Mark 10

1ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲡⲱⲱⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲁϥⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲛⲧⲟϣ ⲛϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ⲛⲙⲡⲉⲕⲣⲟ ⲙⲡⲓⲟⲣⲇⲁⲛⲏⲥ ⲁⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲟⲛ ⲥⲱⲟⲩϩ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉϣⲁϥⲁⲁⲥ ⲁϥϯⲥⲃⲱ ⲟⲛ ⲛⲁⲩ 2ⲁⲩϫⲛⲟⲩϥ ϫⲉ ⲉⲛⲉⲉⲝⲉⲥⲧⲉⲓ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲛⲉϫⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩⲡⲓⲣⲁⲍⲉ ⲙⲙⲟϥ 3ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲛⲧⲁⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ϩⲟⲛϥ ⲉⲧⲟⲧⲧⲏⲩⲧⲛ 4ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲩ ϫⲉ ⲁⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ϯⲑⲉ ⲛⲁⲛ ⲉϯⲟⲩϫⲱⲱⲙⲉ ⲛⲁⲩ ⲛⲧⲟⲩⲓⲟ ⲁⲩⲱ ⲉⲛⲟϫⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ 5ⲓⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲡⲣⲟⲥⲡⲉⲧⲛⲛϣⲟⲧⲛϩⲏⲧ ⲁⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲥⲉϩⲧⲉⲓⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲛⲏⲧⲛ 6ϫⲓⲛⲧⲉϩⲟⲩⲓⲧⲉ ⲇⲉ ⲙⲡϥⲥⲱⲛⲧ ⲟⲩϩⲟⲟⲩⲧ ⲛⲙⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉ ⲁϥⲧⲁⲙⲓⲟⲟⲩ 7ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲉⲣⲉⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲕⲁⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ ⲛⲥⲱϥ ⲛⲙⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ ⲛϥⲧⲱϭⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉ 8ⲛⲥⲉϣⲱⲡⲉ ⲙⲡⲉⲥⲛⲁⲩ ⲉⲩⲥⲁⲣⲝ ⲟⲩⲱⲧ 9ⲡⲉⲛⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϭⲉ ⲁⲁϥ ⲛⲟⲩⲁ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲙⲡⲣⲧⲣⲉⲣⲱⲙⲉ ⲡⲟⲣϫϥ 10ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲏⲉⲓ ⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲟⲛ ⲁⲩϫⲛⲟⲩϥ ⲉⲡⲁⲓϣⲁϫⲉ 11ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉ ⲛϥϩⲙⲟⲟⲥ ⲛⲙⲕⲉⲧⲉ ⲉϥⲣⲛⲟⲉⲓⲕ ⲉϫⲱⲥ 12ⲛⲧⲟⲥ ϩⲱⲱⲥ ⲉⲥϣⲁⲛⲕⲁⲡⲉⲥϩⲁⲉⲓ ⲛⲥⲱⲥ ⲛⲥϩⲙⲟⲟⲥ ⲛⲙⲕⲉⲩⲁ ⲥⲣⲛⲟⲓⲕ 13ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲉⲓⲛⲉ ⲛⲁϥ ⲛϩⲉⲛϣⲏⲣⲉ ⲕⲟⲩⲓ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉϥⲉⲕⲁⲧⲟⲟⲧϥ ϩⲓϫⲱⲟⲩ ⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲇⲉ ⲁⲩⲛⲟϣⲡⲟⲩ 14ⲓⲥ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲛⲁⲩ ⲁϥϭⲛⲁⲧ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲕⲁⲛϣⲏⲣⲉ ⲕⲟⲩⲓ ⲉⲧⲣⲉⲩⲉⲓ ⲛⲁⲓ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲣⲛⲟϣⲡⲟⲩ ⲧⲁϩⲟⲓⲛⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲧⲉⲓⲙⲓⲛⲉ ⲧⲉ ⲧⲙⲛⲧⲉⲣⲟ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 15ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛϥⲛⲁϣⲱⲡ ⲁⲛ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲧⲙⲛⲧⲉⲣⲟ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩϣⲏⲣⲉ ⲕⲟⲩⲓ ⲛⲛⲉϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟⲥ 16ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥϣⲉⲡϣⲱⲡⲟⲩ ⲁϥⲥⲙⲟⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲁϥⲕⲁⲧⲟⲟⲧϥ ϩⲓϫⲱⲟⲩ 17ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲉϩⲓⲏ ⲁⲟⲩⲁ ⲡⲱⲧ ⲁϥⲡⲁϩⲧϥ ϩⲓϩⲏ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲁϥϫⲛⲟⲩϥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲥⲁϩ ⲛⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⲟⲩ ⲡⲉϯⲛⲁⲁⲁϥ ϫⲉ ⲉⲓⲉⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓ ⲙⲡⲱⲛϩ ϣⲁⲉⲛⲉϩ 18ⲓⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁϩⲣⲟⲕ ⲕϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲉⲣⲟⲓ ϫⲉ ⲡⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⲙⲙⲛⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⲛⲥⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ 19ⲛⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲕⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲙⲡⲣϩⲱⲧⲃ ⲙⲡⲣⲣⲛⲟⲉⲓⲕ ⲙⲡⲣϫⲓⲟⲩⲉ ⲙⲡⲣⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲛⲟⲩϫ ⲙⲡⲣϥⲱϭⲉ ⲧⲙⲁⲉⲓⲉⲡⲉⲕⲉⲓⲱⲧ ⲛⲙⲧⲉⲕⲙⲁⲁⲩ 20ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲥⲁϩ ⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲓϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϫⲓⲛⲧⲁⲙⲛⲧⲕⲟⲩⲓ 21ⲓⲥ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥϭⲱϣⲧ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉϩⲣⲁϥ ⲁϥⲙⲉⲣⲓⲧϥ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲕϣⲁⲁⲧ ⲛⲕⲉϩⲱⲃ ⲃⲱⲕ ⲛⲉⲧⲉⲩⲛⲧⲁⲕⲥⲉ ⲧⲁⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲅⲧⲁⲁⲩ ⲛⲛϩⲏⲕⲉ ⲛⲅⲕⲁⲟⲩⲁϩⲟ ⲛⲁⲕ ϩⲛⲧⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲅⲉⲓ ⲛⲅⲟⲩⲁϩⲕ ⲛⲥⲱⲉⲓ 22ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲱⲕⲙ ⲉϫⲙⲡϣⲁϫⲉ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϥⲙⲟⲕϩ ⲛϩⲏⲧ ⲛⲉⲛⲁϣⲉⲛϭⲟⲟⲙ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲉⲩⲛⲧⲁϥⲥⲟⲩ 23ⲁⲩⲱ ⲓⲥ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲕⲧⲉⲓⲁⲧϥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ϥⲙⲟⲕϩ ⲛⲛⲉⲧⲉⲩⲛⲧⲟⲩⲭⲣⲏⲙⲁ ⲙⲙⲁⲩ ⲉⲧⲣⲉⲩⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲙⲛⲧⲉⲣⲟ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 24ⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲇⲉ ⲁⲩϣⲧⲟⲣⲧⲣ ⲉϫⲛⲛⲉϥϣⲁϫⲉ ⲓⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲟⲛ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛⲁϣⲏⲣⲉ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲥⲙⲟⲕϩ ⲛⲁⲩ ⲉⲧⲣⲉⲩⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲙⲛⲧⲉⲣⲟ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 25ⲥⲙⲟⲧⲛ ⲉⲧⲣⲉⲟⲩϭⲁⲙⲟⲩⲗ ⲃⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲟⲩⲁⲧϥⲉ ⲛⲟⲩϩⲁⲙ ⲛⲧⲱⲡ ⲉϩⲟⲩⲉⲟⲩⲣⲙⲙⲁⲟ ⲉⲧⲣⲉϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲙⲛⲧⲉⲣⲟ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 26ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩϣⲧⲟⲣⲧⲣ ⲉⲡⲉϩⲟⲩⲟ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲉⲧⲛⲁϣⲱⲛϩ 27ⲓⲥ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥϭⲱϣⲧ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉϩⲣⲁⲩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ϩⲁϩⲧⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲛⲉϣⲡⲁⲓϣⲱⲡⲉ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲁⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲛ ⲟⲩⲛϭⲟⲙ ⲅⲁⲣ ⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ϩⲁⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 28ⲁϥⲁⲣⲭⲓ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲉϫⲟⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲁⲛⲟⲛ ⲁⲛⲕⲁⲛⲕⲁ ⲛⲓⲙ ⲛⲥⲱⲛ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲩⲁϩⲛ ⲛⲥⲱⲕ 29ⲓⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ⲙⲙⲛⲗⲁⲁⲩ ⲉⲁϥⲕⲁⲏⲓ ⲛⲥⲱϥ ⲏ ⲥⲟⲛ ⲏ ⲥⲱⲛⲉ ⲏ ⲙⲁⲁⲩ ⲏ ⲉⲓⲱⲧ ⲏ ϣⲏⲣⲉ ⲏ ⲥⲱϣⲉ ⲉⲧⲃⲏⲧ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲃⲉⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ 30ⲉⲛϥⲛⲁϫⲓⲧⲟⲩ ⲁⲛ ⲛϣⲉ ⲛⲕⲱⲃ ⲧⲉⲛⲟⲩ ϩⲙⲡⲉⲓⲟⲩⲟⲉⲓϣ ϩⲉⲛⲏⲉⲓ ⲙⲛϩⲉⲛⲥⲟⲛ ⲙⲛϩⲉⲛⲥⲱⲛⲉ ⲛⲙϩⲉⲛⲙⲁⲁⲩ ⲛⲙϩⲉⲛϣⲏⲣⲉ ⲙⲛϩⲉⲛⲥⲱϣⲉ ϩⲓϩⲉⲛⲇⲓⲱⲅⲙⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲱⲛϩ ϣⲁⲉⲛⲉϩ ϩⲙⲡⲁⲓⲱⲛ ⲉⲧⲛⲏⲩ 31ⲟⲩⲛϩⲁϩ ⲇⲉ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲛⲁⲣϩⲁⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲛϩⲁⲉⲟⲩ ⲣϣⲟⲣⲡ 32ⲛⲉⲩⲙⲟⲟϣⲉ ⲇⲉ ϩⲛⲧⲉϩⲓⲏ ⲉⲩⲛⲁ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ⲛⲉⲣⲉⲓⲥ ⲇⲉ ϩⲓϩⲏ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲉⲧⲟⲩⲏϩ ⲇⲉ ⲛⲥⲱϥ ⲁⲑⲟⲧⲉ ϫⲓⲧⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲟⲛ ⲉⲡⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲁϥⲁⲣⲭⲓ ⲛϫⲱ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲛⲛⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲟϥ 33ϫⲉ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲉⲛⲛⲁ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ⲁⲩⲱ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲥⲉⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲙⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲛⲥⲉⲧϭⲁⲓⲟϥ ⲉⲡⲙⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲛⲁⲧⲁⲁϥ ⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ 34ⲛⲥⲉⲥⲱⲃⲉ ⲛⲥⲱϥ ⲛⲥⲉⲛϫⲧⲁϥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉϩⲣⲁϥ ⲛⲥⲉⲙⲁⲥⲧⲓⲅⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲥⲉⲙⲟⲟⲩⲧϥ ⲁⲩⲱ ⲙⲛⲛⲥⲁϣⲟⲙⲛⲧ ⲛϩⲟⲟⲩ ϥⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛ 35ⲁⲩⲱ ⲁⲩϯⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲉⲓ ⲉⲣⲟϥ ⲛϭⲓⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲛⲙⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲥⲛⲁⲩ ⲛⲍⲉⲃⲉⲇⲁⲓⲟⲥ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲥⲁϩ ⲧⲛⲟⲩⲱϣ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲡⲉⲧⲛⲁⲁⲓⲧⲓ ⲙⲙⲟⲕ ⲙⲙⲙⲟϥ ⲛⲅⲁⲁϥ ⲛⲁⲛ 36ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲧⲟⲩⲁϣϥ ⲉⲧⲣⲁⲁⲁϥ ⲛⲏⲧⲛ 37ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲁ ⲛⲁⲛ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲣⲉⲟⲩⲁ ⲙⲙⲟⲛ ϩⲙⲟⲟⲥ ⲛⲥⲁⲟⲩⲛⲁⲙ ⲙⲙⲟⲕ ⲁⲩⲱ ⲕⲉⲩⲁ ⲛⲥⲁϩⲃⲟⲩⲣ ⲙⲙⲟⲕ ϩⲙⲡⲉⲕⲉⲟⲟⲩ 38ⲓⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲓⲧⲓ ⲛⲟⲩ ⲡⲁⲡⲟⲧ ⲁⲛⲟⲕ ⲉϯⲛⲁⲥⲟⲟϥ ⲧⲉⲧⲛⲛⲁϣⲥⲟⲟϥ ⲡⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲉϯⲛⲁⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ⲛϩⲏⲧϥ ⲧⲉⲧⲛⲛⲁϣϫⲓⲧϥ 39ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲥⲉ ⲓⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲡⲁⲡⲟⲧ ⲙⲉⲛ ⲉϯⲛⲁⲥⲟⲟϥ ⲧⲉⲧⲛⲁⲥⲟⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲡⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲉϯⲛⲁϫⲓⲧϥ ⲧⲉⲧⲛⲛⲁϫⲓⲧϥ 40ⲉϩⲙⲟⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲥⲁⲟⲩⲛⲁⲙ ⲙⲙⲟⲓ ⲏ ⲥⲁϩⲃⲟⲩⲣ ⲙⲙⲟⲓ ⲙⲡⲱⲓ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲉⲧⲁⲁϥ ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲛⲉ ⲛⲧⲁⲩⲥⲃⲧⲱⲧϥ ⲛⲁⲩ 41ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙ ⲛϭⲓⲡⲙⲏⲧ ⲁⲩⲁⲣⲭⲓ ⲛϭⲛⲁⲧ ⲉⲧⲃⲉⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲛⲙⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ 42ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲛϭⲓⲓⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲛⲉⲧϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲥⲉⲟ ⲛⲁⲣⲭⲱⲛ ⲉⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲥⲉⲟ ⲙⲡⲉⲩϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲛⲟϭ ⲥⲉⲟ ⲛⲧⲉⲩⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ 43ⲛⲧⲁⲓ ⲇⲉ ⲁⲛ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲱϣ ⲉⲣⲛⲟϭ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉϥⲛⲁⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓ ⲛⲏⲧⲛ 44ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲱϣ ⲉⲣϣⲟⲣⲡ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉϥⲛⲁⲣϩⲙϩⲁⲗ ⲛⲏⲧⲛ ⲧⲏⲣⲧⲛ 45ⲕⲁⲓⲅⲁⲣ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲧⲁϥⲉⲓ ⲁⲛ ⲉⲧⲣⲉⲩⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓ ⲛⲁϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲣⲉϥⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓ ⲁⲩⲱ ⲛϥϯ ⲛⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ ⲛⲥⲱⲧⲉ ϩⲁⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ 46ⲁⲩⲱ ⲉϥⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛϩⲓⲉⲣⲓⲭⲱ ⲙⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲙⲙⲏⲏϣⲉ ⲃⲁⲣⲧⲓⲙⲁⲓⲟⲥ ⲉⲩⲃⲗⲗⲉ ⲡⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲧⲓⲙⲁⲓⲟⲥ ⲛⲉϥϩⲙⲟⲟⲥ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲁⲧⲉⲧⲉϩⲓⲏ ⲉϥϫⲓⲙⲛⲧⲛⲁ 47ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲥⲱⲧⲙ ϫⲉ ⲓⲥ ⲡⲉ ⲡⲛⲁⲍⲁⲣⲁⲓⲟⲥ ⲁϥⲁⲣⲭⲓ ⲛϫⲓϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲓⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲛⲁ ⲛⲁⲓ 48ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲛⲟϣⲡϥ ⲛϭⲓⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ϫⲉ ⲉϥⲉⲕⲁⲣⲱϥ ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲁϥϫⲓϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲛⲁ ⲛⲁⲓ 49ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ⲛϭⲓⲓⲥ ⲁϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲛⲁⲩ ⲉⲧⲣⲉⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲡⲃⲗⲗⲉ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲧⲱⲕ ⲛϩⲏⲧ ⲧⲱⲟⲩⲛ ϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲕ 50ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲛⲉϫⲛⲉϥϩⲟⲓⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲟϥ ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛϥ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲣⲁⲧϥ ⲛⲓⲥ 51ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓⲓⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲕⲟⲩⲁϣϥ ⲉⲧⲣⲁⲁⲁϥ ⲛⲁⲕ ⲡⲃⲗⲗⲉ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϩⲣⲁⲃⲃⲟⲩⲛⲉⲓ ⲉⲓⲟⲩⲱϣ ⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ 52ⲁⲩⲱ ⲓⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲃⲱⲕ ⲧⲉⲕⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲁⲥⲛⲁϩⲙⲉⲕ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥⲟⲩⲁϩϥ ⲛⲥⲱϥ ϩⲛⲧⲉϩⲓⲏ

Copyright information for CopSahidicMSS