Mark 8

1ϩⲛⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲛⲉⲩⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲟⲛ ⲙⲙⲏⲏϣⲉ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲁⲩⲱ ⲉⲙⲙⲛⲧⲟⲩⲡⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲟⲩⲟⲙϥ ⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ 2ϫⲉ ϯϣⲛϩⲧⲏⲉⲓ ⲉϫⲙⲡⲙⲏⲏϣⲉ ϫⲉⲏⲇⲏ ⲉⲓⲥϣⲟⲙⲛⲧ ⲛϩⲟⲟⲩ ⲥⲉⲡⲣⲟⲥⲕⲁⲣⲧⲉⲣⲉⲓ ⲉⲣⲟⲉⲓ ⲉⲙⲙⲛⲧⲟⲩⲡⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲟⲩⲟⲙϥ 3ⲁⲩⲱ ⲉⲓϣⲁⲛⲕⲁⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲙⲡⲟⲩⲱⲙ ⲥⲉⲛⲁⲥⲱϣⲙ ϩⲛⲧⲉϩⲓⲏ ⲉⲩⲛϩⲟⲓⲛⲉ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ϣⲟⲟⲡ ϩⲙⲡⲟⲩⲉ 4ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲃ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲛⲁϣⲧⲥⲓⲉⲛⲁⲓ ⲛⲟⲉⲓⲕ ⲙⲡⲉⲓⲙⲁ ϩⲛⲟⲩϫⲁⲓⲉ 5ⲁⲩⲱ ⲁϥϫⲛⲟⲩⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲧⲏⲧⲛⲟⲩⲏⲣ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲟⲉⲓⲕ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲩ ϫⲉ ⲥⲁϣϥ 6ⲁⲩⲱ ⲁϥϩⲱⲛ ⲉⲧⲟⲟⲧϥ ⲙⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲧⲣⲉⲩⲛⲟϫⲟⲩ ϩⲓⲡⲉⲥⲏⲧ ⲁϥϫⲓ ⲇⲉ ⲙⲡⲥⲁϣϥ ⲛⲟⲉⲓⲕ ⲁϥϣⲡϩⲙⲟⲧ ⲉϫⲱⲟⲩ ⲁϥⲡⲟϣⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲁⲁⲩ ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲉⲩⲉⲕⲁⲁⲩ ϩⲁⲣⲱⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲕⲁⲁⲩ ϩⲁⲣⲱϥ ⲙⲡⲙⲏⲏϣⲉ 7ⲛⲉⲩⲛⲧⲟⲩϩⲉⲛⲕⲉϣⲏⲙ ⲇⲉ ⲛⲧⲃⲧ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲥⲙⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲁϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲉⲕⲁⲛⲉⲉⲓⲕⲟⲟⲩⲉ ϩⲁⲣⲱⲟⲩ 8ⲁⲩⲟⲩⲱⲙ ⲇⲉ ⲁⲩⲥⲓ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϥⲓ ⲛⲗⲗⲁⲕⲙ ⲉⲛⲧⲁⲩⲣϩⲟⲩⲟ ⲉⲩⲛⲁⲣⲥⲁϣϥ ⲃⲃⲓⲣ 9ⲛⲉⲩⲛⲁⲣϩⲙⲉ ⲇⲉ ⲛϣⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲕⲁⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ 10ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲁⲗⲉ ⲉⲡϫⲟⲉⲓ ⲙⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁϥⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲛⲥⲁ ⲛⲇⲁⲗⲙⲁⲛⲟⲩⲑⲁ 11ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ ⲁⲩⲁⲣⲭⲉⲓ ⲉϯⲧⲱⲛ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲉⲩⲕⲱⲧⲉ ⲛⲥⲁⲟⲩⲙⲁⲉⲓⲛ ⲛⲧⲟⲟⲧϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲉ ⲉⲩⲡⲓⲣⲁⲍⲉ ⲙⲙⲟϥ 12ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲁϣⲁϩⲟⲙ ϩⲙⲡⲉϥⲡⲛⲁ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲧⲉⲉⲓⲅⲉⲛⲉⲁ ⲕⲱⲧⲉ ⲛⲥⲁⲟⲩⲙⲁⲉⲓⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲥⲉⲛⲁϯⲙⲁⲉⲓⲛ ⲛⲧⲉⲓⲅⲉⲛⲉⲁ 13ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲗⲟ ϩⲁⲣⲟⲟⲩ ⲁϥⲧⲁⲗⲉ ⲟⲛ ⲉⲡϫⲟⲉⲓ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉⲡⲓⲕⲣⲟ 14ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲣⲡⲱⲃϣ ⲛϫⲓⲟⲉⲓⲕ ⲛⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲙⲙⲛⲧⲁⲩ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲥⲁⲟⲩⲟⲉⲓⲕ ⲟⲩⲱⲧ ϩⲙⲡϫⲟⲉⲓ 15ⲁⲩⲱ ⲁϥϩⲱⲛ ⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϭⲱϣⲧ ⲛⲧⲉⲧⲛϯϩⲧⲏⲧⲛ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲉⲡⲉⲑⲁⲃ ⲛⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ ⲛⲙⲡⲉⲑⲁⲃ ⲛϩⲏⲣⲱⲇⲏⲥ 16ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲙⲉⲕⲙⲟⲩⲕⲟⲩ ⲛⲙⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ϫⲉ ⲙⲛⲧⲟⲩⲟⲉⲓⲕ ⲙⲙⲁⲩ 17ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓⲙⲉ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲧⲉⲧⲛⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ϫⲉ ⲙⲙⲛⲧⲏⲧⲛⲟⲉⲓⲕ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲧⲉⲧⲛⲛⲟⲉⲓ ⲁⲛ ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛϯ ⲁⲛ ⲛϩⲧⲏⲧⲛ ⲡⲉⲧⲛϩⲏⲧ ⲧⲏⲙ 18ⲉⲣⲉⲛⲉⲧⲛⲃⲁⲗ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲛⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲱⲣϩ ⲁⲛ ⲁⲩⲱ ⲉⲣⲉⲛⲉⲧⲛⲙⲁⲁϫⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲛⲧⲉⲧⲛⲥⲱⲧⲙ ⲁⲛ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲧⲛⲣⲡⲙⲉⲩⲉ ⲁⲛ 19ⲛⲧⲉⲣⲓⲡⲉϣϯⲟⲩ ⲛⲟⲉⲓⲕ ⲉⲡϭⲓⲥⲧⲃⲁ ⲣⲣⲱⲙⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛϥⲓⲟⲩⲏⲣ ⲛⲕⲟⲧ ⲉⲩⲙⲉϩ ⲗⲗⲁⲕⲙ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ 20ⲛⲧⲉⲣⲓⲡⲱϣ ⲟⲛ ⲙⲡⲥⲁϣϥ ⲛⲟⲉⲓⲕ ⲉⲡⲉϩⲙⲉ ⲛϣⲉ ⲣⲣⲱⲙⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛϥⲓⲟⲩⲏⲣ ⲃⲃⲓⲣ ⲉⲩⲙⲉϩ ⲗⲗⲁⲕⲙ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲥⲁϣϥ 21ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲡⲱⲥ ϭⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛⲛⲟⲉⲓⲉ ⲁⲛ 22ⲁⲩⲉⲓ ⲇⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲃⲏⲇⲥⲁⲓⲇⲁⲛ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲉⲓⲛⲉ ⲛⲁϥ ⲛⲟⲩⲃⲗⲗⲉ ⲁⲩⲥⲉⲡⲥⲱⲡϥ ⲇⲉ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉϥⲉϫⲱϩ ⲉⲣⲟϥ 23ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛⲧⲟⲟⲧϥ ⲙⲡⲃⲗⲗⲉ ⲁϥⲛⲧϥ ⲉⲡⲃⲟⲗ ⲛⲧⲕⲱⲙⲏ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲛⲉϫⲡⲁϭⲥⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ϩⲛⲛⲉϥⲃⲁⲗ ⲁϥⲕⲁⲧⲟⲟⲧϥ ϩⲓϫⲱϥ ⲁϥϫⲛⲟⲩϥ ⲇⲉ ϫⲉ ⲉⲕⲛⲁⲩ ⲉⲟⲩ 24ⲛⲧⲉⲣⲉϥϥⲓⲓⲁⲧϥ ⲇⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ϯⲛⲁⲩ ⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ⲉⲩⲙⲟⲟϣⲉ ⲛⲑⲉ ⲛϩⲉⲛϣⲏⲛ 25ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲁϥⲕⲁⲧⲟⲟⲧϥ ϩⲓϫⲛⲛⲉϥⲃⲁⲗ ⲁⲓⲁⲧϥ ⲥⲱⲧϥ ⲁϥⲉⲓⲱⲣϩ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲛⲕⲁ ⲛⲓⲙ ⲕⲁⲗⲱⲥ 26ⲁⲩⲱ ⲁϥϫⲟⲟⲩϥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲉϥⲏⲉⲓ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲡⲣⲃⲱⲕ ⲣⲱ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲕⲱⲙⲏ 27ⲁⲩⲱ ⲓⲥ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲛⲕⲱⲙⲏ ⲛⲧⲕⲉⲥⲁⲣⲓⲁ ⲛⲧⲉⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲉϥϩⲛⲧⲉϩⲓⲏ ⲁϥϫⲛⲟⲩⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲣⲣⲱⲙⲉ ϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲉⲣⲟⲉⲓ ϫⲉ ⲁⲛⲅⲛⲓⲙ 28ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϩⲟⲓⲛⲉ ϫⲉ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲉ ⲡⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲧⲏⲥ ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ϫⲉ ϩⲏⲗⲉⲓⲁⲥ ⲡⲉ ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲁ ⲡⲉ ⲛⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ 29ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥϫⲛⲟⲩⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲇⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲉⲣⲟⲉⲓ ϫⲉ ⲁⲛⲅⲛⲓⲙ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲉⲭⲥ 30ⲁⲩⲱ ⲁϥⲉⲡⲓⲧⲓⲙⲁ ⲛⲁⲩ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲛⲛⲉⲩϫⲟⲟⲥ ⲗⲗⲁⲁⲩ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ 31ⲁⲩⲱ ⲁϥⲁⲣⲭⲓ ⲛⲧⲟⲩⲛⲉⲓⲁⲧⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉϥⲛⲁϫⲡⲓϣⲉⲡϩⲁϩ ⲛϩⲓⲥⲉ ⲛⲥⲉⲥⲧⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲙⲛⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲙⲛⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲛⲥⲉⲙⲟⲟⲩⲧϥ ⲁⲩⲱ ⲙⲛⲛⲥⲁϣⲟⲙⲛⲧ ⲛϩⲟⲟⲩ ⲛϥⲧⲱⲟⲩⲛ 32ⲁⲩⲱ ϩⲛⲟⲩⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁ ⲛⲉϥϫⲱ ⲙⲡϣⲁϫⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲁϥϯⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ ⲁϥⲁⲣⲭⲉⲓ ⲛⲉⲡⲓⲧⲓⲙⲁ ⲛⲁϥ 33ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲕⲧⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁϥⲉⲡⲓⲧⲓⲙⲁ ⲙⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲃⲱⲕ ⲉⲡⲁϩⲟⲩ ⲙⲙⲟⲓ ⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲛⲅⲙⲉⲉⲩⲉ ⲁⲛ ⲉⲛⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲛⲁⲛⲣⲣⲱⲙⲉ 34ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲛⲙⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲟⲩⲱϣ ⲉⲟⲩⲁϩϥ ⲛⲥⲱⲓ ⲙⲁⲣⲉϥⲁⲣⲛⲁ ⲙⲙⲟϥ ⲛϥϥⲓ ⲙⲡⲉϥⲥ⳧ⲟⲥ ⲛϥⲟⲩⲁϩϥ ⲛⲥⲱⲉⲓ 35ⲡⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲱϣ ⲅⲁⲣ ⲉⲛⲁϩⲙⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ ϥⲛⲁⲥⲟⲣⲙⲉⲥ ⲡⲉⲧⲛⲁⲥⲱⲣⲙ ⲇⲉ ⲛⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧ ⲛⲙⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ϥⲛⲁⲧⲟⲩϫⲟⲥ 36ⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲛⲁϯϩⲏⲩ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧⲣⲉϥϫⲡⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ⲁⲩⲱ ⲛϥϯⲟⲥⲉ ⲛⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ 37ⲁⲩⲱ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲧⲁⲁϥ ⲛϣⲃⲃⲓⲱ ϩⲁⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ 38ⲡⲉⲧⲛⲁϯϣⲓⲡⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲓ ⲙⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲓ ⲛⲉ ϩⲛⲧⲉⲓⲅⲉⲛⲉⲁ ⲛⲛⲟⲉⲓⲕ ⲁⲩⲱ ⲛⲣⲉϥⲣⲛⲟⲃⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ϩⲱⲱϥ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁϯϣⲓⲡⲉ ⲛⲁϥ ⲉϥϣⲁⲛⲉⲓ ϩⲙⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ ⲙⲛⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ

Copyright information for CopSahidicMSS