⲉ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲁⲩⲡⲓⲑⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲟⲩⲁϩⲟⲩ ⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲙⲛⲥⲓⲗⲁⲥ ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲇⲉ ⲉⲛⲁϣⲱϥ ⲛⲛϩⲉⲗⲗⲏⲛ ⲉⲧϣⲙϣⲉ ⲁⲩⲱ ϩⲁϩ ⲛⲛⲉϩⲓⲟⲙⲉ ⲛⲣⲙⲙⲁⲟ 5ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲕⲱϩ ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲁⲩϫⲓ ⲛⲙⲙⲁⲩ ⲛϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲣⲙⲛϩⲟⲥⲃ ⲙⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲥⲉⲩϩⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲁⲩϣⲧⲣⲧⲣⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲁⲩⲉⲓ ⲇⲉ ⲉⲣⲙⲡⲏⲓ ⲛⲓⲁⲥⲱⲛ ⲁⲩϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲱⲟⲩ ⲉⲛⲧⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲁϩⲣⲙⲡⲙⲏⲏϣⲉ 6ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲧⲙϩⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲁⲩⲥⲱⲕ ⲛⲓⲁⲥⲱⲛ ⲙⲛϩⲟⲓⲛⲉ ⲛⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲛⲛⲁϩⲣⲛⲛⲁⲣⲭⲱⲛ ⲉⲩⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲧⲟⲩ ⲛⲧⲟⲓⲕⲟⲩⲙⲉⲛⲏ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲉⲓ ⲉⲡⲉⲓⲙⲁ 7ⲁϥϣⲟⲡⲟⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲛϭⲓⲓⲁⲥⲱⲛ ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲩϯ ⲟⲩⲃⲉⲛⲇⲟⲅⲙⲁ ⲙⲡⲣⲣⲟ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲕⲉⲣⲣⲟ ϣⲟⲟⲡ ϫⲉ ⲓⲥ 8ⲁⲩⲱ ⲁⲩϣⲧⲣⲧⲣⲙⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲙⲛⲛⲁⲣⲭⲱⲛ ⲉⲩⲥⲱⲧⲙ ⲉⲛⲁⲓ 9ⲁⲩⲱ ⲁⲩϫⲓϣⲡⲧⲱⲣⲉ ⲛⲧⲛⲓⲁⲥⲱⲛ ⲙⲛⲡⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉ ⲁⲩⲕⲁⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ 10ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲛⲉⲥⲛⲏⲩ [ϫⲟⲟⲩ] ⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲛⲧⲉⲩϣⲏ ⲁⲩⲱ ⲥⲓⲗⲁⲥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲃⲉⲣⲟⲓⲁ ⲛⲧⲟⲟⲩ ϭⲉ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲡⲱϩ ⲉⲙⲁⲩ ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲛⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ 11ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲛⲉϩⲉⲛⲣⲙⲛϩⲏⲧ ⲛⲉ ⲉϩⲟⲩⲉⲛⲉⲧϩⲛⲑⲉⲥⲥⲁⲗⲟⲛⲓⲕⲏ ⲉⲁⲩϣⲱⲡ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲙⲡϣⲁϫⲉ ϩⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲟⲩⲣⲟⲧ ⲉⲩϩⲟⲧϩⲧ ϩⲛⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ⲙⲙⲏⲛⲉ ϫⲉ ⲛⲉ ⲛⲁⲓ ⲥⲙⲟⲛⲧ ⲛⲧⲉⲓϩⲉ 12ϩⲁϩ ϭⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲁⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲩⲱ ϩⲉⲛϩⲓⲟⲙⲉ ⲛϩⲉⲗⲗⲏⲛ ⲛⲣⲙⲙⲁⲟ ⲙⲛϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ⲉⲛⲁϣⲱⲟⲩ 13ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲉⲓⲙⲉ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲛⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲑⲉⲥⲥⲁⲗⲟⲛⲓⲕⲏ ϫⲉ ⲁⲩⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ϩⲛⲃⲉⲣⲟⲓⲁ ⲙⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁⲩⲉⲓ ⲟⲛ ⲉⲙⲁⲩ ⲉⲩϣⲧⲟⲣⲧⲣ ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲕⲓⲙ ⲉⲙⲙⲏⲏϣⲉ 14ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ϫⲟⲟⲩ ⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲉⲧⲣⲉϥⲃⲱⲕ ϣⲁϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲁⲥⲓⲗⲁⲥ ⲇⲉ ϭⲱ ⲙⲙⲁⲩ ⲙⲛⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ 15ⲛⲉⲧⲕⲁⲑⲓⲥⲧⲁ ⲇⲉ ⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁⲩⲛⲧϥ ϣⲁⲁⲑⲏⲛⲁⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩϫⲓ ⲛⲟⲩⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲛⲧⲟⲟⲧϥ ϣⲁⲥⲓⲗⲁⲥ ⲙⲛⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲩⲉⲉⲓ ϣⲁⲣⲟϥ ϩⲛⲟⲩϭⲉⲡⲏ ⲁⲩⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ 16ⲉⲣⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ϭⲱϣⲧ ϩⲏⲧⲟⲩ ϩⲛⲁⲑⲏⲛⲁⲓⲥ ⲁⲡⲉϥⲡⲛⲁ ϩⲟϫϩϫ ⲛϩⲏⲧϥ ⲉϥⲛⲁⲩ ⲉⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲥⲙⲉϩ ⲙⲙⲁ ⲛⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ 17ⲛⲉϥϣⲁϫⲉ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲙⲛⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϩⲛⲧ[ⲉⲩ]ⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲙⲛⲛⲉⲧϣⲙϣⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧϩⲛⲧⲁⲅⲟⲣⲁ ⲙⲙⲏⲛⲉ ⲛⲛⲁϩⲣⲛⲛⲉⲧⲛⲏⲩ ⲉⲣⲁⲧϥ 18ϩⲟⲓⲛⲉ ⲇⲉ ϩⲉⲛⲉⲡⲓⲕⲟⲩⲣⲓⲟⲥ ⲙⲫⲓⲗⲟⲥⲟⲫⲟⲥ ⲙⲛⲛⲉⲥⲧⲟⲓⲕⲟⲥ [ⲛ]ⲉⲩϯⲧⲱⲛ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲣⲉϩⲟⲓⲛⲉ ϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲡⲉⲓⲥⲁⲛϣⲁϫⲉ ϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲩ ϫⲉ ⲉϥⲧⲁϣⲉⲟⲓϣ ⲛϩⲉⲛⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲃⲣⲣⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲛⲉϥⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲍⲉ ⲛⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲛⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ 19ⲁⲩⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲇⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩϫⲓⲧϥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲁⲣⲓⲟⲙⲡⲁⲅⲟⲥ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲛⲛⲁⲟⲩⲱϣ ⲉⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲟⲩ ⲧⲉ ⲧⲉⲓⲥⲃⲱ ⲛⲃⲣⲣⲉ ⲉⲧⲕϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ 20ⲕⲉⲓⲛⲉ ⲅⲁⲣ ⲛϩⲉⲛϣⲁϫⲉ ⲛⲃⲣⲣⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲛⲉⲛⲙⲁⲁϫⲉ ⲧⲛⲟⲩⲱϣ ϭⲉ ⲉⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲟⲩ ⲛⲉ ⲛⲁⲓ 21ⲛⲁⲑⲏⲛⲁⲓⲥ ⲅⲁⲣ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲛⲛϣⲙⲙⲟ ⲉⲧⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲙⲉⲩⲥⲣϥⲉ ⲉⲗⲁⲁⲩ ⲉⲓⲙⲏⲧⲓ ⲉϣⲁϫⲉ ⲏ ⲉⲥⲱⲧⲙ ⲉⲩϣⲁϫⲉ ⲛⲃⲣⲣⲉ 22ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ϩⲛⲧⲙⲏⲧⲉ ⲙⲡⲁⲣⲓⲟⲙⲡⲁⲅⲟⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲑⲏⲛⲁⲓⲥ ϩⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ϯⲛⲁⲩ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲉϣϫⲉⲛⲧⲉⲧⲛϩⲉⲛⲣⲉϥϣⲙϣⲉⲛⲟⲩⲧⲉ 23ⲉⲓⲙⲟⲟϣⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲓⲛⲁⲩ ⲉⲛⲉⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲱϣⲧ ⲛⲁⲩ ⲁⲓϩⲉ ⲉⲩϣⲏⲩⲉ ⲉϥⲥⲏϩ ⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲉⲛⲥⲉⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲛ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲱϣⲧ ϭⲉ ⲛⲁϥ ⲛⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲛ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲉϯⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲏⲧⲛ 24ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲙⲓⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲙⲛⲛⲉⲧⲛϩⲏⲧϥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲧⲡⲉ ⲙⲛⲡⲕⲁϩ ⲛⲉϥⲟⲩⲏϩ ⲁⲛ ϩⲛⲣⲡⲉ ⲙⲙⲟⲩⲛⲅ ⲛϭⲓϫ 25ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲉϥϣⲁⲁⲧ ⲁⲛ ⲛⲗⲁⲁⲩ ⲉⲧⲣⲉⲩϣⲙϣⲉ ⲛⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲛϭⲓϫ ⲛⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲡⲉⲧϯ ⲙⲡⲱⲛϩ ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲡⲛⲟⲏ ϩⲙⲡⲧⲏⲣϥ 26ⲉⲁϥⲧⲁⲙⲓⲉϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲛⲓⲙ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲟⲩⲁ ⲉⲧⲣⲉⲩⲟⲩⲱϩ ϩⲓϫⲙⲫⲟ ⲧⲏⲣϥ ⲙⲡⲕⲁϩ ⲉⲁϥⲧⲱϣ ⲛϩⲉⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲁϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲟϣ ⲛⲛⲉⲩⲙⲁ ⲛϣⲱⲡⲉ 27ⲉⲧⲣⲉⲩϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲉⲩⲛⲁϣϭⲙϭⲱⲙϥ ⲛⲥⲉϩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲕⲁⲓⲡⲉⲣ ⲛϥⲟⲩⲏⲩ ⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲙⲙⲟⲛ 28ⲉⲛϣⲟⲟⲡ ⲅⲁⲣ ⲛϩⲏⲧϥ ⲁⲩⲱ ⲉⲛⲟⲛϩ ⲛϩⲏⲧϥ ⲁⲩⲱ ⲉⲛⲕⲓⲙ ⲛⲑⲉ ⲟⲛ ⲛⲧⲁϩⲟⲓⲛⲉ ⲛⲛⲉⲧⲛⲡⲟⲓ[ⲏ]ⲧⲏⲥ ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲛⲡⲉϥⲅⲉⲛⲟⲥ 29ⲉⲁⲛⲟⲛⲡⲅⲉⲛⲟⲥ ϭⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛϣϣⲉ ⲉⲣⲟⲛ ⲁⲛ ⲉⲙⲉⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲓⲛⲉ ⲛⲟⲩⲛⲟⲩⲃ ⲏ ⲟⲩϩⲁⲧ ⲏ ⲟⲩⲱⲛⲉ ⲉϥϣⲉⲧϣⲱⲧ ⲛⲧⲉⲭⲛⲏ ⲙⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ⲛⲛⲣⲱⲙⲉ 30ⲙⲡⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣ ϭⲉ ⲛⲧⲙⲛⲧⲁⲧⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲟⲃϣϥ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ϥⲡⲁⲣⲁⲅⲅⲓⲗⲉ ⲛⲛⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧⲣⲉⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ϩⲙⲙⲁ ⲛⲓⲙ ⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ 31ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁϥⲥⲙⲓⲛⲉ ⲛⲟⲩϩⲟⲟⲩ ⲉϥⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲛϩⲏⲧϥ ⲛⲧⲟⲓⲕⲟⲩⲙⲉⲛⲏ ϩⲛⲟⲩⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲉⲁϥⲧⲟϣϥ ⲁϥϯⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲁϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ 32ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙ ⲇⲉ ϫⲉ ⲧⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲛⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ϩⲟⲓⲛⲉ ⲙⲉⲛ ⲁⲩⲛⲟϭⲛⲉϭ ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲩ ϫⲉ ⲉⲛⲉⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟⲕ ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ 33ⲁⲩⲱ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲛⲧⲁⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲉⲩⲙⲏⲧⲉ 34ⲁϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ⲇⲉ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲩⲧⲟϭⲟⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲇⲓⲟⲛⲏⲥⲓⲟⲥ ⲡⲁⲣⲉⲟⲡⲁⲅⲓⲧⲏⲥ ⲙⲛⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉ ⲉⲡⲉⲥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲇⲁⲙⲁⲣⲓⲥ ⲁⲩⲱ ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲛⲙⲙⲁⲩ

Copyright information for CopSahidicMSS