Galatians 4

ϯϫⲱ ⲇⲉ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲡϩⲟⲥⲟⲛ ⲡⲉⲩⲟⲉⲓϣ ⲡⲉⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⲟⲩⲕⲟⲩⲓ ⲡⲉ ⲛϥϣⲟⲃⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲁⲛ ⲉⲩϩⲙϩⲁⲗ ⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲛⲕⲁ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲁⲗⲗⲁ ϥϣⲟⲟⲡ ϩⲁϩⲉⲛⲉⲡⲓⲧⲣⲟⲡⲟⲥ ⲙⲛϩⲉⲛⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ϣⲁⲧⲉⲡⲣⲟⲑⲉⲥⲙⲓⲁ ⲙⲡⲉⲓⲱⲧ ⲧⲁⲓ ϩⲱⲱⲛ ⲧⲉ ⲧⲉⲛϩⲉ ⲙⲡⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲉⲛⲟ ⲛⲕⲟⲩⲓ ⲛⲉⲛϣⲟⲟⲡ ϩⲁⲛⲉⲥⲧⲟⲓⲭⲓⲟⲛ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉⲛⲟ ⲛϩⲙϩⲁⲗ ⲛⲧⲉⲣⲉⲡϫⲱⲕ ⲇⲉ ⲙⲡⲉⲩⲟⲉⲓϣ ⲉⲓ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲛⲛⲟⲟⲩ ⲙⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲉⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉ ⲁϥϣⲱⲡⲉ ϩⲁⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉϥⲉϣⲱⲡ ⲛⲛⲉⲧϩⲁⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲉϫⲓ ⲛⲧⲙⲛⲧϣⲏⲣⲉ ϫⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛⲛϣⲏⲣⲉ ⲇⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁϥⲧⲛⲛⲟⲟⲩ ⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲙⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲛⲉⲛϩⲏⲧ ⲉϥⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁⲃⲃⲁ ⲡⲉⲓⲱⲧ ϩⲱⲥⲧⲉ ϭⲉ ⲛⲧⲕⲟⲩϩⲙϩⲁⲗ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲧⲕⲟⲩϣⲏⲣⲉ ⲉϣϫⲉⲛⲧⲕⲟⲩϣⲏⲣⲉ ⲇⲉ ⲉⲓⲉ ⲛⲧⲕⲟⲩⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲉⲭⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲡⲓⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲙⲉⲛ ⲉⲛⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛⲣϩⲙϩⲁⲗ ⲫⲩⲥⲓ ⲛⲛⲉⲧⲉⲛϩⲉⲛⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲛ ⲛⲉ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲩⲛⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲇⲉ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲥⲟⲩⲛⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲁϣ ⲛϩⲉ ⲧⲉⲧⲛⲕⲱⲧⲉ ⲟⲛ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲉⲛⲉⲥⲧⲟⲓⲭⲓⲟⲛ ⲛⲁⲧϭⲟⲙ ⲁⲩⲱ ⲛϩⲏⲕⲉ ⲛⲁⲓ ⲟⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲉϣⲣϩⲙϩⲁⲗ ⲛⲁⲩ ⲛⲕⲉⲥⲟⲡ 10 ⲧⲉⲧⲛⲡⲁⲣⲁⲧⲏⲣⲉⲓ ⲉϩⲉⲛϩⲟⲟⲩ ⲙⲛϩⲉⲛⲉⲃⲁⲧⲉ ⲙⲛϩⲉⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲙⲛϩⲉⲛⲣⲟⲙⲡⲉ 11 ϯⲣϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ϫⲉ ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲁⲓϣⲡϩⲓⲥⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲉⲓⲕⲏ 12 ϣⲱⲡⲉ ⲛⲧⲁϩⲉ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱⲱⲧ ⲟⲛ ⲛⲧⲉⲧⲛϩⲉ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ϯⲥⲟⲡⲥ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲙⲡⲉⲧⲛϫⲓⲧⲗⲁⲁⲩ ⲛϭⲟⲛⲥ 13 ⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲇⲉ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲧⲙⲛⲧⲁⲧϭⲟⲙ ⲛⲧⲥⲁⲣⲝ ⲁⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲍⲉ ⲛⲏⲧⲛ ⲙⲡϣⲟⲣⲡ ⲛⲥⲟⲡ 14 ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲡⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ ⲉⲧϩⲛⲧⲁⲥⲁⲣⲝ ⲙⲡⲉⲧⲛⲥⲟϣϥ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲡⲉⲧⲛⲃⲁⲃⲱⲱϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛϣⲟⲡⲧ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲛⲑⲉ ⲙⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ 15 ⲉϥⲧⲱⲛ ϭⲉ ⲡⲉⲧⲛⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲥⲙⲟⲥ ϯⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲉⲛⲉⲟⲩⲛϣϭⲟⲙ ⲉϣϫⲡⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛⲡⲣⲕⲛⲉⲧⲛⲁⲗⲟⲟⲩⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛⲧⲁⲁⲩ ⲛⲁⲓ 16 ϩⲱⲥⲧⲉ ⲁⲓⲣϫⲁϫⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ ϫⲉ ⲁⲓϫⲉⲧⲙⲉ ⲛⲏⲧⲛ 17 ⲥⲉⲕⲱϩ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲩⲟⲩⲱϣ ⲉⲣⲉⲕⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲕⲱϩ ⲉⲣⲟⲟⲩ 18 ⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲣⲉⲩⲕⲱϩ ⲉⲣⲱⲧⲛ ϩⲙⲡⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ⲁⲩⲱ ⲉⲉⲓϩⲁⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲙⲙⲁⲧⲉ ⲁⲛ 19 ⲛⲁϣⲏⲣⲉ ⲛⲁⲓ ⲟⲛ ⲉϯϯⲛⲁⲁⲕⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ϣⲁⲛⲧⲉⲡⲉⲭⲥ ϫⲓⲙⲟⲣⲫⲏ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ 20 ⲛⲉⲓⲟⲩⲱϣ ⲇⲉ ⲉⲉⲓ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲧⲁϣⲓⲃⲉ ⲛⲧⲁⲥⲙⲏ ϫⲉ ϯⲧⲥⲧⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ 21 ⲁϫⲓⲥ ⲉⲣⲟⲓ ⲛⲉⲧⲟⲩⲱϣ ⲉϣⲱⲡⲉ ϩⲁⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛⲧⲉⲧⲛⲱϣ ⲁⲛ ⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ 22 ϥⲥⲏϩ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲁϥϫⲡⲉϣⲏⲣⲉ ⲥⲛⲁⲩ ⲟⲩⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧϩⲙϩⲁⲗ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲣⲙϩⲏ 23 ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲉⲃⲟⲗ ⲙⲉⲛ ϩⲛⲧϩⲙϩⲁⲗ ⲛⲧⲁⲩϫⲡⲟϥ ⲕⲁⲧⲁⲥⲁⲣⲝ ⲡⲉϫⲡⲟ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲣⲙϩⲏ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲉⲣⲏⲧ ⲡⲉ 24 ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ϩⲉⲛⲃⲱⲗ ⲛⲉ ⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲅⲁⲣ ⲥⲛⲧⲉ ⲛⲉ ⲟⲩⲉⲓ ⲙⲉⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲧⲟⲟⲩ ⲛⲥⲓⲛⲁ ⲉⲥϫⲡⲟ ⲉⲩⲙⲛⲧϩⲙϩⲁⲗ ⲉⲧⲉⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲁⲅⲁⲣ 25 ⲡⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲥⲓⲛⲁ ⲉϥϣⲟⲟⲡ ϩⲛⲧⲁⲣⲁⲃⲓⲁ ϥϩⲏⲛ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲉⲓϩⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ⲥⲟ ⲅⲁⲣ ⲛϩⲙϩⲁⲗ ⲙⲛⲛⲉⲥϣⲏⲣⲉ 26 ⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ⲇⲉ ⲛⲧⲡⲉ ⲟⲩⲣⲙϩⲏ ⲧⲉ ⲉⲧⲉⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲧⲉⲛⲙⲁⲁⲩ 27 ϥⲥⲏϩ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉ ⲧⲁϭⲣⲏⲛ ⲉⲧⲉⲙⲉⲥⲙⲓⲥⲉ ⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉⲁϣⲕⲁⲕ ⲧⲉⲧⲉⲙⲉⲥϯⲛⲁⲁⲕⲉ ϫⲉ ⲛⲁϣⲉⲛϣⲏⲣⲉ ⲛⲧⲉⲧⲉⲙⲛⲧⲥϩⲁⲓ ⲉϩⲟⲩⲉⲧⲉⲧⲉⲩⲛⲧⲥⲡϩⲁⲓ 28 ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲇⲉ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲕⲁⲧⲁⲓⲥⲁⲁⲕ ⲛⲧⲉⲧⲛⲛϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲉⲣⲏⲧ 29 ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲑⲉ ⲙⲡⲓⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲉⲛⲧⲁⲡⲉϫⲡⲟ ⲕⲁⲧⲁⲥⲁⲣⲝ ⲡⲱⲧ ⲛⲥⲁⲡⲕⲁⲧⲁⲡⲛⲁ ⲧⲁⲓ ⲟⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲧⲉ ⲑⲉ 30 ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲣⲉⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ϫⲱ ⲙⲙⲟϥ ϫⲉ ⲛⲟⲩϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϯϩⲙϩⲁⲗ ⲙⲛⲡⲉⲥϣⲏⲣⲉ ⲛⲛⲉϥⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓ ⲅⲁⲣ ⲛϭⲓⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲑⲙϩⲁⲗ ⲙⲛⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲧⲣⲙϩⲏ 31 ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ϭⲉ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲛⲁⲛⲟⲛⲛϣⲏⲣⲉ ⲛⲑⲙϩⲁⲗ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲛⲟⲛⲛⲁⲧⲣⲙϩⲏ

Copyright information for CopSahidicMSS