Galatians 5

1ϩⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲣⲙϩⲉ ⲡⲉⲭⲥ ⲁϥⲁⲁⲛ ⲛⲣⲙϩⲉ ⲁϩⲉⲣⲁⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ϭⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛⲧⲙϣⲱⲡⲉ ⲟⲛ ϩⲁⲡⲛⲁϩⲃⲉϥ ⲛⲧⲙⲛⲧϩⲙϩⲁⲗ 2ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲛⲥⲃⲃⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲙⲡⲉⲭⲥ ⲛⲁϯϩⲏⲩ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲗⲁⲁⲩ ⲁⲛ 3ϯⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲥⲃⲃⲏⲩⲧ ϫⲉ ⲥⲉⲣⲟϥ ⲉⲣⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ 4ⲁⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲱⲥϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉⲭⲥ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲧⲙⲁⲉⲓⲟ ϩⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲁⲧⲉⲧⲛϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉϩⲙⲟⲧ 5ⲁⲛⲟⲛ ⲅⲁⲣ ϩⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉⲛϭⲱϣⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲏⲧⲥ ⲛⲑⲉⲗⲡⲓⲥ ⲛⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ 6ϩⲙⲡⲉⲭⲥ ⲅⲁⲣ ⲓⲥ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛⲥⲃⲃⲉ ϭⲙϭⲟⲙ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛⲧⲁⲧⲥⲃⲃⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲧⲉ ⲉⲥⲉⲛⲉⲣⲅⲓ ϩⲓⲧⲛⲟⲩⲁⲅⲁⲡⲏ 7ⲛⲉⲧⲉⲧⲛⲡⲏⲧ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲡⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲛⲧⲁϥϯϫⲣⲟⲡ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲧⲙⲡⲓⲑⲉ ⲉⲧⲙⲉ 8ⲡⲉⲓⲡⲓⲑⲉ ⲛⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⲡⲉ ϩⲙⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲉϩⲙⲧⲏⲩⲧⲛ 9ϣⲁⲣⲉⲟⲩⲕⲟⲩⲓ ⲛⲑⲁⲃ ⲧⲣⲉⲡⲟⲩⲱϣⲙ ⲧⲏⲣϥ ϥⲓ 10ⲁⲛⲟⲕ ϯⲧⲏⲕ ⲛϩⲏⲧ ⲙⲙⲱⲧⲛ ϩⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϫⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛⲁⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉϭⲉⲗⲁⲁⲩ ⲁⲛ ⲡⲉⲧϣⲧⲟⲣⲧⲣ ⲇⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲛⲁϥⲓⲡⲉⲕⲣⲓⲙⲁ ⲡⲉⲧⲉⲛⲧⲟϥ ⲡⲉ 11ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲉϣϫⲉⲁⲛⲟⲕ ⲉⲉⲓⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲙⲡⲥⲃⲃⲉ ⲁϩⲣⲟⲓ ⲟⲛ ⲥⲉⲇⲓⲱⲕⲉ ⲙⲙⲟⲉⲓ ⲉⲓⲉ ⲁϥⲟⲩⲱⲥϥ ⲛϭⲓⲡⲉⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲟⲛ ⲙⲡⲉⲥ⳧ⲟⲥ 12ϩⲁⲙⲟⲓ ⲟⲛ ⲛⲉⲩⲛⲁϭⲱϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲧϣⲧⲟⲣⲧⲣ ⲙⲙⲱⲧⲛ 13ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲅⲁⲣ ⲛⲧⲁⲩⲧⲉϩⲙⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲩⲙⲛⲧⲣⲙϩⲉ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲙⲟⲛⲟⲛ ⲧⲉⲛⲙⲛⲧⲣⲙϩⲉ ⲙⲡⲣⲧⲣⲉⲥϣⲱⲡⲉ ⲉⲩⲁⲫⲟⲣⲙⲏ ⲛⲧⲥⲁⲣⲝ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲓⲧⲛⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲁⲣⲓϩⲙϩⲁⲗ ⲛⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ 14ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲧⲏⲣϥ ⲛⲧⲁϥϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲟⲩϣⲁϫⲉ ⲛⲟⲩⲱⲧ ϩⲛⲉⲕⲉⲙⲉⲣⲉⲡⲉⲑⲓⲧⲟⲩⲱⲕ ⲛⲧⲉⲕϩⲉ 15ⲉϣϫⲉⲧⲉⲧⲛⲗⲱⲕⲥ ⲇⲉ ⲛⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲱⲙ ϭⲱϣⲧ ⲙⲏⲡⲟⲧⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛⲱϫⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ 16ϯϫⲱ ⲇⲉ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ ⲛⲧⲥⲁⲣⲝ ⲛⲛⲉⲧⲛϫⲟⲕⲥ ⲉⲃⲟⲗ 17ⲧⲥⲁⲣⲝ ⲅⲁⲣ ⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲉⲓ ⲟⲩⲃⲉⲡⲉⲡⲛⲁ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲡⲛⲁ ⲟⲩⲃⲉⲧⲥⲁⲣⲝ ⲛⲁⲓ ϭⲉ ⲥⲉϯ ⲟⲩⲃⲉⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲛⲉⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲁϣⲟⲩ ⲛⲛⲉⲧⲛⲁⲁⲩ 18ⲉϣϫⲉⲧⲉⲧⲛⲙⲟⲟϣⲉ ⲇⲉ ϩⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲉⲓⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛϣⲟⲟⲡ ⲁⲛ ϩⲁⲡⲛⲟⲙⲟⲥ 19ⲥⲉⲟⲩⲟⲛϩ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲛⲧⲥⲁⲣⲝ ⲉⲧⲉⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲙⲡⲟⲣⲛⲓⲁ ⲛϫⲱϩⲙ ⲛⲥⲱⲱϥ 20ⲙⲙⲛⲧⲣⲉϥϣⲙϣⲉⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ⲙⲙⲛⲧⲣⲉϥⲣⲡⲁϩⲣⲉ ⲙⲙⲛⲧϫⲁϫⲉ ⲛϯⲧⲱⲛ ⲛⲕⲱϩ ⲛϭⲱⲛⲧ ⲙⲙⲛⲧⲣⲉϥϯⲧⲱⲛ ⲙⲡⲱⲣϫ ⲛϩⲁⲓⲣⲉⲥⲓⲥ 21ⲛⲗⲁ ⲛϯϩⲉ ⲛϫⲏⲣ ⲙⲛⲛⲉⲧⲉⲓⲛⲉ ⲛⲛⲁⲓ ⲛⲉϯϣⲣⲡϫⲱ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲏⲧⲛ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲓϣⲣⲡϫⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲉⲧⲉⲓⲣⲉ ⲛⲧⲉⲓϩⲉ ⲛⲥⲉⲛⲁⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓ ⲁⲛ ⲛⲧⲙⲛⲧⲉⲣⲟ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 22ⲡⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲇⲉ ⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲡⲉ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲡⲣⲁϣⲉ ϯⲣⲏⲛⲏ ⲧⲙⲛⲧϩⲁⲣϣϩⲏⲧ ⲧⲙⲛⲧⲭⲣⲏⲥⲧⲟⲥ ⲡⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ 23ⲧⲙⲛⲧⲣⲙⲣⲁϣ ⲧⲉⲅⲕⲣⲁⲧⲓⲁ ⲛⲁⲓ ⲛⲧⲉⲓⲙⲓⲛⲉ ⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ϯ ⲟⲩⲃⲏⲩ ⲁⲛ 24ⲛⲁⲡⲉⲭⲥ ⲇⲉ ⲓⲥ ⲁⲩⲥ⳧ⲟⲩ ⲛⲧⲥⲁⲣⲝ ⲙⲛⲙⲡⲁⲑⲟⲥ ⲙⲛⲛⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ 25ⲉϣϫⲉⲧⲛⲟⲛϩ ϩⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲙⲁⲣⲛⲁϩⲉ ⲟⲛ ⲉⲡⲉⲡⲛⲁ 26ⲙⲡⲣⲧⲣⲉⲛϣⲱⲡⲉ ⲛϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲉⲛⲡⲣⲟⲕⲁⲗⲉⲓ ⲛⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ ⲉⲛⲫⲑⲟⲛⲉⲓ ⲉⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ

Copyright information for CopSahidicMSS