Acts 23

1ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲉⲓⲱⲣⲙ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲥⲩⲛϩⲉⲇⲣⲓⲟⲛ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓⲡⲟⲗⲓⲧⲉⲩⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲛⲥⲩⲛⲉⲓⲇⲏⲥⲓⲥ ⲛⲓⲙ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ ϣⲁϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲟⲟⲩ ⲛϩⲟⲟⲩ 2ⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲇⲉ ⲁⲛⲁⲛⲓⲁⲥ ⲁϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲛⲛⲉⲧⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ϩⲁϩⲧⲏϥ ⲉⲣⲱϩⲧ ⲛⲧⲉϥⲧⲁⲡⲣⲟ 3ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲣⲁϩⲧ[ⲕ] ⲧϫⲟ ⲉⲧϫⲏϩ ⲕϩⲙⲟⲟⲥ ⲛⲧⲟⲕ ⲉⲕⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲙⲟⲓ ⲕⲁⲧⲁⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲁⲕⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲡⲁⲣⲁⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉϩⲓⲟⲩⲉ ⲉⲣⲟⲓ 4ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛϭⲓⲛⲉⲧⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ϫⲉ ⲉⲕⲥⲁϩⲟⲩ ⲙⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 5ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲉⲓⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ϫⲉ ⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲡⲉ ϥⲥⲏϩ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲕϫⲉⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲉⲡⲁⲣⲭⲱⲛ ⲙⲡⲉⲕⲗⲁⲟⲥ 6ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓⲙⲉ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲟⲩⲁ ⲛⲛⲥⲁⲡⲁⲛⲥⲁⲇⲇⲟⲩⲕⲁⲓⲟⲥ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲕⲉⲟⲩⲁ ⲡⲁⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ ⲡⲉ ⲁϥϫⲓϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲥⲩⲛϩⲉⲇⲣⲓⲟⲛ ϫⲉ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲛⲅⲟⲩⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲙⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ ⲉⲩⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲙⲟⲓ ⲉⲧⲃⲉⲑⲉⲗⲡⲓⲥ ⲙⲛⲧⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲛⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ 7ⲡⲁⲓ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥϫⲟⲟϥ ⲁⲩⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ϣⲱⲡⲉ ϩⲛⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ ⲙⲛⲛⲥⲁⲇⲇⲟⲩⲕⲁⲓⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲁⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲡⲱϣ 8ⲛⲥⲁⲇⲇⲟⲩⲕⲁⲓⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲥⲉϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲛⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛⲡⲛⲁ ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ ⲇⲉ ⲥⲉϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲓ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲛⲡⲛⲁ 9ⲛⲧⲉⲣⲉⲟⲩⲛⲟϭ ⲇⲉ ⲛⲁϣⲕⲁⲕ ϣⲱⲡⲉ ⲁⲩⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛϭⲓϩⲟⲓⲛⲉ ⲛⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲙⲡⲥⲁ ⲛⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ ⲁⲩⲙⲓϣⲉ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲧⲛϭⲛⲗⲁⲁⲩ ⲁⲛ ⲙⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ϩⲙⲡⲉⲓⲣⲱⲙⲉ ⲉⲓⲉ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲟⲩⲡⲛⲁ ⲏ ⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲡⲉ ⲉⲛⲧⲁϥϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲙⲡⲣⲧⲣⲉⲛϯ ⲟⲩⲃⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 10ⲛⲧⲉⲣⲉⲟⲩⲛⲟϭ ⲇⲉ ⲛⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ϣⲱⲡⲉ ⲁⲡⲭⲓⲗⲓⲁⲣⲭⲟⲥ ⲣϩⲟⲧⲉ ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲛⲥⲉⲙⲟⲩⲟⲩⲧ ⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲙⲡⲉⲥⲧⲣⲁⲧⲉⲩⲙⲁ ⲉⲃⲱⲕ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲛⲥⲉⲧⲟⲣⲡϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲉⲩⲙⲏⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲉϫⲓⲧϥ ⲉⲧⲡⲁⲣⲉⲙⲃⲟⲗⲏ 11ϩⲛⲧⲉⲩϣⲏ ⲇⲉ ⲉⲧⲛⲏⲩ ⲁⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ϩⲓϫⲱϥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲧⲱⲕ ⲛϩⲏⲧ ⲛⲑⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲧⲁⲕⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧ ϩⲛⲑⲓⲗⲏⲙ ϩⲁⲡⲥ ⲟⲛ ⲡⲉ ⲉⲧⲣⲉⲕⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲧⲉⲓϩⲉ ϩⲛⲧⲕⲉϩⲣⲱⲙⲏ 12ⲛⲧⲉⲣⲉϩⲧⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲁϩⲟⲓⲛⲉ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲱⲣⲕ ⲛⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲛⲟⲩⲱⲙ ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲛⲉⲛⲥⲱ ϣⲁⲛⲧⲛϩⲱⲧⲃ ⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ 13ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲥⲙⲓⲛⲉ ⲇⲉ ⲙⲡⲉⲓⲁⲛⲁϣ ⲛⲉⲩⲛⲁⲣϩⲟⲩⲟ ⲉϩⲙⲉ ⲛⲣⲱⲙⲉ 14ⲛⲁⲓ ϭⲉ ⲁⲩϯⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲓ ⲉⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲙⲛⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϩⲛⲟⲩⲁⲛⲁϣ ⲁⲛⲱⲣⲕ ⲛⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ ⲉⲧⲙⲧⲉⲡⲗⲁⲁⲩ ϣⲁⲛⲧⲛϩⲱⲧⲃ ⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ 15ⲧⲛⲥⲟⲡⲥ ⲇⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲉⲧⲣⲉⲧⲛⲣⲡⲁⲓ ⲛⲁⲛ ⲥⲱⲟⲩϩ ⲙⲡⲥⲩⲛϩⲉⲇⲣⲓⲟⲛ ⲛⲧⲉⲧⲛϫⲟⲟⲥ ⲙⲡⲭⲓⲗⲓⲁⲣⲭⲟⲥ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉⲛⲧϥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲙⲏⲧⲉ ϩⲱⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁϫⲛⲟⲩϥ ϩⲛⲟⲩⲱⲣϫ ⲉⲛⲉⲧϥⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲁⲛⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲧⲛⲥⲃⲧⲱⲧ ⲙⲡⲁⲧϥϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉϩⲱⲧⲃ ⲙⲙⲟϥ 16ⲁϥⲥⲱⲧⲙ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲧⲥⲱⲛⲉ ⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲉⲡⲉⲩⲕⲣⲟϥ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲡⲁⲣⲉⲙⲃⲟⲗⲏ ⲁϥⲧⲁⲙⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ 17ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲟⲩⲁ ⲛⲛϩⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ϫⲓⲡⲉⲓϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ϣⲁⲡⲭⲓⲗⲓⲁⲣⲭⲟⲥ ⲟⲩⲛⲧϥⲟⲩϣⲁϫⲉ ⲅⲁⲣ ⲉϫⲟⲟϥ ⲉⲣⲟϥ 18ⲁϥⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲇⲉ ⲙⲡϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲁϥϫⲓⲧϥ ⲉϩⲟⲩⲛ ϣⲁⲡⲭⲓⲗⲓⲁⲣⲭⲟⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲡⲉⲧⲙⲏⲣ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲓ ⲁϥⲥⲉⲡⲥⲱⲡⲧ ⲉⲉⲓⲛⲉ ⲛⲁⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲙⲡⲉⲓϩⲣϣⲓⲣⲉ ⲉⲩⲛⲧϥⲟⲩϣⲁϫⲉ ⲉϫⲟⲟϥ ⲉⲣⲟⲕ 19ⲁⲡⲭⲓⲗⲓⲁⲣⲭⲟⲥ ⲇⲉ ⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛⲧⲉϥϭⲓϫ ⲁϥⲥⲉϩⲧϥ ⲉⲩⲥⲁ ⲁϥϫⲛⲟⲩϥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲟⲩⲛⲧⲁⲕϥ ⲉϫⲟⲟϥ ⲉⲣⲟⲓ 20ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲥⲥⲉ ⲉⲥⲉⲡⲥⲱⲡⲕ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲕⲉⲛⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲛⲣⲁⲥⲧⲉ ⲉⲧⲙⲏⲧⲉ ⲙⲡⲥⲩⲛϩⲉⲇⲣⲓⲟⲛ ϩⲱⲥ ⲉⲩⲛⲁϣⲓⲛⲉ ϩⲛⲟⲩⲱⲣϫ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ 21ⲛⲧⲟⲕ ϭⲉ ⲙⲡⲣⲥⲱⲧⲙ ⲛⲁⲩ ⲥⲉϭⲟⲣϭ ⲅⲁⲣ ⲉⲣⲟϥ ⲛϭⲓϩⲟⲩⲟ ⲉϩⲙⲉ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲛⲁⲓ ⲛⲧⲁⲩⲱⲣⲕ ⲛⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ⲉⲧⲙⲟⲩⲱⲙ ⲟⲩⲇⲉ ⲉⲧⲙⲥⲱ ϣⲁⲛⲧⲟⲩϩⲱⲧⲃ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲥⲉⲥⲃⲧⲱⲧ ⲉⲩϭⲱϣⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϣⲁⲛⲧⲕϫⲓⲡⲟⲩⲱ ⲛⲁⲩ 22ⲡⲭⲓⲗⲓⲁⲣⲭⲟⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲕⲁⲡϩⲣϣⲓⲣⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲁϥⲡⲁⲣⲁⲅⲅⲓⲗⲉ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲡⲣϫⲟⲟⲥ ⲉⲗⲁⲁⲩ ϫⲉ ⲁⲕⲧⲁⲙⲟⲓ ⲉⲛⲁⲓ 23ⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ⲉⲥⲛⲁⲩ ⲛⲛϩⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲥⲃⲧⲉϣⲏⲧ ⲙⲙⲁⲧⲟⲓ ⲉⲧⲣⲉⲩⲃⲱⲕ ϣⲁⲧⲕⲁⲓⲥⲁⲣⲓⲁ ⲁⲩⲱ ϣⲉ ⲛϩⲓⲡⲡⲉⲩⲥ ⲁⲩⲱ ϣⲏⲧ ⲛϥⲁⲓⲙⲉⲣⲉϩ ϫⲓⲛⲛϫⲡϣⲟⲙⲧⲉ ⲛⲧⲉⲩϣⲏ 24ⲁⲩⲱ ⲥⲟⲃⲧⲉ ⲛϩⲉⲛⲧⲃⲛⲟⲟⲩⲉ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉⲧⲁⲗⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲛⲥⲉϫⲓⲧϥ ⲉⲣⲁⲧϥ ⲙⲫⲏⲗⲓⲝ ⲫⲏⲅⲉⲙⲱⲛ 25ⲉⲁϥⲥϩⲁⲓ ⲛⲟⲩⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⲙⲡⲉⲓⲧⲩⲡⲟⲥ 26ⲕⲗⲁⲩⲇⲓⲟⲥ ⲗⲩⲥⲓⲁⲥ ⲉϥⲥϩⲁⲓ ⲙⲫⲏⲗⲓⲝ ⲡⲉⲕⲣⲁⲧⲓⲥⲧⲟⲥ ⲛϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ ⲭⲁⲓⲣⲉ 27ⲡⲉⲓⲣⲱⲙⲉ ⲉⲁⲩϭⲟⲡϥ ⲛϭⲓⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲉⲁⲩⲟⲩⲱϣ ⲉϩⲟⲧⲃⲉϥ ⲁⲓⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱϥ ⲙⲛⲡⲉⲥⲧⲣⲁⲧⲉⲩⲙⲁ ⲛⲧⲉⲣⲓⲉⲓⲙⲉ ⲇⲉ ϫⲉ ⲟⲩϩⲣⲱⲙⲁⲓⲟⲥ ⲡⲉ ⲁⲓⲧⲟⲩϫⲟϥ 28ⲉⲓⲟⲩⲱϣ ⲉⲥⲟⲩⲛⲧⲗⲟⲓϭⲉ ⲉⲧⲟⲩⲉⲅⲕⲁⲗⲉⲓ ⲛⲁϥ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲥ ⲁⲓϫⲓⲧϥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲉⲩⲥⲩⲛϩⲉⲇⲣⲓⲟⲛ 29ⲁⲓϭⲛⲧⲥ ⲉⲩⲉⲅⲕⲁⲗⲉⲓ ⲛⲁϥ ⲉⲧⲃⲉϩⲉⲛⲍⲏⲧⲏⲙⲁ ⲛⲧⲉⲡⲉⲩⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉⲙⲛⲗⲁⲁⲩ ⲇⲉ ⲛϩⲁⲡ ⲉⲣⲟϥ ⲉϥⲙⲡϣⲁ ⲙⲡⲙⲟⲩ ⲏ ⲙⲣⲣⲉ 30ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲧⲁⲙⲟⲓ ⲇⲉ ⲉⲩⲕⲣⲟϥ ⲉϥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲓⲣⲱⲙⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁⲓⲧⲁⲩⲟϥ ϣⲁⲣⲟⲕ ⲉⲓⲡⲁⲣⲁⲅⲅⲓⲗⲉ ⲛⲛⲉϥⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲟⲥ ⲉϫⲓϩⲁⲡ ϩⲓⲱⲱⲕ ⲛⲙⲙⲁϥ 31ⲙⲙⲁⲧⲟⲓ ϭⲉ ⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲛⲧⲁⲩⲟⲩ[ⲉϩ]ⲥⲁϩⲛⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲁⲩ ⲁⲩⲧⲁⲗⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲛⲧⲉⲩϣⲏ ⲁⲩⲛⲧϥ ⲉⲁⲛⲧⲓⲡⲁⲧⲣⲓⲥ 32ⲙⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉ ⲇⲉ ⲁⲩⲧⲣⲉⲛϩⲓⲡⲡⲉⲩⲥ ⲃⲱⲕ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲁⲩⲕⲟⲧⲟⲩ ⲉⲧⲡⲁⲣⲉⲙⲃⲟⲗⲏ 33ⲛⲧⲟⲟⲩ ϭⲉ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲕⲁⲓⲥⲁⲣⲓⲁ ⲁⲩϯⲧⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⲙⲫⲏⲅⲉⲙⲱⲛ ⲁⲩⲡⲁⲣϩⲓⲥⲧⲁ ⲛⲁϥ ⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ 34ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲟϣⲥ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲫⲏⲅⲉⲙⲱⲛ ⲁϥϣⲓⲛⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉ ϩⲛⲁϣ ⲛⲉⲡⲁⲣⲭⲓⲁ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓⲙⲉ ⲇⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉ ϩⲛⲧⲕⲓⲗⲓⲕⲓⲁ 35ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲉⲓⲉⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟⲕ ϩⲟⲧⲁⲛ ⲉⲩϣⲁⲛⲉⲓ ϩⲱⲟⲩ ⲛϭⲓⲛⲉⲕⲕⲁⲧⲏⲅⲟ[ⲣⲟ]ⲥ ⲁϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲇⲉ ⲉⲧⲣⲉⲩϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟϥ ϩⲙⲡⲉⲡⲣⲁⲓⲧⲱⲣⲓⲟⲛ ⲛϩⲏⲣⲱⲇⲏⲥ

Copyright information for CopSahidicMSS