Galatians 3

ⲱ ⲛⲁⲑⲏⲧ ⲛⲅⲁⲗⲁⲧⲏⲥ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲫⲑⲟⲛⲉⲓ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲛⲁⲓ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲧⲛⲃⲁⲗ ⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ ⲁⲩⲧⲟϭϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥⲥ⳧ⲟⲩ ⲡⲁⲓ ⲙⲙⲁⲧⲉ ϯⲟⲩⲉϣⲉⲓⲙⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲁⲧⲉⲧⲛϫⲓ ⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ϫⲉ ⲛⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲥⲱⲧⲙ ⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛϩⲉⲛⲁⲑⲏⲧ ⲉⲁⲧⲉⲧⲛⲁⲣⲭⲓ ϩⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲧⲉⲧⲛϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲥⲁⲣⲝ ⲁⲧⲉⲧⲛϣⲡϩⲁϩ ⲛϩⲓⲥⲉ ⲉⲓⲕⲏ ⲉϣϫⲉⲉⲓⲕⲏ ⲡⲉⲧⲭⲟⲣⲏⲅⲓ ⲇⲉ ⲛⲏⲧⲛ ⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲅⲉⲓ ⲛϩⲉⲛϭⲟⲙ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ϫⲛⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲥⲱⲧⲙ ⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲛⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲉⲛⲧⲁϥⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲟⲡⲥ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲩⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲙⲉ ⲛⲧⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲛⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲛⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲉⲣⲉⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ⲇⲉ ⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲓⲛⲛϣⲟⲣⲡ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲧⲙⲁⲉⲓⲉⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲁⲥϣⲣⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲍⲉ ⲛⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ϫⲉ ⲉⲩⲛⲁϫⲓⲥⲙⲟⲩ ⲛϩⲏⲧⲕ ⲛϭⲓⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉⲩⲛⲁϫⲓⲥⲙⲟⲩ ⲙⲛⲡⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ 10 ⲛⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲅⲁⲣ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉⲩϣⲟⲟⲡ ϩⲁⲡⲥⲁϩⲟⲩ ϥⲥⲏϩ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ϥⲥϩⲟⲩⲟⲣⲧ ⲛϭⲓⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉⲛϥⲛⲁⲁϩⲉ ⲁⲛ ⲉⲛⲉⲧⲥⲏϩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲙⲡϫⲱⲱⲙⲉ ⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉⲁⲁⲩ 11 ϫⲉ ⲙⲛⲗⲁⲁⲩ ⲇⲉ ⲛⲁⲧⲙⲁⲉⲓⲟ ϩⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛⲛⲁϩⲣⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϥⲟⲩⲟⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲡⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲛⲁⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ 12 ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲉⲧⲛⲁⲁⲁⲩ ⲉϥⲛⲁⲱⲛϩ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ 13 ⲁⲡⲉⲭⲥ ϣⲟⲡⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁⲡⲥⲁϩⲟⲩ ⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲛⲥⲁϩⲟⲩ ϩⲁⲣⲟⲛ ϫⲉ ϥⲥⲏϩ ϫⲉ ϥⲥϩⲟⲩⲟⲣⲧ ⲛϭⲓⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲁϣⲉ ⲉⲡϣⲉ 14 ϫⲉ ⲉⲣⲉⲡⲉⲥⲙⲟⲩ ⲛⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ϣⲱⲡⲉ ⲉϫⲛⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ϩⲙⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ ϫⲉ ⲉⲛⲉϫⲓ ⲙⲡⲉⲣⲏⲧ ⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ϩⲓⲧⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ 15 ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲉⲉⲓϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲕⲁⲧⲁⲣⲱⲙⲉ ϫⲉ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲧⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲉⲁⲩⲧⲁϫⲣⲟⲥ ⲙⲉⲣⲉⲗⲁⲁⲩ ⲁⲑⲉⲧⲉⲓ ⲙⲙⲟⲥ ⲏ ⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲙⲙⲟⲥ 16 ⲛⲧⲁⲩϫⲉⲛⲉⲣⲏⲧ ⲇⲉ ⲛⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲙⲛⲡⲉϥⲥⲡⲉⲣⲙⲁ ⲛⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲁⲛ ϫⲉ ⲛⲉⲕⲥⲡⲉⲣⲙⲁ ϩⲱⲥ ⲉϫⲛϩⲁϩ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲱⲥ ⲉϫⲛⲟⲩⲁ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲕⲥⲡⲉⲣⲙⲁ ⲉⲧⲉⲡⲉⲭⲥ ⲡⲉ 17 ⲡⲁⲓ ⲇⲉ ⲉⲓϫⲱ ⲙⲙⲟϥ ϫⲉ ⲟⲩⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲉⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϣⲣⲡⲧⲁϫⲣⲟⲥ ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲙⲛⲛⲥⲁϥⲧⲟⲟⲩ ϣⲉ ⲙⲁⲁⲃ ⲛⲣⲟⲙⲡⲉ ⲛϥⲛⲁⲧⲥⲧⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⲉⲟⲩⲉⲥϥⲡⲉⲣⲏⲧ 18 ⲉϣϫⲉⲉⲣⲉⲧⲉⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲁ ⲅⲁⲣ ϣⲟⲟⲡ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉⲓⲉ ⲛⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ϩⲙⲡⲉⲣⲏⲧ ⲧⲉ ⲛⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ⲭⲁⲣⲓⲍⲉ ⲛⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ϩⲓⲧⲙⲡⲉⲣⲏⲧ 19 ⲟⲩ ϭⲉ ⲛⲧⲟⲟⲩⲛ ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉⲛⲧⲁⲩⲕⲁⲁϥ ⲉⲧⲃⲉⲙⲡⲁⲣⲁⲃⲁⲥⲓⲥ ϣⲁⲛⲧⲉⲡⲉⲥⲡⲉⲣⲙⲁ ⲉⲓ ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁϥⲉⲣⲏⲧ ⲛⲁϥ ⲉⲁⲩⲧⲟϣϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ϩⲛⲧϭⲓϫ ⲙⲡⲙⲉⲥⲓⲧⲏⲥ 20 ⲡⲙⲉⲥⲓⲧⲏⲥ ⲇⲉ ⲙⲡⲁⲟⲩⲁ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ⲟⲩⲁ ⲡⲉ 21 ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ϭⲉ ⲉϥϯ ⲟⲩⲃⲉⲛⲉⲣⲏⲧ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲛⲉⲥϣⲱⲡⲉ ⲉⲛⲉⲛⲧⲁⲩϯⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲉⲩⲛϭⲟⲙ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲧⲁⲛϩⲟ ⲟⲛⲧⲱⲥ ⲛⲉⲣⲉⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ 22 ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ⲁⲥⲥⲉⲩϩⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉϩⲟⲩⲛ ϩⲁⲡⲛⲟⲃⲉ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉϯ ⲙⲡⲉⲣⲏⲧ ϩⲓⲧⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲛⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ ⲛⲛⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ 23 ⲉⲙⲡⲁⲧⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲇⲉ ⲉⲓ ⲛⲉⲩϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟⲛ ⲡⲉ ϩⲁⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉⲩⲥⲱⲟⲩϩ ⲙⲙⲟⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉⲧⲛⲁϭⲱⲗⲡ ⲉⲃⲟⲗ 24 ϩⲱⲥⲧⲉ ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲛ ⲙⲡⲁⲓⲇⲁⲅⲱⲅⲟⲥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ ϫⲉ ⲉⲛⲉⲧⲙⲁⲉⲓⲟ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ 25 ⲉⲁⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲇⲉ ⲉⲓ ⲛⲧⲛϣⲟⲟⲡ ⲁⲛ ϭⲉ ϩⲁⲡⲁⲓⲇⲁⲅⲱⲅⲟⲥ 26 ⲛⲧⲉⲧⲛⲛϣⲏⲣⲉ ⲅⲁⲣ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲏⲣⲧⲛ ϩⲓⲧⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲙⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ 27 ⲡⲉⲛⲧⲁⲩⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲡⲉⲭⲥ ⲁⲧⲉⲧⲛϯⲡⲉⲭⲥ ϩⲓⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ 28 ⲙⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϩⲓϩⲉⲗⲗⲏⲛ ⲙⲛϩⲙϩⲁⲗ ⲟⲩⲇⲉ ⲣⲙϩⲉ ⲙⲛϩⲟⲟⲩⲧ ϩⲓⲥϩⲓⲙⲉ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲅⲁⲣ ⲧⲏⲣⲧⲛ ⲛⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲁ ϩⲙⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ 29 ⲉϣϫⲉⲛⲧⲱⲧⲛ ⲛⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲡⲉⲭⲥ ⲉⲓⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛⲡⲉⲥⲡⲉⲣⲙⲁ ⲛⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲛⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲣⲏⲧ

Copyright information for CopSahidicMSS