James 5

1ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲛⲉⲣⲙⲙⲁⲟ ⲣⲓⲙⲉ [[ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲱϣ]] ⲉⲃⲟⲗ, ⲉϫⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛⲧⲁⲗⲁⲓⲡⲟⲣⲓⲁ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲛⲏⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲧⲛ]] 2[[ⲧⲉⲧⲛⲙⲛ ⲧⲣⲙⲙⲁⲟ ⲁⲥⲧⲁⲕⲟ ⲛⲉⲧⲉⲛϩⲃⲥⲱ ⲁⲩⲣ ϩⲟⲟⲗⲉ,]] 3[[ⲡⲉⲧⲉⲛⲛⲟⲩⲃ ⲙⲛ ⲡⲉⲧⲉⲛϩⲁⲧ ⲁⲩⲣ ϣⲓⲃⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲩϣⲓⲃⲉ ⲛⲁⲣ ⲙⲛⲧⲣⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲛⲧⲉⲡϣⲓⲃⲉ ⲟⲩⲱⲙ ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲥⲁⲣⲝ ⲛⲑⲉ ⲙⲡⲕⲱϩⲧ ⲁⲧⲉⲧⲛⲥⲱⲟⲩϩ ⲉϩⲟⲩⲛ ϩⲉⲛ ⲑⲁⲏ ⲛⲛⲉϩⲟⲟⲩ]] 4[[ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲡⲃⲉⲕⲏ ⲛⲛⲉⲣⲅⲁⲧⲏⲥ ⲛⲧⲁⲩⲱϩⲭ ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲥⲱϣⲉ]] ⲡⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲛϩⲟⲩⲣⲱⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ϥϫⲓ ϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ, ⲁⲩⲱ ⲛⲁϣⲕⲁⲕ ⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲱϩⲥ, ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛⲛⲙⲙⲁⲁϫⲉ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲥⲁⲃⲃⲁⲱⲑ, 5ⲁⲧⲉⲧⲉⲛⲧⲣⲩⲫⲁ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲓϫⲙ ⲡⲕⲁϩ, ⲁⲩⲱ ⲁⲧⲉⲧⲛⲥⲡⲁⲧⲁⲗⲁ, ⲁⲧⲉⲧⲛⲥⲁⲁⲛϣ ⲛⲛⲉⲧⲉⲛϩⲏⲧ ⲉⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲡⲕⲱⲛⲥ 6ⲁⲧⲉⲧⲛϭⲁⲓⲟ, ⲁⲧⲉⲧⲛϩⲱⲧⲃ ⲙⲡⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲛϥϯ ⲟⲩⲃⲉ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲁⲛ, 7ϩⲣⲟϣ ϭⲉ ⲛϩⲏⲧ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ϣⲁ ⲧⲡⲁⲣⲣⲟⲩⲥⲓⲁ ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ, ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲉ ϭⲱϣⲧ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧϥ ⲛⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲉⲧⲁⲓⲏⲩ ⲛⲧⲉ ⲡⲕⲁϩ, ⲉϥϩⲁⲣϣ ⲛϩⲏⲧ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱϥ ϣⲁⲛⲧⲉϥϫⲓⲧϥ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲁⲩⲱ ⲛϩⲁⲉ, 8ϩⲣⲟϣ ⲛϩⲏⲧ [[ϩⲱⲱ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲧⲉⲧⲛⲧⲁϫⲣⲟ ⲛⲛⲉⲧⲉⲛϩⲏⲧ ϫⲉ ⲁⲥϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛϭⲓ ⲧⲡⲁⲣⲡⲟⲩⲥⲓⲁ ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ]] 9[[ⲙⲡⲉⲣⲁϣ ⲁϩⲟⲙ ⲉⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲛⲛⲉⲩⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲡⲉⲕⲣⲓⲧⲏⲥ ⲁϩⲉ ⲣⲁⲧϥ ϩⲓⲣⲉⲙ ⲡⲣⲟ,]] 10[[ϫⲓ ⲙⲡⲉⲥⲙⲟⲧ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲙⲡϩⲓⲥⲉ ⲙⲛ ⲧⲙⲛⲧϩⲁⲣϣ ϩⲏⲧ ⲛⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲛⲁⲓ ⲛⲧⲁⲩϣⲁϫⲉ ϩⲙ ⲡⲣⲁⲛ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ]] 11ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲧⲉⲧⲛⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲍⲉ ⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲩϩⲩⲡⲟⲙⲓⲛⲉ, ⲁⲧⲉⲧⲛⲥⲱⲧⲙ ⲉⲧϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ ⲛⲓⲱⲃ ⲁⲩⲱ ⲁⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲩ ⲉⲑⲁⲏ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϫⲉ ⲟⲩϣⲛ ϩⲧⲏϥ ⲡⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲛⲁⲓⲏⲧ ⲡⲉ, 12ϩⲁⲑⲏ ⲇⲉ ⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ, ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲙⲡⲣⲱⲣⲕ ⲛⲗⲁⲁⲩ, ⲟⲩⲇⲉ ⲧⲡⲉ, ⲟⲩⲇⲉ ⲡⲕⲁϩ, ⲟⲩⲇⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲛⲁⲛⲁϣ ⲙⲁⲣⲉϥϣⲱⲡⲉ ⲛϭⲓ ⲡⲉⲧⲉⲛⲥⲉ ⲛⲉⲛⲥⲉ, ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲉⲛⲙⲙⲟⲛ ⲛⲙⲙⲟⲛ, ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲛⲛⲉⲩⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ 13ⲡⲉⲧϣⲉⲡ ϩⲓⲥⲉ ⲛϩⲏⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲙⲁⲣⲉϥϣⲗⲏⲗ ⲡⲉⲧⲣⲟⲟⲩⲧ ⲙⲁⲣⲉϥⲯⲁⲗⲉⲓ 14ⲡⲉⲧϣⲱⲛⲉ ⲛϩⲏⲧ ⲧⲏⲩ ⲙⲁⲣⲉϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲛⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛⲥⲉϣⲗⲏⲗ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱϥ, ⲉⲁⲩⲧⲁϩⲥ ⲛⲛⲟⲩⲛⲉϩ ϩⲙ ⲡⲣⲁⲛ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ 15ⲁⲩⲱ ⲡⲉϣⲗⲏⲗ ⲙⲛ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲛⲁⲧⲟⲩϫⲟ [[ⲙⲡⲉⲧϣⲱⲛⲉ ⲁⲩⲱ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲁⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ⲕⲁⲛ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲁϥⲣ ϩⲉⲛⲕⲉⲛⲟⲃⲉ ⲥⲉⲛⲁⲕⲁⲁⲩ ⲛⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ,]] 16[[ⲟⲩⲱⲛϩ ϭⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲛⲟⲃⲉ ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲛⲉⲣⲏⲩ ⲛⲧⲉⲧⲛϣⲗⲏⲗ]] ϩⲁ ⲛⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲩⲉⲕⲱ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ, ⲡⲥⲟⲡⲥ ⲙⲡⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ϭⲙϭⲟⲙ ⲙⲙⲁⲧⲉ, ⲁⲩⲱ ϥⲛⲏⲣⲅⲉⲓ, 17ϩⲏⲗⲓⲁⲥ ⲛⲉⲩⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲡⲉ ⲛⲧⲉⲛϩⲉ ⲁⲩⲱ ϩⲉⲛ ⲟⲩϣⲗⲏⲗ ⲁϥϣⲗⲏⲗ ⲉⲧⲙⲧⲉⲣⲉⲧⲡⲉ ϩⲱⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲉⲥϩⲱⲟⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙ ⲡⲕⲁϩ ⲛϣⲟⲙⲛⲧⲉ ⲛⲣⲟⲙⲡⲉ ⲙⲛ ⲥⲟⲟⲩ ⲛⲉⲃⲟⲧ, 18ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ ⲟⲛ ⲁϥϣⲗⲏⲗ ⲁⲧⲡⲉ ϯ ⲛⲛⲉⲥϩⲱⲟⲩ, ⲁⲡⲕⲁϩ ϯ ⲟⲩⲱ ⲙⲡⲉϥⲕⲁⲣⲡⲟⲥ, 19ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲉⲣⲉϣⲁⲛⲟⲩⲁ ⲡⲗⲁⲛⲁ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲉⲛ ⲧⲙⲉ ⲛⲧⲉⲟⲩⲁ ⲕⲧⲟϥ, 20ⲡⲉⲧⲛⲁⲕⲧⲟ ⲇⲉ ⲛⲟⲩⲣⲉϥⲣ ⲛⲟⲃⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲉⲛ ⲧⲉϩⲓⲏ ⲛⲧⲉϥⲡⲗⲁⲛⲏ ϥⲛⲁⲧⲟⲩϫⲟ ⲛⲟⲩⲯⲩⲭⲏ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲙⲟⲩ, ⲛϥϩⲱⲃⲥ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϫⲛⲛ ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲛⲛⲟⲃⲉ

Copyright information for CopSahidicMSS