Hebrews 4

1ⲙⲁⲣⲛⲣϩⲟⲧⲉ ϭⲉ ϩⲱⲱⲛ ⲙⲏⲡⲟⲧⲉ ⲁϥⲥⲉⲉⲡⲉ ⲛϭⲓⲡⲉⲣⲏⲧ ⲉⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉϥⲙⲁ ⲛⲙⲧⲟⲛ ⲛⲧⲉⲟⲩⲁ ϣⲱⲡⲉ ⲉϥϣⲁⲁⲧ ⲙⲙⲟϥ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ 2ⲕⲁⲓⲅⲁⲣ ⲁⲩⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲍⲉ ⲛⲁⲛ ⲛⲑⲉ ⲛⲛⲏ ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲡⲉⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡⲥⲱⲧⲙ ϯϩⲏⲩ ⲛⲛⲏ ⲉⲛϥⲕⲉⲣⲁ ⲁⲛ ϩⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲙ 3ⲧⲛⲛⲁⲃⲱⲕ ⲅⲁⲣ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉϥⲙⲁ ⲛⲙⲧⲟⲛ ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁϥϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲓⲱⲣⲕ ⲙⲙⲟⲥ ϩⲛⲧⲁⲟⲣⲅⲏ ϫⲉ ⲛⲛⲥⲉⲛⲏⲩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲁⲙⲁ ⲛⲙⲧⲟⲛ ⲕⲁⲓⲧⲟⲓ ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲉⲁⲩϣⲱⲡⲉ ϫⲓⲛⲧⲕⲁⲧⲁⲃⲟⲗⲏ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ 4ⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲛⲟⲩⲙⲁ ⲉⲧⲃⲉⲡⲙⲉϩⲥⲁϣϥ ⲛⲧⲉⲉⲓϩⲉ ϫⲉ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲧⲟⲛ ⲙⲙⲟϥ ϩⲙⲡⲙⲉϩⲥⲁϣϥ ⲛϩⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉϥϩⲃⲏⲩⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ 5ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ϫⲉ ⲛⲛⲥⲉⲛⲁϣⲉⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲁⲙⲁ ⲛⲙⲧⲟⲛ 6ⲉⲡⲉⲓ ⲟⲩⲛ ϭⲉ ⲁϥϣⲱϫⲡ ⲉⲧⲣⲉϩⲟⲓⲛⲉ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲍⲉ ⲛⲁⲩ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲙⲡⲟⲩⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲃⲉⲧⲉⲩⲙⲛⲧⲁⲧⲛⲁϩⲧⲉ 7ⲁϥⲡⲣϫⲟⲩϩⲟⲟⲩ ⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲡⲟⲟⲩ ⲙⲛⲛⲥⲁⲡⲓⲟⲩⲟⲓϣ ⲛⲧⲉⲉⲓϭⲟⲧ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁϥϣⲣⲡϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲡⲟⲟⲩ ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲛⲥⲱⲧⲙ ⲉⲧⲉϥⲥⲙⲏ ⲙⲡⲣϯⲛϣⲟⲧ ⲛⲛⲉⲧⲛϩⲏⲧ 8ⲉⲛⲉⲛⲧⲁⲓⲥ ⲅⲁⲣ ϯⲙⲧⲟⲛ ⲛⲁⲩ ⲡⲉ ⲛⲉϥⲛⲁϣⲁϫⲉ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲉⲕⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲛⲛⲥⲁⲛⲁⲓ 9ⲁⲣⲁ ⲁϥϣⲱϫⲡ ⲛϭⲓⲟⲩⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲓⲥⲙⲟⲥ ⲙⲡⲗⲁⲟⲥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 10ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲃⲱⲕ ⲅⲁⲣ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉϥⲙⲁ ⲛⲙⲧⲟⲛ ⲁϥⲙⲧⲟⲛ ϩⲱⲱϥ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉϥϩⲃⲏⲩⲉ ⲛⲑⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲟⲩϥ 11ⲙⲁⲣⲛϭⲉⲡⲏ ϭⲉ ⲉⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲙⲁ ⲛⲙⲧⲟⲛ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲛⲉⲟⲩⲁ ϩⲉ ϩⲙⲡⲓⲥⲙⲟⲧ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲛⲧⲉⲧⲙⲛⲧⲁⲧⲛⲁϩⲧⲉ 12ϥⲟⲛϩ ⲅⲁⲣ ⲛϭⲓⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ϥⲉⲛⲉⲣⲅⲓ ⲁⲩⲱ ϥϣⲱⲱⲧ ⲉϩⲟⲩⲉⲥⲏϥⲉ ⲛⲓⲙ ⲛϩⲟ ⲥⲛⲁⲩ ⲉϥϫⲱⲧⲉ ϣⲁⲙⲙⲁ ⲙⲡⲱϣ ⲛⲧⲉⲯⲩⲭⲏ ⲙⲛⲡⲉⲡⲛⲁ ⲛϩⲁⲣⲙⲟⲥ ⲙⲛⲛⲁⲗⲧⲕⲁⲥ ⲉϥⲟ ⲛⲣⲉϥⲕⲣⲓⲛⲉ ⲛⲛⲙⲉⲉⲩⲉ ⲙⲛⲙⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ⲙⲡϩⲏⲧ 13ⲁⲩⲱ ⲙⲛⲗⲁⲁⲩ ⲛⲥⲱⲛⲧ ⲉϥϩⲏⲡ ⲙⲡⲉϥⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲥⲉϭⲟⲗⲡ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲥⲉϣⲁⲁⲧ ⲛⲛⲁϩⲣⲁϥ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡϣⲁϫⲉ ϫⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲁⲛ 14ⲉⲩⲛⲧⲁⲛ ϭⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲉⲁϥϫⲉⲧⲙⲡⲏⲩⲉ ⲓⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲁⲣⲛⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛⲧⲉⲛϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲓⲁ 15ⲛⲟⲩⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲡⲉⲧⲉⲟⲩⲛⲧⲁⲛϥ ⲉⲙⲛϭⲟⲙ ⲙⲙⲟϥ ⲉϣⲡϩⲓⲥⲉ ⲛⲙⲙⲁⲛ ϩⲛⲛⲁⲥⲑⲉⲛⲓⲁ ⲁⲗⲗⲁ ⲉϥϫⲟⲛⲧ ϩⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲛⲧⲉⲛϩⲉ ϣⲁⲧⲛⲛⲟⲃⲉ 16ⲙⲁⲣⲛϯⲡⲉⲛⲟⲩⲟⲓ ϭⲉ ϩⲛⲟⲩⲡⲁⲣϩⲏⲥⲓⲁ ⲉⲡⲉⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲛⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲉϫⲓ ⲛⲟⲩⲛⲁ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲛϩⲉ ⲉⲩϩⲙⲟⲧ ⲉⲩⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲁⲛ ⲛⲃⲟⲏⲑⲓⲁ

Copyright information for CopSahidicMSS