Galatians 5

ϩⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲣⲙϩⲉ ⲡⲉⲭⲥ ⲁϥⲁⲁⲛ ⲛⲣⲙϩⲉ ⲁϩⲉⲣⲁⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ϭⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛⲧⲙϣⲱⲡⲉ ⲟⲛ ϩⲁⲡⲛⲁϩⲃⲉϥ ⲛⲧⲙⲛⲧϩⲙϩⲁⲗ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲛⲥⲃⲃⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲙⲡⲉⲭⲥ ⲛⲁϯϩⲏⲩ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲗⲁⲁⲩ ⲁⲛ ϯⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲥⲃⲃⲏⲩⲧ ϫⲉ ⲥⲉⲣⲟϥ ⲉⲣⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ⲁⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲱⲥϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉⲭⲥ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲧⲙⲁⲉⲓⲟ ϩⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲁⲧⲉⲧⲛϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉϩⲙⲟⲧ ⲁⲛⲟⲛ ⲅⲁⲣ ϩⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉⲛϭⲱϣⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲏⲧⲥ ⲛⲑⲉⲗⲡⲓⲥ ⲛⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ϩⲙⲡⲉⲭⲥ ⲅⲁⲣ ⲓⲥ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛⲥⲃⲃⲉ ϭⲙϭⲟⲙ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛⲧⲁⲧⲥⲃⲃⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲧⲉ ⲉⲥⲉⲛⲉⲣⲅⲓ ϩⲓⲧⲛⲟⲩⲁⲅⲁⲡⲏ ⲛⲉⲧⲉⲧⲛⲡⲏⲧ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲡⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲛⲧⲁϥϯϫⲣⲟⲡ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲧⲙⲡⲓⲑⲉ ⲉⲧⲙⲉ ⲡⲉⲓⲡⲓⲑⲉ ⲛⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⲡⲉ ϩⲙⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲉϩⲙⲧⲏⲩⲧⲛ ϣⲁⲣⲉⲟⲩⲕⲟⲩⲓ ⲛⲑⲁⲃ ⲧⲣⲉⲡⲟⲩⲱϣⲙ ⲧⲏⲣϥ ϥⲓ 10 ⲁⲛⲟⲕ ϯⲧⲏⲕ ⲛϩⲏⲧ ⲙⲙⲱⲧⲛ ϩⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϫⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛⲁⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉϭⲉⲗⲁⲁⲩ ⲁⲛ ⲡⲉⲧϣⲧⲟⲣⲧⲣ ⲇⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲛⲁϥⲓⲡⲉⲕⲣⲓⲙⲁ ⲡⲉⲧⲉⲛⲧⲟϥ ⲡⲉ 11 ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲉϣϫⲉⲁⲛⲟⲕ ⲉⲉⲓⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲙⲡⲥⲃⲃⲉ ⲁϩⲣⲟⲓ ⲟⲛ ⲥⲉⲇⲓⲱⲕⲉ ⲙⲙⲟⲉⲓ ⲉⲓⲉ ⲁϥⲟⲩⲱⲥϥ ⲛϭⲓⲡⲉⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲟⲛ ⲙⲡⲉⲥ⳧ⲟⲥ 12 ϩⲁⲙⲟⲓ ⲟⲛ ⲛⲉⲩⲛⲁϭⲱϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲧϣⲧⲟⲣⲧⲣ ⲙⲙⲱⲧⲛ 13 ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲅⲁⲣ ⲛⲧⲁⲩⲧⲉϩⲙⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲩⲙⲛⲧⲣⲙϩⲉ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲙⲟⲛⲟⲛ ⲧⲉⲛⲙⲛⲧⲣⲙϩⲉ ⲙⲡⲣⲧⲣⲉⲥϣⲱⲡⲉ ⲉⲩⲁⲫⲟⲣⲙⲏ ⲛⲧⲥⲁⲣⲝ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲓⲧⲛⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲁⲣⲓϩⲙϩⲁⲗ ⲛⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ 14 ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲧⲏⲣϥ ⲛⲧⲁϥϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲟⲩϣⲁϫⲉ ⲛⲟⲩⲱⲧ ϩⲛⲉⲕⲉⲙⲉⲣⲉⲡⲉⲑⲓⲧⲟⲩⲱⲕ ⲛⲧⲉⲕϩⲉ 15 ⲉϣϫⲉⲧⲉⲧⲛⲗⲱⲕⲥ ⲇⲉ ⲛⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲱⲙ ϭⲱϣⲧ ⲙⲏⲡⲟⲧⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛⲱϫⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ 16 ϯϫⲱ ⲇⲉ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ ⲛⲧⲥⲁⲣⲝ ⲛⲛⲉⲧⲛϫⲟⲕⲥ ⲉⲃⲟⲗ 17 ⲧⲥⲁⲣⲝ ⲅⲁⲣ ⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲉⲓ ⲟⲩⲃⲉⲡⲉⲡⲛⲁ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲡⲛⲁ ⲟⲩⲃⲉⲧⲥⲁⲣⲝ ⲛⲁⲓ ϭⲉ ⲥⲉϯ ⲟⲩⲃⲉⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲛⲉⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲁϣⲟⲩ ⲛⲛⲉⲧⲛⲁⲁⲩ 18 ⲉϣϫⲉⲧⲉⲧⲛⲙⲟⲟϣⲉ ⲇⲉ ϩⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲉⲓⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛϣⲟⲟⲡ ⲁⲛ ϩⲁⲡⲛⲟⲙⲟⲥ 19 ⲥⲉⲟⲩⲟⲛϩ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲛⲧⲥⲁⲣⲝ ⲉⲧⲉⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲙⲡⲟⲣⲛⲓⲁ ⲛϫⲱϩⲙ ⲛⲥⲱⲱϥ 20 ⲙⲙⲛⲧⲣⲉϥϣⲙϣⲉⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ⲙⲙⲛⲧⲣⲉϥⲣⲡⲁϩⲣⲉ ⲙⲙⲛⲧϫⲁϫⲉ ⲛϯⲧⲱⲛ ⲛⲕⲱϩ ⲛϭⲱⲛⲧ ⲙⲙⲛⲧⲣⲉϥϯⲧⲱⲛ ⲙⲡⲱⲣϫ ⲛϩⲁⲓⲣⲉⲥⲓⲥ 21 ⲛⲗⲁ ⲛϯϩⲉ ⲛϫⲏⲣ ⲙⲛⲛⲉⲧⲉⲓⲛⲉ ⲛⲛⲁⲓ ⲛⲉϯϣⲣⲡϫⲱ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲏⲧⲛ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲓϣⲣⲡϫⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲉⲧⲉⲓⲣⲉ ⲛⲧⲉⲓϩⲉ ⲛⲥⲉⲛⲁⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓ ⲁⲛ ⲛⲧⲙⲛⲧⲉⲣⲟ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 22 ⲡⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲇⲉ ⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲡⲉ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲡⲣⲁϣⲉ ϯⲣⲏⲛⲏ ⲧⲙⲛⲧϩⲁⲣϣϩⲏⲧ ⲧⲙⲛⲧⲭⲣⲏⲥⲧⲟⲥ ⲡⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ 23 ⲧⲙⲛⲧⲣⲙⲣⲁϣ ⲧⲉⲅⲕⲣⲁⲧⲓⲁ ⲛⲁⲓ ⲛⲧⲉⲓⲙⲓⲛⲉ ⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ϯ ⲟⲩⲃⲏⲩ ⲁⲛ 24 ⲛⲁⲡⲉⲭⲥ ⲇⲉ ⲓⲥ ⲁⲩⲥ⳧ⲟⲩ ⲛⲧⲥⲁⲣⲝ ⲙⲛⲙⲡⲁⲑⲟⲥ ⲙⲛⲛⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ 25 ⲉϣϫⲉⲧⲛⲟⲛϩ ϩⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲙⲁⲣⲛⲁϩⲉ ⲟⲛ ⲉⲡⲉⲡⲛⲁ 26 ⲙⲡⲣⲧⲣⲉⲛϣⲱⲡⲉ ⲛϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲉⲛⲡⲣⲟⲕⲁⲗⲉⲓ ⲛⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ ⲉⲛⲫⲑⲟⲛⲉⲓ ⲉⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ

Copyright information for CopSahidicMSS