Hebrews 2

1ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ϣϣⲉ ⲉⲣⲟⲛ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲉⲧⲣⲉⲛϯϩⲧⲏⲛ ⲉⲛⲉⲧⲛⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲙⲏⲡⲟⲧⲉ ⲛⲧⲛϩⲁⲧⲉ 2ⲉϣϫⲉⲡϣⲁϫⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲛⲧⲁⲩϫⲟⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲉϥⲧⲁϫⲣⲏⲩ ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲣⲁⲃⲁⲥⲓⲥ ⲛⲓⲙ ⲁⲩⲱ ⲙⲛⲧⲁⲧⲥⲱⲧⲙ ⲛⲓⲙ ⲁⲩϫⲓ ⲛⲟⲩⲃⲉⲕⲉ ⲉⲩⲙⲡϣⲁ ⲙⲙⲟϥ 3ⲛⲁϣ ⲛϩⲉ ⲁⲛⲟⲛ ⲧⲛⲛⲁⲣⲃⲟⲗ ⲉⲁⲛⲁⲙⲉⲗⲉⲓ ⲉⲟⲩϫⲁⲓ ⲛⲧⲉⲉⲓϭⲟⲧ ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁϥϫⲓ ⲛⲟⲩⲁⲣⲭⲏ ⲛϣⲁϫⲉ ⲉⲣⲟϥ ϩⲓⲧⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁϥⲧⲁϫⲣⲟ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟⲛ ϩⲓⲧⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲙ 4ⲉⲣⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲙⲙⲁⲩ ϩⲛϩⲉⲛⲙⲁⲉⲓⲛ ⲙⲛϩⲉⲛϣⲡⲏⲣⲉ ⲙⲛϩⲉⲛϭⲟⲙ ⲉⲩϣⲟⲃⲉ ⲙⲛϩⲉⲛⲡⲱⲣϫ ⲙⲡⲛⲁ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ ⲕⲁⲧⲁⲡⲉϥⲟⲩⲱϣ 5ⲛⲧⲁϥϩⲩⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲛⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛⲧⲟⲓⲕⲟⲩⲙⲉⲛⲏ ⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲧⲁⲓ ⲉⲧⲛϣⲁϫⲉ ⲉⲣⲟⲥ 6ⲁⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲟⲩⲙⲁ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲣⲱⲙⲉ ϫⲉ ⲕⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡⲉϥⲙⲉⲉⲩⲉ ⲏ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ϫⲉ ⲕϭⲓⲛⲉ ⲙⲡⲉϥϣⲓⲛⲉ 7ⲁⲕϭⲟϫⲃⲉϥ ⲛⲟⲩⲕⲟⲩⲓ ⲡⲁⲣⲁⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲁⲕⲥⲧⲉⲫⲁⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲙⲙⲟϥ ϩⲛⲟⲩⲉⲟⲟⲩ ⲙⲛⲟⲩⲧⲁⲉⲓⲟ ⲁⲕⲕⲁⲑⲓⲥⲧⲁ ⲙⲙⲟϥ ⲉϫⲛⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲛⲉⲕϭⲓϫ 8ⲁⲕⲑⲃⲃⲓⲉⲛⲕⲁ ⲛⲓⲙ ϩⲁⲡⲉⲥⲏⲧ ⲛⲛⲉϥⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ϩⲙⲡⲧⲣⲉϥⲑⲃⲃⲓⲉⲛⲕⲁ ⲇⲉ ⲛⲓⲙ ⲛⲁϥ ⲉⲓⲉ ⲙⲡϥⲕⲁⲗⲁⲁⲩ ⲉⲛϥϩⲩⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲛⲁϥ ⲁⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲙⲡⲁⲧⲛⲛⲁⲩ ⲉⲛⲕⲁ ⲛⲓⲙ ⲉⲁⲩϩⲩⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲛⲁϥ 9ⲡⲉⲛⲧⲁⲩϭⲟϫⲃⲉϥ ⲇⲉ ⲛⲟⲩⲕⲟⲩⲓ ⲡⲁⲣⲁⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲧⲛⲛⲁⲩ ⲉⲓⲥ ⲉⲧⲃⲉⲡϩⲓⲥⲉ ⲙⲡⲙⲟⲩ ⲉϥⲥⲧⲉⲫⲁⲛⲟⲩ ⲇⲉ ϩⲛⲟⲩⲉⲟⲟⲩ ⲙⲛⲟⲩⲧⲁⲉⲓⲟ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ϩⲙⲡⲉϩⲙⲟⲧ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϥⲉϫⲓϯⲡⲉ ⲙⲡⲙⲟⲩ ϩⲁⲡⲧⲏⲣϥ 10ⲛⲉⲥⲡⲣⲉⲡⲓ ⲅⲁⲣ ⲛⲁϥ ⲡⲉ ⲡⲉⲧⲉⲣⲉⲛⲕⲁ ⲛⲓⲙ ϣⲟⲟⲡ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲛⲧⲁⲛⲕⲁ ⲛⲓⲙ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ ϩⲁϩ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲁϥⲛⲧⲟⲩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲟⲟⲩ ⲉϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲁⲣⲭⲏⲅⲟⲥ ⲙⲡⲟⲩϫⲁⲓ ϩⲓⲧⲛϩⲉⲛϩⲓⲥⲉ 11ⲡⲉⲧⲧⲃⲃⲟ ⲅⲁⲣ ⲙⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲧⲃⲃⲟ ⲙⲙⲟⲟⲩ ϩⲉⲛⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲟⲩⲁ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉ ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲉⲛϥϣⲓⲡⲉ ⲁⲛ ⲉⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ 12ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϯⲛⲁϫⲱ ⲙⲡⲉⲕⲣⲁⲛ ϩⲛⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲛⲧⲙⲏⲧⲉ ⲛⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ϯⲛⲁⲥⲙⲟⲩ ⲉⲣⲟⲕ 13ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲉⲓⲛⲁϩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ϫⲉ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲙⲛⲛϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲉⲛⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲁⲁⲩ ⲛⲁⲓ 14ⲉⲡⲉⲓⲇⲏ ⲁⲛϣⲏⲣⲉ ϭⲉ ϣⲏⲙ ⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲓ ⲉⲥⲛⲟϥ ϩⲓⲥⲁⲣⲝ ⲛⲧⲟϥ ϩⲱⲱϥ ⲟⲛ ⲛⲧⲉⲉⲓϩⲉ ⲁϥⲙⲉⲧⲉⲭⲉ ⲉⲛⲁⲓ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲉϥⲙⲟⲩ ⲉϥⲉⲟⲩⲱⲥϥ ⲙⲡⲉⲧⲉⲟⲩⲛⲧϥⲡⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲙⲡⲙⲟⲩ ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ 15ⲁⲩⲱ ⲛϥⲡⲗϭⲛⲁⲓ ⲉⲧϣⲟⲟⲡ ϩⲛⲑⲟⲧⲉ ⲙⲡⲙⲟⲩ ⲙⲡⲉⲩⲟⲉⲓϣ ⲧⲏⲣϥ ⲙⲡⲉⲩⲁϩⲉ ⲉⲩⲟ ⲛⲉⲛⲟⲭⲟⲥ ⲛⲟⲩⲙⲛⲧϩⲙϩⲁⲗ 16ⲛⲛⲉϥⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲛⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲉϥⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙⲡⲉⲥⲡⲉⲣⲙⲁ ⲛⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ 17ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲛⲉϣϣⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲕⲁⲧⲁϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲉⲓⲛⲉ ⲛⲛⲉϥⲥⲛⲏⲩ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉϥⲉϣⲱⲡⲉ ⲛⲛⲁⲏⲧ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲛⲁϩⲣⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲣⲉϥⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲛⲟⲃⲉ ⲙⲡⲗⲁⲟⲥ 18ϩⲙⲡϩⲓⲥⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲛⲧⲁϥϣⲟⲡϥ ⲉⲁⲩⲡⲓⲣⲁⲍⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲛϭⲟⲙ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲃⲟⲏⲑⲓ ⲉⲛⲉⲧⲟⲩⲡⲓⲣⲁⲍⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ

Copyright information for CopSahidicMSS