John 21

1ⲙⲛⲛⲥⲁⲛⲁⲓ ⲟⲛ ⲁⲓⲥ ⲟⲩⲟⲛϩϥ ⲉⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϩⲓϫⲛⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲛⲧⲓⲃⲉⲣⲓⲁⲥ ⲛⲧⲁϥⲟⲩⲟⲛϩϥ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉⲓϩⲉ 2ⲛⲉⲩϣⲟⲟⲡ ϩⲓⲟⲩⲥⲟⲡ ⲡⲉ ⲛϭⲓⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲙⲑⲱⲙⲁⲥ ⲡⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲇⲓⲇⲩⲙⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲑⲁⲛⲁⲏⲗ ⲡⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲕⲁⲛⲁ ⲛⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲛⲙⲛϣⲏⲣⲉ ⲛⲍⲉⲃⲉⲇⲁⲓⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲕⲉⲥⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ 3ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ⲛϭⲓⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϫⲉ ϯⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉϭⲉⲡⲧⲃⲧ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲧⲛⲛⲏⲩ ϩⲱⲱⲛ ⲛⲙⲙⲁⲕ ⲁⲩⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲁⲗⲉ ⲉⲡϫⲟⲉⲓ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲟⲩϭⲉⲡⲗⲁⲁⲩ ϩⲛⲧⲉⲩϣⲏ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ 4ⲛⲧⲉⲣⲉϩⲧⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲁⲓⲥ ⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ϩⲓⲡⲉⲕⲣⲟ ⲙⲡⲟⲩⲓⲙⲉ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲓⲥ ⲡⲉ 5ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ⲛϭⲓⲓⲥ ϫⲉ ⲛⲉⲓϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲙⲏ ⲟⲩⲛⲗⲁⲁⲩ ⲛⲧⲃⲧ ⲛⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲃ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲙⲟⲛ 6ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲁⲛⲓⲛⲉ ⲙⲡⲉⲧⲛϣⲛⲉ ⲛⲥⲁⲟⲩⲛⲁⲙ ⲙⲡϫⲟⲉⲓ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲧⲛⲁϩⲉ ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲩ ϫⲉ ⲁⲛϣⲡϩⲓⲥⲉ ⲛⲧⲉⲩϣⲏ ⲧⲏⲣⲉⲥ ⲙⲡⲛϭⲉⲡⲗⲁⲁⲩ ⲉϫⲙⲡⲉⲕⲣⲁⲛ ⲇⲉ ⲧⲛⲛⲁⲛⲟϫϥ ⲁⲩⲛⲟϫϥ ⲇⲉ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲟⲩⲉϣϭⲙϭⲟⲙ ⲉⲥⲟⲕϥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲁϣⲏ ⲛⲧⲃⲧ 7ⲡⲉϫⲁϥ ϭⲉ ⲙⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛϭⲓⲡⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲛⲉⲣⲉⲓⲥ ⲙⲉ ⲙⲙⲟϥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉ ⲥⲓⲙⲱⲛ ϭⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲥⲱⲧⲙ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉ ⲁϥⲙⲟⲣϥ ⲙⲡⲉϥⲉⲡⲉⲛⲇⲩⲧⲏⲥ ⲛⲉϥⲕⲏ ⲅⲁⲣ ⲕⲁϩⲏⲩ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥϥⲟϭϥ ⲉⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ 8ⲛⲕⲉⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲇⲉ ⲁⲩⲉⲓ ϩⲓⲡϫⲟⲉⲓ ⲛⲉⲩⲟⲩⲏⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉⲕⲣⲟ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲁϣⲏⲧ ⲙⲙⲁϩⲉ ⲉⲩⲥⲱⲕ ⲙⲡⲉϣⲛⲉ ⲛⲛⲧⲃⲧ 9ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲙⲟⲟⲛⲉ ⲇⲉ ⲉⲡⲉⲕⲣⲟ ⲁⲩⲛⲁⲩ ⲉⲩϣⲁϩ ⲉⲣⲉⲟⲩⲧⲃⲧ ϩⲓϫⲱϥ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲟⲓⲕ ⲉϥⲕⲏ ⲉϩⲣⲁⲓ 10ⲡⲉϫⲉⲓⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲁⲛⲓⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲧⲃⲧ ⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛϭⲟⲡⲟⲩ ⲧⲉⲛⲟⲩ 11ⲁϥⲁⲗⲉ ⲛϭⲓⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲥⲱⲕ ⲙⲡⲉϣⲛⲉ ⲉⲡⲉⲕⲣⲟ ⲉϥⲙⲉϩ ⲛⲛⲟϭ ⲛⲧⲃⲧ ⲉⲩⲉⲓⲣⲉ ⲛϣⲉ ⲧⲁⲓⲟⲩ ϣⲟⲙⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲣⲉⲧⲉⲓⲁϣⲏ ⲛⲧⲃⲧ ⲙⲙⲁⲩ ⲙⲡⲉⲡⲉϣⲛⲉ ⲡⲱϩ 12ⲡⲉϫⲉⲓⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲁⲙⲏⲉⲓⲧⲛ ⲛⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲱⲙ ⲙⲡⲉⲗⲁⲁⲩ ⲛⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲧⲟⲗⲙⲁ ⲉϫⲛⲟⲩϥ ϫⲉ ⲛⲧⲕⲛⲓⲙ ⲉⲩⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉ 13ⲁϥⲉⲓ ⲛϭⲓⲓⲥ ⲁϥϫⲓ ⲙⲡⲟⲓⲕ ⲁϥϯ ⲛⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲧⲃⲧ 14ⲡⲁⲓ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲡⲙⲉϩϣⲟⲙⲛⲧ ⲛⲥⲟⲡ ⲛⲧⲁⲓⲥ ⲟⲩⲟⲛϩϥ ⲉⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ 15ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲱⲙ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛϭⲓⲓⲥ ⲛⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲕⲙⲉ ⲙⲙⲟⲓ ⲉϩⲟⲩⲉⲛⲁⲓ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲥⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉⲧⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ϯⲙⲉ ⲙⲙⲟⲕ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲟⲟⲛⲉ ⲛⲛⲁϩⲓⲓⲃ 16ⲡⲉϫⲁϥ ⲟⲛ ⲛⲁϥ ⲙⲡⲙⲉϩⲥⲉⲡⲥⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲕⲙⲉ ⲙⲙⲟⲓ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲥⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉⲧⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ϯⲙⲉ ⲙⲙⲟⲕ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲟⲟⲛⲉ ⲛⲛⲁⲉⲥⲟⲟⲩ 17ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ⲙⲡⲙⲉϩϣⲟⲙⲛⲧ ⲛⲥⲟⲡ ϫⲉ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲕⲙⲉ ⲙⲙⲟⲓ ⲁϥⲗⲩⲡⲓ ⲛϭⲓⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲛⲁϥ ⲙⲡⲙⲉϩϣⲙⲛⲧ ⲥⲱⲱⲡ ϫⲉ ⲕⲙⲉ ⲙⲙⲟⲓ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲕⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲛⲧⲟⲕ ⲕⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ϯⲙⲉ ⲙⲙⲟⲕ ⲡⲉϫⲉⲓⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲟⲟⲛⲉ ⲛⲛⲁⲉⲥⲟⲟⲩ 18ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ⲙⲡⲉⲩⲟⲓϣ ⲉⲛⲉⲕⲟ ⲛϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲛⲉϣⲁⲕⲙⲟⲣⲕ ⲡⲉ ⲛⲅⲃⲱⲕ ⲉⲡⲙⲁ ⲉⲧⲕⲟⲩⲁϣϥ ϩⲟⲧⲁⲛ ⲇⲉ ⲉⲕϣⲁⲛⲣϩⲗⲗⲟ ⲕⲛⲁⲡⲣϣⲛⲉⲕϭⲓϫ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉⲕⲉⲟⲩⲁ ⲙⲟⲣⲕ ⲛϥϫⲓⲧⲕ ⲉⲡⲙⲁ ⲉⲧⲉⲛⲅⲟⲩⲁϣϥ ⲁⲛ 19ⲛⲧⲁϥϫⲉⲡⲁⲓ ⲇⲉ ⲉϥⲥⲏⲙⲁⲛⲉ ϫⲉ ϩⲛⲁϣ ⲙⲙⲟⲩ ⲉϥⲛⲁϯⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥϫⲉⲡⲁⲓ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲟⲩⲁϩⲕ ⲛⲥⲱⲉⲓ 20ⲁϥⲕⲧⲟϥ ⲛϭⲓⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲡⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ [ⲉⲛ]ⲉⲣⲉⲓⲥ ⲙⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲉϥⲟⲩⲏϩ ⲛⲥⲱϥ ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲁϥⲛⲟϫϥ ϩⲙⲡⲇⲉⲓⲡⲛⲟⲛ ⲉϫⲛⲧⲉϥⲙⲉⲥⲧϩⲏⲧ ⲛⲓⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙⲙⲟⲕ 21ⲛⲧⲉⲣⲉⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϭⲉ ⲛⲁⲩ ⲉⲡⲁⲓ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲓⲥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲁⲓ ⲇⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲛⲉ 22ⲡⲉϫⲉⲓⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉⲓϣⲁⲛⲟⲩⲱϣ ⲉⲧⲣⲉϥϭⲱ ϣⲁⲛϯⲉⲓ ⲛⲧⲕⲛⲓⲙ ⲛⲧⲟⲕ ⲟⲩⲁϩⲕ ⲛⲥⲱⲉⲓ ⲛⲧⲟⲕ 23ⲁⲡⲉⲉⲓϣⲁϫⲉ ϭⲉ ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ϫⲉ ⲙⲡⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲛⲁⲙⲟⲩ ⲁⲛ ⲛⲧⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ⲁⲛ ⲛϭⲓⲓⲥ ϫⲉ ⲛϥⲛⲁⲙⲟⲩ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲓϣⲁⲛⲟⲩⲱϣ ⲉⲧⲣⲉϥϭⲱ ϣⲁⲛϯⲉⲓ ⲛⲧⲕⲛⲓⲙ ⲛⲧⲟⲕ 24ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲧⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲉⲧⲃⲉⲛⲁⲓ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲥⲉϩⲛⲁⲓ ⲁⲩⲱ ⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲙⲉ ⲧⲉ ⲧⲉϥⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉ 25ⲟⲩⲛϩⲉⲛⲕⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲇⲉ ⲉⲛⲁϣⲱⲟⲩ ⲉⲁϥⲁⲁⲩ ⲛϭⲓⲓⲥ ⲛⲁⲓ ⲉⲩϣⲁⲛⲥⲁϩⲟⲩ ⲟⲩⲁ ⲟⲩⲁ ϯϫⲱ [ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ] ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛⲁϣⲡⲛϫⲱⲱⲙⲉ ⲁⲛ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲥⲁϩⲟⲩ

Copyright information for CopSahidicMSS