Hebrews 4

ⲙⲁⲣⲛⲣϩⲟⲧⲉ ϭⲉ ϩⲱⲱⲛ ⲙⲏⲡⲟⲧⲉ ⲁϥⲥⲉⲉⲡⲉ ⲛϭⲓⲡⲉⲣⲏⲧ ⲉⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉϥⲙⲁ ⲛⲙⲧⲟⲛ ⲛⲧⲉⲟⲩⲁ ϣⲱⲡⲉ ⲉϥϣⲁⲁⲧ ⲙⲙⲟϥ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲕⲁⲓⲅⲁⲣ ⲁⲩⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲍⲉ ⲛⲁⲛ ⲛⲑⲉ ⲛⲛⲏ ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲡⲉⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡⲥⲱⲧⲙ ϯϩⲏⲩ ⲛⲛⲏ ⲉⲛϥⲕⲉⲣⲁ ⲁⲛ ϩⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲙ ⲧⲛⲛⲁⲃⲱⲕ ⲅⲁⲣ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉϥⲙⲁ ⲛⲙⲧⲟⲛ ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁϥϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲓⲱⲣⲕ ⲙⲙⲟⲥ ϩⲛⲧⲁⲟⲣⲅⲏ ϫⲉ ⲛⲛⲥⲉⲛⲏⲩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲁⲙⲁ ⲛⲙⲧⲟⲛ ⲕⲁⲓⲧⲟⲓ ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲉⲁⲩϣⲱⲡⲉ ϫⲓⲛⲧⲕⲁⲧⲁⲃⲟⲗⲏ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲛⲟⲩⲙⲁ ⲉⲧⲃⲉⲡⲙⲉϩⲥⲁϣϥ ⲛⲧⲉⲉⲓϩⲉ ϫⲉ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲧⲟⲛ ⲙⲙⲟϥ ϩⲙⲡⲙⲉϩⲥⲁϣϥ ⲛϩⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉϥϩⲃⲏⲩⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ϫⲉ ⲛⲛⲥⲉⲛⲁϣⲉⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲁⲙⲁ ⲛⲙⲧⲟⲛ ⲉⲡⲉⲓ ⲟⲩⲛ ϭⲉ ⲁϥϣⲱϫⲡ ⲉⲧⲣⲉϩⲟⲓⲛⲉ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲍⲉ ⲛⲁⲩ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲙⲡⲟⲩⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲃⲉⲧⲉⲩⲙⲛⲧⲁⲧⲛⲁϩⲧⲉ ⲁϥⲡⲣϫⲟⲩϩⲟⲟⲩ ⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲡⲟⲟⲩ ⲙⲛⲛⲥⲁⲡⲓⲟⲩⲟⲓϣ ⲛⲧⲉⲉⲓϭⲟⲧ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁϥϣⲣⲡϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲡⲟⲟⲩ ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲛⲥⲱⲧⲙ ⲉⲧⲉϥⲥⲙⲏ ⲙⲡⲣϯⲛϣⲟⲧ ⲛⲛⲉⲧⲛϩⲏⲧ ⲉⲛⲉⲛⲧⲁⲓⲥ ⲅⲁⲣ ϯⲙⲧⲟⲛ ⲛⲁⲩ ⲡⲉ ⲛⲉϥⲛⲁϣⲁϫⲉ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲉⲕⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲛⲛⲥⲁⲛⲁⲓ ⲁⲣⲁ ⲁϥϣⲱϫⲡ ⲛϭⲓⲟⲩⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲓⲥⲙⲟⲥ ⲙⲡⲗⲁⲟⲥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 10 ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲃⲱⲕ ⲅⲁⲣ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉϥⲙⲁ ⲛⲙⲧⲟⲛ ⲁϥⲙⲧⲟⲛ ϩⲱⲱϥ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉϥϩⲃⲏⲩⲉ ⲛⲑⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲟⲩϥ 11 ⲙⲁⲣⲛϭⲉⲡⲏ ϭⲉ ⲉⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲙⲁ ⲛⲙⲧⲟⲛ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲛⲉⲟⲩⲁ ϩⲉ ϩⲙⲡⲓⲥⲙⲟⲧ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲛⲧⲉⲧⲙⲛⲧⲁⲧⲛⲁϩⲧⲉ 12 ϥⲟⲛϩ ⲅⲁⲣ ⲛϭⲓⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ϥⲉⲛⲉⲣⲅⲓ ⲁⲩⲱ ϥϣⲱⲱⲧ ⲉϩⲟⲩⲉⲥⲏϥⲉ ⲛⲓⲙ ⲛϩⲟ ⲥⲛⲁⲩ ⲉϥϫⲱⲧⲉ ϣⲁⲙⲙⲁ ⲙⲡⲱϣ ⲛⲧⲉⲯⲩⲭⲏ ⲙⲛⲡⲉⲡⲛⲁ ⲛϩⲁⲣⲙⲟⲥ ⲙⲛⲛⲁⲗⲧⲕⲁⲥ ⲉϥⲟ ⲛⲣⲉϥⲕⲣⲓⲛⲉ ⲛⲛⲙⲉⲉⲩⲉ ⲙⲛⲙⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ⲙⲡϩⲏⲧ 13 ⲁⲩⲱ ⲙⲛⲗⲁⲁⲩ ⲛⲥⲱⲛⲧ ⲉϥϩⲏⲡ ⲙⲡⲉϥⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲥⲉϭⲟⲗⲡ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲥⲉϣⲁⲁⲧ ⲛⲛⲁϩⲣⲁϥ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡϣⲁϫⲉ ϫⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲁⲛ 14 ⲉⲩⲛⲧⲁⲛ ϭⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲉⲁϥϫⲉⲧⲙⲡⲏⲩⲉ ⲓⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲁⲣⲛⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛⲧⲉⲛϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲓⲁ 15 ⲛⲟⲩⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲡⲉⲧⲉⲟⲩⲛⲧⲁⲛϥ ⲉⲙⲛϭⲟⲙ ⲙⲙⲟϥ ⲉϣⲡϩⲓⲥⲉ ⲛⲙⲙⲁⲛ ϩⲛⲛⲁⲥⲑⲉⲛⲓⲁ ⲁⲗⲗⲁ ⲉϥϫⲟⲛⲧ ϩⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲛⲧⲉⲛϩⲉ ϣⲁⲧⲛⲛⲟⲃⲉ 16 ⲙⲁⲣⲛϯⲡⲉⲛⲟⲩⲟⲓ ϭⲉ ϩⲛⲟⲩⲡⲁⲣϩⲏⲥⲓⲁ ⲉⲡⲉⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲛⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲉϫⲓ ⲛⲟⲩⲛⲁ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲛϩⲉ ⲉⲩϩⲙⲟⲧ ⲉⲩⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲁⲛ ⲛⲃⲟⲏⲑⲓⲁ

Copyright information for CopSahidicMSS