Ephesians 2

ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛⲙⲟⲟⲩⲧ ϩⲛⲛⲉⲧⲛⲡⲁⲣⲁⲡⲧⲱⲙⲁ ⲙⲛⲛⲉⲧⲛⲛⲟⲃⲉ ⲛⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛⲙⲟⲟϣⲉ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲙⲡⲓⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲕⲁⲧⲁⲡⲁⲓⲱⲛ ⲙⲡⲉⲉⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲕⲁⲧⲁⲡⲁⲣⲭⲱⲛ ⲛⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲙⲡⲁⲏⲣ ⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲅⲓ ⲧⲉⲛⲟⲩ ϩⲛⲛϣⲏⲣⲉ ⲛⲧⲙⲛⲧⲁⲧⲛⲁϩⲧⲉ ⲉⲁⲛⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲱⲱⲛ ϩⲛⲛⲁⲓ ⲙⲡⲓⲟⲩⲟⲉⲓϣ ϩⲛⲛⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ ⲛⲧⲉⲛⲥⲁⲣⲝ ⲉⲛⲉⲓⲣⲉ ⲛⲛⲟⲩⲱϣ ⲛⲧⲥⲁⲣⲝ ⲙⲛⲛⲉⲛⲙⲉⲉⲩⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲛϣⲟⲟⲡ ⲫⲩⲥⲉⲓ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲛⲧⲟⲣⲅⲏ ⲛⲑⲉ ⲙⲡⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉ ⲛⲛⲣⲱⲙⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ⲉⲩⲣⲙⲙⲁⲟ ⲡⲉ ϩⲙⲡⲛⲁ ⲉⲧⲃⲉⲧⲉϥⲁⲅⲁⲡⲏ ⲉⲧⲛⲁϣⲱⲥ ⲉⲛⲧⲁϥⲙⲉⲣⲓⲧⲛ ⲛϩⲏⲧⲥ ⲁⲩⲱ ⲉⲛⲙⲟⲟⲩⲧ ϩⲛⲛⲉⲛⲡⲁⲣⲁⲡⲧⲱⲙⲁ ⲁϥⲧⲁⲛϩⲟⲛ ϩⲙⲡⲉⲭⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲧⲟⲩϫⲏⲩ ⲅⲁⲣ ϩⲛⲟⲩϩⲙⲟⲧ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥⲛ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲁⲩⲑⲙⲥⲟⲛ ⲛⲙⲙⲁϥ ϩⲛⲙⲡⲏⲩⲉ ϩⲙⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲩⲟⲉⲓϣ ⲉⲧⲛⲏⲩ ⲙⲡⲉϩⲟⲩⲉⲙⲛⲧⲣⲙⲙⲁⲟ ⲛⲧⲉⲧⲉϥⲭⲁⲣⲓⲥ ϩⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲭⲣⲏⲥⲧⲟⲥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲛ ϩⲙⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ ⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲛϩⲉⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲅⲁⲣ ϩⲛⲧⲉϥⲭⲁⲣⲓⲥ ϩⲓⲧⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲉⲓⲕⲉ ⲛⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲡⲧⲁⲉⲓⲟ ⲡⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ ⲛⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲛϩⲱⲃ ⲁⲛ ⲡⲉ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲟⲩⲁ ϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ 10 ⲁⲛⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲁⲛⲟⲛⲡⲉϥⲧⲁⲙⲓⲟ ⲉⲁϥⲥⲟⲛⲧⲛ ϩⲙⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ ⲉϫⲛϩⲉⲛϩⲃⲏⲩⲉ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩ ⲛⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϣⲣⲡⲥⲃⲧⲱⲧⲟⲩ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲉⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ 11 ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲁⲣⲓⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲙⲡⲓⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲛⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲧⲙⲛⲧⲁⲧⲥⲃⲃⲉ ϩⲛⲧⲥⲁⲣⲝ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲥⲃⲃⲉ ⲛϭⲓϫ ϩⲛⲧⲥⲁⲣⲝ 12 ϫⲉ ⲛⲉⲧⲉⲧⲛϣⲟⲟⲡ ⲙⲡⲉⲩⲟⲉⲓϣ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲁϫⲛⲡⲉⲭⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲟ ⲛⲁⲗⲗⲟⲧⲣⲓⲟⲥ ⲉⲧⲡⲟⲗⲓⲧⲓⲁ ⲙⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ ⲁⲩⲱ ⲛϣⲙⲙⲟ ⲉⲛⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲙⲡⲉⲣⲏⲧ ⲉⲙⲛⲧⲏⲧⲛϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲙⲙⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲉⲧⲛⲟ ⲛⲁⲧⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ 13 ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲧⲉⲧⲛϩⲙⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲙⲡⲓⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲉⲧⲙⲡⲟⲩⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛϣⲱⲡⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛϩⲏⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ϩⲙⲡⲉⲥⲛⲟϥ ⲙⲡⲉⲭⲥ 14 ⲛⲧⲟϥ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲧⲉⲛⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲣⲡⲉⲥⲛⲁⲩ ⲛⲟⲩⲁ ⲉⲁϥⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧϫⲉⲛⲉⲧⲙⲏⲧⲉ ⲙⲡϫⲟⲗϫⲗ ⲧⲙⲛⲧϫⲁϫⲉ ϩⲛⲧⲉϥⲥⲁⲣⲝ 15 ⲉⲁϥⲟⲩⲱⲥϥ ⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛⲛⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ϩⲛⲛⲇⲟⲅⲙⲁ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉϥⲉⲥⲱⲛⲧ ⲙⲡⲉⲥⲛⲁⲩ ⲛϩⲏⲧϥ ⲉⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲛⲃⲣⲣⲉ ⲉϥⲉⲓⲣⲉ ⲛⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏ 16 ⲁⲩⲱ ⲛϥϩⲟⲧⲡⲟⲩ ⲙⲡⲉⲥⲛⲁⲩ ϩⲛⲟⲩⲥⲱⲙⲁ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲓⲧⲙⲡⲉⲥ⳧ⲟⲥ ⲉⲁϥⲙⲟⲩⲟⲩⲧ ⲛⲧⲙⲛⲧϫⲁϫⲉ ⲛϩⲏⲧϥ 17 ⲁϥⲉⲓ ⲁϥⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲍⲉ ⲛⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲉⲧⲙⲡⲟⲩⲉ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ⲛⲛⲉⲧϩⲏⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ 18 ϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ ⲟⲩⲛⲧⲁⲛ ⲙⲙⲁⲩ ⲙⲡⲉⲥⲛⲁⲩ ⲙⲡϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲓⲱⲧ ϩⲛⲟⲩⲡⲛⲁ ⲛⲟⲩⲱⲧ 19 ⲉⲓⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛϩⲉⲛϣⲙⲙⲟ ⲁⲛ ϭⲉ ϩⲓⲣⲙⲛϭⲟⲓⲗⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲧⲉⲧⲛⲛⲣⲙⲛϯⲙⲉ ⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁⲩⲱ ⲛⲣⲙⲛⲏⲉⲓ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 20 ⲉⲁⲩⲕⲉⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛⲧⲥⲛⲧⲉ [ⲛ]ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲙⲛⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉⲣⲉⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ ⲟ ⲛⲱⲛⲉ ⲛⲕⲟⲟϩ 21 ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲕⲱⲧ ⲧⲏⲣϥ ϣⲱⲛⲃ ⲛϩⲏⲧϥ ⲉϥⲁⲩⲝⲁⲛⲉ ⲉⲩⲣⲡⲉ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ 22 ⲡⲁⲓ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲧⲟⲩⲕⲱⲧ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲛϩⲏⲧϥ ⲉⲩⲙⲁ ⲛⲟⲩⲱϩ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲙⲡⲉⲡⲛⲁ

Copyright information for CopSahidicMSS