Colossians 4

ⲛϫⲓⲥⲟⲟⲩⲉ ⲁⲣⲓⲡⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲡϣⲱϣ ⲛⲛⲉⲧⲛϩⲙϩⲁⲗ ⲉⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲛⲧⲱⲧⲛ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲟⲩⲛⲧⲏⲧⲛⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϩⲛⲧⲡⲉ ⲡⲣⲟⲥⲕⲁⲣⲧⲉⲣⲓ ⲉⲡⲉϣⲗⲏⲗ ⲉⲧⲉⲧⲛⲟ ⲛⲟⲩϣⲏ ⲛⲣⲟⲉⲓⲥ ⲛϩⲏⲧϥ ϩⲛⲟⲩϣⲡϩⲙⲟⲧ ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲗⲏⲗϩⲱⲱⲛ ϩⲁⲣⲟⲛ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲣⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲟⲩⲱⲛ ⲛⲁⲛ ⲙⲡⲣⲟ ⲙⲡϣⲁϫⲉ ⲉⲧⲉⲣⲉⲛϫⲱ ⲙⲡⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲉϯⲙⲏⲣ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ ϫⲉ ⲉⲓⲉⲟⲩⲟⲛϩϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲑⲉ ⲉⲧϣⲉ ⲉⲣⲟⲓ ⲉϣⲁϫⲉ ⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲛⲟⲩⲥⲟⲫⲓⲁ ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲱⲡ ⲙⲡⲉⲩⲟⲓϣ ⲛⲛⲁϩⲣⲛⲛⲉⲧϩⲓⲃⲟⲗ ⲙⲁⲣⲉⲡⲉⲧⲛϣⲁϫⲉ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ϣⲱⲡⲉ ϩⲛⲟⲩⲭⲁⲣⲓⲥ ⲉϥϫⲟⲕⲣ ⲛϩⲙⲟⲩ ⲉⲧⲣⲉⲧⲛⲉⲓⲙⲉ ⲉⲑⲉ ⲉⲧⲉϣϣⲉ ⲉϣⲁϫⲉ ⲙⲛⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ϥⲛⲁⲧⲁⲙⲱⲧⲛ ⲉⲛⲉϯⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛϭⲓⲧⲩⲭⲓⲕⲟⲥ ⲡⲙⲉⲣⲓⲧ ⲛⲥⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲛⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲟⲥ ⲡⲉⲛϣⲃⲣϩⲙϩⲁⲗ ϩⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲓⲧⲛⲛⲟⲟⲩϥ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ ⲉⲡⲉⲓϩⲱⲃ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲉⲓⲙⲉ ⲉⲡⲉⲛⲟⲩⲱ ⲁⲩⲱ ⲛϥⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲛⲛⲉⲧⲛϩⲏⲧ ⲙⲛⲟⲛⲏⲥⲓⲙⲟⲥ ⲡⲥⲟⲛ ⲙⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲙⲙⲉⲣⲓⲧ ⲡⲁⲓ ⲉⲩⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲡⲉ ⲥⲉⲛⲁⲧⲁⲙⲱⲧⲛ ⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲧϩⲁⲧⲏⲛ 10 ϥϣⲓⲛⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲛϭⲓⲁⲣⲓⲥⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ⲡⲁϣⲃⲣⲁⲓⲭⲙⲁⲗⲱⲧⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ ⲡϣⲟⲩⲁ ⲛⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛϫⲓ ⲛϩⲉⲛⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ ⲉϥϣⲁⲛⲉⲓ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ ϣⲟⲡϥ ⲉⲣⲱⲧⲛ 11 ⲁⲩⲱ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲉⲧⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲓⲟⲩⲥⲧⲟⲥ ⲛⲁⲓ ⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲥⲃⲃⲉ ⲛⲁⲓ ⲙⲁⲩⲁⲁⲩ ⲛⲉ ⲛⲁϣⲃⲣⲣϩⲱⲃ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲙⲛⲧⲉⲣⲟ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲩϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲓ ⲙⲡⲁⲣⲏⲅⲟⲣⲓⲁ 12 ϥϣⲓⲛⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲛϭⲓⲉⲡⲁⲫⲣⲁⲥ ⲡϩⲙϩⲁⲗ ⲛⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ ⲡⲁⲓ ⲉⲩⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲡⲉ ⲉϥⲁⲅⲱⲛⲓⲍⲉ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ ϩⲛⲛⲉϣⲗⲏⲗ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲁϩⲉⲣⲁⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲧⲉⲗⲓⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲉⲧⲛϫⲏⲕ ϩⲛⲟⲩⲱϣ ⲛⲓⲙ ⲛⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 13 ϯⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲧⲁϥ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛϩⲓⲥⲉ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ ⲙⲛⲛⲉⲧϩⲛⲗⲁⲟⲇⲓⲕⲓⲁ ⲙⲛⲛⲉⲧϩⲛⲑⲓⲉⲣⲁⲡⲟⲗⲓⲥ 14 ϥϣⲓⲛⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲛϭⲓⲗⲟⲩⲕⲁⲥ ⲡⲥⲁⲉⲓⲛ ⲡⲙⲉⲣⲓⲧ ⲙⲛⲇⲏⲙⲁⲥ 15 ϣⲓⲛⲉ ⲉⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲉⲧϩⲛⲗⲁⲟⲇⲓⲕⲓⲁ ⲙⲛⲛⲩⲙⲫⲁ ⲁⲩⲱ ⲧⲥⲟⲟⲩ[ϩ]ⲥ ⲉⲧϩⲙⲡⲉⲥⲏⲓ 16 ⲁⲩⲱ ⲉⲩϣⲁⲛⲟⲩⲱ ⲉⲩⲱϣ ⲛⲧⲉⲉⲓⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ϩⲁⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲙⲁⲣⲉⲟⲩⲟϣⲥ ϩⲱⲱϥ ϩⲛⲧⲉⲕⲕⲗⲁⲏⲥⲓⲁ ⲛⲛⲗⲁⲟⲇⲓⲕⲉⲩⲥ ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ ⲛⲧⲉⲧⲛⲟϣⲥ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ 17 ⲁⲩⲱ ⲁϫⲓⲥ ⲛⲁⲣⲭⲓⲡⲡⲟⲥ ϫⲉ ϭⲱϣⲧ ⲉⲧⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓⲁ ⲉⲛⲧⲁⲕϫⲓⲧⲥ ϩⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϫⲉ ⲉⲕⲉϫⲟⲕⲥ ⲉⲃⲟⲗ 18 ⲡⲁⲥⲡⲁⲥⲙⲟⲥ ⲉⲛⲧⲁⲓⲥϩⲁⲉⲓϥ ⲛⲧⲁϭⲓϫ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁⲣⲓⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛⲛⲁⲙⲣⲣⲉ ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲛⲙⲙⲏⲧⲛ

Copyright information for CopSahidicMSS