Luke 12

ϩⲙⲡⲧⲣⲉⲛⲉⲧⲃⲁ ⲇⲉ ⲙⲙⲏⲏϣⲉ ⲥⲱⲟⲩϩ ⲉϩⲟⲩⲛ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲉⲧⲣⲉⲩϩⲱⲙ ⲛⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲟⲩ ⲁϥⲁⲣⲭⲓ ⲛϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛϣⲟⲣⲡ ϫⲉ ϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲉⲧⲃⲉⲡⲉⲑⲁⲃ ⲉⲧⲉⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲩⲡⲟⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲛⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ⲙⲙⲛⲗⲁⲁⲩ ⲇⲉ ⲉϥϩⲟⲃⲥ ⲉⲛϥⲛⲁϭⲱⲗⲡ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⲁⲩⲱ ⲉϥϩⲏⲡ ⲉⲛⲥⲉⲛⲁⲓⲙⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲛ ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲛⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛϫⲟⲟⲩ ϩⲙⲡⲕⲁⲕⲉ ⲥⲉⲛⲁⲥⲟⲧⲙⲟⲩ ϩⲙⲡⲟⲩⲟⲓⲛ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛϫⲟⲟⲥ ⲉⲡⲉⲩⲙⲁⲁϫⲉ ϩⲛⲛⲧⲁⲙⲓⲟⲛ ⲥⲉⲛⲁⲧⲁϣⲉⲟⲓϣ ⲙⲙⲟϥ ϩⲓϫⲛⲛϫⲉⲛⲉⲡⲱⲣ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲁϣⲃⲉⲉⲣ ϫⲉ ⲙⲡⲣⲣϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧⲟⲩ ⲛⲛⲉⲧⲛⲁⲙⲟⲩⲟⲩⲧ ⲙⲡⲉⲧⲛⲥⲱⲙⲁ ⲙⲛⲛⲥⲁⲛⲁⲓ ⲉⲙⲙⲛⲧⲟⲩϩⲟⲩⲉⲡⲁⲓ ⲉⲁⲁϥ ⲛⲏⲧⲛ ϯⲛⲁⲧⲁⲙⲉⲧⲏⲟⲩⲧⲛ ⲇⲉ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲣϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧϥ ⲁⲣⲓϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧϥ ⲙⲡⲉⲧⲉⲟⲩⲛⲧϥⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲙⲙⲁⲩ ⲙⲛⲛⲥⲁⲙⲟⲩⲟⲩⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲛⲉϫⲧⲏⲟⲩⲧⲛ ⲉⲧⲅⲉϩⲉⲛⲛⲁ ϩⲁⲓⲟ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲁⲣⲓϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧϥ ⲙⲡⲁⲓ ⲙⲏ ⲛⲥⲉϯ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⲛϯⲟⲩ ⲛϫⲁϫ ϩⲁϩⲟⲃⲟⲗⲟⲥ ⲥⲛⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲉⲟⲃϣ ⲁⲛ ⲉⲩⲁ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲕⲉϥⲱ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲧⲉⲧⲛⲁⲡⲉ ⲏⲡ ⲙⲡⲣⲣϩⲟⲧⲉ ⲧⲉⲧⲛϣⲟⲃⲉ ⲉϩⲁϩ ⲛϫⲁϫ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲛⲁϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲓ ⲙⲙⲟⲓ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲣⲣⲱⲙⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲓ ⲛϩⲏⲧϥ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲧⲛⲁⲁⲣⲛⲁ ⲇⲉ ⲙⲙⲟⲓ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲣⲣⲱⲙⲉ ⲥⲉⲛⲁⲁⲣⲛⲁ ⲙⲙⲟϥ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲛⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 10 ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲛⲁϫⲱ ⲛⲟⲩϣⲁϫⲉ ⲉⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲥⲉⲛⲁⲕⲁⲁϥ ⲛⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉⲧⲛⲁϫⲓⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲉⲡⲉⲡⲛⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲥⲉⲛⲁⲕⲱ ⲁⲛ ⲛⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ 11 ϩⲟⲧⲁⲛ ⲇⲉ ⲉⲩϣⲁⲛϫⲓⲧⲏⲟⲩⲧⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛⲛⲁϩⲣⲛⲛⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲛⲙⲛⲛⲁⲣⲭⲏ ⲛⲙⲛⲛⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲙⲡⲣϥⲓⲣⲟⲟⲩϣ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲏ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲣⲁϣ ⲛϩⲉ ⲏ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲟϣⲃⲟⲩ ⲛⲁϣ ⲛϩⲉ 12 ⲡⲉⲡⲛⲁ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲁⲧⲥⲁⲃⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ϩⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲉⲛⲉⲧⲉⲧⲛⲁϫⲟⲟⲩ 13 ⲡⲉϫⲉⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲙⲏⲏϣⲉ ϫⲉ ⲡⲥⲁϩ ⲁϫⲓⲥ ⲙⲡⲁⲥⲟⲛ ⲛϥⲡⲉϣⲧⲉⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲁ ⲉϫⲱⲛ 14 ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲕⲁⲑⲓⲥⲧⲁ ⲙⲙⲟⲓ ⲛⲕⲣⲓⲧⲏⲥ ⲁⲩⲱ ⲣⲣⲉϥⲡⲱϣ ⲉϫⲱⲧⲛ 15 ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ϯϩⲧⲏⲧⲛ ⲁⲩⲱ ϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲉϥⲱϭⲉ ⲛⲓⲙ ϫⲉ ⲉⲣϣⲁⲛⲛⲉⲛⲕⲁ ⲁϣⲁⲓ ⲛⲟⲩⲁ ⲉϥⲛⲁϩⲉ ⲉⲡⲉϥⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ 16 ⲁϥϫⲱ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ⲛⲟⲩⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲣⲣⲙⲙⲁⲟ ⲡⲉ ⲛⲧⲁⲧⲉϥⲭⲱⲣⲁ ⲟⲩⲱⲱⲗⲉ 17 ⲉⲁϥⲙⲉⲕⲙⲟⲩⲕϥ ⲇⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧϥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲓⲛⲁⲣⲟⲩ ϫⲉ ⲙⲛϯⲙⲁ ⲛⲥⲉⲩϩ ⲛⲁⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲉⲣⲟϥ 18 ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ϫⲉ ϯⲛⲁⲣⲡⲁⲓ ϯⲛⲁϣⲟⲣϣⲣⲛⲁⲁⲡⲟⲑⲏⲕⲏ ⲛⲧⲁⲕⲟⲧⲟⲩ ⲛϩⲉⲛⲛⲟϭ ⲧⲁⲥⲱⲟⲩϩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲙⲡⲥⲟⲩⲟ ⲧⲏⲣϥ ⲛⲙⲛⲁⲁⲅⲁⲑⲟⲛ 19 ⲧⲁϫⲟⲟⲥ ⲛⲧⲁⲯⲩⲭⲏ ϫⲉ ⲧⲁⲯⲩⲭⲏ ⲟⲩⲛⲧⲉϩⲁϩ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲉⲩⲕⲏ ⲛⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲁϩ ⲣⲣⲟⲙⲡⲉ ⲙⲧⲟⲛ ⲙⲙⲟ ⲟⲩⲱⲙ ⲥⲱ ⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉ 20 ⲡⲉϫⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲁⲑⲏⲧ ⲥⲉⲛⲁϥⲓ ⲛⲧⲉⲕⲯⲩⲭⲏ ⲛⲧⲉⲓⲟⲩϣⲏ ⲛⲧⲟⲟⲧⲕ ⲛⲉⲛⲧⲁⲕⲥⲃⲧⲱⲧⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲩⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲛⲓⲙ 21 ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲙⲡⲉⲧⲥⲱⲟⲩϩ ⲛⲁϥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲛϥⲟ ⲁⲛ ⲣⲣⲙⲙⲁⲟ ϩⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 22 ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲙⲡⲣϥⲓⲣⲟⲟⲩϣ ⲉⲧⲉⲧⲛⲯⲩⲭⲏ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲟⲙϥ ⲟⲩⲇⲉ ⲡⲉⲧⲛⲥⲱⲙⲁ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲧⲁⲁϥ ϩⲓⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ 23 ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛⲯⲩⲭⲏ ⲟⲩⲟⲟⲧ ⲉⲧⲉϩⲣⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲉⲧϩⲃⲥⲱ 24 ϭⲱϣⲧ ⲉⲛⲁⲃⲟⲕⲉ ϫⲉ ⲛⲥⲉϫⲟ ⲁⲛ ⲛⲥⲉⲱϩⲥ ⲁⲛ ⲉⲙⲙⲛⲧⲟⲩⲧⲁⲙⲓⲟⲛ ⲙⲙⲁⲩ ⲟⲩⲇⲉ ⲁⲡⲟⲑⲏⲕⲏ ⲁⲩⲱ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲥⲁⲁⲛϣ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲧⲱⲧⲛ ϭⲉ ⲧⲉⲧⲛϣⲟⲃⲉ ⲉⲛϩⲁⲗⲁⲧⲉ ⲉⲙⲁⲧⲉ 25 ⲛⲓⲙ ⲇⲉ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉϥϥⲓⲣⲟⲟⲩϣ ⲡⲉⲧⲉⲟⲩⲛϭⲟⲙ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲩⲉϩⲟⲩⲙⲁϩⲉ ⲉⲧⲉϥϣⲓⲏ 26 ⲉϣϫⲉⲙⲙⲛϭⲟⲙ ϭⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲉⲩⲕⲟⲩⲉⲓ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲧⲉⲧⲛϥⲓⲣⲟⲟⲩϣ ⲉⲡⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉ 27 ϯϩⲧⲏⲧⲛ ⲉⲛⲉⲕⲣⲓⲛⲟⲛ ⲛⲑⲉ ⲉⲧⲟⲩⲁⲓⲁⲉⲓ ⲙⲙⲟⲥ ⲉⲛⲥⲉϩⲓⲥⲉ ⲁⲛ ⲉⲛⲥⲉⲱⲧϩ ⲁⲛ ϯϫⲱ ⲇⲉ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲙⲡⲉⲥⲟⲗⲟⲙⲱⲛ ϩⲙⲡⲉϥⲉⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣϥ ϯ ϩⲓⲱⲱϥ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩⲁ ⲛⲛⲁⲓ 28 ⲉϣϫⲉⲡⲉⲭⲟⲣⲧⲟⲥ ⲉⲧϩⲛⲧⲥⲱϣⲉ ⲙⲡⲟⲟⲩ ⲣⲁⲥⲧⲉ ⲉⲩⲛⲁⲛⲟϫϥ ⲉⲧⲉⲧⲣⲓⲣ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϯ ϩⲓⲱⲱϥ ⲛⲧⲉⲓϩⲉ ⲡⲟⲥⲱ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ϩⲓⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲁⲧⲕⲟⲩⲓ ⲙⲡⲓⲥⲧⲓⲥ 29 ⲛⲧⲱⲧⲛ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲙⲡⲣϣⲓⲛⲉ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲟⲙϥ ⲏ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲥⲟⲟϥ ⲙⲡⲣϥⲓⲣⲟⲟⲩϣ 30 ϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛⲉⲧϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲱⲟⲩ ⲡⲉⲧⲛⲓⲱⲧ ⲇⲉ ⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛⲣⲭⲣⲓⲁ ⲛⲛⲁⲓ 31 ⲡⲗⲏⲛ ϣⲓⲛⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲛⲥⲁⲧⲉϥⲙⲛⲧⲉⲣⲟ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲓ ⲥⲉⲛⲁⲟⲩⲁϩⲟⲩ ⲉⲣⲱⲧⲛ 32 ⲙⲡⲣⲣϩⲟⲧⲉ ⲡⲕⲟⲩⲓ ⲛⲟϩⲉ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲛⲓⲱⲧ ⲟⲩⲉϣϯ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲧⲙⲛⲧⲉⲣⲟ 33 ϯⲛⲉⲧⲛⲛⲕⲁ ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲁⲁⲩ ⲙⲙⲛⲧⲛⲁ ⲙⲁⲧⲁⲙⲓⲟ ⲛⲏⲧⲛ ⲛϩⲉⲛⲧⲱⲱⲙⲉ ⲉⲛⲥⲉⲛⲁⲣⲁⲥ ⲁⲛ ⲛⲙⲟⲩⲁϩⲟ ⲛⲁⲧⲱϫⲛ ϩⲛⲙⲡⲏⲩⲉ ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲉⲙⲉⲣⲉⲡⲉϥϫⲓⲟⲩⲉ ϩⲱⲛ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲙⲉⲣⲉϫⲟⲟⲗⲉⲥ ⲧⲁⲕⲟϥ 34 ⲡⲙⲁ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲉⲧⲛⲁϩⲟ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲣⲉⲡⲉⲧⲛϩⲏⲧ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ϩⲓⲱⲱϥ 35 ⲙⲁⲣⲉⲛⲉⲧⲛϯⲡⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲩⲙⲏⲣ ⲉⲣⲉⲛⲉⲧⲛϩⲏⲃⲥ ⲙⲟⲩϩ 36 ⲛⲧⲉⲧⲛⲣⲑⲉ ⲛⲛⲓⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧϭⲱϣⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲏⲧϥ ⲙⲡⲉⲩϫⲟⲓⲥ ϫⲉ ⲉϥⲛⲁϭⲱⲗⲡ ⲧⲛⲁⲩ ϩⲙⲡⲙⲁ ⲛϣⲉⲗⲉⲉⲧ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥϣⲁⲛⲉⲓ ⲛϥⲧⲱϩⲙ ⲉⲩⲉⲟⲩⲱⲛ ⲛⲁϥ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ 37 ⲛⲁⲓⲁⲧⲟⲩ ⲛⲛϩⲙϩⲁⲗ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲉⲩϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲏⲟⲩ ⲛϥϩⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲩⲣⲟⲓⲥ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ϥⲛⲁⲙⲟⲣϥ ⲛϥⲧⲣⲉⲩⲛⲟϫⲟⲩ ⲛϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲱⲟⲩ ⲉϥⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓ ⲛⲁⲩ 38 ⲕⲁⲛ ⲉϥϣⲁⲛⲉⲓ ϩⲛⲧⲙⲉϩⲥⲛⲧⲉ ⲛⲟⲩⲣϣⲉ ⲏ ⲧⲙⲉϩϣⲟⲙⲧⲉ ⲛϥϩⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲩⲓⲣⲉ ϩⲓⲛⲁⲓ ⲛⲁⲓⲁⲧⲟⲩ ⲛⲛϩⲙϩⲁⲗ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ 39 ⲧⲉⲧⲛⲓⲙⲉ ⲇⲉ ⲉⲡⲁⲓ ϫⲉ ⲉⲛⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛϭⲓⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲡⲏⲓ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲡⲣⲉϥϫⲓⲟⲩⲉ ⲛⲏⲟⲩ ⲛⲁϣ ⲛⲟⲩⲛⲟⲩ ⲛⲉϥⲛⲁⲕⲁⲁⲩ ⲁⲛ ⲉϭⲱⲧϩ ⲉⲡⲉϥⲏⲓ 40 ⲛⲧⲱⲧⲛ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲥⲃⲧⲱⲧ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲏⲟⲩ ϩⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲉⲧⲉⲛⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟⲥ ⲁⲛ 41 ⲡⲉϫⲉⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲕϫⲱ ⲛⲁⲛ ⲛⲧⲉⲓⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ϫⲉⲛⲉⲕϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ 42 ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲁⲣⲁ ⲡⲉ ⲡⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲛⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛⲥⲁⲃⲉ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲉϥϫⲟⲓⲥ ⲛⲁⲕⲁⲑⲓⲥⲧⲁ ⲙⲙⲟϥ ⲉϫⲛⲛⲉϥϩⲙϩⲁⲗ ⲉϯ ⲛⲁⲩ ⲛⲧⲉϩⲣⲉ ⲙⲡⲉⲥⲟⲩⲟⲓϣ 43 ⲛⲁⲓⲁⲧϥ ⲙⲡϩⲙϩⲁⲗ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲡⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲉϥϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲏⲟⲩ ⲛϥϩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲉϥⲓⲣⲉ ϩⲓⲛⲁⲓ 44 ⲛⲁⲙⲉ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ϥⲛⲁⲕⲁⲑⲓⲥⲧⲁ ⲙⲙⲟϥ ⲉϫⲛⲛⲉϥϩⲩⲡⲁⲣⲭⲟⲛⲧⲁ ⲧⲏⲣⲟⲩ 45 ⲉϥϣⲁⲛϫⲟⲟⲥ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲡϩⲙϩⲁⲗ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ϩⲙⲡⲉϥϩⲏⲧ ϫⲉ ⲡⲁϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲁⲱⲥⲕ ⲉⲉⲓ ⲛϥⲁⲣⲭⲓ ⲛϩⲓⲟⲩⲉ ⲉⲛ[ϩⲙ]ϩⲙϩⲁⲗ ⲛⲙⲛϩⲙϩⲁⲗ ⲛⲥϩⲓⲙⲉ ⲛϥⲟⲩⲱⲙ ⲛϥⲥⲱ ⲛϥϯϩⲉ 46 ϥⲛⲏⲟⲩ ⲛϭⲓⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲡϩⲙϩⲁⲗ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ϩⲛⲟⲩϩⲟⲟⲩ ⲉⲛϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲛ ⲁⲩⲱ ϩⲛⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ⲉⲛϥⲓⲙⲉ ⲉⲣⲟⲥ ⲁⲛ ⲛϥⲡⲟϣϥ ⲛϥⲕⲁⲧⲉϥⲧⲟ ⲛⲙⲛⲛⲁⲡⲓⲥⲧⲟⲥ 47 ⲡϩⲙϩⲁⲗ ⲇⲉ ⲉⲛⲧⲁϥⲓⲙⲉ ⲉⲡⲟⲩⲱϣ ⲙⲡⲉϥϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲙⲡϥⲥⲟⲃⲧⲉ ⲏ ⲉⲙⲡϥⲓⲣⲉ ⲕⲁⲧⲁⲡⲉϥⲟⲩⲱϣ ϥⲛⲁϫⲓ ⲛϩⲉⲛⲛⲟϭ ⲛⲥⲏϣⲉ 48 ⲡⲉⲧⲉⲙⲡϥⲓⲙⲉ ⲇⲉ ⲉⲁϥⲣⲡⲉⲙⲡϣⲁ ⲛϩⲉⲛⲥⲏϣⲉ ⲉⲩⲛⲁϫⲛⲁϥ ϩⲉⲛⲕⲟⲩⲓ ⲟⲩⲟⲛ ⲇⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲛⲧⲁⲩϯ ⲛⲁϥ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲥⲉⲛⲁϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁϩⲟⲩⲟ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲛⲧⲁⲩϭⲁⲗⲉϩⲁϩ ⲉⲣⲟϥ ⲥⲉⲛⲁϣⲁⲧϥ ⲛϩⲁϩ 49 ⲛⲧⲁⲓⲉⲓ ⲉⲛⲟⲩϫⲉ ⲛⲟⲩⲕⲱϩⲧ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙⲡⲕⲁϩ ⲁⲩⲱ ⲟⲩ ⲡⲉϯⲟⲩⲁϣϥ ⲉⲧⲣⲉϥϫⲉⲣⲟ ⲡⲉ 50 ⲟⲩⲛⲧⲁⲓⲟⲩⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲙⲙⲁⲩ ⲉⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ⲙⲙⲟϥ ϯϭⲏⲡ ϣⲁⲛⲧϥϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ 51 ⲉⲧⲉⲧⲛⲙⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲓⲉⲓ ⲉϯ ⲛⲟⲩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲙⲡⲕⲁϩ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲙⲙⲟⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲡⲱⲣϫ ⲡⲉ 52 ϫⲓⲛⲧⲉⲛⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲟⲩⲛϯⲟⲩ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ϩⲛⲟⲩⲏⲓ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲉⲩⲡⲏϣ ϣⲟⲙⲛⲧ ⲉϫⲛⲥⲛⲁⲩ ⲥⲛⲁⲩ ⲉϫⲛϣⲟⲙⲛⲧ 53 ⲟⲩⲛⲟⲩⲓⲱⲧ ⲛⲁⲡⲱϣ ⲛⲙⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲁⲩⲱ ⲟⲩϣⲏⲣⲉ ⲛⲙⲡⲉϥⲓⲱⲧ ⲟⲩⲙⲁⲁⲩ ⲙⲙⲧⲉⲥϣⲉⲉⲣⲉ ⲟⲩϣⲉⲉⲣⲉ ⲛⲙⲧⲉⲥⲙⲁⲁⲩ ⲟⲩϣⲱⲙⲉ ⲛⲙⲧⲉⲥϣⲉⲗⲉⲉⲧ ⲟⲩϣⲉⲗⲉⲉⲧ ⲛⲙⲧⲉⲥϣⲱⲙⲉ 54 ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲙⲙⲏⲏϣⲉ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲛⲛⲁⲩ ⲉⲩⲕⲗⲟⲟⲗⲉ ⲁⲥⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲓⲡⲉⲙⲛⲧ ϣⲁⲧⲉⲧⲛϫⲟⲟⲥ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ϫⲉ ⲡϩⲱⲟⲩ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲁⲩⲱ ϣⲁⲥϣⲱⲡⲉ ϩⲓⲛⲁⲓ 55 ⲁⲩⲱ ⲉⲣϣⲁⲛⲡⲧⲟⲩⲣⲏⲥ ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲟⲩⲕⲁⲩⲥⲱⲛ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲁⲩⲱ ϣⲁϥϣⲱⲡⲉ 56 ⲛϩⲩⲡⲟⲕⲣⲓⲧⲏⲥ ⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛⲇⲟϭⲓⲙⲁⲍⲉ ⲙⲡϩⲟ ⲛⲧⲡⲉ ⲛⲙⲡⲕⲁϩ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲛⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲛⲇⲟϭⲓⲙⲁⲍⲉ ⲙⲡⲉⲓⲟⲩⲟⲓϣ 57 ⲁϩⲣⲱⲧⲛ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛⲕⲣⲓⲛⲉ ⲁⲛ ⲙⲡⲉⲧⲉϣϣⲉ ⲙⲙⲓⲛ ⲙⲙⲱⲧⲛ 58 ⲛⲑⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲕⲙⲟⲟϣⲉ ⲛⲙⲡⲉⲧϫⲓϩⲁⲡ ⲟⲩⲃⲏⲕ ⲉϥϩⲓⲧⲉϩⲓⲏ ⲙⲁⲧϥⲑⲉ ⲙⲡⲱⲗϭ ⲛⲙⲙⲁⲕ ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲛϥⲥⲱⲕ ⲙⲙⲟⲕ ⲉⲩⲣⲉϥϯϩⲁⲡ ⲛⲧⲉⲡⲣⲉϥϯϩⲁⲡ ⲧⲁⲁⲕ ⲉⲧⲟⲟⲧϥ ⲙⲡⲉⲡⲣⲁⲕⲧⲱⲣ ⲛⲧⲉⲡⲉⲡⲣⲁⲕⲧⲱⲣ ⲛⲟϫⲕ ⲉⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ 59 ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲕⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲁⲩ ⲉⲙⲡⲕϯ ⲙⲡⲉⲕϩⲁⲉ ⲗⲗⲉⲡⲧⲟⲛ

Copyright information for CopSahidicMSS