John 14

1ⲙⲡⲣⲧⲣⲉⲡⲉⲧⲛϩⲏⲧ ϣⲧⲟⲣⲧⲣ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲉⲓ 2ⲟⲩⲛϩⲁϩ ⲙⲙⲁ ⲛϣⲱⲡⲉ ϩⲙⲡⲏⲓ ⲙⲡⲁⲓⲱⲧ ⲉⲛⲉⲙⲙⲟⲛ ⲛⲉⲓⲛⲁϫⲟⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ⲡⲉ ϫⲉ ϯⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉⲥⲃⲧⲉⲟⲩⲙⲁ ⲛⲏⲧⲛ 3ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲉⲓϣⲁⲛⲃⲱⲕ ⲧⲁⲥⲃⲧⲉⲟⲩⲙⲁ ⲛⲏⲧⲛ ϯⲛⲏⲩ ⲟⲛ ⲧⲁϫⲓⲧⲏⲩⲧⲛ ϣⲁⲣⲟⲉⲓ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲡⲙⲁ ⲁⲛⲟⲕ ⲉϯⲙⲙⲟϥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉϣⲱⲡⲉ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲙⲙⲁⲩ 4ⲁⲩⲱ ⲡⲙⲁ ⲁⲛⲟⲕ ⲉϯⲛⲁ ⲉⲣⲟϥ ⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛⲧⲉϩⲓⲏ 5ⲡⲉϫⲉⲑⲱⲙⲁⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲉⲕⲛⲁ ⲉⲧⲱⲛ ⲛⲁϣ ⲛϩⲉ ⲧⲛⲛⲁϣⲥⲟⲩⲛⲧⲉϩⲓⲏ 6ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓⲓⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲧⲉϩⲓⲏ ⲁⲩⲱ ⲧⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲱⲛϩ ⲙⲛⲗⲁⲁⲩ ⲛⲏⲩ ϣⲁⲡⲓⲱⲧ ⲉⲓⲙⲏⲧⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧ 7ⲉϣϫⲉⲁⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲩⲱⲛⲧ ⲧⲉⲧⲛⲁⲥⲟⲩⲛⲡⲁⲕⲉⲓⲱⲧ ⲁⲩⲱ ϫⲓⲛⲧⲉⲛⲟⲩ ⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲁⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ 8ⲡⲉϫⲉⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲁⲧⲥⲁⲃⲟⲛ ⲉⲡⲉⲕⲉⲓⲱⲧ ⲁⲩⲱ ϩⲱ ⲉⲣⲟⲛ 9ⲡⲉϫⲉⲓⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲡⲉⲉⲓⲟⲩⲟⲓϣ ⲧⲏⲣϥ ϯⲛⲙⲙⲏⲧⲛ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲕⲥⲟⲩⲱⲛⲧ ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲓ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲡⲓⲱⲧ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲟⲕ ⲛⲁϣ ⲛϩⲉ ⲕϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲁⲧⲥⲁⲃⲟⲛ ⲉⲡⲉⲕⲓⲱⲧ 10ⲛⲅⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲛ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϯϩⲙⲡⲁⲓⲱⲧ ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲛϩⲏⲧ ⲛϣⲁϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲉϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲉⲓϫⲱ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲁⲛ ϩⲁⲣⲟⲓ ⲙⲁⲩⲁⲁⲧ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲇⲉ ⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲛϩⲏⲧ ϥⲓⲣⲉ ⲛⲛⲉϥϩⲃⲏⲩⲉ 11ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ [ⲉ]ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϯϩⲙⲡⲁⲓⲱⲧ ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲛϩⲏⲧ ⲉϣϫⲉⲙⲙⲟⲛ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲛⲉϥϩⲃⲏⲩⲉ 12ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲉⲓ ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲉϯⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲡⲏ ϩⲱⲱϥ ⲟⲛ ⲛⲁⲁⲁⲩ ⲁⲩⲱ ϥⲛⲁⲣⲛⲉⲧⲛⲁⲁⲁⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲉⲓⲛⲁⲃⲱⲕ ϣⲁⲡⲁⲓⲱⲧ 13ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲁⲓⲧⲓ ⲙⲙⲟϥ ϩⲙⲡⲁⲣⲁⲛ ⲡⲁⲓ ϯⲛⲁⲁⲁϥ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉⲡⲓⲱⲧ ϫⲓⲉⲟⲟⲩ ϩⲙⲡϣⲏⲣⲉ 14ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲛⲁⲓⲧⲓ ⲛⲟⲩϩⲱⲃ ϩⲙⲡⲁⲣⲁⲛ ⲡⲁⲓ ϯⲛⲁⲁⲁϥ 15ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲙⲉⲣⲓⲧ ⲧⲉⲧⲛⲁϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲛⲁⲉⲛⲧⲟⲗⲏ 16ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ϯⲛⲁⲥⲉⲡⲥⲡⲓⲱⲧ ⲁⲩⲱ ϥⲛⲁϯ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲕⲉⲡⲁⲣⲁⲕⲗⲏⲧⲟⲥ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉϣⲱⲡⲉ ⲛⲙⲙⲏⲧⲛ ϣⲁⲉⲛⲉϩ 17ⲡⲉⲡⲛⲁ ⲛⲧⲙⲉ ⲡⲉⲧⲉⲙⲙⲛϣϭⲟⲙ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉϫⲓⲧϥ ϫⲉ ⲛϥⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲛ ⲟⲩⲇⲉ ⲛϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲛ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟϥ ϫⲉ ϥⲛⲁϭⲱ ϩⲁⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲁⲩⲱ ⲛϥϣⲱⲡⲉ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ 18ⲛϯⲛⲁⲕⲁⲧⲏⲩⲧⲛ ⲁⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛⲟ ⲛⲟⲣⲫⲁⲛⲟⲥ ϯⲛⲏⲩ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ 19ⲉϯⲕⲉⲕⲟⲩⲓ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϭⲉ ⲛⲁⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲓ ⲁⲛ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲇⲉ ⲧⲉⲧⲛⲁⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲉⲓ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲟⲛϩ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲱⲧⲛ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲧⲉⲧⲛⲁⲱⲛϩ 20ϩⲙⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲧⲉⲧⲛⲁⲉⲓⲙⲉ ⲛⲧⲱⲧⲛ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϯϩⲙⲡⲁⲓⲱⲧ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲧⲉⲧⲛⲛϩⲏⲧ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ 21ⲡⲉⲧⲉⲩⲛⲧϥⲛⲁⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲁⲩⲱ ⲉⲧϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲡⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲡⲉⲧⲙⲉ ⲙⲙⲟⲓ ⲡⲉⲧⲙⲉ ⲇⲉ ⲙⲙⲟⲓ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲛⲁⲙⲉⲣⲓⲧϥ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ϯⲛⲁⲙⲉⲣⲓⲧϥ ⲁⲩⲱ ϯⲛⲁⲟⲩⲟⲛϩⲧ ⲛⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ 22ⲡⲉϫⲉⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲡⲕⲁⲛⲁⲛⲓⲧⲏⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲉⲕⲛⲁⲟⲩⲟⲛϩⲕ ⲛⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ⲛⲅⲧⲙⲟⲩⲟⲛϩⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ 23ⲁⲓⲥ ⲟⲩⲱϣⲃ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉⲣϣⲁⲛⲟⲩⲁ ⲙⲉⲣⲓⲧ ϥⲛⲁϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲡⲁϣⲁϫⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲛⲁⲙⲉⲣⲓⲧϥ ⲁⲩⲱ ⲧⲛⲛⲏⲩ ϣⲁⲣⲟϥ ⲛⲧⲛⲧⲁⲙⲓⲟ ⲛⲁⲛ ⲛⲟⲩⲙⲁ ⲛϣⲱⲡⲉ ϩⲁϩⲧⲏϥ 24ⲡⲉⲧⲉⲛϥⲙⲉ ⲁⲛ ⲙⲙⲟⲓ ⲛϥⲛⲁϩⲁⲣⲉϩ ⲁⲛ ⲉⲡⲁϣⲁϫⲉ ⲁⲩⲱ ⲡϣⲁϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟϥ ⲙⲡⲱⲓ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲁⲡⲁⲓⲱⲧ ⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲓ ⲡⲉ 25ⲛⲁⲓ ⲁⲓϫⲟⲟⲩ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲓϣⲟⲟⲡ ϩⲁϩⲧⲛⲧⲏⲩⲧⲛ 26ϩⲟⲧⲁⲛ ⲇⲉ ⲉϥϣⲁⲛⲉⲓ ⲛϭⲓⲡⲡⲁⲣⲁⲕⲗⲏⲧⲟⲥ ⲡⲉⲡⲛⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲡⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲓⲱⲧ ⲛⲁⲧⲛⲛⲟⲟⲩϥ ϩⲙⲡⲁⲣⲁⲛ ⲡⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲛⲁⲧⲥⲁⲃⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲁⲩⲱ ⲛϥⲧⲣⲉⲧⲛⲣⲡⲙⲉⲩⲉ ⲛϣⲁϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲛⲧⲁⲓϫⲟⲟⲩ ⲛⲏⲧⲛ 27ϯⲕⲱ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ⲧⲁⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ⲉⲧⲉⲧⲱⲉⲓ ⲧⲉ ϯϯ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲁⲛ ⲉϣⲁⲣⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϯ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲓϯ ⲛⲏⲧⲛ ⲙⲡⲣⲧⲣⲉⲡⲉⲧⲛϩⲏⲧ ϣⲧⲟⲣⲧⲣ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲡⲣⲧⲣⲉϥⲣϭⲱⲃ 28ⲁⲧⲉⲧⲛⲥⲱⲧⲙ ϫⲉ ⲁⲓϫⲟⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ϯⲛⲁⲃⲱⲕ ⲧⲁⲓ ⲟⲛ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ ⲉⲛⲉⲧⲉⲧⲙⲙⲉ ⲙⲙⲟⲓ ⲛⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲣⲁϣⲉ ⲡⲉ ϫⲉ ⲉⲉⲓⲛⲁⲃⲱⲕ ϣⲁⲡⲓⲱⲧ ϫⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲛⲁⲁⲁϥ ⲉⲣⲟⲓ 29ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲁⲓϫⲟⲟϥ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲙⲡⲁⲧϥϣⲱⲡⲉ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥϣⲁⲛϣⲱⲡⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ 30ⲛϯⲛⲁϫⲉϩⲁϩ ϭⲉ ⲁⲛ ⲛϣⲁϫⲉ ⲛⲏⲧⲛ ϥⲛⲏⲩ ⲅⲁⲣ ⲛϭⲓⲡⲁⲣⲭⲱⲛ ⲙⲡⲉⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲙⲛⲧϥⲗⲁⲁⲩ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧ 31ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ϯⲙⲉ ⲙⲡⲁⲓⲱⲧ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁϥϩⲱⲛ ⲉⲧⲟⲟⲧ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉϯⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟⲥ ⲧⲟⲩⲛⲧⲏⲩⲧⲛ ⲙⲁⲣⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉⲓⲙⲁ

Copyright information for CopSahidicMSS