Galatians 4

1ϯϫⲱ ⲇⲉ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲡϩⲟⲥⲟⲛ ⲡⲉⲩⲟⲉⲓϣ ⲡⲉⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⲟⲩⲕⲟⲩⲓ ⲡⲉ ⲛϥϣⲟⲃⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲁⲛ ⲉⲩϩⲙϩⲁⲗ ⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲛⲕⲁ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ 2ⲁⲗⲗⲁ ϥϣⲟⲟⲡ ϩⲁϩⲉⲛⲉⲡⲓⲧⲣⲟⲡⲟⲥ ⲙⲛϩⲉⲛⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ϣⲁⲧⲉⲡⲣⲟⲑⲉⲥⲙⲓⲁ ⲙⲡⲉⲓⲱⲧ 3ⲧⲁⲓ ϩⲱⲱⲛ ⲧⲉ ⲧⲉⲛϩⲉ ⲙⲡⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲉⲛⲟ ⲛⲕⲟⲩⲓ ⲛⲉⲛϣⲟⲟⲡ ϩⲁⲛⲉⲥⲧⲟⲓⲭⲓⲟⲛ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉⲛⲟ ⲛϩⲙϩⲁⲗ 4ⲛⲧⲉⲣⲉⲡϫⲱⲕ ⲇⲉ ⲙⲡⲉⲩⲟⲉⲓϣ ⲉⲓ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲛⲛⲟⲟⲩ ⲙⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲉⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉ ⲁϥϣⲱⲡⲉ ϩⲁⲡⲛⲟⲙⲟⲥ 5ϫⲉ ⲉϥⲉϣⲱⲡ ⲛⲛⲉⲧϩⲁⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲉϫⲓ ⲛⲧⲙⲛⲧϣⲏⲣⲉ 6ϫⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛⲛϣⲏⲣⲉ ⲇⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁϥⲧⲛⲛⲟⲟⲩ ⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲙⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲛⲉⲛϩⲏⲧ ⲉϥⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁⲃⲃⲁ ⲡⲉⲓⲱⲧ 7ϩⲱⲥⲧⲉ ϭⲉ ⲛⲧⲕⲟⲩϩⲙϩⲁⲗ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲧⲕⲟⲩϣⲏⲣⲉ ⲉϣϫⲉⲛⲧⲕⲟⲩϣⲏⲣⲉ ⲇⲉ ⲉⲓⲉ ⲛⲧⲕⲟⲩⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲉⲭⲥ 8ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲡⲓⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲙⲉⲛ ⲉⲛⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛⲣϩⲙϩⲁⲗ ⲫⲩⲥⲓ ⲛⲛⲉⲧⲉⲛϩⲉⲛⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲛ ⲛⲉ 9ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲩⲛⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲇⲉ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲥⲟⲩⲛⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲁϣ ⲛϩⲉ ⲧⲉⲧⲛⲕⲱⲧⲉ ⲟⲛ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲉⲛⲉⲥⲧⲟⲓⲭⲓⲟⲛ ⲛⲁⲧϭⲟⲙ ⲁⲩⲱ ⲛϩⲏⲕⲉ ⲛⲁⲓ ⲟⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲉϣⲣϩⲙϩⲁⲗ ⲛⲁⲩ ⲛⲕⲉⲥⲟⲡ 10ⲧⲉⲧⲛⲡⲁⲣⲁⲧⲏⲣⲉⲓ ⲉϩⲉⲛϩⲟⲟⲩ ⲙⲛϩⲉⲛⲉⲃⲁⲧⲉ ⲙⲛϩⲉⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲙⲛϩⲉⲛⲣⲟⲙⲡⲉ 11ϯⲣϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ϫⲉ ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲁⲓϣⲡϩⲓⲥⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲉⲓⲕⲏ 12ϣⲱⲡⲉ ⲛⲧⲁϩⲉ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱⲱⲧ ⲟⲛ ⲛⲧⲉⲧⲛϩⲉ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ϯⲥⲟⲡⲥ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲙⲡⲉⲧⲛϫⲓⲧⲗⲁⲁⲩ ⲛϭⲟⲛⲥ 13ⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲇⲉ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲧⲙⲛⲧⲁⲧϭⲟⲙ ⲛⲧⲥⲁⲣⲝ ⲁⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲍⲉ ⲛⲏⲧⲛ ⲙⲡϣⲟⲣⲡ ⲛⲥⲟⲡ 14ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲡⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ ⲉⲧϩⲛⲧⲁⲥⲁⲣⲝ ⲙⲡⲉⲧⲛⲥⲟϣϥ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲡⲉⲧⲛⲃⲁⲃⲱⲱϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛϣⲟⲡⲧ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲛⲑⲉ ⲙⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ 15ⲉϥⲧⲱⲛ ϭⲉ ⲡⲉⲧⲛⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲥⲙⲟⲥ ϯⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲉⲛⲉⲟⲩⲛϣϭⲟⲙ ⲉϣϫⲡⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛⲡⲣⲕⲛⲉⲧⲛⲁⲗⲟⲟⲩⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛⲧⲁⲁⲩ ⲛⲁⲓ 16ϩⲱⲥⲧⲉ ⲁⲓⲣϫⲁϫⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ ϫⲉ ⲁⲓϫⲉⲧⲙⲉ ⲛⲏⲧⲛ 17ⲥⲉⲕⲱϩ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲩⲟⲩⲱϣ ⲉⲣⲉⲕⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲕⲱϩ ⲉⲣⲟⲟⲩ 18ⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲣⲉⲩⲕⲱϩ ⲉⲣⲱⲧⲛ ϩⲙⲡⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ⲁⲩⲱ ⲉⲉⲓϩⲁⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲙⲙⲁⲧⲉ ⲁⲛ 19ⲛⲁϣⲏⲣⲉ ⲛⲁⲓ ⲟⲛ ⲉϯϯⲛⲁⲁⲕⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ϣⲁⲛⲧⲉⲡⲉⲭⲥ ϫⲓⲙⲟⲣⲫⲏ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ 20ⲛⲉⲓⲟⲩⲱϣ ⲇⲉ ⲉⲉⲓ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲧⲁϣⲓⲃⲉ ⲛⲧⲁⲥⲙⲏ ϫⲉ ϯⲧⲥⲧⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ 21ⲁϫⲓⲥ ⲉⲣⲟⲓ ⲛⲉⲧⲟⲩⲱϣ ⲉϣⲱⲡⲉ ϩⲁⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛⲧⲉⲧⲛⲱϣ ⲁⲛ ⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ 22ϥⲥⲏϩ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲁϥϫⲡⲉϣⲏⲣⲉ ⲥⲛⲁⲩ ⲟⲩⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧϩⲙϩⲁⲗ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲣⲙϩⲏ 23ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲉⲃⲟⲗ ⲙⲉⲛ ϩⲛⲧϩⲙϩⲁⲗ ⲛⲧⲁⲩϫⲡⲟϥ ⲕⲁⲧⲁⲥⲁⲣⲝ ⲡⲉϫⲡⲟ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲣⲙϩⲏ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲉⲣⲏⲧ ⲡⲉ 24ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ϩⲉⲛⲃⲱⲗ ⲛⲉ ⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲅⲁⲣ ⲥⲛⲧⲉ ⲛⲉ ⲟⲩⲉⲓ ⲙⲉⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲧⲟⲟⲩ ⲛⲥⲓⲛⲁ ⲉⲥϫⲡⲟ ⲉⲩⲙⲛⲧϩⲙϩⲁⲗ ⲉⲧⲉⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲁⲅⲁⲣ 25ⲡⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲥⲓⲛⲁ ⲉϥϣⲟⲟⲡ ϩⲛⲧⲁⲣⲁⲃⲓⲁ ϥϩⲏⲛ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲉⲓϩⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ⲥⲟ ⲅⲁⲣ ⲛϩⲙϩⲁⲗ ⲙⲛⲛⲉⲥϣⲏⲣⲉ 26ⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ⲇⲉ ⲛⲧⲡⲉ ⲟⲩⲣⲙϩⲏ ⲧⲉ ⲉⲧⲉⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲧⲉⲛⲙⲁⲁⲩ 27ϥⲥⲏϩ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉ ⲧⲁϭⲣⲏⲛ ⲉⲧⲉⲙⲉⲥⲙⲓⲥⲉ ⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉⲁϣⲕⲁⲕ ⲧⲉⲧⲉⲙⲉⲥϯⲛⲁⲁⲕⲉ ϫⲉ ⲛⲁϣⲉⲛϣⲏⲣⲉ ⲛⲧⲉⲧⲉⲙⲛⲧⲥϩⲁⲓ ⲉϩⲟⲩⲉⲧⲉⲧⲉⲩⲛⲧⲥⲡϩⲁⲓ 28ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲇⲉ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲕⲁⲧⲁⲓⲥⲁⲁⲕ ⲛⲧⲉⲧⲛⲛϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲉⲣⲏⲧ 29ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲑⲉ ⲙⲡⲓⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲉⲛⲧⲁⲡⲉϫⲡⲟ ⲕⲁⲧⲁⲥⲁⲣⲝ ⲡⲱⲧ ⲛⲥⲁⲡⲕⲁⲧⲁⲡⲛⲁ ⲧⲁⲓ ⲟⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲧⲉ ⲑⲉ 30ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲣⲉⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ϫⲱ ⲙⲙⲟϥ ϫⲉ ⲛⲟⲩϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϯϩⲙϩⲁⲗ ⲙⲛⲡⲉⲥϣⲏⲣⲉ ⲛⲛⲉϥⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓ ⲅⲁⲣ ⲛϭⲓⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲑⲙϩⲁⲗ ⲙⲛⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲧⲣⲙϩⲏ 31ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ϭⲉ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲛⲁⲛⲟⲛⲛϣⲏⲣⲉ ⲛⲑⲙϩⲁⲗ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲛⲟⲛⲛⲁⲧⲣⲙϩⲏ

Copyright information for CopSahidicMSS