Luke 13

1ϩⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲛⲉⲩⲛϩⲟⲓⲛⲉ ⲡⲉ ⲧⲁⲙⲟ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲧⲃⲉⲛⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲟⲥ ⲛⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲡⲉⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲧⲉϩⲡⲉⲩⲥⲛⲟϥ ⲛⲙⲛⲉⲩⲑⲩⲥⲓⲁ 2ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲙⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲛⲉⲓⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲟⲥ ⲛⲧⲁⲩⲣⲛⲟⲃⲉ ⲡⲁⲣⲁⲛⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲩϣⲉⲡⲛⲉⲓϩⲓⲥⲉ 3ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲙⲙⲟⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲉⲧⲛⲧⲙⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ ⲧⲉⲧⲛⲁⲧⲁⲕⲟ ⲧⲏⲣⲧⲛ ⲛⲧⲉⲩϩⲉ 4ⲏ ⲡⲓⲙⲛⲧϣⲙⲏⲛ ⲉⲛⲧⲁⲡⲡⲩⲣⲅⲟⲥ ϩⲉ ⲉϫⲱⲟⲩ ϩⲛⲥⲓⲗⲱϩⲁⲙ ⲁϥⲙⲟⲟⲩⲧⲟⲩ ⲉⲧⲉⲧⲛⲙⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲛⲟⲃⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲡⲁⲣⲁⲣⲣⲱⲙⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧⲟⲩⲏϩ ϩⲛⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ 5ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲙⲙⲟⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲉⲧⲛⲧⲙⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ ⲧⲉⲧⲛⲁⲧⲁⲕⲟ ⲧⲏⲣⲧⲛ ⲛⲧⲉⲩϩⲉ 6ⲁϥϫⲱ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲓⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ϫⲉ ⲉⲛⲉⲟⲩⲛⲧⲉⲟⲩⲁ ⲟⲩⲃⲱ ⲛⲕⲛⲧⲉ ⲉⲥϫⲏⲟⲩ ϩⲙⲡⲉϥⲙⲁ ⲛⲉⲗⲟⲟⲗⲉ ⲁϥⲉⲓ ⲇⲉ ⲁϥϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁⲡⲉⲥⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲙⲡϥϩⲉ ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲛϩⲏⲧⲥ 7ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲛⲁϩⲣⲙⲡⲉϭⲙⲉ ϫⲉ ⲉⲓⲥϣⲟⲙⲧⲉ ⲣⲣⲟⲙⲡⲉ ⲉⲓⲛⲏⲟⲩ ⲉⲓϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ϩⲛϯⲃⲱ ⲛⲕⲛⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲛϯϩⲏⲩ ⲉⲩⲟⲛ ⲁⲛϣⲁⲁⲧⲥ ϭⲉ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲥⲟⲩⲱⲥϥ ⲙⲡⲕⲉⲕⲁϩ 8ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲗⲟⲕ ϩⲁⲣⲟⲥ ⲛⲧⲉⲓⲕⲉⲣⲟⲙⲡⲉ ϣⲁⲛϯϭⲣⲏ ⲙⲡⲉⲥⲕⲱⲧⲉ ⲧⲁϯⲙⲉϩⲣⲟ ⲛⲁⲥ 9ⲉϣⲱⲡⲉ ⲙⲉⲛ ⲉⲥϣⲁⲛⲧⲁⲩⲉⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲕⲉⲣⲟⲙⲡⲉ ⲁⲕⲕⲁⲁⲥ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲟⲛ ⲁⲕϣⲁⲁⲧⲥ 10ⲛⲉϥϯⲥⲃⲱ ⲇⲉ ⲡⲉ ϩⲛⲟⲩⲉⲓ ⲛⲛⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲙⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ 11ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉ ⲉⲣⲉⲟⲩⲡⲛⲁ ⲛϣⲱⲛⲉ ⲛⲙⲙⲁⲥ ⲙⲙⲛⲧϣⲙⲏⲛⲉ ⲣⲣⲟⲙⲡⲉ ⲉⲥⲟⲗⲉⲕ ⲉⲙⲙⲛϭⲟⲙ ⲙⲙⲟⲥ ⲉϥⲓϫⲱⲥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲧⲏⲣϥ 12ⲁⲓⲥ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲥ ⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲧⲉⲕⲏ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲟⲩϣⲱⲛⲉ 13ⲁϥⲧⲁⲗⲟ ⲇⲉ ⲛⲧⲉϥϭⲓϫ ⲉϫⲱⲥ ⲁⲥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲥϯⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 14ⲁⲡⲁⲣⲭⲓⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲟⲥ ⲇⲉ ⲟⲩⲱϣⲃ ⲉϥⲁⲅⲁⲛⲁⲕⲧⲓ ϫⲉ ⲁⲓⲥ ⲣⲡⲁϩⲣⲉ ϩⲙⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲛⲉϥϫⲱ ⲇⲉ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲙⲙⲏⲏϣⲉ ϫⲉ ⲥⲟⲟⲩ ⲛϩⲟⲟⲩ ⲛⲉⲧⲉϣϣⲉ ⲉⲣϩⲱⲃ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲁⲙⲏⲓⲧⲛ ϭⲉ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲛⲧⲉⲧⲛϫⲓⲡⲁϩⲣⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛⲧⲙⲉⲓ ϩⲙⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ 15ⲁⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲇⲉ ⲟⲩⲱϣⲃ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲛϩⲩⲡⲟⲕⲣⲓⲧⲏⲥ ⲙⲏ ⲙⲉⲣⲉⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲙⲙⲱⲧⲛ ϩⲙⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲃⲗⲡⲉϥⲙⲁⲥⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲏ ⲡⲉϥⲓⲱ ϩⲙⲡⲉϥⲟⲩⲟⲙϥ ⲛϥϫⲓⲧϥ ⲛϥⲧⲥⲟϥ 16ⲧⲁⲓ ⲇⲉ ⲉⲧϣⲉⲉⲣⲉ ⲛⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲧⲉ ⲉⲁⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ⲙⲟⲣⲥ ⲓⲥⲙⲛⲧϣⲙⲏⲛⲉ ⲣⲣⲟⲙⲡⲉ ⲛϣϣⲉ ⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗⲥ ⲛⲧⲉⲓⲙⲣⲣⲉ ⲙⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ 17ⲉϥϫⲱ ⲇⲉ ⲛⲛⲁⲓ ⲁⲩϫⲓϣⲓⲡⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛϭⲓⲛⲉⲧϯ ⲟⲩⲃⲏϥ ⲁⲩⲱ ⲁⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲧⲏⲣϥ ⲣⲁϣⲉ ⲉϫⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲧⲁⲓⲏⲟⲩ ⲉⲧϥⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ 18ⲡⲉϫⲁϥ ϭⲉ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲧⲙⲛⲧⲉⲣⲟ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲛⲧⲱⲛ ⲉⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲛⲁⲧⲛⲧⲱⲛⲥ ⲉⲛⲓⲙ 19ⲉⲥⲧⲛⲧⲱⲛ ⲉⲩⲃⲗⲃⲓⲗⲉ ⲛϣⲗⲧⲙ ⲉⲁⲩⲣⲱⲙⲉ ϫⲓⲧⲥ ⲁϥⲛⲟϫⲥ ⲉⲧⲉϥϣⲛⲏ ⲁⲥⲁⲓⲁⲉⲓ ⲁⲥⲣⲟⲩϣⲏⲛ ⲁⲛϩⲁⲗⲁⲧⲉ ⲛⲧⲡⲉ ⲟⲩⲱϩ ϩⲁⲛⲉⲥⲕⲗⲁⲇⲟⲥ 20ⲡⲉϫⲁϥ ⲟⲛ ϫⲉ ⲉⲓⲛⲁⲧⲛⲧⲛⲧⲙⲛⲧⲉⲣⲟ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲟⲩ 21ⲉⲥⲧⲛⲧⲱⲛ ⲉⲩⲑⲁⲃ ⲉⲁⲩⲥϩⲓⲙⲉ ϫⲓⲧϥ ⲁⲥⲛⲟϫϥ ⲉϣⲟⲙⲛⲧ ⲛϣⲓ ⲛⲛⲟⲓⲧ ϣⲁⲛⲧϥϫⲓⲑⲁⲃ ⲧⲏⲣϥ 22ⲛⲉϥⲙⲟⲟϣⲉ ⲇⲉ ⲕⲁⲧⲁⲡⲟⲗⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲕⲁⲧⲁϯⲙⲉ ⲉϥϯⲥⲃⲱ ⲉϥⲃⲏⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ 23ⲡⲉϫⲁⲩ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛϩⲉⲛⲕⲟⲩⲓ ⲛⲉⲧⲛⲁⲟⲩϫⲁⲓ ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ 24ϫⲉ ⲁⲅⲱⲛⲓⲍⲉ ⲉⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ϩⲓⲧⲛⲧⲡⲩⲗⲏ ⲉⲧϭⲏⲟⲩ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲛϩⲁϩ ⲛⲁϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛⲥⲉⲧⲙⲉϣϭⲙϭⲟⲙ 25ⲉϥϣⲁⲛⲡϩⲛⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛϭⲓⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛϥϣⲧⲁⲙ ⲙⲡⲣⲟ ⲧⲉⲧⲛⲁⲁⲣⲭⲓ ⲛⲧⲱϩⲙ ⲉⲡⲣⲟ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁϩⲉⲣⲁⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ϩⲓⲃⲟⲗ ⲉⲧⲉⲧⲛϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲩⲱⲛ ⲛⲁⲛ ϥⲛⲁⲟⲩⲱϣⲃ ⲇⲉ ⲛϥϫⲟⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲛϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛϩⲉⲛⲉⲃⲟⲗ ⲧⲱⲛ 26ⲧⲟⲧⲉ ⲧⲉⲧⲛⲁⲁⲣⲭⲓ ⲛϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲩⲱⲙ ⲙⲡⲉⲕⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲥⲱ ⲁⲕϯⲥⲃⲱ ⲛⲁⲛ ϩⲛⲛⲉⲛⲡⲗⲁⲧⲓⲁ 27ⲁⲩⲱ ϥⲛⲁϫⲟⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲛϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛϩⲉⲛⲉⲃⲟⲗ ⲧⲱⲛ ⲥⲁϩⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲟⲓ ⲛⲉⲣⲅⲁⲧⲏⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲡϫⲓ ⲛϭⲟⲛⲥ 28ⲉⲣⲉⲡⲣⲓⲙⲉ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲙⲡϭⲁϩϭϩ ⲛⲛⲟⲃϩⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲛⲛⲁⲩ ⲉⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲛⲙⲓⲥⲁⲁⲕ ⲛⲙⲓⲁⲕⲱⲃ ⲛⲙⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲛⲧⲙⲛⲧⲉⲣⲟ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲩⲛⲟⲩϫⲉ ⲇⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ 29ⲥⲉⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲣⲣⲁϣⲁ ⲛⲙⲣⲣⲁϩⲱⲧⲡ ⲛⲙⲡⲉⲙϩⲓⲧ ⲛⲙⲡⲣⲏⲥ ⲛⲥⲉⲛⲟϫⲟⲩ ϩⲛⲧⲙⲛⲧⲉⲣⲟ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 30ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲛϩⲁⲉ ⲛⲁⲣϣⲟⲣⲡ ⲛⲧⲉⲛϣⲟⲣⲡ ⲣϩⲁⲉ 31ϩⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲁϩⲉⲛⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ϯⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲓ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲃⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲅⲗⲟ ϩⲙⲡⲉⲓⲙⲁ ϫⲉ ϩⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ⲟⲩⲉϣⲙⲟⲟⲩⲧⲕ 32ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲃⲱⲕ ⲁϫⲓⲥ ⲛⲧⲉⲓⲃⲁϣⲟⲣ ϫⲉ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ϯⲛⲉϫⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ϯⲉⲓⲣⲉ ⲛϩⲉⲛⲧⲁⲗϭⲟ ⲙⲡⲟⲟⲩ ⲛⲙⲣⲁⲥⲧⲉ ⲁⲩⲱ ϯⲛⲁϫⲱⲕ ⲛⲥⲁⲣⲁⲥⲧⲉ 33ⲡⲗⲏⲛ ϩⲁⲡⲥ ⲉⲧⲣⲁⲣⲡⲟⲟⲩ ⲛⲙⲣⲁⲥⲧⲉ ⲧⲁⲃⲱⲕ ⲛⲥⲁⲣⲁⲥⲧⲉ ϫⲉ ⲛⲥⲧⲟ ⲁⲛ ⲉⲧⲣⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲙⲟⲩ ⲡⲃⲟⲗ ⲛⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ 34ⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ⲧⲉⲧⲙⲟⲩⲟⲩⲧ ⲛⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉⲧϩⲓⲱⲛⲉ ⲉⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲩⲟⲟⲩ ϣⲁⲣⲟⲥ ϩⲁϩ ⲛⲥⲟⲡ ⲁⲓⲟⲩⲉϣⲥⲉⲩϩⲛⲟⲩϣⲏⲣⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩϩⲁⲗⲏⲧ ⲉϣⲁϥⲥⲱⲟⲩϩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲥ ϩⲁⲛⲉϥⲧⲛϩ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲉⲧⲛⲟⲩⲱϣ 35ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲥⲉⲛⲁⲕⲁⲡⲉⲧⲛⲏⲓ ⲉⲣⲱⲧⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲧⲛⲛⲁⲩ [ⲉⲣⲟⲓ] ϣⲁⲛⲧⲉⲧⲛϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ϥⲥⲙⲁⲙⲁⲁⲧ ⲛϭⲓⲡⲉⲧⲛⲏⲟⲩ ϩⲙⲡⲣⲁⲛ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ

Copyright information for CopSahidicMSS