Hebrews 9

1ⲛⲉⲟⲩⲛⲧⲉⲧϣⲟⲣⲡ ⲙⲉⲛ ϩⲉⲛⲇⲓⲕⲁⲓⲱⲙⲁ ⲛϣⲙϣⲉ ⲡⲕⲟⲥⲙⲓⲕⲟⲛ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ 2ⲁⲩⲧⲁⲙⲓⲟ ⲅⲁⲣ ⲛⲧⲉⲥⲕⲏⲛⲏ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲧⲁⲓ ⲉⲧⲉⲣⲉⲧⲗⲩⲭⲛⲓⲁ ⲛϩⲏⲧⲥ ⲙⲛⲧⲉⲧⲣⲁⲡⲉⲍⲁ ⲙⲛⲧⲉⲡⲣⲟⲑⲉⲥⲓⲥ ⲛⲛⲟⲉⲓⲕ ⲁⲩⲱ ⲧϣⲟⲩⲣⲏ ⲛⲛⲟⲩⲃ ⲧⲁⲓ ⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ 3ⲙⲛⲛⲥⲁⲡⲙⲉϩⲥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲛⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲧⲁⲥⲙⲁ ⲧⲉⲥⲕⲏⲛⲏ ⲧⲉ ⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ 4ⲉⲣⲉⲧϭⲓⲃⲱⲧⲟⲥ ⲛϩⲏⲧⲥ ⲛⲧⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲉⲧϭⲟⲟⲗⲉ ⲛⲛⲟⲩⲃ ⲛⲥⲁⲥⲁ ⲛⲓⲙ ⲧⲁⲓ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡϭⲗⲙⲁⲓ ⲛⲛⲟⲩⲃ ⲛϩⲏⲧⲥ ⲉⲣⲉⲡⲙⲁⲛⲛⲁ ⲛϩⲏⲧϥ ⲁⲩⲱ ⲡϭⲉⲣⲱⲃ ⲛⲁⲁⲣⲱⲛ ⲉⲛⲧⲁϥϯⲟⲩⲱ ⲙⲛⲛⲉⲡⲗⲁⲝ ⲛⲧⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ 5ⲛⲧⲡⲉ ⲇⲉ ⲙⲙⲟⲥ ϩⲉⲛⲭⲉⲣⲟⲩⲃⲓⲛ ⲛⲉⲟⲟⲩ ⲛⲉ ⲉⲩⲣϩⲁⲓⲃⲉⲥ ⲉⲡϩⲓⲗⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉⲛⲥⲕⲏ ⲛⲁⲛ ⲁⲛ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲉⲧⲣⲉⲛⲧⲁⲩⲟⲟⲩ ⲟⲩⲁ ⲟⲩⲁ 6ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲉⲩⲧⲁⲙⲓⲏⲩ ⲛⲧⲉⲉⲓϩⲉ ϣⲁⲣⲉⲛⲟⲩⲏⲏⲃ ⲙⲉⲛ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ⲉⲧϣⲟⲣⲡ ⲛⲥⲕⲏⲛⲏ ⲉⲩϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛϣⲙϣⲉ 7ⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲇⲉ ⲙⲙⲁⲧⲉ ⲡⲉϣⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲙⲉϩⲥⲛⲧⲉ ⲛⲟⲩⲥⲟⲡ ⲧⲉⲣⲟⲙⲡⲉ ⲛⲟⲩⲉϣ ⲛⲥⲛⲟϥ ⲁⲛ ⲡⲁⲓ ⲉϣⲁϥⲧⲁⲗⲟϥ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲁⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ϩⲁⲙⲙⲛⲧⲁⲧⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲡⲗⲁⲟⲥ 8ⲉⲣⲉⲡⲉⲡⲛⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲁⲓ ϫⲉ ⲙⲡⲁⲧⲉⲧⲉϩⲓⲏ ⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲉⲓ ⲟⲩⲛⲧⲉⲧϣⲟⲣⲡ ⲛⲥⲕⲏⲛⲏ ⲧⲁϫⲣⲟ 9ⲧⲁⲓ ⲉⲧⲟ ⲙⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ⲙⲡⲉⲓⲟⲩⲟⲓϣ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧⲟⲩⲧⲁⲗⲟ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲉⲛⲇⲱⲣⲟⲛ ⲙⲛϩⲉⲛⲑⲩⲥⲓⲁ ⲉⲙⲛϭⲟⲙ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁⲥⲩⲛⲓⲇⲏⲥⲓⲥ ⲉϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲧϣⲙϣⲉ 10ⲙⲟⲛⲟⲛ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛϩⲉⲛϭⲓⲛⲟⲩⲱⲙ ⲙⲛϩⲉⲛϭⲓⲛⲥⲱ ⲙⲛϩⲉⲛⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲉⲩϣⲟⲃⲉ ⲛⲇⲓⲕⲁⲓⲱⲙⲁ ⲛⲧⲥⲁⲣⲝ ⲉⲩⲕⲏ ⲉϩⲣⲁⲓ ϣⲁⲡⲉⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲧⲁϩⲟⲟⲩ ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ 11ⲡⲉⲭⲥ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓ ⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲛⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ ϩⲓⲧⲛⲧⲛⲟϭ ⲛⲥⲕⲏⲛⲏ ⲉⲧϫⲏⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲟⲩⲛⲅ ⲛϭⲓϫ ⲁⲛ ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲛⲧⲁⲡⲉⲉⲓⲥⲱⲛⲧ ⲁⲛ 12ⲟⲩⲇⲉ ϩⲓⲧⲛⲟⲩⲥⲛⲟϥ ⲁⲛ ⲛϭⲓⲉ ϩⲓⲙⲁⲥⲉ ϩⲓⲧⲙⲡⲉϥⲥⲛⲟϥ ⲇⲉ ⲙⲙⲓⲛ ⲙⲙⲟϥ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛⲟⲩⲥⲟⲡ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲉⲡⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲁϥϭⲓⲛⲉ ⲛⲟⲩⲥⲱⲧⲉ ⲛϣⲁⲉⲛⲉϩ 13ⲉϣϫⲉⲡⲉⲥⲛⲟϥ ⲅⲁⲣ ⲛⲛϭⲓⲉ ⲙⲛⲛⲙⲁⲥⲉ ⲙⲛⲡⲕⲣⲙⲉⲥ ⲛⲛⲃⲁϩⲥⲉ ⲉⲩϣⲁⲛϭⲉϣϭϣⲛⲉⲧϫⲁϩⲙ ⲙⲙⲟⲟⲩ ϣⲁⲩⲧⲃⲃⲟ ⲛⲛⲁϩⲣⲙⲡⲧⲃⲃⲟ ⲛⲧⲥⲁⲣⲝ 14ⲡⲟⲥⲱ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⲡⲉⲥⲛⲟϥ ⲙⲡⲉⲭⲥ ⲡⲁⲓ ϩⲓⲧⲛⲟⲩⲡⲛⲁ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲗⲟϥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲙⲙⲓⲛ ⲙⲙⲟϥ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϥⲛⲁⲧⲃⲃⲟ ⲛⲛⲉⲧⲛⲥⲩⲛⲓⲇⲏⲥⲓⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲉⲧⲣⲉⲧⲉⲧⲛϣⲙϣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲟⲛϩ 15ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲡⲙⲉⲥⲓⲧⲏⲥ ⲡⲉ ⲛⲧⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲛⲃⲣⲣⲉ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲡⲙⲟⲩ ⲉϥϣⲁⲛϣⲱⲡⲉ ⲉⲡⲥⲱⲧⲉ ⲛⲙⲡⲁⲣⲁⲃⲁⲥⲓⲥ ⲉⲧϩⲛⲧⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲛⲧⲉⲛⲉⲧⲧⲁϩⲙ ϫⲓ ⲙⲡⲉⲣⲏⲧ ⲛⲧⲉⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲁ ϣⲁⲉⲛⲉϩ 16ϩⲟⲡⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲁⲛⲁⲅⲕⲏ ⲉⲧⲣⲉⲡⲙⲟⲩ ⲉⲓ ⲙⲡⲉⲧⲕⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲉϩⲣⲁⲓ 17ⲉϣⲁⲣⲉⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲅⲁⲣ ⲧⲁϫⲣⲟ ϩⲓⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲙⲉⲥϭⲙϭⲟⲙ ⲉϥⲟⲛϩ ⲛϭⲓⲡⲉⲧⲥⲙⲓⲛⲉ ⲙⲙⲟⲥ 18ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲧⲕⲉϣⲟⲣⲡ ⲙⲡⲟⲩϫⲓ ⲡⲉⲥⲁⲉⲓⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲟⲩⲉϣ ⲛⲥⲛⲟϥ 19ⲛⲧⲉⲣⲟⲩϫⲱ ⲅⲁⲣ ⲛⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲛⲓⲙ ⲕⲁⲧⲁⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ϩⲓⲧⲛⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲙⲡⲗⲁⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ⲁϥϫⲓ ⲙⲡⲉⲥⲛⲟϥ ⲛⲙⲙⲁⲥⲉ ⲙⲛⲛϭⲓⲉ ⲙⲛⲟⲩⲙⲟⲟⲩ ⲙⲛⲟⲩⲥⲟⲣⲧ ⲛⲕⲟⲕⲕⲟⲥ ⲙⲛⲟⲩϩⲩⲥⲥⲱⲡⲟⲛ ⲛⲧⲟϥ ϩⲱⲱϥ ⲡϫⲱⲱⲙⲉ ⲙⲛⲡⲗⲁⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ⲁϥϭⲉϣϭⲱϣϥ 20ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲉⲥⲛⲟϥ ⲛⲧⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲉⲛⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲱⲛ ⲙⲙⲟⲥ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ 21ⲧⲉⲥⲕⲏⲛⲏ ⲇⲉ ⲙⲛⲛⲉⲥⲕⲉⲩⲏ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲡϣⲙϣⲉ ⲁϥϭⲉϣϭⲱϣⲟⲩ ⲟⲛ ⲛⲧⲉⲉⲓϩⲉ ϩⲙⲡⲉⲥⲛⲟϥ 22ⲁⲩⲱ ⲥⲭⲉⲇⲟⲛ ϩⲙⲡⲉⲥⲛⲟϥ ⲛⲕⲁ ⲛⲓⲙ ϣⲁⲩⲧⲃⲃⲟ ⲕⲁⲧⲁⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲁϫⲙⲡⲉϩⲧⲥⲛⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲉⲣⲉⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϣⲱⲡⲉ 23ϩⲁⲡⲥ ϭⲉ ⲡⲉ ⲉⲧⲣⲉⲛⲉⲥⲙⲟⲧ ⲙⲉⲛ ⲛⲛⲉⲧϩⲛⲙⲡⲏⲩⲉ ⲧⲃⲃⲟ ϩⲛⲛⲁⲓ ⲛⲁⲙⲡⲏⲩⲉ ⲇⲉ ⲛⲧⲟⲟⲩ ϩⲛϩⲉⲛⲑⲩⲥⲓⲁ ⲉⲩⲥⲟⲧⲡ ⲡⲁⲣⲁⲛⲁⲓ 24ⲛⲧⲁⲡⲉⲭⲥ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙⲙⲟⲩⲛⲅ ⲛϭⲓϫ ⲛⲥⲙⲟⲧ ⲛⲙⲙⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲡⲉ ϩⲱⲱⲥ ⲉⲧⲣⲉϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲙⲡϩⲟ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲁⲣⲟⲛ 25ⲁⲩⲱ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲁⲛ ⲉϥⲉⲧⲁⲗⲟϥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲁϩ ⲛⲥⲟⲡ ⲛⲑⲉ ⲙⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲉϣⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲧⲉⲣⲟⲙⲡⲉ ϩⲛⲟⲩⲥⲛⲟϥ ⲉⲙⲡⲱϥ ⲁⲛ ⲡⲉ 26ⲉⲙⲙⲟⲛ ⲛⲉϣϣⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉ ⲉⲙⲟⲩ ⲛϩⲁϩ ⲛⲥⲟⲡ ϫⲓⲛⲧⲕⲁⲧⲁⲃⲟⲗⲏ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲟⲩⲥⲟⲡ ⲛⲟⲩⲱⲧ ϩⲛⲑⲁⲏ ⲛⲛⲉⲩⲟⲉⲓϣ ⲉⲟⲩⲱⲥϥ ⲙⲡⲛⲟⲃⲉ ϩⲓⲧⲛⲧⲉϥⲑⲩⲥⲓⲁ 27ⲁⲩⲱ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧⲕⲏ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲛⲛⲣⲱⲙⲉ ⲉⲙⲟⲩ ⲛⲟⲩⲥⲟⲡ ⲙⲛⲛⲥⲁⲡⲁⲓ ⲇⲉ ⲧⲉⲕⲣⲓⲥⲓⲥ 28ⲧⲁⲓ ϩⲱⲱϥ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲙⲡⲉⲭⲥ ⲉⲁϥⲧⲁⲗⲟϥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲛⲟⲩⲥⲟⲡ ⲉⲧⲁⲗⲟ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲛⲛⲛⲟⲃⲉ ⲛⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲡⲙⲉϩⲥⲉⲡⲥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲭⲱⲣⲓⲥ ⲛⲟⲃⲉ ⲉϥⲛⲁⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲧϭⲱϣⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲏⲧϥ ⲉⲟⲩϫⲁⲓ

Copyright information for CopSahidicMSS