Ephesians 1

1ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲡⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲙⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ ϩⲓⲧⲙⲡⲟⲩⲱϣ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϥⲥϩⲁⲓ ⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲧϣⲟⲟⲡ ϩⲛⲉⲫⲉⲥⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲉⲧϩⲙⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ 2ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲛⲏⲧⲛ ⲙⲛϯⲣⲏⲛⲏ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲛⲉⲓⲱⲧ ⲙⲛⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ 3ϥⲥⲙⲁⲙⲁⲁⲧ ⲛϭⲓⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲥⲙⲟⲩ ⲉⲣⲟⲛ ϩⲛⲥⲙⲟⲩ ⲛⲓⲙ ⲙⲡⲛⲁⲧⲓⲕⲟⲛ ⲉⲧϩⲛⲙⲡⲏⲩⲉ ϩⲙⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ 4ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁϥⲥⲟⲧⲡⲛ ⲛϩⲏⲧϥ ϩⲁⲑⲏ ⲛⲧⲕⲁⲧⲁⲃⲟⲗⲏ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉⲧⲣⲉⲛϣⲱⲡⲉ ⲉⲛⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲛⲟ ⲛⲁⲧⲧⲱⲗⲙ ⲙⲡⲉϥⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲟⲩⲁⲅⲁⲡⲏ 5ⲉⲁⲩⲡⲟⲣϫⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲓⲛⲛϣⲟⲣⲡ ⲉⲩⲙⲛⲧϣⲏⲣⲉ ϩⲓⲧⲛⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ ⲕⲁⲧⲁⲡⲧⲱⲧ ⲛϩⲏⲧ ⲙⲡⲉϥⲟⲩⲱϣ 6ⲉⲡⲧⲁⲉⲓⲟ ⲙⲡⲉⲟⲟⲩ ⲛⲧⲉϥⲭⲁⲣⲓⲥ ⲧⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁϥϯϩⲙⲟⲧ ⲛⲁⲛ ⲛϩⲏⲧⲥ ϩⲙⲡⲉϥⲙⲉⲣⲓⲧ ⲛϣⲏⲣⲉ 7ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲛϫⲓ ⲛϩⲏⲧϥ ⲙⲡⲥⲱⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲉϥⲥⲛⲟϥ ⲡⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲛⲟⲃⲉ ⲕⲁⲧⲁⲧⲙⲛⲧⲣⲙⲙⲁⲟ ⲛⲧⲉϥⲭⲁⲣⲓⲥ 8ⲧⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁϥⲧⲣⲉⲥⲣϩⲟⲩⲟ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟⲛ ϩⲛⲥⲟⲫⲓⲁ ⲛⲓⲙ ϩⲓⲙⲛⲧⲣⲙⲛϩⲏⲧ 9ⲉⲁϥⲧⲁⲙⲟⲛ ⲉⲡⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲙⲡⲉϥⲟⲩⲱϣ ⲕⲁⲧⲁⲡⲉϥⲧⲱⲧ ⲛϩⲏⲧ ⲉⲛⲧⲁϥⲕⲁⲁϥ ⲛϩⲏⲧϥ ϫⲓⲛⲛϣⲟⲣⲡ 10ⲉⲧⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲓⲁ ⲙⲡϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲩⲟⲉⲓϣ ⲉϫⲉⲕⲡⲧⲏⲣϥ ϩⲙⲡⲉⲭⲥ ⲛⲉⲧϩⲛⲙⲡⲏⲩⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧϩⲓϫⲙⲡⲕⲁϩ ⲛϩⲏⲧϥ 11ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲛⲕⲗⲏⲣⲟⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲁⲩⲡⲟⲣϫⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲓⲛⲛϣⲟⲣⲡ ⲕⲁⲧⲁⲡⲧⲱϣ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲅⲉⲓ ⲙⲡⲧⲏⲣϥ ⲕⲁⲧⲁⲡϣⲟϫⲛⲉ ⲙⲡⲉϥⲟⲩⲱϣ 12ⲉⲧⲣⲉⲛϣⲱⲡⲉ ⲉⲡⲧⲁⲉⲓⲟ ⲙⲡⲉϥⲉⲟⲟⲩ ⲛⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲩⲛⲁϩⲧⲉ ϫⲓⲛⲛϣⲟⲣⲡ ϩⲙⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ 13ⲡⲁⲓ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛⲥⲱⲧⲙ ⲛϩⲏⲧϥ ⲉⲡϣⲁϫⲉ ⲛⲧⲙⲉ ⲙⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲙⲡⲉⲧⲛⲟⲩϫⲁⲓ ⲡⲁⲓ ⲟⲛ ⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲛϩⲏⲧϥ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲍⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ϩⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲙⲡⲉⲣⲏⲧ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ 14ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲁⲣⲏⲃ ⲛⲧⲉⲛⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲁ ⲉⲩⲥⲱⲧⲉ ⲛⲟⲩϫⲁⲓ ⲉⲡⲧⲁⲉⲓⲟ ⲙⲡⲉϥⲉⲟⲟⲩ 15ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ⲁⲓⲥⲱⲧⲙ ⲉⲧⲉⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ϩⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ ⲁⲩⲱ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲉⲧϫⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲧⲏⲣⲟⲩ 16ⲛϯⲗⲟ ⲁⲛ ⲉⲉⲓϣⲡϩⲙⲟⲧ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ ⲉⲓⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡⲉⲧⲛⲙⲉⲉⲩⲉ ϩⲛⲛⲁϣⲗⲏⲗ 17ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲣⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲙⲡⲉⲟⲟⲩ ⲉϥⲉϯ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲟⲩⲡⲛⲁ ⲛⲥⲟⲫⲓⲁ ⲙⲛⲟⲩϭⲱⲗⲡ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ 18ⲉⲣⲉⲛⲃⲁⲗ ⲙⲡⲉⲧⲛϩⲏⲧ ϫⲓⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉⲧⲣⲉⲧⲛⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲟⲩ ⲧⲉ ⲑⲉⲗⲡⲓⲥ ⲙⲡⲉϥⲧⲱϩⲙ ⲟⲩ ⲧⲉ ⲧⲙⲛⲧⲣⲙⲙⲁⲟ ⲙⲡⲉⲟⲟⲩ ⲛⲧⲉϥⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲁ ϩⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ 19ⲁⲩⲱ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲉϩⲟⲩⲟ ⲛⲧϭⲟⲧ ⲛⲧⲉϥϭⲟⲙ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟⲛ ⲛⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲕⲁⲧⲁⲧⲉⲛⲉⲣⲅⲓⲁ ⲙⲡⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛⲧⲉϥϭⲟⲙ 20ⲧⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁϥⲉⲛⲉⲣⲅⲉⲓ ⲙⲙⲟⲥ ϩⲙⲡⲉⲭⲥ ⲉⲁϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲁϥⲑⲙⲥⲟϥ ϩⲓⲟⲩⲛⲁⲙ ⲙⲙⲟϥ ϩⲛⲙⲡⲏⲟⲩⲉ 21ⲉϥϫⲟⲥⲉ ⲉⲁⲣⲭⲏ ⲛⲓⲙ ϩⲓⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲛⲓⲙ ϩⲓϭⲟⲙ ⲛⲓⲙ ϩⲓⲙⲛⲧϫⲟⲓⲥ ⲛⲓⲙ ϩⲓⲣⲁⲛ ⲛⲓⲙ ⲉϣⲁⲩⲧⲁⲩⲟϥ ⲟⲩ ⲙⲟⲛⲟⲛ ϩⲙⲡⲉⲓⲁⲓⲱⲛ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲙⲡⲕⲉⲟⲩⲁ 22ⲁⲩⲱ ⲛⲕⲁ ⲛⲓⲙ ⲁϥⲑⲃⲃⲓⲟⲟⲩ ϩⲁⲛⲉϥⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲁⲁϥ ⲛⲁⲡⲉ ϩⲁⲡⲧⲏⲣϥ ⲛⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ 23ⲉⲧⲉⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ ⲡϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉⲧϫⲏⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ϩⲙⲡⲧⲏⲣϥ

Copyright information for CopSahidicMSS