Colossians 1

1ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲡⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲙⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ ϩⲓⲧⲙⲡⲟⲩⲱϣ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ ⲡⲥⲟⲛ 2ⲉⲩⲥϩⲁⲓ ⲛⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲧϩⲛⲕⲟⲗⲟⲥⲥⲁ ⲙⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ϩⲙⲡⲉⲭⲥ ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲛⲏⲧⲛ ⲙⲛϯⲣⲏⲛⲏ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲛⲉⲓⲱⲧ 3ⲧⲛϣⲡϩⲙⲟⲧ ⲛⲧⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲓⲥ ⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ ⲉⲛϣⲗⲏⲗ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ 4ⲛⲧⲉⲣⲛⲥⲱⲧⲙ ⲉⲧⲉⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ϩⲙⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲧⲛⲁⲅⲁⲡⲏ ⲉⲧϫⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲧⲏⲣⲟⲩ 5ⲉⲧⲃⲉⲑⲉⲗⲡⲓⲥ ⲉⲧⲕⲏ ⲛⲏⲧⲛ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲛⲙⲡⲏⲩⲉ ⲧⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟⲥ ϩⲙⲡϣⲁϫⲉ ⲛⲧⲙⲉ ⲙⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ 6ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧϥϩⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ⲉϥϯⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲉϥⲁⲩⲝⲁⲛⲉ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲟⲛ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ϫⲓⲛⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛⲥⲱⲧⲙ ⲁⲩⲱ ⲁⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲙⲉ ⲉⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲛⲟⲩⲙⲉ 7ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲙⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ ⲛⲉⲡⲁⲫⲣⲁ ⲡⲙⲉⲣⲓⲧ ⲡⲉⲛϣⲃⲣϩⲙϩⲁⲗ ⲡⲁⲓ ⲉⲩⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ ⲡⲉ ⲛⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲟⲥ ⲙⲡⲉⲭⲥ 8ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲙⲟⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲅⲁⲡⲏ ϩⲙⲡⲉⲡⲛⲁ 9ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ϩⲱⲱⲛ ϫⲓⲛⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲛⲧⲁⲛⲥⲱⲧⲙ ⲛⲧⲛⲗⲟ ⲁⲛ ⲉⲛϣⲗⲏⲗ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ ⲁⲩⲱ ⲉⲛⲧⲱⲃϩ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲡⲉϥⲟⲩⲱϣ ⲉⲧⲣⲉⲧⲛⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲛⲥⲟⲫⲓⲁ ⲛⲓⲙ ⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲙⲛϩⲏⲧ ⲙⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲧⲓⲕⲟⲛ 10ⲉⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲙⲡⲉⲙⲡϣⲁ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲡⲉⲧⲣⲁⲛⲁϥ ⲧⲏⲣϥ ⲉⲧⲉⲧⲛϯⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ϩⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲛⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲩⲝⲁⲛⲉ ϩⲙⲡⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 11ⲉⲧⲉⲧⲛϭⲙϭⲟⲙ ϩⲛϭⲟⲙ ⲛⲓⲙ ⲕⲁⲧⲁⲡⲧⲁϫⲣⲟ ⲙⲡⲉϥⲉⲟⲟⲩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ ⲛⲓⲙ ⲙⲛⲟⲩⲙⲛⲧϩⲁⲣϣϩⲏⲧ 12ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲡϩⲙⲟⲧ ⲛⲧⲙⲡⲉⲓⲱⲧ ϩⲛⲟⲩⲣⲁϣⲉ ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁϥⲧⲉϩⲙⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲙⲉⲣⲓⲥ ⲙⲡⲉⲕⲗⲏⲣⲟⲥ ⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ϩⲙⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ 13ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁϥⲛⲉϩⲙⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲙⲡⲕⲁⲕⲉ ⲉⲁϥⲡⲉⲛⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲙⲛⲧⲉⲣⲟ ⲙⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲧⲉϥⲁⲅⲁⲡⲏ 14ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲛϫⲓ ⲛϩⲏⲧϥ ⲙⲡⲥⲱⲧⲉ ⲡⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲛⲟⲃⲉ 15ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲑⲓⲕⲱⲛ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲓⲁⲧⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲡϣⲣⲡⲙⲙⲓⲥⲉ ⲛⲥⲱⲛⲧ ⲛⲓⲙ 16ϫⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧϥ ⲛⲧⲁⲩⲥⲛⲧⲡⲧⲏⲣϥ ⲛⲉⲧϩⲛⲙⲡⲏⲩⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧϩⲓϫⲙⲡⲕⲁϩ ⲛⲉⲧⲛⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲙⲛⲛⲉⲧⲛⲧⲛⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲁⲛ ⲉⲓⲧⲉ ⲛⲉⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲉⲓⲧⲉ ⲙⲙⲛⲧϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲓⲧⲉ ⲛⲁⲣⲭⲏ ⲉⲓⲧⲉ ⲛⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲛⲧⲁⲡⲧⲏⲣϥ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲁⲩⲥⲟⲛⲧⲟⲩ ⲉⲣⲟϥ 17ⲁⲩⲱ ϥϣⲟⲟⲡ ϩⲁⲧⲉⲩϩⲏ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲁⲡⲧⲏⲣϥ ⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ⲛⲁϥ 18ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲟϥ ⲡⲉ ⲧⲁⲡⲉ ⲙⲡⲥⲱⲙⲁ ⲛⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲧⲁⲣⲭⲏ ⲡϣⲣⲡⲙⲙⲓⲥⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉϥⲉϣⲱⲡⲉ ⲉϥⲟ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ 19ϫⲉ ⲛⲧⲁⲡϫⲱⲕ ⲧⲏⲣϥ ⲟⲩⲱϣ ⲉⲟⲩⲱϩ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧϥ 20ⲁⲩⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ ⲉϩⲉⲧⲡⲡⲧⲏⲣϥ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲁϥⲁⲁⲩ ⲛⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ϩⲓⲧⲙⲡⲉⲥⲛⲟϥ ⲙⲡⲉⲥ⳧ⲟⲥ ⲉⲓⲧⲉ ⲛⲉⲧϩⲓϫⲙⲡⲕⲁϩ ⲉⲓⲧⲉ ⲛⲉⲧϩⲛⲙⲡⲏⲩⲉ 21ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲙⲡⲓⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲉⲧⲉⲧⲛⲟ ⲛϣⲙⲙⲟ ⲁⲩⲱ ⲛϫⲁϫⲉ ϩⲙⲡⲉⲧⲛϩⲏⲧ ϩⲛⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲙⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛ 22ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁϥϩⲉⲧⲡⲧⲏⲩⲧⲛ ϩⲙⲡⲥⲱⲙⲁ ⲛⲧⲉϥⲥⲁⲣⲝ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲉϥⲙⲟⲩ ⲉⲡⲁⲣϩⲓⲥⲧⲁ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲧⲧⲱⲗⲙ ⲉⲙⲛⲛⲟⲃⲉ ϫⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲙⲡⲉϥⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ 23ⲉϣϫⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲙⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛϫⲉⲥⲛⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲉⲧⲛⲧⲁϫⲣⲏⲩ ⲉⲛⲥⲉⲡⲱⲱⲛⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲑⲉⲗⲡⲓⲥ ⲙⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲧⲙⲉϥ ⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲙⲙⲟϥ ϩⲙⲡⲥⲱⲛⲧ ⲧⲏⲣϥ ⲉⲧϩⲁⲧⲡⲉ ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲓϣⲱⲡⲉ ⲛⲁϥ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲛⲕⲏⲣⲩⲝ ⲁⲩⲱ ⲛⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲟⲥ 24ⲧⲉⲛⲟⲩ ϯⲣⲁϣⲉ ϩⲛⲛⲁⲙⲕⲟⲟϩ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ ⲁⲩⲉ ⲉⲓϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲥⲉⲉⲡⲉ ⲛⲛⲉⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲙⲡⲉⲭⲥ ϩⲛⲧⲁⲥⲁⲣⲝ ϩⲁⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ 25ⲧⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲓϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲥ ⲛⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲟⲥ ⲕⲁⲧⲁⲧⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲓⲁ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲁⲥ ⲛⲁⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲉⲧⲣⲁϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 26ⲡⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲉⲑⲏⲡ ϫⲓⲛⲛⲁⲓⲱⲛ ⲙⲛⲛⲅⲉⲛⲉⲁ ⲛⲛⲣⲱⲙⲉ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲟⲛϩϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉϥⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ 27ⲛⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲟⲩⲱϣ ⲉⲧⲁⲙⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩ ⲧⲉ ⲧⲙⲛⲧⲣⲙⲙⲁⲟ ⲙⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡⲉⲓⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ϩⲛⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲉⲭⲥ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲑⲉⲗⲡⲓⲥ ⲙⲡⲉⲟⲟⲩ 28ⲡⲁⲓ ⲁⲛⲟⲛ ⲉⲧⲛⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲛϯⲥⲃⲱ ⲛⲡⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ ⲁⲩⲱ ⲉⲛⲧⲥⲁⲃⲟ ⲙⲙⲟⲟⲩ ϩⲛⲥⲟⲫⲓⲁ ⲛⲓⲙ ϫⲉ ⲉⲛⲉⲧⲁϩⲉⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲣⲁⲧϥ ⲛⲧⲉⲗⲓⲟⲥ ϩⲙⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ 29ⲡⲁⲓ ⲉϯϩⲓⲥⲉ ⲙⲙⲟⲓ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲉⲓⲁⲅⲱⲛⲓⲍⲉ ⲕⲁⲧⲁⲧⲉϥⲉⲛⲉⲣⲅⲓⲁ ⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲅⲓ ⲛϩⲏⲧ ϩⲛⲟⲩϭⲟⲙ

Copyright information for CopSahidicMSS