Ephesians 1

ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲡⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲙⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ ϩⲓⲧⲙⲡⲟⲩⲱϣ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϥⲥϩⲁⲓ ⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲧϣⲟⲟⲡ ϩⲛⲉⲫⲉⲥⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲉⲧϩⲙⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲛⲏⲧⲛ ⲙⲛϯⲣⲏⲛⲏ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲛⲉⲓⲱⲧ ⲙⲛⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ ϥⲥⲙⲁⲙⲁⲁⲧ ⲛϭⲓⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲥⲙⲟⲩ ⲉⲣⲟⲛ ϩⲛⲥⲙⲟⲩ ⲛⲓⲙ ⲙⲡⲛⲁⲧⲓⲕⲟⲛ ⲉⲧϩⲛⲙⲡⲏⲩⲉ ϩⲙⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁϥⲥⲟⲧⲡⲛ ⲛϩⲏⲧϥ ϩⲁⲑⲏ ⲛⲧⲕⲁⲧⲁⲃⲟⲗⲏ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉⲧⲣⲉⲛϣⲱⲡⲉ ⲉⲛⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲛⲟ ⲛⲁⲧⲧⲱⲗⲙ ⲙⲡⲉϥⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲟⲩⲁⲅⲁⲡⲏ ⲉⲁⲩⲡⲟⲣϫⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲓⲛⲛϣⲟⲣⲡ ⲉⲩⲙⲛⲧϣⲏⲣⲉ ϩⲓⲧⲛⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ ⲕⲁⲧⲁⲡⲧⲱⲧ ⲛϩⲏⲧ ⲙⲡⲉϥⲟⲩⲱϣ ⲉⲡⲧⲁⲉⲓⲟ ⲙⲡⲉⲟⲟⲩ ⲛⲧⲉϥⲭⲁⲣⲓⲥ ⲧⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁϥϯϩⲙⲟⲧ ⲛⲁⲛ ⲛϩⲏⲧⲥ ϩⲙⲡⲉϥⲙⲉⲣⲓⲧ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲛϫⲓ ⲛϩⲏⲧϥ ⲙⲡⲥⲱⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲉϥⲥⲛⲟϥ ⲡⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲛⲟⲃⲉ ⲕⲁⲧⲁⲧⲙⲛⲧⲣⲙⲙⲁⲟ ⲛⲧⲉϥⲭⲁⲣⲓⲥ ⲧⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁϥⲧⲣⲉⲥⲣϩⲟⲩⲟ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟⲛ ϩⲛⲥⲟⲫⲓⲁ ⲛⲓⲙ ϩⲓⲙⲛⲧⲣⲙⲛϩⲏⲧ ⲉⲁϥⲧⲁⲙⲟⲛ ⲉⲡⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲙⲡⲉϥⲟⲩⲱϣ ⲕⲁⲧⲁⲡⲉϥⲧⲱⲧ ⲛϩⲏⲧ ⲉⲛⲧⲁϥⲕⲁⲁϥ ⲛϩⲏⲧϥ ϫⲓⲛⲛϣⲟⲣⲡ 10 ⲉⲧⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲓⲁ ⲙⲡϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲩⲟⲉⲓϣ ⲉϫⲉⲕⲡⲧⲏⲣϥ ϩⲙⲡⲉⲭⲥ ⲛⲉⲧϩⲛⲙⲡⲏⲩⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧϩⲓϫⲙⲡⲕⲁϩ ⲛϩⲏⲧϥ 11 ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲛⲕⲗⲏⲣⲟⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲁⲩⲡⲟⲣϫⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲓⲛⲛϣⲟⲣⲡ ⲕⲁⲧⲁⲡⲧⲱϣ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲅⲉⲓ ⲙⲡⲧⲏⲣϥ ⲕⲁⲧⲁⲡϣⲟϫⲛⲉ ⲙⲡⲉϥⲟⲩⲱϣ 12 ⲉⲧⲣⲉⲛϣⲱⲡⲉ ⲉⲡⲧⲁⲉⲓⲟ ⲙⲡⲉϥⲉⲟⲟⲩ ⲛⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲩⲛⲁϩⲧⲉ ϫⲓⲛⲛϣⲟⲣⲡ ϩⲙⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ 13 ⲡⲁⲓ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛⲥⲱⲧⲙ ⲛϩⲏⲧϥ ⲉⲡϣⲁϫⲉ ⲛⲧⲙⲉ ⲙⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲙⲡⲉⲧⲛⲟⲩϫⲁⲓ ⲡⲁⲓ ⲟⲛ ⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲛϩⲏⲧϥ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲍⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ϩⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲙⲡⲉⲣⲏⲧ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ 14 ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲁⲣⲏⲃ ⲛⲧⲉⲛⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲁ ⲉⲩⲥⲱⲧⲉ ⲛⲟⲩϫⲁⲓ ⲉⲡⲧⲁⲉⲓⲟ ⲙⲡⲉϥⲉⲟⲟⲩ 15 ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ⲁⲓⲥⲱⲧⲙ ⲉⲧⲉⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ϩⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ ⲁⲩⲱ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲉⲧϫⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲧⲏⲣⲟⲩ 16 ⲛϯⲗⲟ ⲁⲛ ⲉⲉⲓϣⲡϩⲙⲟⲧ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ ⲉⲓⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡⲉⲧⲛⲙⲉⲉⲩⲉ ϩⲛⲛⲁϣⲗⲏⲗ 17 ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲣⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲙⲡⲉⲟⲟⲩ ⲉϥⲉϯ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲟⲩⲡⲛⲁ ⲛⲥⲟⲫⲓⲁ ⲙⲛⲟⲩϭⲱⲗⲡ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ 18 ⲉⲣⲉⲛⲃⲁⲗ ⲙⲡⲉⲧⲛϩⲏⲧ ϫⲓⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉⲧⲣⲉⲧⲛⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲟⲩ ⲧⲉ ⲑⲉⲗⲡⲓⲥ ⲙⲡⲉϥⲧⲱϩⲙ ⲟⲩ ⲧⲉ ⲧⲙⲛⲧⲣⲙⲙⲁⲟ ⲙⲡⲉⲟⲟⲩ ⲛⲧⲉϥⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲁ ϩⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ 19 ⲁⲩⲱ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲉϩⲟⲩⲟ ⲛⲧϭⲟⲧ ⲛⲧⲉϥϭⲟⲙ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟⲛ ⲛⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲕⲁⲧⲁⲧⲉⲛⲉⲣⲅⲓⲁ ⲙⲡⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛⲧⲉϥϭⲟⲙ 20 ⲧⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁϥⲉⲛⲉⲣⲅⲉⲓ ⲙⲙⲟⲥ ϩⲙⲡⲉⲭⲥ ⲉⲁϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲁϥⲑⲙⲥⲟϥ ϩⲓⲟⲩⲛⲁⲙ ⲙⲙⲟϥ ϩⲛⲙⲡⲏⲟⲩⲉ 21 ⲉϥϫⲟⲥⲉ ⲉⲁⲣⲭⲏ ⲛⲓⲙ ϩⲓⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲛⲓⲙ ϩⲓϭⲟⲙ ⲛⲓⲙ ϩⲓⲙⲛⲧϫⲟⲓⲥ ⲛⲓⲙ ϩⲓⲣⲁⲛ ⲛⲓⲙ ⲉϣⲁⲩⲧⲁⲩⲟϥ ⲟⲩ ⲙⲟⲛⲟⲛ ϩⲙⲡⲉⲓⲁⲓⲱⲛ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲙⲡⲕⲉⲟⲩⲁ 22 ⲁⲩⲱ ⲛⲕⲁ ⲛⲓⲙ ⲁϥⲑⲃⲃⲓⲟⲟⲩ ϩⲁⲛⲉϥⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲁⲁϥ ⲛⲁⲡⲉ ϩⲁⲡⲧⲏⲣϥ ⲛⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ 23 ⲉⲧⲉⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ ⲡϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉⲧϫⲏⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ϩⲙⲡⲧⲏⲣϥ

Copyright information for CopSahidicMSS