Matthew 27

1ⲛⲧⲉⲣⲉϩⲧⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲁⲩϫⲓϣⲟϫⲛⲉ ⲛϭⲓⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲛⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲙⲡⲗⲁⲟⲥ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲉⲙⲟⲩⲟⲩⲧ ⲙⲙⲟϥ 2ⲁⲩⲙⲟⲣϥ ⲇⲉ ⲁⲩⲛⲧϥ ⲁⲩⲧⲁⲁϥ ⲙⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲡϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ 3ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲛϭⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ϫⲉ ⲁⲩⲧϭⲁⲓⲟϥ ⲁϥⲣϩⲧⲏϥ ⲁϥⲕⲧⲟ ⲙⲡⲙⲁⲁⲃ ⲛϩⲁⲧ ⲛⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲙⲛⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ 4ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲓⲣⲛⲟⲃⲉ ⲁⲓϯ ⲛⲟⲩⲥⲛⲟϥ ⲛⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲩ ϫⲉ ⲙⲛⲧⲁⲛϩⲱⲃ ⲛⲧⲟⲕ ⲉⲧⲣⲱϣⲉ 5ⲁϥⲛⲟⲩϫⲉ ⲛⲛϩⲁⲧ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲣⲡⲉ ⲁϥⲁⲛⲁⲭⲱⲣⲉⲓ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲁϥⲟϭⲧϥ 6ⲛⲁⲣⲭⲓ[ⲉⲣⲉⲩⲥ ⲇⲉ ⲁⲩϫⲓ] ⲛⲛϩⲁⲧ ⲡⲉϫⲁⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲕ ⲉⲝⲉⲥⲧⲉⲓ ⲉⲛⲟϫⲟⲩ ⲉⲡⲕⲟⲣⲃⲁⲛⲟⲥ ⲉⲡⲉⲓⲇⲏ ⲟⲩⲁⲥⲟⲩ ⲛⲥⲛⲟϥ ⲧⲉ 7ⲁⲩϫⲓ ⲇⲉ ⲛⲟⲩϣⲟϫⲛⲉ ⲁⲩϣⲱⲡ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲛⲧⲥⲱϣⲉ ⲙⲡⲕⲉⲣⲁⲙⲉⲩⲥ ⲉⲧⲱⲙⲥ ⲛⲛϣⲙⲙⲟ 8ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲥⲱϣⲉ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ϫⲉ ⲧⲥⲱϣⲉ ⲙⲡⲉⲥⲛⲟϥ ϣⲁⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲟⲟⲩ ⲛϩⲟⲟⲩ 9ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓⲡⲉⲛⲧⲁⲩϫⲟⲟϥ ϩⲓⲧⲛⲓⲉⲣⲏⲙⲓⲁⲥ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲩϫⲓ ⲙⲡⲙⲁⲁⲃ ⲛϩⲁⲧ ⲉⲧⲧⲓⲙⲏ ⲙⲡⲉⲧⲧⲁⲓⲏⲩ ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲁⲩϯϣⲁⲁⲣ ⲉⲣⲟϥ ϩⲓⲧⲛⲛϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲓⲏⲗ 10ⲁⲩϯ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲥⲱϣⲉ ⲙⲡⲕⲉⲣⲁⲙⲉⲩⲥ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲛⲧⲁϥϩⲱⲛ ⲉⲧⲟⲟⲧⲛ ⲛϭⲓⲡϫⲟⲉⲓⲥ 11ⲓⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ ⲁϥϫⲛⲟⲩϥ ⲛϭⲓⲡϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲣⲣⲟ ⲛⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓⲓⲥ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉⲧϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ 12ϩⲙⲡⲧⲣⲉⲩⲕⲁⲧⲟⲓⲅⲟⲣⲉⲓ ⲇⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲙⲛⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲙⲡⲉϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛⲗⲁ[ⲁ]ⲩ 13ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲅⲥⲱⲧⲙ ⲁⲛ ϫⲉ ⲥⲉⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲉⲣⲟⲕ ⲛⲟⲩⲏⲣ 14ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲙⲡⲉϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛⲗⲁⲁⲩ ⲛϣⲁϫⲉ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛϥⲣϣⲡⲏⲣⲉ ⲛϭⲓⲡϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ ⲉⲙⲁⲧⲉ 15ⲕⲁⲧⲁϣⲁ ⲇⲉ ⲛⲉϣⲁⲣⲉⲡϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ ⲕⲁⲟⲩⲁ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲉϥⲙⲏⲣ ⲡⲉⲧⲉⲛⲉⲩⲟⲩⲁϣϥ 16ⲛⲉⲩⲛⲧⲁⲩ ⲇⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲙⲡⲉⲩⲟⲉⲓϣ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲛⲟⲩⲁ ⲉϥⲙⲏⲣ ⲉϥⲟ ⲛⲥⲟⲉⲓⲧ ⲛϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲃⲁⲣⲁⲃⲃⲁⲥ 17ⲉⲩⲥⲟⲟⲩϩ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ⲛϭⲓⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲱϣ ⲉⲧⲣⲁⲕⲁⲛⲓⲙ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲃⲁⲣⲁⲃⲃⲁⲥ ϫⲛⲓⲥ ⲡⲉⲧⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲉⲭⲥ 18ⲛⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩⲫⲑⲟⲛⲟⲥ ⲛⲧⲁⲩⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ 19ⲉϥϩⲙⲟⲟⲥ ⲇⲉ ϩⲓⲡⲃⲏⲙⲁ ⲁⲥϫⲟⲟⲩ ϣⲁⲣⲟϥ ⲛϭⲓⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉ ⲉⲥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲥⲁϩⲱⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉⲓⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲁⲓϣⲡϩⲁϩ ⲅⲁⲣ ⲛϩⲓⲥⲉ ⲙⲡⲟⲟⲩ ϩⲛⲟⲩⲣⲁⲥⲟⲩ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ 20ⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲇⲉ ⲙⲛⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲁⲩⲡⲉⲓⲑⲉ ⲙⲡⲙⲏⲏϣⲉ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉⲁⲓⲧⲉⲓ ⲛⲃⲁⲣⲁⲃⲃⲁⲥ ⲓⲥ ⲇⲉ ⲛⲥⲉⲙⲟⲩⲟⲩⲧ ⲙⲙⲟϥ 21ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲡϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲱϣ ⲉⲧⲣⲁⲕⲁⲛⲓⲙ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉⲓⲥⲛⲁⲩ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲩ ϫⲉ ⲃⲁⲣⲁⲃⲃⲁⲥ 22ⲡⲉϫⲁϥ ⲛϭⲓⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲁⲣⲟⲩ ϭⲉ ⲛⲓⲥ ⲡⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲉⲭⲥ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϫⲉ ⲥ⳧ⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ 23ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲙⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲁⲁϥ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲛⲉⲩϫⲓϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲥ⳧ⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ 24ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ϫⲉ ⲛϥⲛⲁϯϩⲏⲩ ⲛⲗⲁⲁⲩ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲣⲉⲟⲩϣⲧⲟⲣⲧⲣ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛϩⲟⲩⲟ ϥϫⲓ ⲛⲟⲩⲙⲟⲟⲩ ⲁϥⲉⲓⲱ ⲛⲛⲉϥϭⲓϫ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϯⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉⲥⲛⲟϥ ⲙⲡⲉⲓⲣⲱⲙⲉ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲧⲉⲧⲛⲣⲱϣⲉ 25ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲡⲗⲁⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲉϥⲥⲛⲟϥ ϩⲓϫⲱⲛ ⲙⲛⲛⲉⲛϣⲏⲣⲉ 26ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥⲕⲱ ⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲃⲁⲣⲁⲃⲃⲁⲥ ⲓⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲫⲣⲁⲅⲉⲗⲗⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ⲁϥⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉⲥ⳧ⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ 27ⲧⲟⲧⲉ ⲙⲙⲁⲧⲟⲓ ⲙⲡϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩϫⲓ ⲛⲓⲥ ⲉⲡⲉⲡⲣⲁⲓⲧⲱⲣⲓⲟⲛ ⲁⲩⲥⲱⲟⲩϩ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱϥ ⲛⲧⲉⲥⲡⲉⲓⲣⲁ ⲧⲏⲣⲥ 28ⲁⲩⲕⲱ ⲙⲙⲟϥ ⲕⲁϩⲏⲩ ⲁⲩϯ ϩⲓⲱⲱϥ ⲛⲟⲩⲭⲗⲁⲙⲩⲥ ⲛⲕⲟⲕⲕⲟⲥ 29ⲁⲩⲱ ⲁⲩϣⲱⲛⲧ ⲛⲟⲩⲕⲗⲟⲙ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛϣⲟⲛⲧⲉ ⲁⲩⲧⲁⲗⲟ ⲙⲙⲟϥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛⲧⲉϥⲁⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲕⲁϣ ϩⲛⲧⲉϥϭⲓϫ ⲛⲟⲩⲛⲁⲙ ⲁⲩⲡⲁϩⲧⲟⲩ ⲇⲉ ⲙⲡⲉϥⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩⲥⲱⲃⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲭⲁⲓⲣⲉ ⲡⲣⲣⲟ ⲛⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ 30ⲁⲩⲛⲉϫⲡⲁϭⲥⲉ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉϩⲣⲁϥ ⲁⲩϫⲓ ⲙⲡⲕⲁϣ ⲁⲩⲣⲱϩⲧ ⲙⲙⲟϥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛⲧⲉϥⲁⲡⲉ 31ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲃⲉ ⲇⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩⲕⲱ ⲙⲙⲟϥ ⲕⲁϩⲏⲩ ⲛⲧⲉⲭⲗⲁⲙⲩⲥ ⲁⲩϯ ϩⲓⲱⲱϥ ⲛⲛⲉϥϩⲟⲓⲧⲉ ⲁⲩϫⲓ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲥ⳧ⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ 32ⲉⲩⲛⲏⲩ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩϩⲉ ⲉⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛⲕⲩⲣⲏⲛⲛⲁⲓⲟⲥ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲁⲩⲕⲱⲱⲃⲉ ⲙⲡⲁⲓ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉϥⲓ ⲙⲡⲉϥⲥ⳧ⲟⲥ 33ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲉⲓ ⲇⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲩⲙⲁ ⲛϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲅⲟⲗⲅⲟⲑⲁ ⲉⲧⲉⲡⲙⲁ ⲙⲡⲉⲕⲣⲁⲛⲓⲟⲛ ⲡⲉ 34ⲁⲩϯ ⲛⲁϥ ⲛⲟⲩⲏⲣⲡ ⲉⲥⲟⲟϥ ⲉϥⲧⲏϩ ϩⲓⲥⲓϣⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲧⲟⲡϥ ⲇⲉ ⲙⲡⲉϥⲟⲩⲱϣ ⲉⲥⲟⲟϥ 35ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲥ⳧ⲟⲩ ⲇⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩⲡⲱϣ ⲛⲛⲉϥϩⲟⲓⲧⲉ ⲉϩⲣⲁⲩ ⲁⲩⲛⲉϫⲕⲗⲏⲣⲟⲥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲟⲩ 36ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩϩⲙⲟⲟⲥ ⲉⲩϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟϥ ϩⲙⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ 37ⲁⲩⲕⲱ ⲇⲉ ⲛⲧⲉϥⲁⲓⲧⲓⲁ ⲉⲥⲥⲏϩ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛⲧⲉϥⲁⲡⲉ ϫⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲣⲣⲟ ⲛⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ 38ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲩⲥ⳧ⲟⲩ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲛⲕⲉⲥⲟⲟⲛⲉ ⲥⲛⲁⲩ ⲟⲩⲁ ϩⲓⲟⲩⲛⲁⲙ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲁ ϩⲓϩⲃⲟⲩⲣ ⲙⲙⲟϥ 39ⲛⲉⲧⲛⲏⲩ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ ⲛⲉⲩϫⲓⲟⲩⲁ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲩⲕⲓⲙ ⲛⲛⲉⲩⲁⲡⲏⲩⲉ 40ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲣⲡⲉ ⲉⲧⲕⲱⲧ ⲙⲙⲟϥ ⲛϣⲟⲙⲛⲧ ⲛϩⲟⲟⲩ ⲙⲁⲧⲟⲩϫⲟⲕ ⲉϣϫⲉⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲙⲟⲩ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ϩⲓⲡⲉⲥ⳧ⲟⲥ 41ϩⲟⲙⲟⲓⲱⲥ ⲇⲉ ⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲉⲩⲥⲱⲃⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲙⲛⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲙⲛⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ 42ϫⲉ ⲁϥⲧⲟⲩϫⲉϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲉⲓⲉ ⲙⲛϣϭⲟⲙ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲧⲟⲩϫⲟϥ ⲡⲣⲣⲟ ⲙⲡⲓⲏⲗ ⲡⲉ ⲙⲁⲣⲉϥⲉⲓ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲧⲉⲛⲟⲩ ϩⲓⲡⲉⲥ⳧ⲟⲥ ⲛⲧⲉⲛⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ 43ⲉϣϫⲉⲁϥⲛⲁϩⲧⲉ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ [ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ] ⲙⲁⲣⲉϥⲛⲁϩⲙⲉϥ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲉϣϫⲉϥⲟⲩⲁϣϥ ⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲁⲛⲅⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 44ⲛⲕⲉⲥⲟⲟⲛⲉ ⲇⲉ ⲛⲧⲁⲩⲥ⳧ⲟⲩ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲛⲉⲩϫⲱ ϩⲱⲟⲩ ⲙⲡⲁⲓ ⲉⲩⲛⲟϭⲛⲉϭ ⲙⲙⲟϥ 45ϫⲓⲛⲉⲡⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲛϫⲡⲥⲟ ⲙⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲟⲩⲕⲁⲕⲉ ⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲓϫⲙⲡⲕⲁϩ ⲧⲏⲣϥ ϣⲁⲡⲛⲁⲩ ⲛϫⲡⲯⲓⲧⲉ 46ϩⲙⲡⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲛϫⲡⲯⲓⲧⲉ ⲁϥϫⲓϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓⲓⲥ ϩⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲥⲙⲏ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲗⲱⲉⲓ ⲉⲗⲱⲉⲓ ⲗⲁⲙⲁⲥ ⲁⲃⲁⲕⲧⲁⲛⲉⲓ ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲁⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲁⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲁⲕⲕⲁⲁⲧ ⲛⲥⲱⲕ 47ϩⲟⲓⲛⲉ ⲇⲉ ⲛⲛⲉⲧⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ϩⲙⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙ ⲛⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲡⲁⲓ ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉϩⲏⲗⲓⲁⲥ 48ⲁⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲡⲱⲧ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁϥϫⲓ ⲛⲟⲩⲥⲡⲟⲅⲅⲟⲥ ⲁϥⲙⲁϩⲥ ⲛϩⲙϫ ⲁϥⲙⲟⲣⲉⲥ ⲉⲩⲕⲁϣ ⲁϥⲧⲥⲟ ⲙⲙⲟϥ 49ⲡⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉ ⲇⲉ ⲛⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϭⲱ ⲛⲧⲛⲛⲁⲩ ϫⲉ ϩⲏⲗⲓⲁⲥ ⲛⲏⲩ ⲉⲛⲟⲩϩⲙ ⲙⲙⲟϥ 50ⲓⲥ ⲇⲉ ⲁϥϫⲓϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲥⲙⲏ ⲁϥⲕⲱ ⲙⲡⲉⲡⲛⲁ 51ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲉⲓⲥⲡⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲧⲁⲥⲙⲁ ⲙⲡⲣⲡⲉ ⲁϥⲡⲱϩ ϫⲓⲛⲧⲡⲉ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲁϥⲣⲥⲛⲁⲩ ⲡⲕⲁϩ ⲁϥⲛⲟⲉⲓⲛ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲉⲧⲣⲁ ⲁⲩⲡⲱϩ 52ⲛⲉⲙϩⲁⲁⲩ ⲁⲩⲟⲩⲱⲛ ⲁⲩⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛϭⲓϩⲁϩ ⲛⲥⲱⲙⲁ ⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲧⲁⲩⲛⲕⲟⲧⲕ 53ⲁⲩⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲙϩⲁⲁⲩ ⲙⲛⲛⲥⲁⲧⲣⲉⲩⲧⲱⲟⲩⲛ ⲇⲉ ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁⲩⲟⲩⲟⲛϩⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲁϩ 54ⲡϩⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ⲇⲉ ⲙⲛⲛⲉⲧⲛⲙⲙⲁϥ ⲉⲧϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲓⲥ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲛⲁⲩ ⲉⲡⲕⲙⲧⲟ ⲙⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲩϣⲱⲡⲉ ⲁⲩⲣϩⲟⲧⲉ ⲉⲙⲁⲧⲉ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲁⲙⲉ ⲛⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ ⲡⲁⲓ 55ⲉⲛⲉⲩⲙⲙⲁⲩ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲛⲥϩⲓⲙⲉ ⲉⲩϭⲱϣⲧ ⲙⲡⲟⲩⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲧⲁⲩⲟⲩⲁϩⲟⲩ ⲛⲥⲁⲓⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲉⲩⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲉⲓ ⲛⲁϥ 56ⲛⲁⲓ ⲉⲩⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲧⲉ ⲙⲁⲣⲓϩⲁⲙ ⲧⲙⲁⲅⲇⲁⲗⲏⲛⲏ ⲙⲛⲙⲁⲣⲓⲁ ⲧⲁⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲙⲛⲧⲙⲁⲁⲩ ⲛⲓⲱⲥⲏ ⲁⲩⲱ ⲧⲙⲁⲁⲩ ⲛⲛϣⲏⲣⲉ ⲛⲍⲉⲃⲉⲇⲁⲓⲟⲥ 57ⲣⲟⲩϩⲉ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥϣⲱⲡⲉ ⲁϥⲉⲓ ⲛϭⲓⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛⲣⲙⲙⲁⲟ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲁⲣⲓⲙⲁⲑⲁⲓⲁ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲓⲱⲥⲏⲫ ⲡⲁⲓ ⲉⲁϥⲙⲁⲑⲏⲧⲉⲩⲉ ⲛⲓⲥ 58ⲁϥϯⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓ ⲇⲉ ⲉⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲁϥⲁⲓⲧⲉⲓ ⲙⲡⲥⲱⲙⲁ ⲛⲓⲥ ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲁϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲉⲧⲣⲉⲩⲧⲁⲁϥ ⲛⲁϥ 59ⲁϥϫⲓ ⲇⲉ ⲙⲡⲥⲱⲙⲁ ⲛϭⲓⲓⲱⲥⲏⲫ ⲁϥⲕⲱⲱⲥ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲟⲩⲥⲓⲛⲇⲱⲛ ⲉⲥⲣⲁϩⲉ 60ⲁϥⲕⲱ ⲙⲙⲟϥ ϩⲙⲡⲉϥⲙϩⲁⲁⲩ ⲛⲃⲣⲣⲉ ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲁϥⲕⲉϩⲕⲱϩϥ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛⲧⲡⲉⲧⲣⲁ ⲁϥⲥⲕⲟⲣⲕⲣ ⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲱⲛⲉ ⲉⲣⲙⲡⲣⲟ ⲙⲡⲉⲙϩⲁⲁⲩ ⲁϥⲃⲱⲕ 61ⲉⲛⲉⲥⲙⲙⲁⲩ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲙⲁⲣⲓⲁ ⲧⲙⲁⲅⲇⲁⲗⲏⲛⲏ ⲙⲛⲧⲕⲉⲙⲁⲣⲓⲁ ⲉⲩϩⲙⲟⲟⲥ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲧⲁⲫⲟⲥ 62ⲙⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉ ⲇⲉ ⲉⲧⲉⲙⲛⲛⲥⲁⲧⲡⲁⲣⲁⲥⲕⲉⲩⲏ ⲡⲉ ⲁⲩⲥⲱⲟⲩϩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛϭⲓⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲙⲛⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲉⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ 63ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲛⲣⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲡⲉⲓⲡⲗⲁⲛⲟⲥ ⲁϥϫⲟⲟⲥ ϫⲓⲛⲉϥⲟⲛϩ ϫⲉ ϯⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛ ⲙⲛⲛⲥⲁϣⲟⲙⲛⲧ ⲛϩⲟⲟⲩ 64ⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ϭⲉ ⲉⲧⲣⲉⲛⲱⲣϫ ⲙⲡⲧⲁⲫⲟⲥ ϣⲁⲡⲙⲉϩϣⲟⲙⲛⲧ ⲛϩⲟⲟⲩ ⲙⲏⲡⲟⲧⲉ ⲛⲥⲉⲉⲓ ⲛϭⲓⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲥⲉϥⲓⲧϥ ⲛϫⲓⲟⲩⲉ ⲛⲥⲉϫⲟⲟⲥ ⲙⲡⲗⲁⲟⲥ ϫⲉ ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲛⲧⲉⲑⲁⲏ ⲙⲡⲗⲁⲛⲏ ⲑⲟ ⲉⲧϣⲟⲣⲡ 65ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ⲛϭⲓⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ϫⲉ ϫⲓ ⲛⲧⲕⲟⲩⲥⲧⲱⲇⲓⲁ ⲛⲧⲉⲧⲛⲃⲱⲕ ⲛⲧⲉⲧⲛⲟⲣϫϥ ⲛⲑⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟⲥ 66ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲁⲩⲱⲣϫ ⲙⲡⲧⲁⲫⲟⲥ ⲉⲁⲩⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲍⲉ ⲙⲡⲱⲛⲉ ⲙⲛⲧⲕⲟⲩⲥⲧⲱⲇⲓⲁ

Copyright information for CopSahidicMSS