Colossians 2

ϯⲟⲩⲱϣ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲣⲉⲧⲛⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲁϣ ⲛϭⲟⲧ ⲡⲉ ⲡⲁⲅⲱⲛ ⲉϯⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟϥ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ ⲙⲛⲛⲉⲧϩⲛⲗⲁⲟⲇⲓⲕⲓⲁ ⲙⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉⲙⲡⲟⲩⲛⲁⲩ ⲉⲡⲁϩⲟ ϩⲛⲧⲥⲁⲣⲝ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉⲡⲉⲩϩⲏⲧ ⲙⲧⲟⲛ ⲉⲁⲩⲧⲁϫⲣⲟⲟⲩ ϩⲛⲟⲩⲁⲅⲁⲡⲏ ⲁⲩⲱ ⲉⲙⲛⲧⲣⲙⲙⲁⲟ ⲛⲓⲙ ⲙⲡⲧⲱⲧ ⲛϩⲏⲧ ⲛⲧⲙⲛⲧⲥⲁⲃⲉ ⲉⲡⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲡⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲟⲩⲛϩⲏⲧϥ ⲛϭⲓⲛⲁϩⲱⲱⲣ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲧⲥⲟⲫⲓⲁ ⲙⲛⲡⲥⲟⲟⲩⲛ ⲉⲩϩⲏⲡ ⲡⲁⲓ ⲉⲓϫⲱ ⲙⲙⲟϥ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲗⲁⲁⲩ ⲣϩⲁⲗ ⲙⲙⲱⲧⲛ ϩⲛϩⲉⲛϣⲁϫⲉ ⲉⲛⲉⲥⲱⲟⲩ ⲉϣϫⲉϩⲛⲧⲥⲁⲣⲝ ⲅⲁⲣ ⲉⲛϯϩⲁⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ϯⲛⲙⲙⲏⲧⲛ ϩⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲉⲉⲓⲣⲁϣⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲉⲓϭⲱϣⲧ ⲉⲧⲉⲧⲛⲧⲁⲝⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲡⲧⲁϫⲣⲟ ⲛⲧⲉⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉⲧϫⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲭⲥ ⲛⲑⲉ ϭⲉ ⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛϫⲓ ⲙⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧϥ ⲉⲧⲉⲧⲛϫⲉⲛⲟⲩⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲕⲱⲧ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲛϩⲏⲧϥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲧⲁϫⲣⲏⲩ ϩⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲥⲁⲃⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛⲣϩⲟⲩⲟ ϩⲛⲟⲩϣⲡϩⲙⲟⲧ ϭⲱϣⲧ ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲛⲧⲉⲟⲩⲁ ϣⲱⲡⲉ ⲉϥϣⲱⲗ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲧⲉⲫⲓⲗⲟⲥⲟⲫⲓⲁ ⲙⲛⲧⲁⲡⲁⲧⲏ ⲉⲧϣⲟⲩⲉⲓⲧ ⲕⲁⲧⲁⲙⲡⲁⲣⲁⲇⲟⲥⲓⲥ ⲛⲛⲣⲱⲙⲉ ⲕⲁⲧⲁⲛⲉⲥⲧⲟⲓⲭⲓⲟⲛ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉⲛⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ ⲁⲛ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲡϫⲱⲕ ⲧⲏⲣϥ ⲛⲧⲙⲛⲧⲛⲟⲩⲧⲉ ⲟⲩⲏϩ ⲛϩⲏⲧϥ ⲥⲱⲙⲁⲧⲓⲕⲱⲥ 10 ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲟⲟⲡ ⲛϩⲏⲧϥ ⲉⲧⲉⲧⲛϫⲏⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲧⲁⲡⲉ ⲛⲁⲣⲭⲏ ⲛⲓⲙ ϩⲓⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲛⲓⲙ 11 ⲡⲁⲓ ⲟⲛ ⲉⲛⲧⲁⲩⲥⲃⲃⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛϩⲏⲧϥ ϩⲛⲟⲩⲥⲃⲃⲉ ⲁϫⲛϭⲓϫ ϩⲙⲡⲕⲱⲕⲁϩⲏⲩ ⲙⲡⲥⲱⲙⲁ ⲛⲧⲥⲁⲣⲝ ϩⲙⲡⲥⲃⲃⲉ ⲙⲡⲉⲭⲥ 12 ⲉⲁⲩⲧⲉⲙⲥⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲙⲙⲁϥ ϩⲙⲡⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲡⲁⲓ ⲟⲛ ⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛϩⲏⲧϥ ϩⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲛⲧⲉⲛⲉⲣⲅⲓⲁ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ 13 ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛⲙⲟⲟⲩⲧ ϩⲛⲙⲡⲁⲣⲁⲡⲧⲱⲙⲁ ⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲁⲧⲥⲃⲃⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛⲥⲁⲣⲝ ⲁϥⲧⲁⲛϩⲉⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲉⲁϥⲕⲱ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲧⲛⲡⲁⲣⲁⲡⲧⲱⲙⲁ ⲧⲏⲣⲟⲩ 14 ⲉⲁϥϥⲱⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲭⲓⲣⲟⲅⲣⲁⲫⲟⲛ ⲉⲧⲉⲣⲟⲛ ϩⲛⲛⲇⲟⲅⲙⲁ ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲉϥϣⲟⲟⲡ ⲟⲩⲃⲏⲛ ⲁϥϥⲓ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲧⲙⲏⲧⲉ ⲁϥⲱϥⲧ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲡⲉⲥ⳧ⲟⲥ 15 ⲉⲁϥⲕⲁⲁϥⲕⲁϩⲏⲩ ⲛⲛⲁⲣⲭⲏ ⲙⲛⲛⲉ[ⲝⲟⲩⲥⲓⲁ] ⲁⲩⲱ ⲁϥⲟⲩⲟⲛϩⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲁϥⲧϫⲁⲉⲓⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲟⲩⲡⲁⲣϩⲏⲥⲓⲁ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧϥ 16 ⲙⲡⲣⲧⲣⲉⲗⲁⲁⲩ ϭⲉ ⲕⲣⲓ[ⲛⲉ] ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲏ ϩⲛⲟⲩⲱⲙ ⲏ ϩⲛⲟⲩⲥⲱ ⲏ ϩⲛⲟⲩⲙⲉⲣⲟⲥ ⲛϣⲁ ⲏ ⲛⲥⲟⲩⲁ ⲏ ⲛⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ 17 ⲛⲁⲓ ⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲛϩⲁⲓⲃⲉⲥ ⲛⲛⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲇⲉ ⲙⲡⲉⲭⲥ 18 ⲙⲡⲣⲧⲣⲉⲗⲁⲁⲩ ⲃⲉⲣⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛϩⲏⲧϥ ⲉϥⲟⲩⲱϣ ϩⲛⲟⲩⲑⲃⲃⲓⲟ ⲙⲛⲡϣⲙϣⲉ ⲛⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛⲉⲛⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉϥⲙⲟⲟϣⲉ ⲉⲓⲕⲏ ⲉϥϫⲟⲥⲉ ⲛϩⲏⲧ ϩⲓⲧⲙⲡϩⲏⲧ ⲛⲧⲉϥⲥⲁⲣⲝ 19 ⲁⲩⲱ ⲉⲛϥⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲁⲛ ⲛⲧⲁⲡⲉ ⲧⲁⲓ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲥⲱⲙⲁ ⲧⲏⲣϥ ϫⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲥ ϩⲓⲧⲛⲛⲉⲧⲣⲁ ⲙⲛⲙⲙⲣⲣⲉ ⲉⲩⲕⲱⲧ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲉϥⲁⲓⲁⲓ ϥⲁⲩⲝⲁⲛⲉ ⲛⲧⲁⲩⲝⲏⲥⲓⲥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 20 ⲉϣϫⲉⲁⲧⲉⲧⲛⲙⲟⲩ ⲙⲛⲡⲉⲭⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲥⲧⲟⲓⲭⲓⲟⲛ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁϩⲣⲱⲧⲛ ⲧⲉⲧⲛⲇⲟⲅⲙⲁⲧⲓⲍⲉ ϩⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛⲑⲉ ⲛⲛⲉⲧⲟⲛϩ 21 ⲙⲡⲣϫⲱϩ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲡⲣϫⲓϯⲡⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲡⲣϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ 22 ⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲩϣⲟⲟⲡ ⲉⲩⲧⲁⲕⲟ ⲙⲡⲉⲧⲥⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲕⲁⲧⲁⲛϩⲱⲛ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲥⲃⲱ ⲛⲛⲣⲱⲙⲉ 23 ⲛⲁⲓ ⲙⲉⲛ ⲉⲩⲛⲧⲁⲩ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲟⲩϣⲁϫⲉ ⲛⲥⲟⲫⲓⲁ ϩⲛⲟⲩⲟⲩⲱϣ ⲛϣⲙϣⲉ ⲙⲛⲟⲩⲑⲃⲃⲓⲟ ⲙⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲁⲧϯⲥⲟ ⲙⲡⲥⲱⲙⲁ ϩⲛⲟⲩϯⲙⲏ ⲁⲛ ⲡⲣⲟⲥⲡⲥⲉⲓ ⲛⲧⲥⲁⲣⲝ

Copyright information for CopSahidicMSS