Mark 15

ϩⲧⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥϣⲱⲡⲉ ⲁⲩϫⲓϣⲟϫⲛⲉ ⲛϭⲓⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲙⲛⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲙⲛⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲙⲛⲡⲥⲩⲛϩⲉⲇⲣⲓⲟⲛ ⲧⲏⲣϥ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲥⲉⲛϩⲓⲥ ⲁⲩϫⲓⲧϥ ⲁⲩⲧⲁⲁϥ ⲉⲧⲟⲟⲧϥ ⲙⲡⲉⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲁⲡⲉⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ϫⲛⲟⲩϥ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲣⲣⲟ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛⲁϥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉⲧϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲁⲩⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲙⲁⲧⲉ ⲡⲉⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲁϥϫⲛⲟⲩϥ ϫⲉ ⲛⲅⲛⲁϣⲁϫⲉ ⲁⲛ ⲗⲁⲁⲩ ⲁⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲥⲉⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲉⲣⲟⲕ ⲟⲩⲏⲣ ⲓⲥ ⲇⲉ ⲙⲡϥϣⲁϫⲉ ⲗⲁⲁⲩ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛⲧⲉⲡⲉⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲣϣⲡⲏⲣⲉ ⲕⲁⲧⲁϣⲁ ⲇⲉ ϣⲁϥⲕⲱ ⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲟⲩⲁ ⲉϥϭⲏⲡ ⲡⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲁⲓⲧⲓ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲉϥϭⲏⲡ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲡⲉⲧⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲃⲁⲣⲁⲃⲃⲁ ⲙⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲥⲧⲁⲥⲓⲁⲍⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲧⲁⲩⲣⲫⲟⲛⲟⲥ ϩⲛⲧⲉⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲁϥⲁⲣⲭⲓ ⲛⲁⲓⲧⲓ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲛϣⲁϥⲁⲁⲥ ⲛⲁⲩ ⲡⲉⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲱϣ ⲉⲧⲣⲁⲕⲱ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉⲣⲟ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ 10 ⲛⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩⲫⲑⲟⲛⲟⲥ ⲛⲧⲁⲩⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ⲛϭⲓⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ 11 ⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲇⲉ ⲁⲩⲡⲓⲑⲉ ⲙⲡⲙⲏⲏϣⲉ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲩⲉⲁⲓⲧⲓ ⲃⲃⲁⲣⲁⲃⲃⲁⲥ ⲉⲧⲣⲉϥⲕⲁⲁϥ ⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ 12 ⲡⲉⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲁϫⲓⲥ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲧⲁⲣⲟⲩ ϭⲉ ⲙⲡⲉⲣⲟ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ 13 ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲁⲩϫⲓϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲥ⳧ⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ 14 [ ] 15 ⲡⲉⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲉϥⲟⲩⲱϣ ⲉⲣⲡⲓⲑⲉ ⲙⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲁϥⲕⲁⲃⲁⲣⲁⲃⲃⲁⲥ ⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲓⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲫⲣⲁⲅⲉⲗⲗⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ⲁϥⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲧⲣⲉⲩⲥ⳧ⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ 16 ⲙⲙⲁⲧⲟⲓ ⲇⲉ ⲁⲩϫⲓⲧϥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲁⲩⲗⲏ ⲉⲧⲉⲡⲉⲡⲣⲁⲓⲧⲱⲣⲓⲟⲛ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲥⲱⲟⲩϩ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲧⲉⲥⲡⲓⲣⲁ ⲧⲏⲣⲥ 17 ⲁⲩⲱ ⲁⲩϯ ϩⲓⲱⲱϥ ⲛⲟⲩⲭⲗⲁⲙⲩⲥ ⲛϫⲏϭⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϣⲛⲧⲟⲩⲕⲗⲟⲙ ⲛϣⲟⲛⲧⲉ ⲁⲩⲕⲁⲁϥ ϩⲓϫⲱϥ 18 ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲁⲣⲭⲓ ⲛⲁⲥⲡⲁⲍⲉ ⲙⲙⲟϥ ϫⲉ ⲭⲁⲓⲣⲉ ⲡⲣⲣⲟ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ 19 ⲁⲩⲱ ⲁⲩϩⲓⲟⲩⲉ ⲙⲡⲕⲁϣ ⲉϫⲛⲧⲉϥⲁⲡⲉ ⲁⲩⲛⲉϫⲧⲁϥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉϩⲣⲁϥ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲕⲗϫⲛⲉⲩⲡⲁⲧ ϩⲓϩⲏ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲧ ⲛⲁϥ 20 ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲱ ⲇⲉ ⲉⲩⲥⲱⲃⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩⲕⲁⲁϥ ⲕⲁϩⲏⲩ ⲛⲧⲉⲭⲗⲁⲙⲩⲥ ⲛϫⲏϭⲉ ⲁⲩϯⲛⲉϥϩⲟⲓⲧⲉ ϩⲓⲱⲱϥ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲛⲧϥ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲉⲩⲉⲥ⳧ⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ 21 ⲁⲩⲕⲉϥⲉⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲉϥⲙⲟⲟϣⲉ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲕⲩⲣⲏⲛⲁⲓⲟⲥ ⲉϥⲛⲏⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲛⲧⲥⲱϣⲉ ⲡⲓⲱⲧ ⲛⲁⲗⲉⲝⲁⲛⲇⲣⲟⲥ ⲙⲛϩⲣⲟⲩⲫⲟⲥ ϫⲉ ⲉϥⲉϥⲓⲡⲉϥⲥ⳧ⲟⲥ 22 ⲁⲩⲱ ⲁϥⲛⲧϥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲙⲁ ϫⲉ ⲅⲟⲗⲅⲟⲑⲁ ⲡⲁⲓ ⲉϣⲁⲩϩⲉⲣⲙⲏⲛⲉⲩⲉ ⲙⲙⲟϥ ϫⲉ ⲡⲧⲟⲡⲟⲥ ⲙⲡⲉⲕⲣⲁⲛⲓⲟⲛ 23 ⲁⲩⲱ ⲁⲩϯ ⲛⲁϥ ⲛⲟⲩⲏⲣⲡ ⲉϥⲙⲟϫⲧ ϩⲓϣⲁⲗ ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲙⲡϥϫⲓⲧϥ 24 ⲁⲩⲥ⳧ⲟⲩ ⲇⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲡⲉϣⲛⲉϥϩⲟⲓⲧⲉ ⲉϩⲣⲁⲩ ⲁⲩⲛⲉϫⲕⲗⲏⲣⲟⲥ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲉⲣⲉⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲛⲁϥⲓⲟⲩ 25 ⲛⲉⲡⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲛϫⲡϣⲟⲙⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲥ⳧ⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ 26 ⲛⲉⲣⲉⲧⲉϥⲁⲓⲧⲓⲁ ⲇⲉ ⲥⲏϩ ϩⲓϫⲱϥ ϫⲉ ⲡⲉⲣⲟ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ 27 ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲥ⳧ⲟⲩ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲛⲥⲟⲟⲛⲉ ⲥⲛⲁⲩ ⲟⲩⲁ ⲛⲥⲁⲟⲩⲛⲁⲙ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲁ ⲛⲥⲁϩⲃⲟⲩⲣ ⲙⲙⲟϥ 28 [ ] 29 ⲛⲉⲧⲙⲟⲟϣⲉ ⲇⲉ ⲛⲉⲩϫⲓⲟⲩⲁ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲩⲕⲓⲙ ⲛⲛⲉⲩⲁⲡⲏⲩⲉ ⲛⲥⲱϥ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲁ ⲡⲉⲧⲛⲁⲃⲗⲡⲉⲣⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϥⲕⲟⲧϥ ⲛϣⲟⲙⲛⲧ ⲛϩⲟⲟⲩ 30 ⲁⲙⲟⲩ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ϩⲓϫⲛⲡⲉⲥ⳧ⲟⲥ ⲛⲅⲛⲁϩⲙⲉⲕ 31 ϩⲓⲟⲙⲟⲓⲱⲥ ⲛⲕⲉⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲉⲩⲥⲱⲃⲉ ⲛⲥⲱϥ ⲙⲛⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ϫⲉ ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲛⲉ ⲛⲧⲁϥⲛⲁϩⲙⲟⲩ ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲛϥⲛⲁϣⲛⲁϩⲙⲉϥ ⲁⲛ 32 ⲡⲉⲭⲥ ⲡⲉⲣⲟ ⲙⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ ⲙⲁⲣⲉϥⲉⲓ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲧⲉⲛⲟⲩ ϩⲓϫⲛⲡⲉⲥ⳧ⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲛⲉⲛⲁⲩ ⲛⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲛⲕⲉⲥⲟⲟⲛⲉ ⲛⲧⲁⲩⲥ⳧ⲟⲩ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲁⲩⲛⲉϭⲛⲟⲩϭϥ 33 ⲛⲧⲉⲣⲉⲡⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲛϫⲡⲥⲟ ϣⲱⲡⲉ ⲁⲩⲕⲁⲕⲉ ϣⲱⲡⲉ ϩⲓϫⲛⲡⲕⲁϩ ⲧⲏⲣϥ ϣⲁⲡⲛⲁⲩ ⲛϫⲡⲥⲓⲧⲉ 34 ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲛⲁⲩ ⲛϫⲡⲯⲓⲧⲉ ⲁϥⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓⲓⲥ ϩⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛϩⲣⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲉⲗⲱⲉⲓ ⲉⲗⲱⲉⲓ ⲗⲁⲙⲁ ⲥⲁⲭⲑⲁⲛⲉⲓ ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ ⲡⲉϣⲁⲩϩⲉⲣⲙⲉⲛⲉⲩⲉ ⲙⲙⲟϥ ϫⲉ ⲡⲁⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲁⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲁⲕⲕⲁⲁⲧ ⲛⲥⲱⲕ 35 ⲁⲩⲱ ϩⲟⲓⲛⲉ ⲛⲛⲉⲧⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲙⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙ ⲡⲉϫⲁⲩ ϫⲉ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉϩⲏⲗⲓⲁⲥ 36 ⲁⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲡⲱⲧ ⲁϥⲙⲁϩⲟⲩⲥⲡⲟⲅⲅⲟⲥ ⲛϩⲙϫ ⲁϥⲕⲁⲁⲥ ϩⲓϫⲛⲟⲩⲕⲁϣ ⲁϥⲧⲥⲟϥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϭⲱ ⲛⲧⲛⲛⲁⲩ ϫⲉ ϩⲏⲗⲉⲓⲁⲥ ⲛⲁⲉⲓ ⲉⲛⲧϥ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ 37 ⲓⲥ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲛⲟⲩϫⲟⲩⲛⲟϭ ⲛϩⲣⲟⲟⲩ ⲁϥϯⲡⲉⲡⲛⲁ 38 ⲁⲩⲱ ⲡⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲧⲁⲥⲙⲁ ⲙⲡⲉⲣⲡⲉ ⲁϥⲡⲱϩ ⲁϥⲣⲥⲛⲁⲩ ϫⲓⲛⲧⲡⲉ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ 39 ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲡⲕⲉⲛⲧⲩⲣⲓⲱⲛ ⲡⲉⲧⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ⲙⲡⲉϥⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁϥⲕⲁⲡⲉⲧⲏⲩⲓ ⲛⲁⲓ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲁⲗⲏⲑⲱⲥ ⲡⲉⲓⲣⲱⲙⲉ ⲟⲩϣⲏⲣⲉ ⲡⲉ ⲛⲛⲟⲩⲧⲉ 40 ⲛⲉⲩⲛϩⲉⲛϩⲓⲟⲙⲉ ⲇⲉ ⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲙⲡⲟⲩⲉ ⲉⲩϭⲱϣⲧ ⲉⲥⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲛϭⲓⲙⲁⲣⲓⲁ ⲧⲙⲁⲅⲇⲁⲗⲏⲛⲏ ⲁⲩⲱ ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲧⲁⲡⲕⲟⲩⲉⲓ ⲛⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲧⲙⲁⲁⲩ ⲛⲓⲱⲥⲏ ⲙⲛⲥⲁⲗⲱⲙⲏ 41 ⲛⲁⲓ ⲛⲧⲁⲩⲁϩⲟⲩ ⲛⲥⲱϥ ϫⲓⲛⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲉⲩⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓ ⲛⲁϥ ⲁⲩⲱ ϩⲉⲛⲕⲉϩⲓⲟⲙⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲁⲩⲉⲓ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ 42 ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉⲣⲟⲩϩⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲧⲡⲁⲣⲁⲥⲕⲉⲩⲏ ⲧⲉ ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ ⲡⲉ ϩⲁⲧⲉϩⲏ ⲙⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ 43 ⲁϥⲉⲓ ⲛϭⲓⲓⲱⲥⲏⲫ ⲡⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲁⲣⲓⲙⲁⲑⲁⲓⲟⲥ ⲉⲩⲣⲙⲙⲁⲟ ⲡⲉ ⲃⲃⲟⲩⲗⲉⲩⲧⲏⲥ ⲛⲧⲟϥ ϩⲱⲱϥ ⲉϥϭⲱϣⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲏⲧⲥ ⲛⲧⲙⲛⲧⲉⲣⲟ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁϥⲧⲟⲗⲙⲁ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ϣⲁⲡⲉⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲁϥⲁⲓⲧⲓ ⲙⲙⲟϥ ⲙⲡⲥⲱⲙⲁ ⲛⲓⲥ 44 ⲡⲉⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲣϣⲡⲏⲣⲉ ϫⲉ ⲉⲛⲉⲏⲇⲏ ⲁϥⲙⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲡⲕⲉⲛⲧⲩⲣⲓⲱⲛ ⲁϥϫⲛⲟⲩϥ ϫⲉ ⲉⲛⲉⲁϥⲱⲥⲕ ϫⲓⲛⲧⲁϥⲙⲟⲩ 45 ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓⲙⲉ ⲛⲧⲟⲟⲧϥ ⲙⲡⲕⲉⲛⲧⲩⲣⲓⲱⲛ ⲁϥⲭⲁⲣⲓⲍⲉ ⲛⲓⲱⲥⲏⲫ ⲙⲡⲥⲱⲙⲁ ⲛⲓⲥ 46 ⲁⲩⲱ ⲁϥϣⲉⲡⲟⲩⲥⲓⲛⲇⲱⲛ ⲁϥⲙⲡⲥⲱⲙⲁ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲁϥϭⲗⲙⲗⲱⲙϥ ϩⲛⲧⲥⲓⲛⲇⲱⲛ ⲁϥⲕⲁⲁϥ ϩⲙⲡⲉϥⲙϩⲁⲁⲩ ⲉⲁⲩϣⲉⲧϣⲱⲧϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲉⲧⲣⲁ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲥⲕⲣⲕⲣⲟⲩⲱⲛⲉ ⲉⲣⲙⲡⲉⲙϩⲁⲟⲩ 47 ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲇⲉ ⲧⲙⲁⲅⲇⲁⲗⲏⲛⲏ ⲁⲩⲱ ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲧⲁⲓⲱⲥⲏ ⲛⲉⲩⲛⲁⲩ ⲉⲡⲙⲁ ⲛⲧⲁⲩⲕⲁⲁϥ ⲛϩⲏⲧϥ

Copyright information for CopSahidicMSS