Colossians 4

1ⲛϫⲓⲥⲟⲟⲩⲉ ⲁⲣⲓⲡⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲡϣⲱϣ ⲛⲛⲉⲧⲛϩⲙϩⲁⲗ ⲉⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲛⲧⲱⲧⲛ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲟⲩⲛⲧⲏⲧⲛⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϩⲛⲧⲡⲉ 2ⲡⲣⲟⲥⲕⲁⲣⲧⲉⲣⲓ ⲉⲡⲉϣⲗⲏⲗ ⲉⲧⲉⲧⲛⲟ ⲛⲟⲩϣⲏ ⲛⲣⲟⲉⲓⲥ ⲛϩⲏⲧϥ ϩⲛⲟⲩϣⲡϩⲙⲟⲧ 3ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲗⲏⲗϩⲱⲱⲛ ϩⲁⲣⲟⲛ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲣⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲟⲩⲱⲛ ⲛⲁⲛ ⲙⲡⲣⲟ ⲙⲡϣⲁϫⲉ ⲉⲧⲉⲣⲉⲛϫⲱ ⲙⲡⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲉϯⲙⲏⲣ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ 4ϫⲉ ⲉⲓⲉⲟⲩⲟⲛϩϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲑⲉ ⲉⲧϣⲉ ⲉⲣⲟⲓ ⲉϣⲁϫⲉ 5ⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲛⲟⲩⲥⲟⲫⲓⲁ ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲱⲡ ⲙⲡⲉⲩⲟⲓϣ ⲛⲛⲁϩⲣⲛⲛⲉⲧϩⲓⲃⲟⲗ 6ⲙⲁⲣⲉⲡⲉⲧⲛϣⲁϫⲉ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ϣⲱⲡⲉ ϩⲛⲟⲩⲭⲁⲣⲓⲥ ⲉϥϫⲟⲕⲣ ⲛϩⲙⲟⲩ ⲉⲧⲣⲉⲧⲛⲉⲓⲙⲉ ⲉⲑⲉ ⲉⲧⲉϣϣⲉ ⲉϣⲁϫⲉ ⲙⲛⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ 7ϥⲛⲁⲧⲁⲙⲱⲧⲛ ⲉⲛⲉϯⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛϭⲓⲧⲩⲭⲓⲕⲟⲥ ⲡⲙⲉⲣⲓⲧ ⲛⲥⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲛⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲟⲥ ⲡⲉⲛϣⲃⲣϩⲙϩⲁⲗ ϩⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ 8ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲓⲧⲛⲛⲟⲟⲩϥ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ ⲉⲡⲉⲓϩⲱⲃ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲉⲓⲙⲉ ⲉⲡⲉⲛⲟⲩⲱ ⲁⲩⲱ ⲛϥⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲛⲛⲉⲧⲛϩⲏⲧ 9ⲙⲛⲟⲛⲏⲥⲓⲙⲟⲥ ⲡⲥⲟⲛ ⲙⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲙⲙⲉⲣⲓⲧ ⲡⲁⲓ ⲉⲩⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲡⲉ ⲥⲉⲛⲁⲧⲁⲙⲱⲧⲛ ⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲧϩⲁⲧⲏⲛ 10ϥϣⲓⲛⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲛϭⲓⲁⲣⲓⲥⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ⲡⲁϣⲃⲣⲁⲓⲭⲙⲁⲗⲱⲧⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ ⲡϣⲟⲩⲁ ⲛⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛϫⲓ ⲛϩⲉⲛⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ ⲉϥϣⲁⲛⲉⲓ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ ϣⲟⲡϥ ⲉⲣⲱⲧⲛ 11ⲁⲩⲱ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲉⲧⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲓⲟⲩⲥⲧⲟⲥ ⲛⲁⲓ ⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲥⲃⲃⲉ ⲛⲁⲓ ⲙⲁⲩⲁⲁⲩ ⲛⲉ ⲛⲁϣⲃⲣⲣϩⲱⲃ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲙⲛⲧⲉⲣⲟ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲩϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲓ ⲙⲡⲁⲣⲏⲅⲟⲣⲓⲁ 12ϥϣⲓⲛⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲛϭⲓⲉⲡⲁⲫⲣⲁⲥ ⲡϩⲙϩⲁⲗ ⲛⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ ⲡⲁⲓ ⲉⲩⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲡⲉ ⲉϥⲁⲅⲱⲛⲓⲍⲉ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ ϩⲛⲛⲉϣⲗⲏⲗ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲁϩⲉⲣⲁⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲧⲉⲗⲓⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲉⲧⲛϫⲏⲕ ϩⲛⲟⲩⲱϣ ⲛⲓⲙ ⲛⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 13ϯⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲧⲁϥ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛϩⲓⲥⲉ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ ⲙⲛⲛⲉⲧϩⲛⲗⲁⲟⲇⲓⲕⲓⲁ ⲙⲛⲛⲉⲧϩⲛⲑⲓⲉⲣⲁⲡⲟⲗⲓⲥ 14ϥϣⲓⲛⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲛϭⲓⲗⲟⲩⲕⲁⲥ ⲡⲥⲁⲉⲓⲛ ⲡⲙⲉⲣⲓⲧ ⲙⲛⲇⲏⲙⲁⲥ 15ϣⲓⲛⲉ ⲉⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲉⲧϩⲛⲗⲁⲟⲇⲓⲕⲓⲁ ⲙⲛⲛⲩⲙⲫⲁ ⲁⲩⲱ ⲧⲥⲟⲟⲩ[ϩ]ⲥ ⲉⲧϩⲙⲡⲉⲥⲏⲓ 16ⲁⲩⲱ ⲉⲩϣⲁⲛⲟⲩⲱ ⲉⲩⲱϣ ⲛⲧⲉⲉⲓⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ϩⲁⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲙⲁⲣⲉⲟⲩⲟϣⲥ ϩⲱⲱϥ ϩⲛⲧⲉⲕⲕⲗⲁⲏⲥⲓⲁ ⲛⲛⲗⲁⲟⲇⲓⲕⲉⲩⲥ ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ ⲛⲧⲉⲧⲛⲟϣⲥ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ 17ⲁⲩⲱ ⲁϫⲓⲥ ⲛⲁⲣⲭⲓⲡⲡⲟⲥ ϫⲉ ϭⲱϣⲧ ⲉⲧⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓⲁ ⲉⲛⲧⲁⲕϫⲓⲧⲥ ϩⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϫⲉ ⲉⲕⲉϫⲟⲕⲥ ⲉⲃⲟⲗ 18ⲡⲁⲥⲡⲁⲥⲙⲟⲥ ⲉⲛⲧⲁⲓⲥϩⲁⲉⲓϥ ⲛⲧⲁϭⲓϫ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁⲣⲓⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛⲛⲁⲙⲣⲣⲉ ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲛⲙⲙⲏⲧⲛ

Copyright information for CopSahidicMSS