John 14

ⲙⲡⲣⲧⲣⲉⲡⲉⲧⲛϩⲏⲧ ϣⲧⲟⲣⲧⲣ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲉⲓ ⲟⲩⲛϩⲁϩ ⲙⲙⲁ ⲛϣⲱⲡⲉ ϩⲙⲡⲏⲓ ⲙⲡⲁⲓⲱⲧ ⲉⲛⲉⲙⲙⲟⲛ ⲛⲉⲓⲛⲁϫⲟⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ⲡⲉ ϫⲉ ϯⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉⲥⲃⲧⲉⲟⲩⲙⲁ ⲛⲏⲧⲛ ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲉⲓϣⲁⲛⲃⲱⲕ ⲧⲁⲥⲃⲧⲉⲟⲩⲙⲁ ⲛⲏⲧⲛ ϯⲛⲏⲩ ⲟⲛ ⲧⲁϫⲓⲧⲏⲩⲧⲛ ϣⲁⲣⲟⲉⲓ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲡⲙⲁ ⲁⲛⲟⲕ ⲉϯⲙⲙⲟϥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉϣⲱⲡⲉ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲙⲙⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲡⲙⲁ ⲁⲛⲟⲕ ⲉϯⲛⲁ ⲉⲣⲟϥ ⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛⲧⲉϩⲓⲏ ⲡⲉϫⲉⲑⲱⲙⲁⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲉⲕⲛⲁ ⲉⲧⲱⲛ ⲛⲁϣ ⲛϩⲉ ⲧⲛⲛⲁϣⲥⲟⲩⲛⲧⲉϩⲓⲏ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓⲓⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲧⲉϩⲓⲏ ⲁⲩⲱ ⲧⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲱⲛϩ ⲙⲛⲗⲁⲁⲩ ⲛⲏⲩ ϣⲁⲡⲓⲱⲧ ⲉⲓⲙⲏⲧⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧ ⲉϣϫⲉⲁⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲩⲱⲛⲧ ⲧⲉⲧⲛⲁⲥⲟⲩⲛⲡⲁⲕⲉⲓⲱⲧ ⲁⲩⲱ ϫⲓⲛⲧⲉⲛⲟⲩ ⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲁⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉϫⲉⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲁⲧⲥⲁⲃⲟⲛ ⲉⲡⲉⲕⲉⲓⲱⲧ ⲁⲩⲱ ϩⲱ ⲉⲣⲟⲛ ⲡⲉϫⲉⲓⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲡⲉⲉⲓⲟⲩⲟⲓϣ ⲧⲏⲣϥ ϯⲛⲙⲙⲏⲧⲛ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲕⲥⲟⲩⲱⲛⲧ ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲓ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲡⲓⲱⲧ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲟⲕ ⲛⲁϣ ⲛϩⲉ ⲕϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲁⲧⲥⲁⲃⲟⲛ ⲉⲡⲉⲕⲓⲱⲧ 10 ⲛⲅⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲛ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϯϩⲙⲡⲁⲓⲱⲧ ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲛϩⲏⲧ ⲛϣⲁϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲉϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲉⲓϫⲱ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲁⲛ ϩⲁⲣⲟⲓ ⲙⲁⲩⲁⲁⲧ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲇⲉ ⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲛϩⲏⲧ ϥⲓⲣⲉ ⲛⲛⲉϥϩⲃⲏⲩⲉ 11 ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ [ⲉ]ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϯϩⲙⲡⲁⲓⲱⲧ ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲛϩⲏⲧ ⲉϣϫⲉⲙⲙⲟⲛ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲛⲉϥϩⲃⲏⲩⲉ 12 ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲉⲓ ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲉϯⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲡⲏ ϩⲱⲱϥ ⲟⲛ ⲛⲁⲁⲁⲩ ⲁⲩⲱ ϥⲛⲁⲣⲛⲉⲧⲛⲁⲁⲁⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲉⲓⲛⲁⲃⲱⲕ ϣⲁⲡⲁⲓⲱⲧ 13 ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲁⲓⲧⲓ ⲙⲙⲟϥ ϩⲙⲡⲁⲣⲁⲛ ⲡⲁⲓ ϯⲛⲁⲁⲁϥ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉⲡⲓⲱⲧ ϫⲓⲉⲟⲟⲩ ϩⲙⲡϣⲏⲣⲉ 14 ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲛⲁⲓⲧⲓ ⲛⲟⲩϩⲱⲃ ϩⲙⲡⲁⲣⲁⲛ ⲡⲁⲓ ϯⲛⲁⲁⲁϥ 15 ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲙⲉⲣⲓⲧ ⲧⲉⲧⲛⲁϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲛⲁⲉⲛⲧⲟⲗⲏ 16 ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ϯⲛⲁⲥⲉⲡⲥⲡⲓⲱⲧ ⲁⲩⲱ ϥⲛⲁϯ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲕⲉⲡⲁⲣⲁⲕⲗⲏⲧⲟⲥ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉϣⲱⲡⲉ ⲛⲙⲙⲏⲧⲛ ϣⲁⲉⲛⲉϩ 17 ⲡⲉⲡⲛⲁ ⲛⲧⲙⲉ ⲡⲉⲧⲉⲙⲙⲛϣϭⲟⲙ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉϫⲓⲧϥ ϫⲉ ⲛϥⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲛ ⲟⲩⲇⲉ ⲛϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲛ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟϥ ϫⲉ ϥⲛⲁϭⲱ ϩⲁⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲁⲩⲱ ⲛϥϣⲱⲡⲉ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ 18 ⲛϯⲛⲁⲕⲁⲧⲏⲩⲧⲛ ⲁⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛⲟ ⲛⲟⲣⲫⲁⲛⲟⲥ ϯⲛⲏⲩ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ 19 ⲉϯⲕⲉⲕⲟⲩⲓ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϭⲉ ⲛⲁⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲓ ⲁⲛ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲇⲉ ⲧⲉⲧⲛⲁⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲉⲓ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲟⲛϩ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲱⲧⲛ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲧⲉⲧⲛⲁⲱⲛϩ 20 ϩⲙⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲧⲉⲧⲛⲁⲉⲓⲙⲉ ⲛⲧⲱⲧⲛ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϯϩⲙⲡⲁⲓⲱⲧ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲧⲉⲧⲛⲛϩⲏⲧ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ 21 ⲡⲉⲧⲉⲩⲛⲧϥⲛⲁⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲁⲩⲱ ⲉⲧϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲡⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲡⲉⲧⲙⲉ ⲙⲙⲟⲓ ⲡⲉⲧⲙⲉ ⲇⲉ ⲙⲙⲟⲓ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲛⲁⲙⲉⲣⲓⲧϥ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ϯⲛⲁⲙⲉⲣⲓⲧϥ ⲁⲩⲱ ϯⲛⲁⲟⲩⲟⲛϩⲧ ⲛⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ 22 ⲡⲉϫⲉⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲡⲕⲁⲛⲁⲛⲓⲧⲏⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲉⲕⲛⲁⲟⲩⲟⲛϩⲕ ⲛⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ⲛⲅⲧⲙⲟⲩⲟⲛϩⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ 23 ⲁⲓⲥ ⲟⲩⲱϣⲃ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉⲣϣⲁⲛⲟⲩⲁ ⲙⲉⲣⲓⲧ ϥⲛⲁϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲡⲁϣⲁϫⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲛⲁⲙⲉⲣⲓⲧϥ ⲁⲩⲱ ⲧⲛⲛⲏⲩ ϣⲁⲣⲟϥ ⲛⲧⲛⲧⲁⲙⲓⲟ ⲛⲁⲛ ⲛⲟⲩⲙⲁ ⲛϣⲱⲡⲉ ϩⲁϩⲧⲏϥ 24 ⲡⲉⲧⲉⲛϥⲙⲉ ⲁⲛ ⲙⲙⲟⲓ ⲛϥⲛⲁϩⲁⲣⲉϩ ⲁⲛ ⲉⲡⲁϣⲁϫⲉ ⲁⲩⲱ ⲡϣⲁϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟϥ ⲙⲡⲱⲓ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲁⲡⲁⲓⲱⲧ ⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲓ ⲡⲉ 25 ⲛⲁⲓ ⲁⲓϫⲟⲟⲩ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲓϣⲟⲟⲡ ϩⲁϩⲧⲛⲧⲏⲩⲧⲛ 26 ϩⲟⲧⲁⲛ ⲇⲉ ⲉϥϣⲁⲛⲉⲓ ⲛϭⲓⲡⲡⲁⲣⲁⲕⲗⲏⲧⲟⲥ ⲡⲉⲡⲛⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲡⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲓⲱⲧ ⲛⲁⲧⲛⲛⲟⲟⲩϥ ϩⲙⲡⲁⲣⲁⲛ ⲡⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲛⲁⲧⲥⲁⲃⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲁⲩⲱ ⲛϥⲧⲣⲉⲧⲛⲣⲡⲙⲉⲩⲉ ⲛϣⲁϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲛⲧⲁⲓϫⲟⲟⲩ ⲛⲏⲧⲛ 27 ϯⲕⲱ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ⲧⲁⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ⲉⲧⲉⲧⲱⲉⲓ ⲧⲉ ϯϯ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲁⲛ ⲉϣⲁⲣⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϯ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲓϯ ⲛⲏⲧⲛ ⲙⲡⲣⲧⲣⲉⲡⲉⲧⲛϩⲏⲧ ϣⲧⲟⲣⲧⲣ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲡⲣⲧⲣⲉϥⲣϭⲱⲃ 28 ⲁⲧⲉⲧⲛⲥⲱⲧⲙ ϫⲉ ⲁⲓϫⲟⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ϯⲛⲁⲃⲱⲕ ⲧⲁⲓ ⲟⲛ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ ⲉⲛⲉⲧⲉⲧⲙⲙⲉ ⲙⲙⲟⲓ ⲛⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲣⲁϣⲉ ⲡⲉ ϫⲉ ⲉⲉⲓⲛⲁⲃⲱⲕ ϣⲁⲡⲓⲱⲧ ϫⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲛⲁⲁⲁϥ ⲉⲣⲟⲓ 29 ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲁⲓϫⲟⲟϥ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲙⲡⲁⲧϥϣⲱⲡⲉ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥϣⲁⲛϣⲱⲡⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ 30 ⲛϯⲛⲁϫⲉϩⲁϩ ϭⲉ ⲁⲛ ⲛϣⲁϫⲉ ⲛⲏⲧⲛ ϥⲛⲏⲩ ⲅⲁⲣ ⲛϭⲓⲡⲁⲣⲭⲱⲛ ⲙⲡⲉⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲙⲛⲧϥⲗⲁⲁⲩ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧ 31 ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ϯⲙⲉ ⲙⲡⲁⲓⲱⲧ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁϥϩⲱⲛ ⲉⲧⲟⲟⲧ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉϯⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟⲥ ⲧⲟⲩⲛⲧⲏⲩⲧⲛ ⲙⲁⲣⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉⲓⲙⲁ

Copyright information for CopSahidicMSS