Ephesians 6

ⲛϣⲏⲣⲉ ⲥⲱⲧⲙ ⲛⲥⲁⲛⲉⲧⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ϩⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲛ ⲙⲁⲧⲁⲓⲉⲡⲉⲕⲉⲓⲱⲧ ⲙⲛⲧⲉⲕⲙⲁⲁⲩ ⲉⲧⲉⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲧϣⲟⲣⲡ ⲛⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ϩⲙⲡⲉⲣⲏⲧ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲟⲕ ⲁⲩⲱ ⲛⲅⲣⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ϩⲓϫⲙⲡⲕⲁϩ ⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ⲙⲡⲣϯⲛⲟⲩϭⲥ ⲛⲛⲉⲧⲛϣⲏⲣⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲥⲁⲛⲟⲩϣⲟⲩ ϩⲛⲧⲉⲥⲃⲱ ⲙⲛⲡⲧⲥⲁⲃⲟ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛϩⲙϩⲁⲗ ⲥⲱⲧⲙ ⲛⲥⲁⲛⲉⲧⲛϫⲓⲥⲟⲟⲩⲉ ⲕⲁⲧⲁⲥⲁⲣⲝ ϩⲛⲟⲩϩⲟⲧⲉ ⲙⲛⲟⲩⲥⲧⲱⲧ ϩⲛⲟⲩⲙⲛⲧϩⲁⲡⲗⲟⲩⲥ ⲛⲧⲉⲡⲉⲧⲛϩⲏⲧ ϩⲱⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲟ ⲙⲡⲉⲭⲥ ϩⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲉⲓⲁ ⲛϭⲁⲟⲩⲟⲛ ⲁⲛ ϩⲱⲥ ⲣⲉϥⲁⲣⲉⲥⲕⲉ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲱⲥ ϩⲙϩⲁⲗ ⲙⲡⲉⲭⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡⲟⲩⲱϣ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲛⲧⲉⲧⲛⲯⲩⲭⲏ ⲧⲏⲣⲥ ϩⲛⲟⲩⲧⲱⲧ ⲛϩⲏⲧ ϩⲱⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲟ ⲛϩⲙϩⲁⲗ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲁⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲡⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲛⲁⲁⲁϥ ϥⲛⲁϫⲓⲧϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲓⲧⲉ ϩⲙϩⲁⲗ ⲉⲓⲧⲉ ⲣⲙϩⲉ ⲛϫⲓⲥⲟⲟⲩⲉ ⲁⲣⲓⲣⲉ ⲛⲁⲩ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲧⲉⲉⲓϩⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛⲕⲱ ⲛⲥⲱⲧⲛ ⲙⲡⲉⲧⲛϭⲱⲛⲧ ⲉⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲛⲡⲱⲟⲩ ϩⲛⲙⲡⲏⲩⲉ ⲁⲩⲱ ⲙⲛⲙⲛⲧⲣⲉϥϫⲓϩⲟ ϩⲁϩⲧⲏϥ 10 ϫⲓⲛⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲙϭⲟⲙ ϩⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲩⲱ ϩⲙⲡⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛⲧⲉϥϭⲟⲙ 11 ϯ ϩⲓⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲧⲡⲁⲛϩⲟⲡⲗⲓⲁ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉϣϭⲙϭⲟⲙ ⲉⲁϩⲉⲣⲁⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲛⲁϩⲣⲛⲛⲕⲟⲧⲥ ⲙⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ 12 ϫⲉ ⲉⲣⲉⲡⲉⲛⲙⲓϣⲉ ϣⲟⲟⲡ ⲛⲁⲛ ⲁⲛ ⲟⲩⲃⲉⲥⲛⲟϥ ϩⲓⲥⲁⲣⲝ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲃⲉⲛⲁⲣⲭⲏ ⲟⲩⲃⲉⲛⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲟⲩⲃⲉⲛⲕⲟⲥⲙⲟⲕⲣⲁⲧⲱⲣ ⲛⲧⲉⲡⲉⲉⲓⲕⲁⲕⲉ ⲟⲩⲃⲉⲛⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲧⲓⲕⲟⲛ ⲛⲧⲡⲟⲛⲏⲣⲓⲁ ⲉⲧϩⲛⲙⲡⲏⲩⲉ 13 ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ϫⲓ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲧⲡⲁⲛϩⲟⲡⲗⲓⲁ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉϣϭⲙϭⲟⲙ ⲉⲁϩⲉⲣⲁⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ϩⲙⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲑⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲉⲁⲧⲉⲧⲛϫⲉⲕϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉⲧⲛⲧⲁϫⲣⲟ 14 ⲁϩⲉⲣⲁⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ϭⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲙⲏⲣ ⲉⲧⲉⲧⲛϯⲡⲉ ϩⲛⲧⲙⲉ ⲉⲁⲧⲉⲧⲛϯ ϩⲓⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲙⲡϩⲱⲕ ⲛⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ 15 ⲉⲁⲧⲉⲧⲛⲱⲧϩ ⲛⲛⲉⲧⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ϩⲙⲡⲥⲟⲃⲧⲉ ⲙⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲛϯⲣⲏⲛⲏ 16 ϩⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲁⲧⲉⲧⲛϫⲓ ⲙⲡⲉⲑⲩⲣⲱⲛ ⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁϣϭⲙϭⲟⲙ ⲛϩⲏⲧϥ ⲉⲉϣⲙⲥⲟⲧⲉ ⲛⲓⲙ ⲙⲡⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥ ⲉⲧϫⲉⲣⲟ 17 ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲧⲛϫⲓ ⲛⲧⲡⲉⲣⲓⲕⲉⲫⲁⲗⲁⲓⲁ ⲙⲡⲟⲩϫⲁⲓ ⲁⲩⲱ ⲧⲥⲏϥⲉ ⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 18 ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛϣⲗⲏⲗ ⲛⲓⲙ ϩⲓⲥⲟⲡⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲗⲏⲗ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ϩⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲉⲧⲛⲟ ⲛⲟⲩϣⲏ ⲛⲣⲟⲉⲓⲥ ⲉⲡⲁⲓ ϩⲛⲥⲣϥⲉ ⲛⲓⲙ ⲙⲛⲥⲟⲡⲥ ⲛⲓⲙ ϩⲁⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲧⲏⲣⲟⲩ 19 ⲁⲩⲱ ϩⲁⲣⲟⲓ ϫⲉ ⲉⲩⲉϯ ⲛⲁⲓ ⲙⲡϣⲁϫⲉ ϩⲙⲡⲟⲩⲱⲛ ⲛⲣⲱⲓ ⲉⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲙⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ϩⲛⲟⲩⲡⲁⲣϩⲏⲥⲓⲁ 20 ⲡⲁⲓ ⲉϯⲡⲣⲉⲥⲃⲉⲩⲉ ϩⲁⲣⲟϥ ϩⲛⲙⲙⲣⲣⲉ ϫⲉ ⲉⲓⲉⲡⲁⲣϩⲏⲥⲓⲁⲍⲉ ⲙⲙⲟⲓ ⲛϩⲏⲧϥ ⲛⲑⲉ ⲉⲧϣⲉ ⲉⲧⲣⲁϫⲟⲟϥ 21 ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲇⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲉⲓⲙⲉ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲡⲁⲟⲩⲱ ϫⲉ ⲉⲓⲣⲟⲩ ϥⲛⲁⲟⲩⲱⲛϩ [ⲛ]ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲛϭⲓⲧⲩⲭⲓⲕⲟⲥ ⲡⲙⲉⲣⲓⲧ ⲛⲥⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲛⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲟⲥ ⲙⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ϩⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ 22 ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲓⲧⲛⲛⲟⲟⲩϥ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ ⲉⲡⲉⲉⲓϩⲱⲃ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲉⲓⲙⲉ ⲉⲡⲉⲛⲟⲩⲱ ⲁⲩⲱ ⲛϥⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲛⲛⲉⲧⲛϩⲏⲧ 23 ϯⲣⲏⲛⲏ ⲛⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲁⲩⲱ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲙⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲓⲱⲧ ⲙⲛⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ 24 ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲙⲉ ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ ϩⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲁⲧⲧⲁⲕⲟ

Copyright information for CopSahidicMSS