Hebrews 9

ⲛⲉⲟⲩⲛⲧⲉⲧϣⲟⲣⲡ ⲙⲉⲛ ϩⲉⲛⲇⲓⲕⲁⲓⲱⲙⲁ ⲛϣⲙϣⲉ ⲡⲕⲟⲥⲙⲓⲕⲟⲛ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁⲩⲧⲁⲙⲓⲟ ⲅⲁⲣ ⲛⲧⲉⲥⲕⲏⲛⲏ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲧⲁⲓ ⲉⲧⲉⲣⲉⲧⲗⲩⲭⲛⲓⲁ ⲛϩⲏⲧⲥ ⲙⲛⲧⲉⲧⲣⲁⲡⲉⲍⲁ ⲙⲛⲧⲉⲡⲣⲟⲑⲉⲥⲓⲥ ⲛⲛⲟⲉⲓⲕ ⲁⲩⲱ ⲧϣⲟⲩⲣⲏ ⲛⲛⲟⲩⲃ ⲧⲁⲓ ⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙⲛⲛⲥⲁⲡⲙⲉϩⲥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲛⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲧⲁⲥⲙⲁ ⲧⲉⲥⲕⲏⲛⲏ ⲧⲉ ⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲣⲉⲧϭⲓⲃⲱⲧⲟⲥ ⲛϩⲏⲧⲥ ⲛⲧⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲉⲧϭⲟⲟⲗⲉ ⲛⲛⲟⲩⲃ ⲛⲥⲁⲥⲁ ⲛⲓⲙ ⲧⲁⲓ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡϭⲗⲙⲁⲓ ⲛⲛⲟⲩⲃ ⲛϩⲏⲧⲥ ⲉⲣⲉⲡⲙⲁⲛⲛⲁ ⲛϩⲏⲧϥ ⲁⲩⲱ ⲡϭⲉⲣⲱⲃ ⲛⲁⲁⲣⲱⲛ ⲉⲛⲧⲁϥϯⲟⲩⲱ ⲙⲛⲛⲉⲡⲗⲁⲝ ⲛⲧⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲛⲧⲡⲉ ⲇⲉ ⲙⲙⲟⲥ ϩⲉⲛⲭⲉⲣⲟⲩⲃⲓⲛ ⲛⲉⲟⲟⲩ ⲛⲉ ⲉⲩⲣϩⲁⲓⲃⲉⲥ ⲉⲡϩⲓⲗⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉⲛⲥⲕⲏ ⲛⲁⲛ ⲁⲛ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲉⲧⲣⲉⲛⲧⲁⲩⲟⲟⲩ ⲟⲩⲁ ⲟⲩⲁ ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲉⲩⲧⲁⲙⲓⲏⲩ ⲛⲧⲉⲉⲓϩⲉ ϣⲁⲣⲉⲛⲟⲩⲏⲏⲃ ⲙⲉⲛ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ⲉⲧϣⲟⲣⲡ ⲛⲥⲕⲏⲛⲏ ⲉⲩϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛϣⲙϣⲉ ⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲇⲉ ⲙⲙⲁⲧⲉ ⲡⲉϣⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲙⲉϩⲥⲛⲧⲉ ⲛⲟⲩⲥⲟⲡ ⲧⲉⲣⲟⲙⲡⲉ ⲛⲟⲩⲉϣ ⲛⲥⲛⲟϥ ⲁⲛ ⲡⲁⲓ ⲉϣⲁϥⲧⲁⲗⲟϥ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲁⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ϩⲁⲙⲙⲛⲧⲁⲧⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲡⲗⲁⲟⲥ ⲉⲣⲉⲡⲉⲡⲛⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲁⲓ ϫⲉ ⲙⲡⲁⲧⲉⲧⲉϩⲓⲏ ⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲉⲓ ⲟⲩⲛⲧⲉⲧϣⲟⲣⲡ ⲛⲥⲕⲏⲛⲏ ⲧⲁϫⲣⲟ ⲧⲁⲓ ⲉⲧⲟ ⲙⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ⲙⲡⲉⲓⲟⲩⲟⲓϣ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧⲟⲩⲧⲁⲗⲟ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲉⲛⲇⲱⲣⲟⲛ ⲙⲛϩⲉⲛⲑⲩⲥⲓⲁ ⲉⲙⲛϭⲟⲙ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁⲥⲩⲛⲓⲇⲏⲥⲓⲥ ⲉϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲧϣⲙϣⲉ 10 ⲙⲟⲛⲟⲛ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛϩⲉⲛϭⲓⲛⲟⲩⲱⲙ ⲙⲛϩⲉⲛϭⲓⲛⲥⲱ ⲙⲛϩⲉⲛⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲉⲩϣⲟⲃⲉ ⲛⲇⲓⲕⲁⲓⲱⲙⲁ ⲛⲧⲥⲁⲣⲝ ⲉⲩⲕⲏ ⲉϩⲣⲁⲓ ϣⲁⲡⲉⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲧⲁϩⲟⲟⲩ ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ 11 ⲡⲉⲭⲥ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓ ⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲛⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ ϩⲓⲧⲛⲧⲛⲟϭ ⲛⲥⲕⲏⲛⲏ ⲉⲧϫⲏⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲟⲩⲛⲅ ⲛϭⲓϫ ⲁⲛ ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲛⲧⲁⲡⲉⲉⲓⲥⲱⲛⲧ ⲁⲛ 12 ⲟⲩⲇⲉ ϩⲓⲧⲛⲟⲩⲥⲛⲟϥ ⲁⲛ ⲛϭⲓⲉ ϩⲓⲙⲁⲥⲉ ϩⲓⲧⲙⲡⲉϥⲥⲛⲟϥ ⲇⲉ ⲙⲙⲓⲛ ⲙⲙⲟϥ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛⲟⲩⲥⲟⲡ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲉⲡⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲁϥϭⲓⲛⲉ ⲛⲟⲩⲥⲱⲧⲉ ⲛϣⲁⲉⲛⲉϩ 13 ⲉϣϫⲉⲡⲉⲥⲛⲟϥ ⲅⲁⲣ ⲛⲛϭⲓⲉ ⲙⲛⲛⲙⲁⲥⲉ ⲙⲛⲡⲕⲣⲙⲉⲥ ⲛⲛⲃⲁϩⲥⲉ ⲉⲩϣⲁⲛϭⲉϣϭϣⲛⲉⲧϫⲁϩⲙ ⲙⲙⲟⲟⲩ ϣⲁⲩⲧⲃⲃⲟ ⲛⲛⲁϩⲣⲙⲡⲧⲃⲃⲟ ⲛⲧⲥⲁⲣⲝ 14 ⲡⲟⲥⲱ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⲡⲉⲥⲛⲟϥ ⲙⲡⲉⲭⲥ ⲡⲁⲓ ϩⲓⲧⲛⲟⲩⲡⲛⲁ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲗⲟϥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲙⲙⲓⲛ ⲙⲙⲟϥ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϥⲛⲁⲧⲃⲃⲟ ⲛⲛⲉⲧⲛⲥⲩⲛⲓⲇⲏⲥⲓⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲉⲧⲣⲉⲧⲉⲧⲛϣⲙϣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲟⲛϩ 15 ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲡⲙⲉⲥⲓⲧⲏⲥ ⲡⲉ ⲛⲧⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲛⲃⲣⲣⲉ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲡⲙⲟⲩ ⲉϥϣⲁⲛϣⲱⲡⲉ ⲉⲡⲥⲱⲧⲉ ⲛⲙⲡⲁⲣⲁⲃⲁⲥⲓⲥ ⲉⲧϩⲛⲧⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲛⲧⲉⲛⲉⲧⲧⲁϩⲙ ϫⲓ ⲙⲡⲉⲣⲏⲧ ⲛⲧⲉⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲁ ϣⲁⲉⲛⲉϩ 16 ϩⲟⲡⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲁⲛⲁⲅⲕⲏ ⲉⲧⲣⲉⲡⲙⲟⲩ ⲉⲓ ⲙⲡⲉⲧⲕⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲉϩⲣⲁⲓ 17 ⲉϣⲁⲣⲉⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲅⲁⲣ ⲧⲁϫⲣⲟ ϩⲓⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲙⲉⲥϭⲙϭⲟⲙ ⲉϥⲟⲛϩ ⲛϭⲓⲡⲉⲧⲥⲙⲓⲛⲉ ⲙⲙⲟⲥ 18 ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲧⲕⲉϣⲟⲣⲡ ⲙⲡⲟⲩϫⲓ ⲡⲉⲥⲁⲉⲓⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲟⲩⲉϣ ⲛⲥⲛⲟϥ 19 ⲛⲧⲉⲣⲟⲩϫⲱ ⲅⲁⲣ ⲛⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲛⲓⲙ ⲕⲁⲧⲁⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ϩⲓⲧⲛⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲙⲡⲗⲁⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ⲁϥϫⲓ ⲙⲡⲉⲥⲛⲟϥ ⲛⲙⲙⲁⲥⲉ ⲙⲛⲛϭⲓⲉ ⲙⲛⲟⲩⲙⲟⲟⲩ ⲙⲛⲟⲩⲥⲟⲣⲧ ⲛⲕⲟⲕⲕⲟⲥ ⲙⲛⲟⲩϩⲩⲥⲥⲱⲡⲟⲛ ⲛⲧⲟϥ ϩⲱⲱϥ ⲡϫⲱⲱⲙⲉ ⲙⲛⲡⲗⲁⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ⲁϥϭⲉϣϭⲱϣϥ 20 ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲉⲥⲛⲟϥ ⲛⲧⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲉⲛⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲱⲛ ⲙⲙⲟⲥ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ 21 ⲧⲉⲥⲕⲏⲛⲏ ⲇⲉ ⲙⲛⲛⲉⲥⲕⲉⲩⲏ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲡϣⲙϣⲉ ⲁϥϭⲉϣϭⲱϣⲟⲩ ⲟⲛ ⲛⲧⲉⲉⲓϩⲉ ϩⲙⲡⲉⲥⲛⲟϥ 22 ⲁⲩⲱ ⲥⲭⲉⲇⲟⲛ ϩⲙⲡⲉⲥⲛⲟϥ ⲛⲕⲁ ⲛⲓⲙ ϣⲁⲩⲧⲃⲃⲟ ⲕⲁⲧⲁⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲁϫⲙⲡⲉϩⲧⲥⲛⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲉⲣⲉⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϣⲱⲡⲉ 23 ϩⲁⲡⲥ ϭⲉ ⲡⲉ ⲉⲧⲣⲉⲛⲉⲥⲙⲟⲧ ⲙⲉⲛ ⲛⲛⲉⲧϩⲛⲙⲡⲏⲩⲉ ⲧⲃⲃⲟ ϩⲛⲛⲁⲓ ⲛⲁⲙⲡⲏⲩⲉ ⲇⲉ ⲛⲧⲟⲟⲩ ϩⲛϩⲉⲛⲑⲩⲥⲓⲁ ⲉⲩⲥⲟⲧⲡ ⲡⲁⲣⲁⲛⲁⲓ 24 ⲛⲧⲁⲡⲉⲭⲥ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙⲙⲟⲩⲛⲅ ⲛϭⲓϫ ⲛⲥⲙⲟⲧ ⲛⲙⲙⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲡⲉ ϩⲱⲱⲥ ⲉⲧⲣⲉϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲙⲡϩⲟ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲁⲣⲟⲛ 25 ⲁⲩⲱ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲁⲛ ⲉϥⲉⲧⲁⲗⲟϥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲁϩ ⲛⲥⲟⲡ ⲛⲑⲉ ⲙⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲉϣⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲧⲉⲣⲟⲙⲡⲉ ϩⲛⲟⲩⲥⲛⲟϥ ⲉⲙⲡⲱϥ ⲁⲛ ⲡⲉ 26 ⲉⲙⲙⲟⲛ ⲛⲉϣϣⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉ ⲉⲙⲟⲩ ⲛϩⲁϩ ⲛⲥⲟⲡ ϫⲓⲛⲧⲕⲁⲧⲁⲃⲟⲗⲏ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲟⲩⲥⲟⲡ ⲛⲟⲩⲱⲧ ϩⲛⲑⲁⲏ ⲛⲛⲉⲩⲟⲉⲓϣ ⲉⲟⲩⲱⲥϥ ⲙⲡⲛⲟⲃⲉ ϩⲓⲧⲛⲧⲉϥⲑⲩⲥⲓⲁ 27 ⲁⲩⲱ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧⲕⲏ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲛⲛⲣⲱⲙⲉ ⲉⲙⲟⲩ ⲛⲟⲩⲥⲟⲡ ⲙⲛⲛⲥⲁⲡⲁⲓ ⲇⲉ ⲧⲉⲕⲣⲓⲥⲓⲥ 28 ⲧⲁⲓ ϩⲱⲱϥ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲙⲡⲉⲭⲥ ⲉⲁϥⲧⲁⲗⲟϥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲛⲟⲩⲥⲟⲡ ⲉⲧⲁⲗⲟ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲛⲛⲛⲟⲃⲉ ⲛⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲡⲙⲉϩⲥⲉⲡⲥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲭⲱⲣⲓⲥ ⲛⲟⲃⲉ ⲉϥⲛⲁⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲧϭⲱϣⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲏⲧϥ ⲉⲟⲩϫⲁⲓ

Copyright information for CopSahidicMSS