John 15

ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲧⲃⲱ ⲛⲉⲗⲟⲟⲗⲉ ⲙⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲡⲉ ⲡⲟⲩⲟⲟⲓⲉ ϣⲗϩ ⲛⲓⲙ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧ ⲡⲉⲧⲉⲛϥⲛⲁϯⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲁⲛ ϥⲛⲁⲥⲟⲗⲡϥ ⲁⲩⲱ ϣⲗϩ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲛⲁϯⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ϥⲛⲁⲧⲃⲃⲟϥ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉϯϩⲟⲩⲉⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ϫⲓⲛⲧⲉⲛⲟⲩ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲧⲉⲧⲛⲧⲃⲃⲏⲩ ⲉⲧⲃⲉⲡϣⲁϫⲉ ⲉⲛⲧⲁⲓϫⲟⲟϥ ⲛⲏⲧⲛ ϭⲱ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲙⲡϣⲗϩ ⲉⲧⲉⲛϥⲛⲁϣϯⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲁⲛ ϩⲁⲣⲟϥ ⲙⲙⲁⲩⲁⲁϥ ⲉⲓⲙⲏⲧⲓ ⲛϥϭⲱ ϩⲛⲧⲃⲱ ⲛⲉⲗⲟⲟⲗⲉ ⲧⲁⲓ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲧⲉ ⲧⲉⲧⲛϩⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲛⲧⲙϭⲱ ⲛϩⲏⲧ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲧⲃⲱ ⲛⲉⲗⲟⲟⲗⲉ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲛⲉ ⲛϣⲗϩ ⲡⲉⲧⲛⲁϭⲱ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ⲛϩⲏⲧϥ ⲡⲁⲓ ⲛⲁϯ ⲛⲟⲩⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲉⲛⲁϣⲱϥ ϫⲉ ⲁϫⲛⲧ ⲛⲧⲉⲧⲛⲁϣⲣⲗⲁⲁⲩ ⲁⲛ ⲛϩⲱⲃ ⲉⲣⲉⲧⲙⲟⲩⲁ ϭⲱ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧ ⲁⲩⲛⲟϫϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲑⲉ ⲙⲡϣⲗϩ ⲁⲩⲱ ⲁϥϣⲟⲟⲩⲉ ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲛⲁⲥⲟⲟⲩϩⲟⲩ ⲛⲥⲉⲛⲟϫⲟⲩ ⲉⲡⲕⲱϩⲧ ⲛⲥⲉⲣⲟⲭⲟⲩ ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲛϭⲱ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧ ⲛⲧⲉⲛⲁϣⲁϫⲉ ϭⲱ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲁϣϥ ⲁⲓⲧⲓ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩⲱ ϥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲏⲧⲛ ϩⲙⲡⲁⲓ ⲁϥϫⲓⲉⲟⲟⲩ ⲛϭⲓⲡⲁⲓⲱⲧ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉϯⲟⲩⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲉⲛⲁϣⲱϥ ⲛⲧⲉⲧⲛϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲓ ⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲡⲁⲓⲱⲧ ⲙⲉⲣⲓⲧ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ⲁⲓⲙⲉⲣⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ϭⲱ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛⲧⲁⲁⲅⲁⲡⲏ 10 ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲛⲁⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲧⲉⲧⲛⲁϭⲱ ϩⲛⲧⲁⲁⲅⲁⲡⲏ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ϩⲱ ⲉⲛⲧⲁⲓϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲛⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲙⲡⲁⲓⲱⲧ ⲁⲩⲱ ϯϭⲉⲉⲧ ϩⲛⲧⲉϥⲁⲅⲁⲡⲏ 11 ⲛⲁⲓ ⲁⲓϫⲟⲟⲩ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉⲡⲁⲣⲁϣⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲡⲉⲧⲛⲣⲁϣⲉ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ 12 ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲧⲁⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲙⲉⲣⲉⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲓⲙⲉⲣⲉⲧⲏⲩⲧⲛ 13 ⲙⲛⲧⲉⲗⲁⲁⲩ ⲁⲅⲁⲡⲏ ⲉⲛⲁⲁⲁϥ ⲉⲧⲁⲉⲓ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉⲕⲱ ⲛⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ ϩⲁⲛⲉϥϣⲃⲉⲉⲣ 14 ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲛⲧⲉⲧⲛⲛⲁϣⲃⲉⲉⲣ ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲛⲉⲓⲣⲉ ⲛⲛⲉϯϩⲱⲛ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ 15 ⲛϯⲛⲁⲙⲟⲩⲧⲉ ϭⲉ ⲁⲛ ⲉⲣⲱⲧⲛ ϫⲉ ⲛⲁϩⲙϩⲁⲗ ϫⲉ ⲡϩⲙϩⲁⲗ ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲉϥϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲇⲉ ⲛⲧⲁⲓⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ ϫⲉ ⲛⲁϣⲃⲉⲉⲣ ϫⲉ ⲛⲉⲛⲧⲁⲓⲥⲟⲧⲙⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲧⲉⲡⲁⲓⲱⲧ ⲁⲓⲧⲁⲙⲱⲧⲛ ⲉⲣⲟⲟⲩ 16 ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲁⲛ ⲁⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲧⲡⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓⲥⲉⲧⲡⲧⲏⲩⲧⲛ ⲁⲩⲱ ⲁⲓⲕⲁⲧⲏⲩⲧⲛ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲃⲱⲕ ⲛⲧⲉⲧⲛϯⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲡⲉⲧⲛⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲙⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϣⲁⲉⲛⲉϩ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲛⲁⲓⲧⲓ ⲙⲡⲓⲱⲧ ϩⲙⲡⲁⲣⲁⲛ ⲉϥⲉⲧⲁⲁϥ ⲛⲏⲧⲛ 17 ⲛⲁⲓ ⲉⲓϩⲱⲛ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲙⲉⲣⲉⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ 18 ⲉϣϫⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲙⲟⲥⲧⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲁϥⲙⲉⲥⲧⲱⲉⲓ ϩⲁⲧⲉⲧⲛϩⲏ 19 ⲉⲛⲉⲛⲧⲉⲧⲛϩⲉⲛⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛⲉⲣⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛⲁⲙⲉⲣⲉⲡⲉⲧⲉⲡⲱϥ ⲡⲉ ϫⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛϩⲉⲛⲉⲃⲟⲗ ⲇⲉ ⲁⲛ ϩⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓⲥⲉⲧⲡⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲙⲟⲥⲧⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ 20 ⲁⲣⲓⲡⲙⲉⲩⲉ ⲙⲡϣⲁϫⲉ ⲉⲛⲧⲁⲓϫⲟⲟϥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲙⲛϩⲙϩⲁⲗ ⲉⲛⲁⲁⲁϥ ⲉⲡⲉϥϫⲟⲉⲓⲥ ⲉϣϫⲉⲁⲩⲡⲱⲧ ⲛⲥⲱⲉⲓ ⲥⲉⲛⲁⲡⲱⲧ ⲛⲥⲁⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉϣϫⲉⲁⲩϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲡⲁϣⲁϫⲉ ⲥⲉⲛⲁϩⲁⲣⲉϩ ⲟⲛ ⲉⲡⲱⲧⲛ 21 ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲩⲛⲁⲁⲁⲩ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲣⲁⲛ ϫⲉ ⲛⲥⲉⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲙⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲓ 22 ⲉⲛⲉⲙⲡⲓⲉⲓ ⲧⲁϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲙⲁⲩ ⲛⲉⲙⲙⲛⲛⲟⲃⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲙⲛⲧⲟⲩⲗⲟⲓϭⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲉⲧⲃⲉⲡⲉⲩⲛⲟⲃⲉ 23 ⲡⲉⲧⲙⲟⲥⲧⲉ ⲙⲙⲟⲓ ϥⲙⲟⲥⲧⲉ ⲟⲛ ⲙⲡⲁⲓⲱⲧ 24 ⲉⲛⲉⲙⲡⲓⲣⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲉⲧⲉⲙⲡⲉⲕⲉⲩⲁ ⲁⲁⲩ ⲛⲉⲙⲙⲛⲧⲟⲩⲛⲟⲃⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲓ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲙⲉⲥⲧⲱⲓ ⲛⲙⲡⲁⲕⲉⲓⲱⲧ 25 ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓⲡϣⲁϫⲉ ⲉⲧⲥⲏϩ ϩⲙⲡⲉⲩⲛⲟⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲩⲙⲉⲥⲧⲱⲉⲓ ⲉⲡϫⲓⲛϫⲏ 26 ϩⲟⲧⲁⲛ ⲉϥϣⲁⲛⲉⲓ ⲛϭⲓⲡⲡⲁⲣⲁⲕⲗⲏⲧⲟⲥ ⲡⲉϯⲛⲁⲧⲛⲛⲟⲟⲩϥ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲓⲱⲧ ⲡⲉⲡⲛⲁ ⲛⲧⲙⲉ ⲉⲧⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲓⲱⲧ ⲡⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲛⲁⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧ 27 ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲱⲧⲛ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲧⲉⲧⲛⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ϫⲉ ϫⲓⲛⲛϣⲟⲣⲡ ⲧⲉⲧⲛϣⲟⲟⲡ ⲛⲙⲙⲁⲓ

Copyright information for CopSahidicMSS