John 20

ⲛⲧⲕⲩⲣⲓⲁⲕⲏ ⲇⲉ ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲧⲙⲁⲅⲇⲁⲗⲏⲛⲏ ⲁⲥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲡⲧⲁⲫⲟⲥ ⲉϩⲧⲟⲟⲩⲉ ⲉⲧⲓ ⲉⲣⲉⲡⲕⲁⲕⲉ ⲃⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ⲁⲥⲛⲁⲩ ⲉⲡⲱⲛⲉ ⲉⲁⲩϥⲓⲧϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲣⲙⲡⲧⲁⲫⲟⲥ ⲁⲥⲡⲱⲧ ⲇⲉ ⲁⲥⲉⲓ ϣⲁⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲙⲡⲕⲉⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲛⲉⲣⲉⲓⲥ ⲙⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲁⲩϥⲓⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲧⲁⲫⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲩⲕⲁⲁϥ ⲧⲱⲛ ⲁϥⲉⲓ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲙⲡⲕⲉⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲡⲧⲁⲫⲟⲥ ⲛⲉⲩⲡⲏⲧ ⲇⲉ ⲡⲉ ϩⲓⲟⲩⲥⲟⲡ ⲡⲕⲉⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁϥϭⲉⲡⲏ ⲉⲡⲱⲧ ⲉϩⲟⲩⲉⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲉⲓ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲡⲧⲁⲫⲟⲥ ⲁϥϭⲱϣⲧ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲛⲉϩⲃⲱⲱⲥ ⲉⲩⲕⲏ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲙⲡϥⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲁϥⲉⲓ ⲇⲉ ϩⲱⲱϥ ⲟⲛ ⲛϭⲓⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲉϥⲟⲩⲏϩ ⲛⲥⲱϥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲧⲁⲫⲟⲥ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲛⲉϩⲃⲱⲱⲥ ⲉⲩⲕⲏ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲁⲩⲱ ⲡⲥⲟⲩⲇⲁⲣⲓⲟⲛ ⲉⲛⲉϥⲙⲏⲣ ⲉⲧⲉϥⲁⲡⲉ ⲉϥⲕⲏ ⲁⲛ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲛⲙⲛⲉϩⲃⲱⲱⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲉϥϭⲗⲙⲗⲱⲙ ⲛⲥⲁⲟⲩⲥⲁ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲕⲉⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲧⲁϥⲉⲓ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲁϥⲃⲱⲕ ϩⲱⲱϥ ⲟⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲧⲁⲫⲟⲥ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲛⲉⲙⲡⲁⲧⲟⲩⲥⲟⲩⲛⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ϫⲉ ϩⲁⲡⲥ ⲉⲧⲣⲉϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ 10 ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲟⲛ ⲉⲡⲉⲩⲏⲉⲓ ⲛϭⲓⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ 11 ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲇⲉ ⲛⲉⲥⲁϩⲉⲣⲁⲧⲥ ⲡⲉ ⲙⲡⲃⲟⲗ ⲙⲡⲧⲁⲫⲟⲥ ⲉⲥⲣⲓⲙⲉ ⲉⲥⲣⲓⲙⲉ ⲇⲉ ⲁⲥϭⲱϣⲧ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲧⲁⲫⲟⲥ 12 ⲁⲥⲛⲁⲩ ⲉⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲥⲛⲁⲩ ϩⲛϩⲉⲛϩⲃⲱⲱⲥ ⲉⲩⲟⲃϣ ⲉⲩϩⲙⲟⲟⲥ ⲟⲩⲁ ϩⲁϫⲱϥ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲁ ϩⲁⲣⲁⲧϥ ⲙⲡⲙⲁ ⲉⲛⲉⲣⲉⲡⲥⲱⲙⲁ ⲛⲓⲥ ⲛϩⲏⲧϥ 13 ⲡⲉϫⲉⲛⲏ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲁϩⲣⲟ ⲧⲉⲣⲓⲙⲉ ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁⲩϥⲓⲡⲁϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲛϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲩⲕⲁⲁϥ ⲧⲱⲛ 14 ⲛⲧⲉⲣⲉⲥϫⲉⲛⲁⲓ ⲁⲥⲕⲟⲧⲥ ⲉⲡⲁϩⲟⲩ ⲁⲥⲛⲁⲩ ⲉⲓⲥ ⲉϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ⲛⲉⲥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲇⲉ ⲁⲛ ⲡⲉ ϫⲉ ⲓⲥ ⲡⲉ 15 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲥ ⲛϭⲓⲓⲥ ϫⲉ ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲁϩⲣⲟ ⲧⲉⲣⲓⲙⲉ ⲉⲣⲉϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁⲛⲓⲙ ⲧⲏ ⲇⲉ ⲛⲉⲥⲙⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲡⲁⲧⲉϣⲛⲏ ⲡⲉ ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉϣϫⲉⲛⲧⲟⲕ ⲁⲕϥⲓⲧϥ ⲁϫⲓⲥ ⲉⲣⲟⲉⲓ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲕⲕⲁⲁϥ ⲧⲱⲛ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲁϥⲓⲧϥ 16 ⲡⲉϫⲉⲓⲥ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲓϩⲁⲙ ⲧⲏ ⲇⲉ ⲁⲥⲕⲟⲧⲥ ⲡⲉϫⲁⲥ ⲙⲙⲛⲧϩⲉⲃⲣⲁⲓⲟⲥ ϫⲉ ⲣⲁⲃⲃⲟⲩⲛⲉⲓ ⲡⲉϣⲁⲩⲟⲩⲁϩⲙⲉϥ ϫⲉ ⲡⲥⲁϩ 17 ⲡⲉϫⲉⲓⲥ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲙⲡⲣϫⲱϩ ⲉⲣⲟⲉⲓ ⲙⲡⲁϯⲃⲱⲕ ⲅⲁⲣ ⲉϩⲣⲁⲓ ϣⲁⲡⲁⲓⲱⲧ ⲃⲱⲕ ⲇⲉ ϣⲁⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲛⲧⲉϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ϯⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ϣⲁⲡⲁⲓⲱⲧ ⲉⲧⲉⲡⲉⲧⲛⲉⲓⲱⲧ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲉⲡⲉⲧⲛⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ 18 ⲁⲥⲉⲓ ⲛϭⲓⲙⲁⲣⲓϩⲁⲙ ⲧⲙⲁⲅⲇⲁⲗⲏⲛⲏ ⲁⲥⲧⲁⲙⲉⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲁⲉⲓⲛⲁⲩ ⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲁϥϫⲉⲛⲁⲓ ⲛⲁⲓ 19 ⲣⲟⲩϩⲉ ⲇⲉ ⲛⲧⲕⲩⲣⲓⲁⲕⲏ ⲙⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲉⲣⲉⲣⲣⲟ ϣⲟⲧⲙⲙⲡⲙⲁ [ⲉⲛ]ⲉⲣⲉⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲥⲟⲟⲩϩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛϩⲏⲧϥ ⲉⲧⲃⲉⲑⲟⲧⲉ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲁϥⲉⲓ ⲛϭⲓⲓⲥ ⲁϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ϩⲛⲧⲉⲩⲙⲏⲧⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ϯⲣⲏⲛⲏ ⲛⲏⲧⲛ 20 ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥϫⲉⲡⲁⲓ ⲁϥⲧⲥⲁⲃⲟⲟⲩ ⲉⲛⲉϥϭⲓϫ ⲛⲙⲡⲉϥⲥⲡⲓⲣ ⲁⲩⲣⲁϣⲉ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲛⲁⲩ ⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ 21 ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ϯⲣⲏⲛⲏ ⲛⲏⲧⲛ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲡⲁⲓⲱⲧ ⲧⲛⲛⲟⲟⲩⲧ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱⲱⲧ ⲟⲛ ϯϫⲟⲟⲩ ⲙⲙⲱⲧⲛ 22 ⲛⲧⲉⲣⲉϥϫⲉⲡⲁⲓ ⲇⲉ ⲁϥⲛⲓϥⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ϩⲙⲡⲉⲩϩⲟ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ϫⲓⲡⲛⲁ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ 23 ⲛⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲕⲁⲛⲉⲩⲛⲟⲃⲉ ⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲥⲉⲛⲁⲕⲁⲁⲩ ⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛⲛⲟⲩⲟⲩ ⲥⲉⲛⲁ[ⲁ]ⲙⲁϩⲧⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ 24 ⲑⲱⲙⲁⲥ ⲇⲉ ⲟⲩⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲡⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲇⲓⲇⲩⲙⲟⲥ ⲛⲉϥⲛⲙⲙⲁⲩ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓ ⲛϭⲓⲓⲥ 25 ⲛⲉⲩϫⲱ ⲇⲉ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓⲛⲕⲉⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲛⲁⲩ ⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲉⲓⲧⲙⲛⲁⲩ ⲉⲛⲉϣⲥⲛⲉⲓϥⲧ ϩⲛⲛⲉϥϭⲓϫ ⲁⲩⲱ ⲧⲁⲛⲉϫⲡⲁⲧⲏⲏⲃⲉ ⲉϫⲛⲛⲉϣⲥⲛⲉⲓϥⲧ ⲁⲩⲱ ⲧⲁⲛⲉϫⲧⲁϭⲓϫ ⲉϫⲙⲡⲉϥⲥⲡⲓⲣ ⲛϯⲛⲁⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲛ 26 ⲙⲛⲛⲥⲁϣⲙⲟⲩⲛ ⲇⲉ ⲛϩⲟⲟⲩ ⲛⲉⲩⲛϩⲟⲩⲛ ⲟⲛ ⲡⲉ ⲛϭⲓⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲱ ⲡⲕⲉⲑⲱⲙⲁⲥ ⲛⲙⲙⲁⲩ ⲁϥⲉⲓ ⲛϭⲓⲓⲥ ⲉⲣⲉⲣⲣⲟ ϣⲟⲧⲙ ⲁϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ϩⲛⲧⲉⲩⲙⲏⲧⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ϯ[ⲓ]ⲣⲏⲛⲏ ⲛⲏⲧⲛ 27 ⲉⲓⲧⲁ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲑⲱⲙⲁⲥ ϫⲉ ⲁⲩⲡⲉⲕⲧⲏⲏⲃⲉ ⲉⲡⲉⲉⲓⲙⲁ ⲛⲅⲛⲁⲩ ⲉⲛⲁϭⲓϫ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲧⲉⲕϭⲓϫ ⲛⲅⲛⲟϫⲥ ⲉϫⲙⲡⲁⲥⲡⲓⲣ ⲁⲩⲱ ⲛⲅⲧⲙϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲡⲓⲥⲧⲟⲥ 28 ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛϭⲓⲑⲱⲙⲁⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲁϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲛⲟⲩⲧⲉ 29 ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲓⲥ ϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁⲕⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲉⲓ ⲁⲕⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲛⲁⲓⲁⲧⲟⲩ ⲛⲛⲉⲧⲉⲙⲡⲟⲩⲛⲁⲩ ⲁⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ 30 ⲁϥⲣϩⲉⲛⲕⲉⲙⲁⲓⲛ ⲇⲉ ⲉⲛⲁϣⲱⲟⲩ ⲛϭⲓⲓⲥ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲁⲓ ⲉⲛⲥⲉⲥⲏϩ ⲁⲛ ⲉⲡⲉⲉⲓϫⲱⲱⲙⲉ 31 ⲛⲧⲁⲩⲥⲉϩⲛⲁⲓ ⲇⲉ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲁⲧⲉⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉϫⲓ ⲛⲟⲩⲱⲛϩ ϣⲁⲉⲛⲉϩ ϩⲙⲡⲉϥⲣⲁⲛ

Copyright information for CopSahidicMSS