Galatians 6

1ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲟⲛ ⲉⲣϣⲁⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲡϩⲛϩⲉ ϩⲛⲟⲩⲡⲁⲣⲁⲡⲧⲱⲙⲁ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲛⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲧⲓⲕⲟⲥ ⲥⲃⲧⲉⲡⲁⲓ ⲛⲧⲉⲉⲓⲙⲓⲛⲉ ϩⲛⲟⲩⲡⲛⲁ ⲙⲙⲛⲧⲣⲙⲣⲁϣ ⲉⲕϭⲱϣⲧ ϩⲱⲱⲕ ⲉⲣⲟⲕ ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲛⲥⲉⲡⲓⲣⲁⲍⲉ ⲙⲙⲟⲕ 2ϥⲓ ϩⲁⲛⲃⲁⲣⲟⲥ ⲛⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲉⲓϩⲉ ⲧⲉⲧⲛⲁϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 3ⲉϣϫⲉⲟⲩⲛⲟⲩⲁ ⲅⲁⲣ ϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲉⲩⲗⲁⲁⲩ ⲡⲉ ⲉϥⲣϩⲁⲗ ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲁⲁϥ 4ⲙⲁⲣⲉϥⲇⲟⲕⲓⲙⲁⲍⲉ ⲇⲉ ⲙⲡⲉϥϩⲱⲃ ⲁⲩⲱ ⲧⲟⲧⲉ ⲉⲣⲉⲡⲉϥϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲕⲉⲟⲩⲁ ⲁⲛ 5ⲉⲣⲉⲡⲟⲩⲁ ⲅⲁⲣ ⲡⲟⲩⲁ ⲛⲁϥⲓ ϩⲁⲧⲉϥⲉⲧⲡⲱ 6ⲙⲁⲣⲉϥⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲓ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲡⲉⲧⲟⲩⲕⲁⲑⲏⲕⲉⲓ ⲙⲙⲟϥ ϩⲙⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲛⲡⲉⲧⲕⲁⲑⲏⲕⲉⲓ ⲙⲙⲟϥ ϩⲛⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲛⲓⲙ 7ⲙⲡⲣⲡⲗⲁⲛⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲉⲩⲕⲟⲙϣϥ ⲡⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲣⲱⲙⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲁϫⲟϥ ⲡⲁⲓ ⲟⲛ ⲡⲉⲧϥⲛⲁⲟϩⲥϥ 8ϫⲉ ⲡⲉⲧϫⲟ ⲉⲧⲉϥⲥⲁⲣⲝ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲥⲁⲣⲝ ⲉϥⲛⲁⲱϩⲥ ⲛⲟⲩⲧⲁⲕⲟ ⲡⲉⲧϫⲟ ⲇⲉ ⲉⲡⲉⲡⲛⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲉϥⲛⲁⲱϩⲥ ⲛⲟⲩⲱⲛϩ ϣⲁⲉⲛⲉϩ 9ⲉⲛⲉⲓⲣⲉ ⲇⲉ ⲙⲡⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲙⲡⲣⲧⲣⲉⲛⲉⲅⲕⲁϭⲉⲓ ⲉⲛⲛⲁⲱϩⲥ ⲅⲁⲣ ϩⲙⲡⲉⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲧⲛϣⲟⲥⲙ ⲁⲛ 10ⲁⲣⲁ ϭⲉ ϩⲱⲥⲉⲩⲛⲧⲁⲛ ⲙⲙⲁⲩ ⲙⲡⲉⲩⲟⲉⲓϣ ⲙⲁⲣⲛⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲇⲉ ⲛⲛⲣⲙⲛⲏⲉⲓ ϩⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ 11ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲁⲓⲥϩⲁⲓ ⲛⲏⲧⲛ ⲛϩⲉⲛⲥϩⲁⲓ ⲛⲧⲉⲉⲓϭⲟⲧ ⲛⲧⲁϭⲓϫ 12ⲛⲉⲧⲟⲩⲱϣ ⲉⲧⲣⲉⲡⲉⲩϩⲟ ⲥⲁ ϩⲛⲧⲥⲁⲣⲝ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲉⲧⲁⲛⲁⲅⲕⲁⲍⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲉⲥⲃⲃⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲛⲉⲩⲡⲱⲧ ⲙⲙⲁⲧⲉ ⲛⲥⲱⲟⲩ ϩⲙⲡⲉⲥ⳧ⲟⲥ ⲙⲡⲉⲭⲥ 13ⲛⲉⲧⲥⲃⲃⲏⲩⲧ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲛⲉⲧⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲩⲟⲩⲱϣ ⲉⲧⲣⲉⲧⲛⲥⲃⲃⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ϫⲉ ⲉⲩⲉϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙⲙⲟⲟⲩ ϩⲛⲧⲉⲧⲛⲥⲁⲣⲝ 14ⲛⲛⲉⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲧⲣⲁϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙⲙⲟⲓ ⲉⲓⲙⲏⲧⲉⲓ ϩⲙⲡⲉⲥ⳧ⲟⲥ ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲩⲥ⳧ⲟⲩ ⲛⲁⲓ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱⲱⲧ ⲟⲛ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ 15ⲙⲛⲥⲃⲃⲉ ⲅⲁⲣ ϣⲟⲟⲡ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛⲧⲁⲧⲥⲃⲃⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲥⲱⲛⲧ ⲛⲃⲣⲣⲉ ⲡⲉ 16ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲛⲁⲁϩⲉ ⲉⲡⲉⲉⲓⲕⲁⲛⲱⲛ ϯⲣⲏⲛⲏ ⲉϫⲱⲟⲩ ⲙⲛⲡⲛⲁ ⲁⲩⲱ ⲉϫⲙⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 17ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ ϭⲉ ⲙⲡⲣⲧⲣⲉⲗⲁⲁⲩ ⲟⲩⲉϩϩⲓⲥⲉ ⲉⲣⲟⲓ ⲁⲛⲟⲕ ⲅⲁⲣ ⲙⲙⲁⲉⲓⲛ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ ϩⲙⲡⲁⲥⲱⲙⲁ ϯϥⲓ ϩⲁⲣⲟⲟⲩ 18ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ ⲙⲛⲡⲉⲧⲛⲡⲛⲁ

Copyright information for CopSahidicMSS