Colossians 1

ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲡⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲙⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ ϩⲓⲧⲙⲡⲟⲩⲱϣ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ ⲡⲥⲟⲛ ⲉⲩⲥϩⲁⲓ ⲛⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲧϩⲛⲕⲟⲗⲟⲥⲥⲁ ⲙⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ϩⲙⲡⲉⲭⲥ ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲛⲏⲧⲛ ⲙⲛϯⲣⲏⲛⲏ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲛⲉⲓⲱⲧ ⲧⲛϣⲡϩⲙⲟⲧ ⲛⲧⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲓⲥ ⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ ⲉⲛϣⲗⲏⲗ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ⲛⲧⲉⲣⲛⲥⲱⲧⲙ ⲉⲧⲉⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ϩⲙⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲧⲛⲁⲅⲁⲡⲏ ⲉⲧϫⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧⲃⲉⲑⲉⲗⲡⲓⲥ ⲉⲧⲕⲏ ⲛⲏⲧⲛ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲛⲙⲡⲏⲩⲉ ⲧⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟⲥ ϩⲙⲡϣⲁϫⲉ ⲛⲧⲙⲉ ⲙⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧϥϩⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ⲉϥϯⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲉϥⲁⲩⲝⲁⲛⲉ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲟⲛ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ϫⲓⲛⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛⲥⲱⲧⲙ ⲁⲩⲱ ⲁⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲙⲉ ⲉⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲛⲟⲩⲙⲉ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲙⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ ⲛⲉⲡⲁⲫⲣⲁ ⲡⲙⲉⲣⲓⲧ ⲡⲉⲛϣⲃⲣϩⲙϩⲁⲗ ⲡⲁⲓ ⲉⲩⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ ⲡⲉ ⲛⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲟⲥ ⲙⲡⲉⲭⲥ ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲙⲟⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲅⲁⲡⲏ ϩⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ϩⲱⲱⲛ ϫⲓⲛⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲛⲧⲁⲛⲥⲱⲧⲙ ⲛⲧⲛⲗⲟ ⲁⲛ ⲉⲛϣⲗⲏⲗ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ ⲁⲩⲱ ⲉⲛⲧⲱⲃϩ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲡⲉϥⲟⲩⲱϣ ⲉⲧⲣⲉⲧⲛⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲛⲥⲟⲫⲓⲁ ⲛⲓⲙ ⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲙⲛϩⲏⲧ ⲙⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲧⲓⲕⲟⲛ 10 ⲉⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲙⲡⲉⲙⲡϣⲁ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲡⲉⲧⲣⲁⲛⲁϥ ⲧⲏⲣϥ ⲉⲧⲉⲧⲛϯⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ϩⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲛⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲩⲝⲁⲛⲉ ϩⲙⲡⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 11 ⲉⲧⲉⲧⲛϭⲙϭⲟⲙ ϩⲛϭⲟⲙ ⲛⲓⲙ ⲕⲁⲧⲁⲡⲧⲁϫⲣⲟ ⲙⲡⲉϥⲉⲟⲟⲩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ ⲛⲓⲙ ⲙⲛⲟⲩⲙⲛⲧϩⲁⲣϣϩⲏⲧ 12 ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲡϩⲙⲟⲧ ⲛⲧⲙⲡⲉⲓⲱⲧ ϩⲛⲟⲩⲣⲁϣⲉ ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁϥⲧⲉϩⲙⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲙⲉⲣⲓⲥ ⲙⲡⲉⲕⲗⲏⲣⲟⲥ ⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ϩⲙⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ 13 ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁϥⲛⲉϩⲙⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲙⲡⲕⲁⲕⲉ ⲉⲁϥⲡⲉⲛⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲙⲛⲧⲉⲣⲟ ⲙⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲧⲉϥⲁⲅⲁⲡⲏ 14 ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲛϫⲓ ⲛϩⲏⲧϥ ⲙⲡⲥⲱⲧⲉ ⲡⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲛⲟⲃⲉ 15 ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲑⲓⲕⲱⲛ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲓⲁⲧⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲡϣⲣⲡⲙⲙⲓⲥⲉ ⲛⲥⲱⲛⲧ ⲛⲓⲙ 16 ϫⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧϥ ⲛⲧⲁⲩⲥⲛⲧⲡⲧⲏⲣϥ ⲛⲉⲧϩⲛⲙⲡⲏⲩⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧϩⲓϫⲙⲡⲕⲁϩ ⲛⲉⲧⲛⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲙⲛⲛⲉⲧⲛⲧⲛⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲁⲛ ⲉⲓⲧⲉ ⲛⲉⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲉⲓⲧⲉ ⲙⲙⲛⲧϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲓⲧⲉ ⲛⲁⲣⲭⲏ ⲉⲓⲧⲉ ⲛⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲛⲧⲁⲡⲧⲏⲣϥ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲁⲩⲥⲟⲛⲧⲟⲩ ⲉⲣⲟϥ 17 ⲁⲩⲱ ϥϣⲟⲟⲡ ϩⲁⲧⲉⲩϩⲏ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲁⲡⲧⲏⲣϥ ⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ⲛⲁϥ 18 ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲟϥ ⲡⲉ ⲧⲁⲡⲉ ⲙⲡⲥⲱⲙⲁ ⲛⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲧⲁⲣⲭⲏ ⲡϣⲣⲡⲙⲙⲓⲥⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉϥⲉϣⲱⲡⲉ ⲉϥⲟ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ 19 ϫⲉ ⲛⲧⲁⲡϫⲱⲕ ⲧⲏⲣϥ ⲟⲩⲱϣ ⲉⲟⲩⲱϩ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧϥ 20 ⲁⲩⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ ⲉϩⲉⲧⲡⲡⲧⲏⲣϥ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲁϥⲁⲁⲩ ⲛⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ϩⲓⲧⲙⲡⲉⲥⲛⲟϥ ⲙⲡⲉⲥ⳧ⲟⲥ ⲉⲓⲧⲉ ⲛⲉⲧϩⲓϫⲙⲡⲕⲁϩ ⲉⲓⲧⲉ ⲛⲉⲧϩⲛⲙⲡⲏⲩⲉ 21 ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲙⲡⲓⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲉⲧⲉⲧⲛⲟ ⲛϣⲙⲙⲟ ⲁⲩⲱ ⲛϫⲁϫⲉ ϩⲙⲡⲉⲧⲛϩⲏⲧ ϩⲛⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲙⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛ 22 ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁϥϩⲉⲧⲡⲧⲏⲩⲧⲛ ϩⲙⲡⲥⲱⲙⲁ ⲛⲧⲉϥⲥⲁⲣⲝ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲉϥⲙⲟⲩ ⲉⲡⲁⲣϩⲓⲥⲧⲁ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲧⲧⲱⲗⲙ ⲉⲙⲛⲛⲟⲃⲉ ϫⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲙⲡⲉϥⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ 23 ⲉϣϫⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲙⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛϫⲉⲥⲛⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲉⲧⲛⲧⲁϫⲣⲏⲩ ⲉⲛⲥⲉⲡⲱⲱⲛⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲑⲉⲗⲡⲓⲥ ⲙⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲧⲙⲉϥ ⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲙⲙⲟϥ ϩⲙⲡⲥⲱⲛⲧ ⲧⲏⲣϥ ⲉⲧϩⲁⲧⲡⲉ ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲓϣⲱⲡⲉ ⲛⲁϥ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲛⲕⲏⲣⲩⲝ ⲁⲩⲱ ⲛⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲟⲥ 24 ⲧⲉⲛⲟⲩ ϯⲣⲁϣⲉ ϩⲛⲛⲁⲙⲕⲟⲟϩ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ ⲁⲩⲉ ⲉⲓϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲥⲉⲉⲡⲉ ⲛⲛⲉⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲙⲡⲉⲭⲥ ϩⲛⲧⲁⲥⲁⲣⲝ ϩⲁⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ 25 ⲧⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲓϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲥ ⲛⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲟⲥ ⲕⲁⲧⲁⲧⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲓⲁ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲁⲥ ⲛⲁⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲉⲧⲣⲁϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 26 ⲡⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲉⲑⲏⲡ ϫⲓⲛⲛⲁⲓⲱⲛ ⲙⲛⲛⲅⲉⲛⲉⲁ ⲛⲛⲣⲱⲙⲉ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲟⲛϩϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉϥⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ 27 ⲛⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲟⲩⲱϣ ⲉⲧⲁⲙⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩ ⲧⲉ ⲧⲙⲛⲧⲣⲙⲙⲁⲟ ⲙⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡⲉⲓⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ϩⲛⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲉⲭⲥ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲑⲉⲗⲡⲓⲥ ⲙⲡⲉⲟⲟⲩ 28 ⲡⲁⲓ ⲁⲛⲟⲛ ⲉⲧⲛⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲛϯⲥⲃⲱ ⲛⲡⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ ⲁⲩⲱ ⲉⲛⲧⲥⲁⲃⲟ ⲙⲙⲟⲟⲩ ϩⲛⲥⲟⲫⲓⲁ ⲛⲓⲙ ϫⲉ ⲉⲛⲉⲧⲁϩⲉⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲣⲁⲧϥ ⲛⲧⲉⲗⲓⲟⲥ ϩⲙⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ 29 ⲡⲁⲓ ⲉϯϩⲓⲥⲉ ⲙⲙⲟⲓ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲉⲓⲁⲅⲱⲛⲓⲍⲉ ⲕⲁⲧⲁⲧⲉϥⲉⲛⲉⲣⲅⲓⲁ ⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲅⲓ ⲛϩⲏⲧ ϩⲛⲟⲩϭⲟⲙ

Copyright information for CopSahidicMSS