Hebrews 11

ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲇⲉ ⲡⲧⲁϫⲣⲟ ⲧⲉ ⲛⲛⲉⲧⲉⲛϩⲉⲗⲡⲓⲍⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲡⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲉⲧⲉⲛⲧⲛⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲁⲛ ⲛⲧⲁⲩⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲅⲁⲣ ϩⲁⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ϩⲛⲧⲁⲓ ϩⲛⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉⲛⲛⲟⲓ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲩⲥⲟⲃⲧⲉ ⲛⲛⲁⲓⲱⲛ ϩⲙⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲛⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉⲧⲉⲛϥϣⲟⲟⲡ ⲁⲛ ϩⲛⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲁⲁⲃⲉⲗ ⲧⲁⲗⲉϩⲟⲩⲉⲑⲩⲥⲓⲁ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲉⲓⲛ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲥ ⲛⲧⲁⲩⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ϩⲁⲣⲟϥ ϫⲉ ⲟⲩⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲡⲉ ⲉⲣⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲁϥ ⲉϫⲛⲛⲉϥⲇⲱⲣⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲥ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲙⲟⲩ ⲉⲧⲓ ⲟⲛ ϥϣⲁϫⲉ ϩⲛⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉⲛⲱⲭ ⲁⲩⲡⲟⲟⲛⲉϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲙⲧⲣⲉϥⲛⲁⲩ ⲉⲡⲙⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲟⲩϩⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲟⲟⲛⲉϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁⲑⲏ ⲅⲁⲣ ⲉⲙⲡⲁⲧⲟⲩⲡⲟⲟⲛⲉϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ϩⲁⲣⲟϥ ϫⲉ ⲁϥⲣⲁⲛⲁϥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁϫⲛⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲇⲉ ⲟⲩⲁⲧϭⲟⲙ ⲡⲉ ⲉⲣⲁⲛⲁϥ ϣϣⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲡⲉⲧⲛⲁϯⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ϫⲉ ϥϣⲟⲟⲡ ⲁⲩⲱ ϫⲉ ϥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲧⲁⲓⲃⲉⲕⲉ ⲛⲛⲉⲧϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲱϥ ϩⲛⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉⲁⲩⲧⲟⲩⲛⲟⲩⲉⲓⲁⲧϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲱϩⲉ ⲉⲧⲃⲉⲛⲉⲧϥⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲁⲛ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲣϩⲟⲧⲉ ⲁϥⲧⲁⲙⲓⲟ ⲛⲟⲩϭⲓⲃⲱⲧⲟⲥ ⲉⲡⲉⲩϫⲁⲓ ⲙⲡⲉϥⲏⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲥ ⲁϥⲧϭⲁⲓⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲛⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲕⲁⲧⲁⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ϩⲛⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲁϥⲥⲱⲧⲙ ⲉⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲡⲙⲁ ⲉⲧϥⲛⲁϫⲓⲧϥ ⲉⲩⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲁ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲛϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲉϥⲙⲟⲟϣⲉ ⲉⲧⲱⲛ ϩⲛⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲁϥⲟⲩⲱϩ ϩⲙⲡⲕⲁϩ ⲙⲡⲉⲣⲏⲧ ϩⲱⲥ ϣⲙⲙⲟ ⲉⲁϥⲟⲩⲱϩ ϩⲛϩⲉⲛ[ϩ]ⲃⲱ ⲙⲛⲓⲥⲁⲕ ⲁⲩⲱ ⲓⲁⲕⲱⲃ ⲛϣⲃⲣⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙⲡⲓⲉⲣⲏⲧ ⲛⲟⲩⲱⲧ 10 ⲛⲉϥϭⲱϣⲧ ⲅⲁⲣ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲏⲧⲥ ⲛⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲧⲉⲩⲛⲧⲥⲥⲛⲧⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲧⲁⲓ ⲉⲡⲉⲥⲧⲉⲭⲛⲓⲧⲏⲥ ⲙⲛⲡⲉⲥⲇⲏⲙⲓⲟⲩⲣⲅⲟⲥ ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 11 ϩⲛⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ϩⲱⲱⲥ ⲥⲁⲣⲣⲁ ⲧⲁϭⲣⲏⲛ ⲁⲥϫⲓ ⲛⲟⲩϭⲟⲙ ⲉⲩⲕⲁⲧⲁⲃⲟⲗⲏ ⲛⲥⲡⲉⲣⲙⲁ ⲡⲁⲣⲁⲡⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲧⲉⲥϭⲟⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁⲥⲧⲁⲛϩⲉⲧⲡⲉⲛⲧⲁϥⲉⲣⲏⲧ 12 ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲉⲁⲩϫⲡⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲟⲩⲁ ⲉⲁⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ ⲣⲡⲕⲉⲕⲁϭⲟⲙ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲑⲉ ⲛⲛⲥⲓⲟⲩ ⲛⲧⲡⲉ ϩⲛⲧⲉⲩⲁϣⲏ ⲁⲩⲱ ⲛⲑⲉ ⲙⲡϣⲟ ⲉⲧϩⲁⲧⲙⲡⲉⲥⲡⲟⲧⲟⲩ ⲛⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲉⲧⲉⲙⲛⲧϥⲏⲡⲉ 13 ⲕⲁⲧⲁⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲁⲩⲙⲟⲩ ⲛϭⲓⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲡⲟⲩϫⲓ ⲛⲛⲉⲣⲏⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲩⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲙⲡⲟⲩⲉ ⲁⲩⲁⲥⲡⲁⲍⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓ ϫⲉ ⲁⲛϩⲉⲛϣⲙⲙⲟ ⲁⲩⲱ ⲁⲛϩⲉⲛⲣⲙⲛϭⲟⲓⲗⲉ ϩⲓϫⲙⲡⲕⲁϩ 14 ⲛⲉⲧϫⲱ ⲅⲁⲣ ⲛⲛⲁⲓ ⲛⲧⲉⲉⲓϩⲉ ⲉⲩⲟⲩⲱⲛϩ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲉⲩϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁⲟⲩⲡⲟⲗⲓⲥ 15 ⲛⲛⲉⲩⲣⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲛⲧⲁⲩⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲥ ⲛⲉⲁⲩⲣⲧⲉ ⲡⲉ ⲛⲕⲟⲧⲟⲩ ⲉⲣⲟⲥ 16 ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲩⲟⲩⲉϣⲧⲉⲧⲥⲟⲧⲡ ⲉⲧⲉⲧⲁⲧⲡⲉ ⲧⲉ ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϯϣⲓⲡⲉ ⲛⲁⲩ ⲁⲛ ⲉⲧⲣⲉⲩⲉⲡⲓⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϫⲱⲟⲩ ⲁϥⲥⲟⲃⲧⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲩ ⲛⲟⲩⲡⲟⲗⲓⲥ 17 ϩⲛⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲁϥⲧⲁⲗⲉⲓⲥⲁⲁⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲩⲡⲓⲣⲁⲍⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲁⲗⲉⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲛϭⲓⲡⲉⲛⲧⲁϥϣⲱⲡ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲛⲉⲣⲏⲧ 18 ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲩϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲙⲁϥ ϫⲉ ϩⲛⲓⲥⲁⲁⲕ ⲉⲩⲛⲁⲙⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲕ ⲉⲩⲥⲡⲉⲣⲙⲁ 19 ⲉⲁϥⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ϫⲉ ⲟⲩⲛϣϭⲟⲙ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲟⲛ ⲁϥϫⲓⲧϥ ϩⲛⲟⲩⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ 20 ϩⲛⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉⲧⲃⲉⲛⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲁⲓⲥⲁⲁⲕ ⲥⲙⲟⲩ ⲉⲓⲁⲕⲱⲃ ⲙⲛⲏⲥⲁⲩ 21 ϩⲛⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲓⲁⲕⲱⲃ ⲉϥⲛⲁⲙⲟⲩ ⲁϥⲥⲙⲟⲩ ⲉⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲛⲛϣⲏⲣⲉ ⲛⲓⲱⲥⲏⲫ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲧ ⲛϩⲧⲏϥ ⲙⲡⲉϥϭⲉⲣⲱⲃ 22 ϩⲛⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲓⲱⲥⲏⲫ ⲉϥⲛⲁⲙⲟⲩ ⲁϥⲣⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲧⲃⲉⲡⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲓⲏⲗ ⲁⲩⲱ ⲁϥϩⲱⲛ ⲉⲧⲃⲉⲛⲉϥⲕⲉⲉⲥ 23 ϩⲛⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩϫⲡⲟ ⲙⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲁⲩϩⲟⲡϥ ⲛϣⲟⲙⲛⲧ ⲛⲉⲃⲟⲧ ϩⲓⲧⲛⲛⲉϥⲉⲓⲟⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁⲩⲛⲁⲩ ⲉⲡϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲉⲛⲉⲥⲱϥ ⲙⲡⲟⲩⲣϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧϥ ⲙⲡⲇⲓⲁⲧⲁⲅⲙⲁ ⲙⲡⲣⲣⲟ 24 ϩⲛⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲛⲧⲉⲣⲉⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲣⲛⲟϭ ⲙⲡϥⲟⲩⲱϣ ⲉⲧⲣⲉⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲧϣⲉⲉⲣⲉ ⲙⲫⲁⲣⲁⲱ 25 ⲉⲁϥⲥⲱⲧⲡ ⲛⲁϥ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲉϣⲡϩⲓⲥⲉ ⲙⲛⲡⲗⲁⲟⲥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϩⲟⲩⲉϫⲓ ⲛⲧⲁⲡⲟⲗⲁⲩⲥⲓⲥ ⲙⲡⲛⲟⲃⲉ ⲡⲣⲟⲥⲟⲩⲟⲩⲟⲉⲓϣ 26 ⲉⲁϥⲉⲡⲡⲛⲟϭⲛⲉϭ ⲙⲡⲉⲭⲥ ϫⲉ ⲟⲩϩⲟⲩⲉⲙⲛⲧⲣⲙⲙⲁⲟ ⲡⲉ ⲉϩⲟⲩⲉⲛⲁϩⲱⲱⲣ ⲛⲕⲏⲙⲉ ⲛⲉϥϭⲱϣⲧ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲉⲡⲧⲟⲩⲉⲓⲟ ⲛⲁϥ ⲙⲡⲉϥⲃⲉⲕⲉ 27 ϩⲛⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲁϥⲕⲁⲕⲏⲙⲉ ⲛⲥⲱϥ ⲙⲡϥⲣϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧϥ ⲙⲡϭⲱⲛⲧ ⲙⲡⲣⲣⲟ ⲡⲉⲧⲉⲙⲉⲩⲛⲁⲩ ⲅⲁⲣ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲉϥϭⲉⲉⲧ ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉ ϩⲱⲥ ⲉϥⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ 28 ϩⲛⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲁϥⲣⲡⲡⲁⲥⲭⲁ ⲙⲛⲡⲡⲱⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉⲥⲛⲟϥ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲡⲉⲧⲧⲁⲕⲟ ⲛⲛϣⲣⲡⲙⲙⲓⲥⲉ ϫⲱϩ ⲉⲣⲟⲟⲩ 29 ϩⲛⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲁⲩϫⲓⲟⲟⲣ ⲛⲧⲉⲣⲩⲑⲣⲁ ⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲛⲑⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲟⲩⲕⲁϩ ⲉϥϣⲟⲩⲱⲟⲩ ⲧⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲩϫⲟⲛⲧⲟⲩ ⲙⲙⲟⲥ ⲛϭⲓⲛⲣⲙⲛⲕⲏⲙⲉ ⲁⲩⲱⲙⲥ 30 ϩⲛⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲛⲥⲟⲃⲧ ⲛϩⲓⲉⲣⲓⲭⲱ ⲁⲩϩⲉ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲕⲱⲧⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲛⲥⲁϣϥ ⲛϩⲟⲟⲩ 31 ϩⲛⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ϩⲣⲁⲁⲃ ⲧⲡⲟⲣⲛⲏ ⲙⲡⲥϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲣⲁⲧⲛⲁϩⲧⲉ ⲉⲁⲥϣⲱⲡ ⲉⲣⲟⲥ ⲛⲛϫⲱⲣ ϩⲛⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏ 32 ⲉⲓⲛⲁϫⲉⲟⲩ ⲟⲛ ⲡⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲕⲁⲁⲧ ⲉⲉⲓϣⲁϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲅⲉⲇⲉⲱⲛ ⲃⲁⲣⲁⲕ ⲥⲁⲙⲯⲱⲛ ⲓⲉⲫⲑⲁⲉ ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲙⲛⲥⲁⲙⲟⲩⲏⲗ ⲙⲛⲡⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉ ⲙⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ 33 ⲛⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲩϫⲣⲟ ⲉⲛⲓⲙⲛⲧⲉⲣⲱⲟⲩ ϩⲓⲧⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲁⲩⲣϩⲱⲃ ⲉⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲁⲩⲙⲁⲧⲉ ⲛⲛⲉⲣⲏⲧ ⲁⲩⲧⲱⲙ ⲛⲧⲧⲁⲡⲣⲟ ⲛⲙⲙⲟⲩⲓ 34 ⲁⲩⲱϣⲙ ⲛⲧϭⲟⲙ ⲛⲧⲥⲁⲧⲉ ⲁⲩⲣⲃⲟⲗ ⲉⲧⲧⲁⲡⲣⲟ ⲛⲧⲥⲏϥⲉ ⲁⲩϭⲙϭⲟⲙ ϩⲛⲧⲙⲛⲧϭⲱⲃ ⲁⲩϣⲱⲡⲉ ⲉⲩϫⲟⲟⲣ ϩⲙⲡⲡⲟⲗⲉⲙⲟⲥ ⲁⲩϭⲱⲧⲡ ⲛⲙⲡⲁⲣⲉⲙⲃⲟⲗⲏ ⲛϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ 35 ⲁϩⲉⲛⲥϩⲓⲙⲉ ϫⲓ ⲛⲛⲉⲩⲣⲉϥⲙⲟⲟⲩⲧ ⲁⲩⲧⲟⲩⲛⲟⲥⲟⲩ ⲛⲁⲩ ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ⲁⲩϩⲁⲧⲟⲩ ⲙⲡⲟⲩϣⲱⲡ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲙⲡⲥⲱⲧⲉ ⲙⲡⲉⲩⲥⲱⲙⲁ ϫⲉ ⲉⲩⲉϫⲓ ⲛⲧⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲉⲧⲥⲟⲧⲡ 36 ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ⲁⲩϫⲟⲛⲧⲟⲩ ϩⲛϩⲉⲛⲥⲱⲃⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲙⲛϩⲉⲛⲙⲁⲥⲧⲓⲅⲝ ⲉⲧⲉⲓ ⲇⲉ ϩⲛϩⲉⲛⲙⲣⲣⲉ ⲙⲛⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ 37 ⲁⲩⲟⲩⲁⲥⲧⲟⲩ ⲁⲩϩⲓⲱⲛⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲁⲩⲙⲟⲩ ϩⲛⲟⲩϩⲱⲧⲃ ⲛⲥⲏϥⲉ ⲁⲩⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲛϩⲉⲛⲃⲁⲗⲟⲧ ⲙⲛϩⲉⲛϣⲁⲁⲣ ⲛⲃⲁⲁⲙⲡⲉ ⲉⲩⲣϭⲣⲱϩ ⲉⲩⲑⲗⲓⲃⲉ ⲉⲩⲙⲟⲕϩ 38 ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲙⲡϣⲁ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲁⲛ ⲉⲩⲥⲟⲣⲙ ϩⲓⲛϫⲁⲓⲉ ⲙⲛⲛⲧⲟⲟⲩ ⲙⲛⲛⲉⲓⲁ ⲙⲛⲛⲉϣⲕⲟⲗ ⲙⲡⲕⲁϩ 39 ⲁⲩⲱ ⲉⲁⲩⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ϩⲁⲣⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲓⲧⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲙⲡⲟⲩϫⲓ ⲛⲛⲉⲣⲏⲧ 40 ⲉⲣⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϭⲱϣⲧ ⲉⲩϩⲱⲃ ⲉϥⲥⲟⲧⲡ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲩϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲁϫⲛⲧⲛ

Copyright information for CopSahidicMSS