Hebrews 7

1ⲡⲉⲉⲓⲙⲉⲗⲭⲓⲥⲉⲇⲉⲕ ⲅⲁⲣ ⲡⲣⲣⲟ ⲛⲥⲁⲗⲏⲙ ⲡⲉ ⲡⲟⲩⲏⲏⲃ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧϫⲟⲥⲉ ⲡⲉ ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁϥⲧⲱⲙⲛⲧ ⲉⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲉⲁϥⲕⲟⲧϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡϭⲟϫϭϫ ⲛⲛⲉⲣⲣⲱⲟⲩ ⲁϥⲥⲙⲟⲩ ⲉⲣⲟϥ 2ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ϯⲣⲉⲙⲏⲧ ⲛⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲕⲁ ⲛⲓⲙ ϣⲟⲣⲡ ⲙⲉⲛ ⲉϣⲁⲩϩⲉⲣⲙⲏⲛⲉⲩⲉ ⲙⲙⲟϥ ϫⲉ ⲡⲣⲣⲟ ⲛⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ ⲟⲛ ϫⲉ ⲡⲣⲣⲟ ⲛⲥⲁⲗⲏⲙ ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲣⲣⲟ ⲛϯⲣⲏⲛⲏ 3ⲉⲩⲁⲧⲉⲓⲱⲧ ⲡⲉ ⲉⲩⲁⲧⲙⲁⲁⲩ ⲡⲉ ⲉⲙⲡⲟⲩϣⲁϫⲉ ⲉⲧⲉϥⲅⲉⲛⲉⲁ ⲉⲙⲛⲧϥⲁⲣⲭⲏ ⲛϩⲟⲟⲩ ⲉⲙⲛⲧϥϩⲁⲏ ⲛⲱⲛϩ ⲉϥⲧⲛⲧⲱⲛ ⲇⲉ ⲉⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϥϣⲟⲟⲡ ⲛⲟⲩⲏⲏⲃ ϣⲁⲃⲟⲗ 4ⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲩ ⲇⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲁϣ ⲛϭⲟⲧ ⲡⲉ ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲁⲃⲣⲁⲁⲙ ⲡⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ϯⲣⲉⲙⲏⲧ ⲛⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛϣⲱⲗ 5ⲛⲉⲃⲟⲗ ⲙⲉⲛ ϩⲛⲛϣⲏⲣⲉ ⲛⲗⲉⲩⲉⲓ ⲉⲧϫⲓ ⲛⲧⲙⲛⲧⲟⲩⲏⲏⲃ ⲟⲩⲛⲧⲁⲩ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲟⲩⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲉⲧⲧⲉⲡⲗⲁⲟⲥ ⲣⲉⲙⲏⲧ ⲕⲁⲧⲁⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉⲧⲉⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲉⲩⲥⲛⲏⲩ ⲕⲁⲓⲡⲉⲣ ⲉⲛⲧⲁⲩⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧϯⲡⲉ ⲛⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ 6ⲡⲁⲓ ⲇⲉ ⲉⲧⲉⲙⲡⲟⲩⲧⲁⲩⲉⲧⲉϥⲅⲉⲛⲉⲁ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲁϥⲧⲧⲉⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲣⲉⲙⲏⲧ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲥⲙⲟⲩ ⲉⲡⲉⲧⲉⲩⲛⲧⲁϥ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲛⲉⲣⲏⲧ 7ⲭⲱⲣⲓⲥⲟⲩⲱϩⲙ ⲇⲉ ⲛⲓⲙ ⲉϣⲁⲣⲉⲡⲉⲧⲥⲟⲃⲕ ϫⲓⲥⲙⲟⲩ ϩⲓⲧⲙⲡⲉⲧⲥⲟⲧⲡ ⲉⲣⲟϥ 8ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲉⲉⲓⲙⲁ ⲙⲉⲛ ϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩ ⲛⲉϣⲁⲩϫⲓ ⲛⲛⲣⲉⲙⲏⲧ ⲙⲡⲙⲁ ⲇⲉ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲉⲩⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ϩⲁⲣⲟϥ ϫⲉ ϥⲟⲛϩ 9ⲁⲩⲱ ⲡϣⲁϫⲉ ⲉⲧⲣⲉⲛϫⲟⲟϥ ϩⲓⲧⲛⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲡⲕⲉⲗⲉⲩⲉⲓ ⲉϣⲁϥϫⲓⲣⲉⲙⲏⲧ ⲁⲩϯⲣⲉⲙⲏⲧ ϩⲁⲣⲟϥ 10ⲉⲧⲉⲓ ⲅⲁⲣ ⲛⲉϥϩⲛⲧϯⲡⲉ ⲙⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ ⲡⲉ ϩⲙⲡⲧⲣⲉϥⲧⲱⲙⲛⲧ ⲉⲣⲟϥ ⲛϭⲓⲙⲉⲗⲭⲓⲥⲉⲇⲉⲕ 11ⲉⲛⲉⲟⲩⲛⲟⲩϫⲱⲕ ϭⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϣⲟⲟⲡ ⲛⲧⲙⲛⲧⲟⲩⲏⲏⲃ ⲛⲗⲉⲩⲉⲓ ⲡⲗⲁⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲉⲛⲧⲁϥϫⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ϩⲓⲱⲱⲥ ⲛⲉⲟⲩ ⲧⲉ ⲧⲉⲭⲣⲓⲁ ⲉⲧⲣⲉϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛϭⲓⲕⲉⲟⲩⲏⲏⲃ ⲕⲁⲧⲁⲧⲧⲁⲝⲓⲥ ⲙⲙⲉⲗⲭⲓⲥⲉⲇⲉⲕ ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲉⲧⲙϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲕⲁⲧⲁⲧⲧⲁⲝⲓⲥ ⲛⲁⲁⲣⲱⲛ 12ϩⲙⲡⲧⲣⲉⲩⲡⲱⲱⲛⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲙⲛⲧⲟⲩⲏⲏⲃ ϩⲁⲡⲥ ⲟⲛ ⲡⲉ ⲉⲧⲣⲉⲩⲡⲱⲱⲛⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲙⲡⲕⲉⲛⲟⲙⲟⲥ 13ⲡⲉⲧⲟⲩϫⲱ ⲅⲁⲣ ⲛⲛⲁⲓ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲧⲁϥⲙⲉⲧⲉⲭⲉ ⲉⲕⲉⲫⲩⲗⲏ ⲧⲁⲓ ⲉⲧⲉⲙⲡⲉⲗⲁⲁⲩ ⲛϩⲏⲧⲥ ⲡⲣⲟⲥⲉⲭⲉ ⲉⲡⲉⲑⲩⲥⲓⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ 14ϥⲟⲩⲟⲛϩ ⲅⲁⲣ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ϣⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲓⲟⲩⲇⲁ ⲧⲉⲫⲩⲗⲏ ⲉⲧⲉⲙⲡⲉⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ϣⲁϫⲉⲗⲁⲁⲩ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩⲏⲏⲃ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲥ 15ⲉⲧⲉⲓ ⲟⲛ ⲛϩⲟⲩⲟ ϥⲟⲩⲟⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϣϫⲉⲕⲁⲧⲁⲡⲓⲛⲉ ⲙⲙⲉⲗⲭⲓⲥⲉⲇⲉⲕ ϥⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛϭⲓⲕⲉⲟⲩⲏⲏⲃ 16ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲁⲛ ⲕⲁⲧⲁⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛⲧⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲛⲥⲁⲣⲕⲓⲕⲟⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲕⲁⲧⲁⲧϭⲟⲙ ⲙⲡⲱⲛϩ ϣⲁⲉⲛⲉϩ 17ⲥⲉⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲅⲁⲣ ϩⲁⲣⲟϥ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲟⲩⲏⲏⲃ ϣⲁⲉⲛⲉϩ ⲕⲁⲧⲁⲧⲧⲁⲝⲓⲥ ⲙⲙⲉⲗⲭⲓⲥⲉⲇⲉⲕ 18ⲁⲩⲟⲩⲱⲥϥ ⲅⲁⲣ ϣⲱⲡⲉ ⲛⲧϣⲟⲣⲡ ⲛⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲉⲧⲃⲉⲧⲉⲥⲙⲛⲧⲁⲧϭⲟⲙ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲥⲙⲛⲧⲁⲧⲛⲟϥⲣⲉ 19ⲙⲡⲉⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲅⲁⲣ ϫⲉⲕⲗⲁⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉⲓ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛⲑⲉⲗⲡⲓⲥ ⲉⲧⲥⲟⲧⲡ ⲧⲁⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲥ ⲉⲛⲛⲁϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 20ⲁⲩⲱ ϫⲉ ⲛⲟⲩⲉϣ ⲛⲁⲛⲁϣ ⲁⲛ ⲛⲏ ⲙⲉⲛ ⲅⲁⲣ ⲁⲩϣⲱⲡⲉ ⲛⲟⲩⲏⲏⲃ ⲛⲟⲩⲉϣ ⲛⲁⲛⲁϣ 21ⲡⲁⲓ ⲇⲉ ϩⲛⲟⲩⲁⲛⲁϣ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲉⲧϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲱⲣⲕ ⲁⲩⲱ ⲛϥⲛⲁⲣϩⲧⲏϥ ⲁⲛ ⲇⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲟⲩⲏⲏⲃ ϣⲁⲉⲛⲉϩ 22ⲕⲁⲧⲁⲧⲉⲓϭⲟⲧ ⲁⲓⲥ ϣⲱⲡⲉ ⲛϣⲡⲧⲱⲣⲉ ⲛⲧⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲉⲧⲥⲟⲧⲡ 23ⲁⲩⲱ ⲛⲏ ⲙⲉⲛ ⲁϩⲁϩ ⲣⲟⲩⲏⲏⲃ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲙⲡⲙⲟⲩ ⲕⲱ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲁⲛ ⲉⲙⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ 24ⲡⲁⲓ ⲇⲉ ⲛⲧⲟϥ ϫⲉ ϥⲛⲁϭⲱ ϣⲁⲉⲛⲉϩ ⲟⲩⲛⲧⲁϥ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲧⲉϥⲙⲛⲧⲟⲩⲏⲏⲃ ⲁϫⲛⲱϫⲛ 25ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲟⲛ ⲟⲩⲛϭⲟⲙ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲧⲟⲩϫⲟ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ⲛⲛⲉⲧⲛⲁϯⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲓ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ ⲉϥⲟⲛϩ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ⲉϥⲥⲙⲙⲉ ϩⲁⲣⲟⲟⲩ 26ⲟⲩⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲅⲁⲣ ⲛⲧⲉⲉⲓⲙⲓⲛⲉ ⲡⲉⲧⲡⲣⲉⲡⲉⲓ ⲛⲁⲛ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲃⲁⲗϩⲏⲧ ⲛⲁⲧⲧⲱⲗⲙ ⲉϥⲥⲁϩⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲛⲟⲃⲉ ⲉⲁϥϫⲓⲥⲉ ⲉⲙⲡⲏⲩⲉ 27ⲡⲁⲓ ⲉⲙⲛⲧϥⲁⲛⲁⲅⲕⲏ ⲙⲙⲏⲛⲉ ⲛⲑⲉ ⲛⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲉϣⲁⲩⲧⲁⲗⲟ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲁⲛⲉⲩⲛⲟⲃⲉ ⲛϩⲉⲛⲑⲩⲥⲓⲁ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ ϩⲁⲛⲁⲡⲗⲁⲟⲥ ⲡⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲁϥⲁⲁϥ ⲛⲟⲩⲥⲟⲡ ⲉⲁϥⲧⲁⲗⲟϥ ⲉϩⲣⲁⲓ 28ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲉϣⲁϥⲕⲁⲑⲓⲥⲧⲁ ⲛϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲟⲩⲏⲏⲃ ⲉⲩϣⲟⲟⲡ ϩⲱⲟⲩ ϩⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲁⲧϭⲟⲙ ⲡϣⲁϫⲉ ⲇⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲛⲧⲉⲡⲱⲣⲕ ⲉⲧⲙⲛⲛⲥⲁⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲡⲉ ⲉⲧϫⲏⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϣⲁⲉⲛⲉϩ

Copyright information for CopSahidicMSS