Hebrews 7

ⲡⲉⲉⲓⲙⲉⲗⲭⲓⲥⲉⲇⲉⲕ ⲅⲁⲣ ⲡⲣⲣⲟ ⲛⲥⲁⲗⲏⲙ ⲡⲉ ⲡⲟⲩⲏⲏⲃ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧϫⲟⲥⲉ ⲡⲉ ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁϥⲧⲱⲙⲛⲧ ⲉⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲉⲁϥⲕⲟⲧϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡϭⲟϫϭϫ ⲛⲛⲉⲣⲣⲱⲟⲩ ⲁϥⲥⲙⲟⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ϯⲣⲉⲙⲏⲧ ⲛⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲕⲁ ⲛⲓⲙ ϣⲟⲣⲡ ⲙⲉⲛ ⲉϣⲁⲩϩⲉⲣⲙⲏⲛⲉⲩⲉ ⲙⲙⲟϥ ϫⲉ ⲡⲣⲣⲟ ⲛⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ ⲟⲛ ϫⲉ ⲡⲣⲣⲟ ⲛⲥⲁⲗⲏⲙ ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲣⲣⲟ ⲛϯⲣⲏⲛⲏ ⲉⲩⲁⲧⲉⲓⲱⲧ ⲡⲉ ⲉⲩⲁⲧⲙⲁⲁⲩ ⲡⲉ ⲉⲙⲡⲟⲩϣⲁϫⲉ ⲉⲧⲉϥⲅⲉⲛⲉⲁ ⲉⲙⲛⲧϥⲁⲣⲭⲏ ⲛϩⲟⲟⲩ ⲉⲙⲛⲧϥϩⲁⲏ ⲛⲱⲛϩ ⲉϥⲧⲛⲧⲱⲛ ⲇⲉ ⲉⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϥϣⲟⲟⲡ ⲛⲟⲩⲏⲏⲃ ϣⲁⲃⲟⲗ ⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲩ ⲇⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲁϣ ⲛϭⲟⲧ ⲡⲉ ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲁⲃⲣⲁⲁⲙ ⲡⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ϯⲣⲉⲙⲏⲧ ⲛⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛϣⲱⲗ ⲛⲉⲃⲟⲗ ⲙⲉⲛ ϩⲛⲛϣⲏⲣⲉ ⲛⲗⲉⲩⲉⲓ ⲉⲧϫⲓ ⲛⲧⲙⲛⲧⲟⲩⲏⲏⲃ ⲟⲩⲛⲧⲁⲩ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲟⲩⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲉⲧⲧⲉⲡⲗⲁⲟⲥ ⲣⲉⲙⲏⲧ ⲕⲁⲧⲁⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉⲧⲉⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲉⲩⲥⲛⲏⲩ ⲕⲁⲓⲡⲉⲣ ⲉⲛⲧⲁⲩⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧϯⲡⲉ ⲛⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲡⲁⲓ ⲇⲉ ⲉⲧⲉⲙⲡⲟⲩⲧⲁⲩⲉⲧⲉϥⲅⲉⲛⲉⲁ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲁϥⲧⲧⲉⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲣⲉⲙⲏⲧ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲥⲙⲟⲩ ⲉⲡⲉⲧⲉⲩⲛⲧⲁϥ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲛⲉⲣⲏⲧ ⲭⲱⲣⲓⲥⲟⲩⲱϩⲙ ⲇⲉ ⲛⲓⲙ ⲉϣⲁⲣⲉⲡⲉⲧⲥⲟⲃⲕ ϫⲓⲥⲙⲟⲩ ϩⲓⲧⲙⲡⲉⲧⲥⲟⲧⲡ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲉⲉⲓⲙⲁ ⲙⲉⲛ ϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩ ⲛⲉϣⲁⲩϫⲓ ⲛⲛⲣⲉⲙⲏⲧ ⲙⲡⲙⲁ ⲇⲉ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲉⲩⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ϩⲁⲣⲟϥ ϫⲉ ϥⲟⲛϩ ⲁⲩⲱ ⲡϣⲁϫⲉ ⲉⲧⲣⲉⲛϫⲟⲟϥ ϩⲓⲧⲛⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲡⲕⲉⲗⲉⲩⲉⲓ ⲉϣⲁϥϫⲓⲣⲉⲙⲏⲧ ⲁⲩϯⲣⲉⲙⲏⲧ ϩⲁⲣⲟϥ 10 ⲉⲧⲉⲓ ⲅⲁⲣ ⲛⲉϥϩⲛⲧϯⲡⲉ ⲙⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ ⲡⲉ ϩⲙⲡⲧⲣⲉϥⲧⲱⲙⲛⲧ ⲉⲣⲟϥ ⲛϭⲓⲙⲉⲗⲭⲓⲥⲉⲇⲉⲕ 11 ⲉⲛⲉⲟⲩⲛⲟⲩϫⲱⲕ ϭⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϣⲟⲟⲡ ⲛⲧⲙⲛⲧⲟⲩⲏⲏⲃ ⲛⲗⲉⲩⲉⲓ ⲡⲗⲁⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲉⲛⲧⲁϥϫⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ϩⲓⲱⲱⲥ ⲛⲉⲟⲩ ⲧⲉ ⲧⲉⲭⲣⲓⲁ ⲉⲧⲣⲉϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛϭⲓⲕⲉⲟⲩⲏⲏⲃ ⲕⲁⲧⲁⲧⲧⲁⲝⲓⲥ ⲙⲙⲉⲗⲭⲓⲥⲉⲇⲉⲕ ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲉⲧⲙϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲕⲁⲧⲁⲧⲧⲁⲝⲓⲥ ⲛⲁⲁⲣⲱⲛ 12 ϩⲙⲡⲧⲣⲉⲩⲡⲱⲱⲛⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲙⲛⲧⲟⲩⲏⲏⲃ ϩⲁⲡⲥ ⲟⲛ ⲡⲉ ⲉⲧⲣⲉⲩⲡⲱⲱⲛⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲙⲡⲕⲉⲛⲟⲙⲟⲥ 13 ⲡⲉⲧⲟⲩϫⲱ ⲅⲁⲣ ⲛⲛⲁⲓ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲧⲁϥⲙⲉⲧⲉⲭⲉ ⲉⲕⲉⲫⲩⲗⲏ ⲧⲁⲓ ⲉⲧⲉⲙⲡⲉⲗⲁⲁⲩ ⲛϩⲏⲧⲥ ⲡⲣⲟⲥⲉⲭⲉ ⲉⲡⲉⲑⲩⲥⲓⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ 14 ϥⲟⲩⲟⲛϩ ⲅⲁⲣ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ϣⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲓⲟⲩⲇⲁ ⲧⲉⲫⲩⲗⲏ ⲉⲧⲉⲙⲡⲉⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ϣⲁϫⲉⲗⲁⲁⲩ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩⲏⲏⲃ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲥ 15 ⲉⲧⲉⲓ ⲟⲛ ⲛϩⲟⲩⲟ ϥⲟⲩⲟⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϣϫⲉⲕⲁⲧⲁⲡⲓⲛⲉ ⲙⲙⲉⲗⲭⲓⲥⲉⲇⲉⲕ ϥⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛϭⲓⲕⲉⲟⲩⲏⲏⲃ 16 ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲁⲛ ⲕⲁⲧⲁⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛⲧⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲛⲥⲁⲣⲕⲓⲕⲟⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲕⲁⲧⲁⲧϭⲟⲙ ⲙⲡⲱⲛϩ ϣⲁⲉⲛⲉϩ 17 ⲥⲉⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲅⲁⲣ ϩⲁⲣⲟϥ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲟⲩⲏⲏⲃ ϣⲁⲉⲛⲉϩ ⲕⲁⲧⲁⲧⲧⲁⲝⲓⲥ ⲙⲙⲉⲗⲭⲓⲥⲉⲇⲉⲕ 18 ⲁⲩⲟⲩⲱⲥϥ ⲅⲁⲣ ϣⲱⲡⲉ ⲛⲧϣⲟⲣⲡ ⲛⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲉⲧⲃⲉⲧⲉⲥⲙⲛⲧⲁⲧϭⲟⲙ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲥⲙⲛⲧⲁⲧⲛⲟϥⲣⲉ 19 ⲙⲡⲉⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲅⲁⲣ ϫⲉⲕⲗⲁⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉⲓ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛⲑⲉⲗⲡⲓⲥ ⲉⲧⲥⲟⲧⲡ ⲧⲁⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲥ ⲉⲛⲛⲁϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 20 ⲁⲩⲱ ϫⲉ ⲛⲟⲩⲉϣ ⲛⲁⲛⲁϣ ⲁⲛ ⲛⲏ ⲙⲉⲛ ⲅⲁⲣ ⲁⲩϣⲱⲡⲉ ⲛⲟⲩⲏⲏⲃ ⲛⲟⲩⲉϣ ⲛⲁⲛⲁϣ 21 ⲡⲁⲓ ⲇⲉ ϩⲛⲟⲩⲁⲛⲁϣ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲉⲧϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲱⲣⲕ ⲁⲩⲱ ⲛϥⲛⲁⲣϩⲧⲏϥ ⲁⲛ ⲇⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲟⲩⲏⲏⲃ ϣⲁⲉⲛⲉϩ 22 ⲕⲁⲧⲁⲧⲉⲓϭⲟⲧ ⲁⲓⲥ ϣⲱⲡⲉ ⲛϣⲡⲧⲱⲣⲉ ⲛⲧⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲉⲧⲥⲟⲧⲡ 23 ⲁⲩⲱ ⲛⲏ ⲙⲉⲛ ⲁϩⲁϩ ⲣⲟⲩⲏⲏⲃ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲙⲡⲙⲟⲩ ⲕⲱ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲁⲛ ⲉⲙⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ 24 ⲡⲁⲓ ⲇⲉ ⲛⲧⲟϥ ϫⲉ ϥⲛⲁϭⲱ ϣⲁⲉⲛⲉϩ ⲟⲩⲛⲧⲁϥ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲧⲉϥⲙⲛⲧⲟⲩⲏⲏⲃ ⲁϫⲛⲱϫⲛ 25 ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲟⲛ ⲟⲩⲛϭⲟⲙ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲧⲟⲩϫⲟ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ⲛⲛⲉⲧⲛⲁϯⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲓ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ ⲉϥⲟⲛϩ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ⲉϥⲥⲙⲙⲉ ϩⲁⲣⲟⲟⲩ 26 ⲟⲩⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲅⲁⲣ ⲛⲧⲉⲉⲓⲙⲓⲛⲉ ⲡⲉⲧⲡⲣⲉⲡⲉⲓ ⲛⲁⲛ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲃⲁⲗϩⲏⲧ ⲛⲁⲧⲧⲱⲗⲙ ⲉϥⲥⲁϩⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲛⲟⲃⲉ ⲉⲁϥϫⲓⲥⲉ ⲉⲙⲡⲏⲩⲉ 27 ⲡⲁⲓ ⲉⲙⲛⲧϥⲁⲛⲁⲅⲕⲏ ⲙⲙⲏⲛⲉ ⲛⲑⲉ ⲛⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲉϣⲁⲩⲧⲁⲗⲟ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲁⲛⲉⲩⲛⲟⲃⲉ ⲛϩⲉⲛⲑⲩⲥⲓⲁ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ ϩⲁⲛⲁⲡⲗⲁⲟⲥ ⲡⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲁϥⲁⲁϥ ⲛⲟⲩⲥⲟⲡ ⲉⲁϥⲧⲁⲗⲟϥ ⲉϩⲣⲁⲓ 28 ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲉϣⲁϥⲕⲁⲑⲓⲥⲧⲁ ⲛϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲟⲩⲏⲏⲃ ⲉⲩϣⲟⲟⲡ ϩⲱⲟⲩ ϩⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲁⲧϭⲟⲙ ⲡϣⲁϫⲉ ⲇⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲛⲧⲉⲡⲱⲣⲕ ⲉⲧⲙⲛⲛⲥⲁⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲡⲉ ⲉⲧϫⲏⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϣⲁⲉⲛⲉϩ

Copyright information for CopSahidicMSS