Hebrews 2

ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ϣϣⲉ ⲉⲣⲟⲛ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲉⲧⲣⲉⲛϯϩⲧⲏⲛ ⲉⲛⲉⲧⲛⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲙⲏⲡⲟⲧⲉ ⲛⲧⲛϩⲁⲧⲉ ⲉϣϫⲉⲡϣⲁϫⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲛⲧⲁⲩϫⲟⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲉϥⲧⲁϫⲣⲏⲩ ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲣⲁⲃⲁⲥⲓⲥ ⲛⲓⲙ ⲁⲩⲱ ⲙⲛⲧⲁⲧⲥⲱⲧⲙ ⲛⲓⲙ ⲁⲩϫⲓ ⲛⲟⲩⲃⲉⲕⲉ ⲉⲩⲙⲡϣⲁ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲁϣ ⲛϩⲉ ⲁⲛⲟⲛ ⲧⲛⲛⲁⲣⲃⲟⲗ ⲉⲁⲛⲁⲙⲉⲗⲉⲓ ⲉⲟⲩϫⲁⲓ ⲛⲧⲉⲉⲓϭⲟⲧ ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁϥϫⲓ ⲛⲟⲩⲁⲣⲭⲏ ⲛϣⲁϫⲉ ⲉⲣⲟϥ ϩⲓⲧⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁϥⲧⲁϫⲣⲟ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟⲛ ϩⲓⲧⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲙⲙⲁⲩ ϩⲛϩⲉⲛⲙⲁⲉⲓⲛ ⲙⲛϩⲉⲛϣⲡⲏⲣⲉ ⲙⲛϩⲉⲛϭⲟⲙ ⲉⲩϣⲟⲃⲉ ⲙⲛϩⲉⲛⲡⲱⲣϫ ⲙⲡⲛⲁ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ ⲕⲁⲧⲁⲡⲉϥⲟⲩⲱϣ ⲛⲧⲁϥϩⲩⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲛⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛⲧⲟⲓⲕⲟⲩⲙⲉⲛⲏ ⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲧⲁⲓ ⲉⲧⲛϣⲁϫⲉ ⲉⲣⲟⲥ ⲁⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲟⲩⲙⲁ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲣⲱⲙⲉ ϫⲉ ⲕⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡⲉϥⲙⲉⲉⲩⲉ ⲏ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ϫⲉ ⲕϭⲓⲛⲉ ⲙⲡⲉϥϣⲓⲛⲉ ⲁⲕϭⲟϫⲃⲉϥ ⲛⲟⲩⲕⲟⲩⲓ ⲡⲁⲣⲁⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲁⲕⲥⲧⲉⲫⲁⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲙⲙⲟϥ ϩⲛⲟⲩⲉⲟⲟⲩ ⲙⲛⲟⲩⲧⲁⲉⲓⲟ ⲁⲕⲕⲁⲑⲓⲥⲧⲁ ⲙⲙⲟϥ ⲉϫⲛⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲛⲉⲕϭⲓϫ ⲁⲕⲑⲃⲃⲓⲉⲛⲕⲁ ⲛⲓⲙ ϩⲁⲡⲉⲥⲏⲧ ⲛⲛⲉϥⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ϩⲙⲡⲧⲣⲉϥⲑⲃⲃⲓⲉⲛⲕⲁ ⲇⲉ ⲛⲓⲙ ⲛⲁϥ ⲉⲓⲉ ⲙⲡϥⲕⲁⲗⲁⲁⲩ ⲉⲛϥϩⲩⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲛⲁϥ ⲁⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲙⲡⲁⲧⲛⲛⲁⲩ ⲉⲛⲕⲁ ⲛⲓⲙ ⲉⲁⲩϩⲩⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲛⲁϥ ⲡⲉⲛⲧⲁⲩϭⲟϫⲃⲉϥ ⲇⲉ ⲛⲟⲩⲕⲟⲩⲓ ⲡⲁⲣⲁⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲧⲛⲛⲁⲩ ⲉⲓⲥ ⲉⲧⲃⲉⲡϩⲓⲥⲉ ⲙⲡⲙⲟⲩ ⲉϥⲥⲧⲉⲫⲁⲛⲟⲩ ⲇⲉ ϩⲛⲟⲩⲉⲟⲟⲩ ⲙⲛⲟⲩⲧⲁⲉⲓⲟ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ϩⲙⲡⲉϩⲙⲟⲧ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϥⲉϫⲓϯⲡⲉ ⲙⲡⲙⲟⲩ ϩⲁⲡⲧⲏⲣϥ 10 ⲛⲉⲥⲡⲣⲉⲡⲓ ⲅⲁⲣ ⲛⲁϥ ⲡⲉ ⲡⲉⲧⲉⲣⲉⲛⲕⲁ ⲛⲓⲙ ϣⲟⲟⲡ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲛⲧⲁⲛⲕⲁ ⲛⲓⲙ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ ϩⲁϩ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲁϥⲛⲧⲟⲩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲟⲟⲩ ⲉϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲁⲣⲭⲏⲅⲟⲥ ⲙⲡⲟⲩϫⲁⲓ ϩⲓⲧⲛϩⲉⲛϩⲓⲥⲉ 11 ⲡⲉⲧⲧⲃⲃⲟ ⲅⲁⲣ ⲙⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲧⲃⲃⲟ ⲙⲙⲟⲟⲩ ϩⲉⲛⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲟⲩⲁ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉ ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲉⲛϥϣⲓⲡⲉ ⲁⲛ ⲉⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ 12 ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϯⲛⲁϫⲱ ⲙⲡⲉⲕⲣⲁⲛ ϩⲛⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲛⲧⲙⲏⲧⲉ ⲛⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ϯⲛⲁⲥⲙⲟⲩ ⲉⲣⲟⲕ 13 ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲉⲓⲛⲁϩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ϫⲉ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲙⲛⲛϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲉⲛⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲁⲁⲩ ⲛⲁⲓ 14 ⲉⲡⲉⲓⲇⲏ ⲁⲛϣⲏⲣⲉ ϭⲉ ϣⲏⲙ ⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲓ ⲉⲥⲛⲟϥ ϩⲓⲥⲁⲣⲝ ⲛⲧⲟϥ ϩⲱⲱϥ ⲟⲛ ⲛⲧⲉⲉⲓϩⲉ ⲁϥⲙⲉⲧⲉⲭⲉ ⲉⲛⲁⲓ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲉϥⲙⲟⲩ ⲉϥⲉⲟⲩⲱⲥϥ ⲙⲡⲉⲧⲉⲟⲩⲛⲧϥⲡⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲙⲡⲙⲟⲩ ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ 15 ⲁⲩⲱ ⲛϥⲡⲗϭⲛⲁⲓ ⲉⲧϣⲟⲟⲡ ϩⲛⲑⲟⲧⲉ ⲙⲡⲙⲟⲩ ⲙⲡⲉⲩⲟⲉⲓϣ ⲧⲏⲣϥ ⲙⲡⲉⲩⲁϩⲉ ⲉⲩⲟ ⲛⲉⲛⲟⲭⲟⲥ ⲛⲟⲩⲙⲛⲧϩⲙϩⲁⲗ 16 ⲛⲛⲉϥⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲛⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲉϥⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙⲡⲉⲥⲡⲉⲣⲙⲁ ⲛⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ 17 ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲛⲉϣϣⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲕⲁⲧⲁϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲉⲓⲛⲉ ⲛⲛⲉϥⲥⲛⲏⲩ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉϥⲉϣⲱⲡⲉ ⲛⲛⲁⲏⲧ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲛⲁϩⲣⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲣⲉϥⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲛⲟⲃⲉ ⲙⲡⲗⲁⲟⲥ 18 ϩⲙⲡϩⲓⲥⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲛⲧⲁϥϣⲟⲡϥ ⲉⲁⲩⲡⲓⲣⲁⲍⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲛϭⲟⲙ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲃⲟⲏⲑⲓ ⲉⲛⲉⲧⲟⲩⲡⲓⲣⲁⲍⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ

Copyright information for CopSahidicMSS