Acts 21

ⲛⲧⲉⲣⲉⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲉⲧⲣⲉⲛⲟⲩⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲧⲛⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛⲥϭⲏⲣ ⲁⲛⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲕⲱ ⲙⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉ ⲇⲉ ⲉϩⲣⲟⲇⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ⲇⲉ ϩⲙⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲉⲡⲁⲧⲁⲣⲁ ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ ⲉⲙⲩⲣⲣⲁ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲛϩⲉ ⲉⲩϫⲟⲓ [ⲉϥⲛⲁϫⲓⲟⲟⲣ] ⲉⲧⲉⲫⲟⲓⲛⲓⲕⲏ ⲁⲛⲁⲗⲉ ⲁⲛⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉⲣⲛⲡⲱϩ ⲇⲉ ⲉⲕⲩⲡⲣⲟⲥ ⲁⲛⲕⲁⲁⲥ ϩⲓϩⲃⲟⲩⲣ ⲙⲙⲟⲛ ⲁⲛⲥϭⲏⲣ ⲉⲧⲥⲩⲣⲓⲁ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲩⲣⲟⲥ ⲛⲉⲣⲉⲡϫⲟⲓ ⲅⲁⲣ ⲛⲁϣⲟⲩⲟ ϩⲙⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲛϩⲉ ⲉⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲛϭⲱ ϩⲁⲧⲏⲩ ⲛⲥⲁϣϥ ⲛϩⲟⲟⲩ ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲛⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲉⲧⲙⲧⲣⲉϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲑⲓⲗⲏⲙ ⲛⲧⲉⲣⲉⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲉⲧⲣⲉⲛϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲓϩⲟⲟⲩ ⲁⲛⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛⲙⲟⲟϣⲉ ⲉⲩⲑⲡⲟ ⲙⲙⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲛⲛⲉⲩϩⲓⲟⲙⲉ ⲙⲛⲛⲉⲩϣⲏⲣⲉ ϣⲁⲡⲃⲟⲗ ⲛⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲛⲕⲱⲗϫ ⲛⲛⲉⲛⲡⲁⲧ ϩⲓⲡⲉⲕⲣⲟ ⲁⲛϣⲗⲏⲗ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲁⲥⲡⲁⲍⲉ ⲛⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ ⲁⲛⲁⲗⲉ ⲉⲡϫⲟⲓ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲕⲟⲧⲟⲩ ⲉⲛⲉⲩⲏⲓ ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲁⲛⲣϩⲱⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲩⲣⲟⲥ ⲁⲛⲕⲁⲧⲁⲛⲧⲁ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲧⲟⲗⲉⲙⲁⲉⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲛⲁⲥⲡⲁⲍⲉ ⲛⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲁⲛϭⲱ ϩⲁⲧⲏⲩ ⲛⲟⲩϩⲟⲟⲩ ⲙⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲛⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛⲉⲓ ⲉⲕⲁⲓⲥⲁⲣⲓⲁ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲏⲓ ⲙⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲡⲣⲉϥⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲉⲟⲩⲁ ϩⲙⲡⲥⲁϣϥ ⲡⲉ ⲁⲛϭⲱ ϩⲁϩⲧⲏϥ ⲡⲁⲓ ⲇⲉ ⲛⲉⲩⲛⲧϥϥⲧⲟ ⲛϣⲉⲉⲣⲉ ⲙⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ ⲉϣⲁⲩⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲉ 10 ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲛϭⲱ ⲙⲙⲁⲩ ⲛϩⲁϩ ⲛϩⲟⲟⲩ ⲁⲩⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲁⲅⲁⲃⲟⲥ 11 ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓ ϣⲁⲣⲟⲛ ⲁϥϥⲓ ⲙⲡⲙⲟϫϩ ⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁϥⲙⲟⲩⲣ ⲛⲛⲉϥⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲙⲛⲛⲉϥϭⲓϫ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲉⲡⲛⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ϫⲱ ⲙⲙⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧⲉⲡⲱϥ ⲡⲉ ⲡⲉⲓⲙⲟϫϩ ⲥⲉⲛⲁⲙⲟⲣϥ ⲛⲧⲉⲓϩⲉ ϩⲛⲑⲓⲗⲏⲙ ⲛϭⲓⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲉⲧⲁⲁϥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲛϭⲓϫ ⲛⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ 12 ⲛⲧⲉⲣⲛⲥⲱⲧⲙ ⲇⲉ ⲉⲛⲁⲓ ⲁⲛⲥⲉⲡⲥⲱⲡϥ ⲁⲛⲟⲛ ⲙⲛⲛⲉⲧϩⲙⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲉⲧⲙⲧⲣⲉϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲑⲓⲗⲏⲙ 13 ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲟⲩⲱϣⲃ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲣⲓⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲱϣϥ ⲙⲡⲁϩⲏⲧ ⲁⲛⲟⲕ ⲅⲁⲣ ϯⲥⲃⲧⲱⲧ ⲟⲩⲙⲟⲛⲟⲛ ⲉⲧⲣⲉⲩⲙⲟⲣⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲣⲁⲙⲟⲩ ϩⲛⲑⲓⲗⲏⲙ ϩⲁⲡⲣⲁⲛ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ 14 ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲧⲙⲡⲓⲑⲉ ⲇⲉ ⲁⲛⲕⲁⲣⲱⲛ ⲉⲛϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲉⲡⲟⲩⲱϣ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϣⲱⲡⲉ 15 ⲙⲛⲛⲥⲁⲛⲉⲓϩⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲛⲥⲃⲧⲱⲧⲛ ⲁⲛⲙⲟⲟϣⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲑⲓⲗⲏⲙ 16 ⲁⲩⲉⲓ ⲇⲉ ⲛⲙⲙⲁⲛ ⲛϭⲓϩⲟⲓⲛⲉ ⲛⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲧϩⲛⲕⲁⲓⲥⲁⲣⲓⲁ ⲁⲩϫⲓⲧⲛ ϣⲁⲟⲩⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲁⲣⲭⲁⲓⲟⲥ ⲛⲕⲩⲡⲣⲓⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲛⲁⲥⲱⲛ ⲉⲧⲣⲉⲛϭⲟⲓⲗⲉ ⲉⲣⲟϥ 17 ⲛⲧⲉⲣⲛⲡⲱϩ ⲇⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲑⲓⲗⲏⲙ ⲁⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ϣⲟⲡⲛ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϩⲛⲟⲩⲣⲁϣⲉ 18 ⲙⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉ ⲇⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁϥⲉⲓ ⲛⲙⲙⲁⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ϣⲁⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲛⲉⲩⲥⲟⲟⲩϩ ⲇⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉ ⲛϭⲓϩⲉⲛⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ 19 ⲛⲁⲓ ⲛⲧⲉⲣϥⲁⲥⲡⲁⲍⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲁϥϩⲙⲟⲟⲥ ⲁϥⲧⲁⲩⲉⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲛⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲛⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲁⲩ ϩⲛⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲧⲉϥⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓⲁ 20 ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙ ⲇⲉ ⲁⲩϯⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲕⲛⲁⲩ ⲡⲥⲟⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲏⲣ ⲛⲧⲃⲁ ϣⲟⲟⲡ ⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ϩⲛϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲥⲉⲟ ⲛⲣⲉϥⲕⲱϩ ⲉⲡⲛⲟⲙⲟⲥ 21 ⲁⲩⲥⲱⲧⲙ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲕ ϫⲉ ⲕϯⲥⲃⲱ ⲛⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧϩⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉⲧⲣⲉⲩⲥⲁϩⲱⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲉⲕϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩ ⲉⲧⲙⲥⲃⲃⲉⲛⲉⲩϣⲏⲣⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲙⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲛⲛⲉϥⲥⲱⲛⲧ 22 ⲟⲩ ϭⲉ ⲡⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲡⲁⲛⲧⲱⲥ ⲥⲉⲛⲁⲥⲱⲧⲙ ϫⲉ ⲁⲕⲉⲓ 23 ⲁⲣⲓⲡⲁⲓ ϭⲉ ⲉⲧⲛϫⲱ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲁⲕ ⲟⲩⲛϥⲧⲟⲟⲩ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲉⲩϣⲟⲟⲡ ⲛⲁⲛ ⲉⲩⲛⲧⲁⲩ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲧ ϩⲁⲣⲟⲟⲩ ⲙⲁⲩⲁⲁⲩ 24 ⲛⲁⲓ ϫⲓⲧⲟⲩ ⲛⲅⲧⲃⲃⲟⲕ ⲛⲙⲙⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲅϫⲟ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲣⲉⲩϩⲉⲕⲉϫⲱⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲛⲁⲉⲓⲙⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϫⲉ ϩⲉⲛϭⲟⲗ ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲥⲟⲧⲙⲟⲩ ⲉⲧⲃⲏⲧⲕ ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ϩⲱⲱⲕ ⲕⲁϩⲉ ⲉⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉⲕϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟϥ 25 ⲉⲧⲃⲉⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲧⲁⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲙⲛⲧⲟⲩⲗⲁⲁⲩ ⲛϣⲁϫⲉ ⲉϫⲱ ⲛⲁⲕ ⲁⲛⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲁⲛⲕⲣⲓⲛⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲥϩⲁⲓ ⲛⲁⲩ ⲉⲧⲣⲉⲩϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉϣⲱⲱⲧ ⲛⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ⲙⲛⲡⲉⲥⲛⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲙⲛⲧⲡⲟⲣⲛⲓⲁ 26 ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁϥϫⲓ ⲛⲛⲣⲱⲙⲉ ⲙⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉ ⲁϥⲧⲃⲃⲟϥ ⲛⲙⲙⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲣⲡⲉ ⲉϥⲧⲁⲩⲟ ⲛⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲡϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲧⲃⲃⲟ ϣⲁⲛⲧⲟⲩⲧⲁⲗⲉⲑⲩⲥⲓⲁ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲁⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲙⲙⲟⲟⲩ 27 ⲛⲧⲉⲣⲉⲡⲥⲁϣϥ ⲇⲉ ⲛϩⲟⲟⲩ ϩⲱⲛ ⲉϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲛⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲁⲥⲓⲁ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ϩⲙⲡⲉⲣⲡⲉ ⲁⲩⲥⲉⲩϩⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲧⲏⲣϥ ⲁⲩⲉⲓⲛⲉ ⲛⲛⲉⲩϭⲓϫ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱϥ 28 ⲉⲩⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲧⲉⲡⲓⲏⲗ ⲃⲟⲏⲑⲓ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧϯ ⲟⲩⲃⲉⲡⲗⲁⲟⲥ ⲙⲛⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙⲛⲡⲉⲓⲣⲡⲉ ⲉϥϯⲥⲃⲱ ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ϩⲙⲙⲁ ⲛⲓⲙ ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲁϥⲛϩⲉⲛⲟⲩⲉⲉⲓⲉⲛⲓⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲣⲡⲉ ⲁϥϫⲱϩⲙ ⲙⲡⲉⲓⲙⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ 29 ⲛⲉⲁⲩⲛⲁⲩ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲉⲧⲣⲟⲫⲓⲙⲟⲥ ⲡⲣⲙⲛⲉⲫⲉⲥⲟⲥ ϩⲛⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲉⲩⲙⲉⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϫⲓⲧϥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲣⲡⲉ 30 ⲉⲁⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲧⲏⲣⲥ ⲛⲟⲓⲛ ⲁⲩⲱ ⲡⲗⲁⲟⲥ ⲁⲩⲥⲱⲟⲩϩ ⲁⲩⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲇⲉ ⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁⲩⲥⲱⲕ ⲙⲙⲟϥ ⲡⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉⲣⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁⲩϣⲧⲁⲙ ⲛⲛⲣⲟ 31 ⲉⲩϣⲓⲛⲉ ⲇⲉ ⲛⲥⲁϩⲟⲧⲃⲉϥ ⲁⲡⲟⲩⲱ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲙⲡⲭⲓⲗⲓⲁⲣⲭⲟⲥ ⲛⲧⲉⲥⲡⲓⲣⲁ ϫⲉ ⲁⲑⲓⲗⲏⲙ ⲧⲏⲣⲥ ϣⲧⲟⲣⲧⲣ 32 ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁϥϫⲓ ⲛϩⲉⲛϩⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭⲟⲥ [ⲙⲛϩⲉⲛϩⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭⲟⲥ] ⲙⲛϩⲉⲛⲙⲁⲧⲟⲓ ⲁϥⲡⲱⲧ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲉⲡⲭⲓⲗⲓⲁⲣⲭⲟⲥ ⲙⲛⲛϩⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲙⲙⲁⲧⲟⲓ ⲁⲩⲗⲟ ⲉⲩϩⲓⲟⲩⲉ ⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ 33 ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲭⲓⲗⲓⲁⲣⲭⲟⲥ ⲁϥϯⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓ ⲁϥⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲉⲙⲟⲣϥ ⲛϩⲁⲗⲩⲥⲓⲥ ⲥⲛⲧⲉ ⲁϥϣⲓⲛⲉ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲟⲩ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲁⲁϥ 34 ⲛⲉⲣⲉⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲇⲉ ⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲙⲛⲡⲉϥϣⲁϫⲉ ⲙⲡϥⲉϣϭⲙϭⲟⲙ ⲉⲉⲓⲙⲉ ⲉⲡⲱⲣϫ ⲉⲧⲃⲉⲡⲉϣⲧⲟⲣⲧⲣ ⲁϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲉϫⲓⲧϥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲡⲁⲣⲉⲙⲃⲟⲗⲏ 35 ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲡⲱϩ ⲇⲉ ⲉϫⲛⲛⲧⲱⲣⲧⲣ ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲉⲧⲣⲉⲙⲙⲁⲧⲟⲓ ⲧⲁⲗⲟϥ ⲉϫⲱⲟⲩ ⲉⲧⲃⲉⲑⲟⲣⲙⲏ ⲙⲡⲙⲏⲏϣⲉ 36 ⲛⲉⲣⲉⲡⲗⲁⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲧⲏⲣϥ ⲟⲩⲏϩ ⲛⲥⲱϥ ⲉⲩⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϥⲓ ⲛⲧⲙⲏⲧⲉ ⲙⲡⲉⲛϫⲁϫⲉ 37 ⲉⲩⲛⲁϫⲓⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲡⲁⲣⲉⲙⲃⲟⲗⲏ ⲡⲉϫⲁϥ ⲙⲡⲭⲓⲗⲓⲁⲣⲭⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲛⲉⲥⲧⲟ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲣⲁϫⲉⲟⲩϣⲁϫⲉ ⲉⲣⲟⲕ ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲉⲛⲉⲕⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲛⲧⲟⲩⲉⲓⲉⲛⲓⲛ 38 ⲉⲓⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲁⲛ ϭⲉ ⲡⲉ ⲡⲣⲙⲛⲕⲏⲙⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲃⲱϭⲥ ϩⲁⲑⲏ ⲛⲛⲉⲓϩⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁϥϫⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲉⲣⲏⲙⲟⲥ ⲛⲁϥⲧⲟⲩϣⲟ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲥⲓⲕⲁⲣⲓⲟⲥ 39 ⲡⲉϫⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲙⲉⲛ ⲁⲛⲅⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲉⲁⲛⲅⲟⲩⲣⲙⲧⲁⲣⲥⲟⲥ ⲛⲧⲕⲓⲗⲓⲕⲓⲁ ⲙⲡⲟⲗⲓⲧⲏⲥ ⲛⲟⲩⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲥⲟ ⲛⲥⲟⲉⲓⲧ ϯⲥⲟⲡⲥ ⲇⲉ ⲙⲙⲟⲕ ⲕⲁⲁⲧ ⲧⲁϣⲁϫⲉ ⲙⲛⲡⲗⲁⲟⲥ 40 ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲕⲁⲁϥ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲡⲭⲓⲗⲓⲁⲣⲭⲟⲥ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ϩⲓϫⲛⲛⲧⲱⲣⲧⲣ ⲁϥⲕⲓⲙ ⲛⲧⲉϥϭⲓϫ ⲉⲡⲗⲁⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲥϭⲣⲉϩⲧ ϣⲱⲡⲉ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛⲁⲩ ⲛⲧⲁⲥⲡⲉ ⲙⲙⲛⲧϩⲉⲃⲣⲁⲓⲟⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ

Copyright information for CopSahidicMSS