Hebrews 11

1ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲇⲉ ⲡⲧⲁϫⲣⲟ ⲧⲉ ⲛⲛⲉⲧⲉⲛϩⲉⲗⲡⲓⲍⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲡⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲉⲧⲉⲛⲧⲛⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲁⲛ 2ⲛⲧⲁⲩⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲅⲁⲣ ϩⲁⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ϩⲛⲧⲁⲓ 3ϩⲛⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉⲛⲛⲟⲓ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲩⲥⲟⲃⲧⲉ ⲛⲛⲁⲓⲱⲛ ϩⲙⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲛⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉⲧⲉⲛϥϣⲟⲟⲡ ⲁⲛ 4ϩⲛⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲁⲁⲃⲉⲗ ⲧⲁⲗⲉϩⲟⲩⲉⲑⲩⲥⲓⲁ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲉⲓⲛ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲥ ⲛⲧⲁⲩⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ϩⲁⲣⲟϥ ϫⲉ ⲟⲩⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲡⲉ ⲉⲣⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲁϥ ⲉϫⲛⲛⲉϥⲇⲱⲣⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲥ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲙⲟⲩ ⲉⲧⲓ ⲟⲛ ϥϣⲁϫⲉ 5ϩⲛⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉⲛⲱⲭ ⲁⲩⲡⲟⲟⲛⲉϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲙⲧⲣⲉϥⲛⲁⲩ ⲉⲡⲙⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲟⲩϩⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲟⲟⲛⲉϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁⲑⲏ ⲅⲁⲣ ⲉⲙⲡⲁⲧⲟⲩⲡⲟⲟⲛⲉϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ϩⲁⲣⲟϥ ϫⲉ ⲁϥⲣⲁⲛⲁϥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 6ⲁϫⲛⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲇⲉ ⲟⲩⲁⲧϭⲟⲙ ⲡⲉ ⲉⲣⲁⲛⲁϥ ϣϣⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲡⲉⲧⲛⲁϯⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ϫⲉ ϥϣⲟⲟⲡ ⲁⲩⲱ ϫⲉ ϥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲧⲁⲓⲃⲉⲕⲉ ⲛⲛⲉⲧϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲱϥ 7ϩⲛⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉⲁⲩⲧⲟⲩⲛⲟⲩⲉⲓⲁⲧϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲱϩⲉ ⲉⲧⲃⲉⲛⲉⲧϥⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲁⲛ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲣϩⲟⲧⲉ ⲁϥⲧⲁⲙⲓⲟ ⲛⲟⲩϭⲓⲃⲱⲧⲟⲥ ⲉⲡⲉⲩϫⲁⲓ ⲙⲡⲉϥⲏⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲥ ⲁϥⲧϭⲁⲓⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲛⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲕⲁⲧⲁⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ 8ϩⲛⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲁϥⲥⲱⲧⲙ ⲉⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲡⲙⲁ ⲉⲧϥⲛⲁϫⲓⲧϥ ⲉⲩⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲁ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲛϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲉϥⲙⲟⲟϣⲉ ⲉⲧⲱⲛ 9ϩⲛⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲁϥⲟⲩⲱϩ ϩⲙⲡⲕⲁϩ ⲙⲡⲉⲣⲏⲧ ϩⲱⲥ ϣⲙⲙⲟ ⲉⲁϥⲟⲩⲱϩ ϩⲛϩⲉⲛ[ϩ]ⲃⲱ ⲙⲛⲓⲥⲁⲕ ⲁⲩⲱ ⲓⲁⲕⲱⲃ ⲛϣⲃⲣⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙⲡⲓⲉⲣⲏⲧ ⲛⲟⲩⲱⲧ 10ⲛⲉϥϭⲱϣⲧ ⲅⲁⲣ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲏⲧⲥ ⲛⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲧⲉⲩⲛⲧⲥⲥⲛⲧⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲧⲁⲓ ⲉⲡⲉⲥⲧⲉⲭⲛⲓⲧⲏⲥ ⲙⲛⲡⲉⲥⲇⲏⲙⲓⲟⲩⲣⲅⲟⲥ ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 11ϩⲛⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ϩⲱⲱⲥ ⲥⲁⲣⲣⲁ ⲧⲁϭⲣⲏⲛ ⲁⲥϫⲓ ⲛⲟⲩϭⲟⲙ ⲉⲩⲕⲁⲧⲁⲃⲟⲗⲏ ⲛⲥⲡⲉⲣⲙⲁ ⲡⲁⲣⲁⲡⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲧⲉⲥϭⲟⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁⲥⲧⲁⲛϩⲉⲧⲡⲉⲛⲧⲁϥⲉⲣⲏⲧ 12ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲉⲁⲩϫⲡⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲟⲩⲁ ⲉⲁⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ ⲣⲡⲕⲉⲕⲁϭⲟⲙ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲑⲉ ⲛⲛⲥⲓⲟⲩ ⲛⲧⲡⲉ ϩⲛⲧⲉⲩⲁϣⲏ ⲁⲩⲱ ⲛⲑⲉ ⲙⲡϣⲟ ⲉⲧϩⲁⲧⲙⲡⲉⲥⲡⲟⲧⲟⲩ ⲛⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲉⲧⲉⲙⲛⲧϥⲏⲡⲉ 13ⲕⲁⲧⲁⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲁⲩⲙⲟⲩ ⲛϭⲓⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲡⲟⲩϫⲓ ⲛⲛⲉⲣⲏⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲩⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲙⲡⲟⲩⲉ ⲁⲩⲁⲥⲡⲁⲍⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓ ϫⲉ ⲁⲛϩⲉⲛϣⲙⲙⲟ ⲁⲩⲱ ⲁⲛϩⲉⲛⲣⲙⲛϭⲟⲓⲗⲉ ϩⲓϫⲙⲡⲕⲁϩ 14ⲛⲉⲧϫⲱ ⲅⲁⲣ ⲛⲛⲁⲓ ⲛⲧⲉⲉⲓϩⲉ ⲉⲩⲟⲩⲱⲛϩ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲉⲩϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁⲟⲩⲡⲟⲗⲓⲥ 15ⲛⲛⲉⲩⲣⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲛⲧⲁⲩⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲥ ⲛⲉⲁⲩⲣⲧⲉ ⲡⲉ ⲛⲕⲟⲧⲟⲩ ⲉⲣⲟⲥ 16ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲩⲟⲩⲉϣⲧⲉⲧⲥⲟⲧⲡ ⲉⲧⲉⲧⲁⲧⲡⲉ ⲧⲉ ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϯϣⲓⲡⲉ ⲛⲁⲩ ⲁⲛ ⲉⲧⲣⲉⲩⲉⲡⲓⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϫⲱⲟⲩ ⲁϥⲥⲟⲃⲧⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲩ ⲛⲟⲩⲡⲟⲗⲓⲥ 17ϩⲛⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲁϥⲧⲁⲗⲉⲓⲥⲁⲁⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲩⲡⲓⲣⲁⲍⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲁⲗⲉⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲛϭⲓⲡⲉⲛⲧⲁϥϣⲱⲡ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲛⲉⲣⲏⲧ 18ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲩϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲙⲁϥ ϫⲉ ϩⲛⲓⲥⲁⲁⲕ ⲉⲩⲛⲁⲙⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲕ ⲉⲩⲥⲡⲉⲣⲙⲁ 19ⲉⲁϥⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ϫⲉ ⲟⲩⲛϣϭⲟⲙ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲟⲛ ⲁϥϫⲓⲧϥ ϩⲛⲟⲩⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ 20ϩⲛⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉⲧⲃⲉⲛⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲁⲓⲥⲁⲁⲕ ⲥⲙⲟⲩ ⲉⲓⲁⲕⲱⲃ ⲙⲛⲏⲥⲁⲩ 21ϩⲛⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲓⲁⲕⲱⲃ ⲉϥⲛⲁⲙⲟⲩ ⲁϥⲥⲙⲟⲩ ⲉⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲛⲛϣⲏⲣⲉ ⲛⲓⲱⲥⲏⲫ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲧ ⲛϩⲧⲏϥ ⲙⲡⲉϥϭⲉⲣⲱⲃ 22ϩⲛⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲓⲱⲥⲏⲫ ⲉϥⲛⲁⲙⲟⲩ ⲁϥⲣⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲧⲃⲉⲡⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲓⲏⲗ ⲁⲩⲱ ⲁϥϩⲱⲛ ⲉⲧⲃⲉⲛⲉϥⲕⲉⲉⲥ 23ϩⲛⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩϫⲡⲟ ⲙⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲁⲩϩⲟⲡϥ ⲛϣⲟⲙⲛⲧ ⲛⲉⲃⲟⲧ ϩⲓⲧⲛⲛⲉϥⲉⲓⲟⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁⲩⲛⲁⲩ ⲉⲡϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲉⲛⲉⲥⲱϥ ⲙⲡⲟⲩⲣϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧϥ ⲙⲡⲇⲓⲁⲧⲁⲅⲙⲁ ⲙⲡⲣⲣⲟ 24ϩⲛⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲛⲧⲉⲣⲉⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲣⲛⲟϭ ⲙⲡϥⲟⲩⲱϣ ⲉⲧⲣⲉⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲧϣⲉⲉⲣⲉ ⲙⲫⲁⲣⲁⲱ 25ⲉⲁϥⲥⲱⲧⲡ ⲛⲁϥ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲉϣⲡϩⲓⲥⲉ ⲙⲛⲡⲗⲁⲟⲥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϩⲟⲩⲉϫⲓ ⲛⲧⲁⲡⲟⲗⲁⲩⲥⲓⲥ ⲙⲡⲛⲟⲃⲉ ⲡⲣⲟⲥⲟⲩⲟⲩⲟⲉⲓϣ 26ⲉⲁϥⲉⲡⲡⲛⲟϭⲛⲉϭ ⲙⲡⲉⲭⲥ ϫⲉ ⲟⲩϩⲟⲩⲉⲙⲛⲧⲣⲙⲙⲁⲟ ⲡⲉ ⲉϩⲟⲩⲉⲛⲁϩⲱⲱⲣ ⲛⲕⲏⲙⲉ ⲛⲉϥϭⲱϣⲧ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲉⲡⲧⲟⲩⲉⲓⲟ ⲛⲁϥ ⲙⲡⲉϥⲃⲉⲕⲉ 27ϩⲛⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲁϥⲕⲁⲕⲏⲙⲉ ⲛⲥⲱϥ ⲙⲡϥⲣϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧϥ ⲙⲡϭⲱⲛⲧ ⲙⲡⲣⲣⲟ ⲡⲉⲧⲉⲙⲉⲩⲛⲁⲩ ⲅⲁⲣ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲉϥϭⲉⲉⲧ ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉ ϩⲱⲥ ⲉϥⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ 28ϩⲛⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲁϥⲣⲡⲡⲁⲥⲭⲁ ⲙⲛⲡⲡⲱⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉⲥⲛⲟϥ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲡⲉⲧⲧⲁⲕⲟ ⲛⲛϣⲣⲡⲙⲙⲓⲥⲉ ϫⲱϩ ⲉⲣⲟⲟⲩ 29ϩⲛⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲁⲩϫⲓⲟⲟⲣ ⲛⲧⲉⲣⲩⲑⲣⲁ ⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲛⲑⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲟⲩⲕⲁϩ ⲉϥϣⲟⲩⲱⲟⲩ ⲧⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲩϫⲟⲛⲧⲟⲩ ⲙⲙⲟⲥ ⲛϭⲓⲛⲣⲙⲛⲕⲏⲙⲉ ⲁⲩⲱⲙⲥ 30ϩⲛⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲛⲥⲟⲃⲧ ⲛϩⲓⲉⲣⲓⲭⲱ ⲁⲩϩⲉ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲕⲱⲧⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲛⲥⲁϣϥ ⲛϩⲟⲟⲩ 31ϩⲛⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ϩⲣⲁⲁⲃ ⲧⲡⲟⲣⲛⲏ ⲙⲡⲥϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲣⲁⲧⲛⲁϩⲧⲉ ⲉⲁⲥϣⲱⲡ ⲉⲣⲟⲥ ⲛⲛϫⲱⲣ ϩⲛⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏ 32ⲉⲓⲛⲁϫⲉⲟⲩ ⲟⲛ ⲡⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲕⲁⲁⲧ ⲉⲉⲓϣⲁϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲅⲉⲇⲉⲱⲛ ⲃⲁⲣⲁⲕ ⲥⲁⲙⲯⲱⲛ ⲓⲉⲫⲑⲁⲉ ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲙⲛⲥⲁⲙⲟⲩⲏⲗ ⲙⲛⲡⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉ ⲙⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ 33ⲛⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲩϫⲣⲟ ⲉⲛⲓⲙⲛⲧⲉⲣⲱⲟⲩ ϩⲓⲧⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲁⲩⲣϩⲱⲃ ⲉⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲁⲩⲙⲁⲧⲉ ⲛⲛⲉⲣⲏⲧ ⲁⲩⲧⲱⲙ ⲛⲧⲧⲁⲡⲣⲟ ⲛⲙⲙⲟⲩⲓ 34ⲁⲩⲱϣⲙ ⲛⲧϭⲟⲙ ⲛⲧⲥⲁⲧⲉ ⲁⲩⲣⲃⲟⲗ ⲉⲧⲧⲁⲡⲣⲟ ⲛⲧⲥⲏϥⲉ ⲁⲩϭⲙϭⲟⲙ ϩⲛⲧⲙⲛⲧϭⲱⲃ ⲁⲩϣⲱⲡⲉ ⲉⲩϫⲟⲟⲣ ϩⲙⲡⲡⲟⲗⲉⲙⲟⲥ ⲁⲩϭⲱⲧⲡ ⲛⲙⲡⲁⲣⲉⲙⲃⲟⲗⲏ ⲛϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ 35ⲁϩⲉⲛⲥϩⲓⲙⲉ ϫⲓ ⲛⲛⲉⲩⲣⲉϥⲙⲟⲟⲩⲧ ⲁⲩⲧⲟⲩⲛⲟⲥⲟⲩ ⲛⲁⲩ ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ⲁⲩϩⲁⲧⲟⲩ ⲙⲡⲟⲩϣⲱⲡ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲙⲡⲥⲱⲧⲉ ⲙⲡⲉⲩⲥⲱⲙⲁ ϫⲉ ⲉⲩⲉϫⲓ ⲛⲧⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲉⲧⲥⲟⲧⲡ 36ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ⲁⲩϫⲟⲛⲧⲟⲩ ϩⲛϩⲉⲛⲥⲱⲃⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲙⲛϩⲉⲛⲙⲁⲥⲧⲓⲅⲝ ⲉⲧⲉⲓ ⲇⲉ ϩⲛϩⲉⲛⲙⲣⲣⲉ ⲙⲛⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ 37ⲁⲩⲟⲩⲁⲥⲧⲟⲩ ⲁⲩϩⲓⲱⲛⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲁⲩⲙⲟⲩ ϩⲛⲟⲩϩⲱⲧⲃ ⲛⲥⲏϥⲉ ⲁⲩⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲛϩⲉⲛⲃⲁⲗⲟⲧ ⲙⲛϩⲉⲛϣⲁⲁⲣ ⲛⲃⲁⲁⲙⲡⲉ ⲉⲩⲣϭⲣⲱϩ ⲉⲩⲑⲗⲓⲃⲉ ⲉⲩⲙⲟⲕϩ 38ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲙⲡϣⲁ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲁⲛ ⲉⲩⲥⲟⲣⲙ ϩⲓⲛϫⲁⲓⲉ ⲙⲛⲛⲧⲟⲟⲩ ⲙⲛⲛⲉⲓⲁ ⲙⲛⲛⲉϣⲕⲟⲗ ⲙⲡⲕⲁϩ 39ⲁⲩⲱ ⲉⲁⲩⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ϩⲁⲣⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲓⲧⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲙⲡⲟⲩϫⲓ ⲛⲛⲉⲣⲏⲧ 40ⲉⲣⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϭⲱϣⲧ ⲉⲩϩⲱⲃ ⲉϥⲥⲟⲧⲡ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲩϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲁϫⲛⲧⲛ

Copyright information for CopSahidicMSS