Philippians 1

1ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲙⲛⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ ⲛϩⲙϩⲁⲗ ⲙⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ ⲉⲩⲥϩⲁⲓ ⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲙⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ ⲛⲁⲓ ⲉⲧϣⲟⲟⲡ ϩⲛⲛⲉⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲙⲛⲛⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲟⲥ 2ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲛⲏⲧⲛ ⲙⲛϯⲣⲏⲛⲏ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲛⲉⲓⲱⲧ ⲙⲛⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ 3ϯϣⲡϩⲙⲟⲧ ⲛⲧⲙⲡⲁⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙⲡⲉⲧⲛⲣⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲧⲏⲣϥ 4ϩⲛⲛⲁⲥⲟⲡⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲟⲩ[ⲟ]ⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ ⲧⲏⲣⲧⲛ ⲉⲓⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡⲁⲥⲟⲡⲥ ϩⲛⲟⲩⲣⲁϣⲉ 5ⲉϫⲛⲧⲉⲧⲛⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲓⲁ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ϫⲓⲛⲙⲡϣⲟⲣⲡ ⲛϩⲟⲟⲩ ϣⲁϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲉⲛⲟⲩ 6ⲉⲓⲧⲏⲕ ⲛϩⲏⲧ ⲙⲡⲁⲓ ϫⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲁⲣⲭⲓ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲙⲡϩⲱⲃ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ϥⲛⲁϫⲟⲕϥ ⲉⲃⲟⲗ ϣⲁⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ 7ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲩⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲛ ⲛⲁⲓ ⲡⲉ ⲉⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲡⲁⲓ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ ⲧⲏⲣⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛϣⲟⲟⲡ ϩⲙⲡⲁϩⲏⲧ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛⲛⲁⲙⲣⲣⲉ ⲙⲛⲧⲁⲁⲡⲟⲗⲟⲅⲓⲁ ⲙⲛⲡⲧⲁϫⲣⲟ ⲙⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛⲟ ⲛⲥⲩⲅⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲟⲥ ⲧⲏⲣⲧⲛ ⲛⲙⲙⲁⲓ ⲛⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ 8ⲡⲁⲙⲛⲧⲣⲉ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲑⲉ ⲉϯⲟⲩⲉϣⲧⲏⲩⲧⲛ ⲧⲏⲣⲧⲛ ϩⲛⲙⲙⲛⲧϣⲁⲛϩⲧⲏϥ ⲙⲡⲉⲭⲥ 9ⲁⲩⲱ ⲉⲓϣⲗⲏⲗ ⲉⲡⲁⲓ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲣⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲅⲁⲡⲏ ⲣϩⲟⲩⲟ ⲉⲙⲁⲧⲉ ⲉⲙⲁⲧⲉ ϩⲙⲡⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲛⲁⲓⲥⲑⲏⲥⲓⲥ ⲛⲓⲙ 10ⲉⲧⲣⲉⲧⲛⲇⲟⲕⲓⲙⲁⲍⲉ ⲛⲛⲉⲧⲣⲛⲟϥⲣⲉ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉϣⲱⲡⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲧⲃⲃⲏⲩ ⲉⲙⲛⲛⲟⲃⲉ ϫⲓ ⲉⲣⲱⲧⲛ ϩⲙⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲡⲉⲭⲥ 11ⲉⲧⲉⲧⲛϫⲏⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲛⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲡⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ ⲉⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙⲛⲡⲧⲁⲉⲓⲟ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 12ϯⲟⲩⲱϣ ⲇⲉ ⲉⲧⲣⲉⲧⲛⲉⲓⲙⲉ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ϫⲉ ⲛⲉϯⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲁⲩϣⲱⲡⲉ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲉⲩⲡⲣⲟⲕⲟⲡⲏ ⲙⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ 13ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛⲁⲙⲣⲣⲉ ⲛⲥⲉⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉⲭⲥ ϩⲙⲡⲉⲡⲣⲁⲓⲧⲱⲣⲓⲟⲛ ⲧⲏⲣϥ ⲙⲛⲡⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉ ⲧⲏⲣϥ 14ⲁⲩⲱ ⲡⲉϩⲟⲩⲟ ⲛⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲉⲧϩⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲩⲧⲏⲕ ⲛϩⲏⲧ ⲛⲛⲁⲙⲣⲣⲉ ⲥⲉⲧⲟⲗⲙⲁ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲁϫⲛϩⲟⲧⲉ ⲉϫⲱ ⲙⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 15ϩⲟⲓⲛⲉ ⲙⲉⲛ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩⲫⲑⲟⲛⲟⲥ ⲙⲛⲟⲩϯⲧⲱⲛ ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ⲉϩⲛⲁⲩ ⲥⲉⲧⲁϣⲉⲟⲓϣ ⲙⲡⲉⲭⲥ 16ϩⲟⲓⲛⲉ ⲙⲉⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲟⲩⲁⲅⲁⲡⲏ ⲉⲩⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲉⲓⲕⲏ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲁⲡⲟⲗⲟⲅⲓⲁ ⲙⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ 17ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲟⲩϯⲧⲱⲛ ⲉⲩⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲙⲡⲉⲭⲥ ϩⲛⲟⲩⲧⲃⲃⲟ ⲁⲛ ⲉⲩⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲧⲟⲩⲛⲉⲥⲟⲩⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲛⲛⲁⲙⲣⲣⲉ 18ⲉϣⲁⲣⲉⲟⲩ ⲅⲁⲣ ϣⲱⲡⲉ ⲡⲗⲏⲛ ϫⲉ ϩⲛⲥⲙⲟⲧ ⲛⲓⲙ ⲉⲓⲧⲉ ϩⲛⲟⲩⲗⲟⲉⲓϭⲉ ⲉⲓⲧⲉ ϩⲛⲟⲩⲙⲉ ⲥⲉⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲙⲡⲉⲭⲥ ⲁⲩⲱ ϯⲣⲁϣⲉ ϩⲙⲡⲁⲓ ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ϯⲛⲁⲣⲁϣⲉ 19ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲇⲉ ϫⲉ ⲡⲁⲓ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲓ ⲉⲩⲟⲩϫⲁⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲉⲧⲛⲥⲟⲡⲥ ⲙⲛⲧⲭⲟⲣⲏⲅⲓⲁ ⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲛⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ 20ⲕⲁⲧⲁⲡⲁϭⲱϣⲧ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲛⲧⲁϩⲉⲗⲡⲓⲥ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲓϫⲓϣⲓⲡⲉ ϩⲛⲗⲁⲁⲩ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲛⲡⲁⲣϩⲏⲥⲓⲁ ⲛⲓⲙ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ϥⲛⲁⲁⲓⲁⲓ ⲟⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲛϭⲓⲡⲉⲭⲥ ϩⲙⲡⲁⲥⲱⲙⲁ ⲉⲓⲧⲉ ϩⲙⲡⲧⲣⲁⲱⲛϩ ⲉⲓⲧⲉ ϩⲙⲡⲧⲣⲁⲙⲟⲩ 21ⲡⲱⲛϩ ⲅⲁⲣ ⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲛⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲉⲭⲥ ⲁⲩⲱ ϩⲙⲡⲧⲣⲁⲙⲟⲩ ⲟⲩϩⲏⲩ ⲡⲉ 22ⲉϣϫⲉϩⲙⲡⲧⲣⲁⲱⲛϩ ⲇⲉ ϩⲛⲧⲥⲁⲣⲝ ⲡⲁⲓ ⲟⲩⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲛⲁⲓ ⲛϩⲱⲃ ⲡⲉ ⲉⲓⲉ ⲁϣ ⲡⲉϯⲛⲁⲥⲟⲧⲡϥ ⲛϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ 23ⲥⲉⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲇⲉ ⲙⲙⲟⲓ ⲉⲩⲛⲧⲁⲓ ⲙⲙⲁⲩ ⲙⲡⲟⲩⲱϣ ⲙⲡⲉⲥⲛⲁⲩ ⲡⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲙⲛⲡⲉⲭⲥ ϥⲥⲟⲧⲡ ⲛϩⲟⲩⲟ 24ⲡϭⲱ ⲇⲉ ⲟⲛ ϩⲛⲧⲥⲁⲣⲝ ⲟⲩⲁⲛⲁⲅⲕⲁⲓⲟⲛ ⲡⲉ ⲉⲧⲃⲉⲧⲏⲩⲧⲛ 25ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲛⲁϩⲧⲉ ⲉⲡⲁⲓ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ϯⲛⲁϭⲱ ⲁⲩⲱ ϯⲛⲁⲙⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲙⲙⲏⲧⲛ ⲧⲏⲣⲧⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛⲡⲣⲟⲕⲟⲡⲏ ⲙⲛⲡⲣⲁϣⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲓⲥ 26ϫⲉ ⲉⲣⲉⲡⲉⲧⲛϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲣϩⲟⲩⲟ ϩⲙⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ ⲛϩⲏⲧ ϩⲓⲧⲙⲡⲧⲣⲁⲉⲓ ⲟⲛ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ 27ⲙⲟⲛⲟⲛ ⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲙⲡⲉⲙⲡϣⲁ ⲙⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲙⲡⲉⲭⲥ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲓⲧⲉ ⲉⲓϣⲁⲛⲉⲓ ⲧⲁⲛⲁⲩ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲉⲓⲧⲉ ⲉⲛϯϩⲁⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲁⲛ ⲧⲁⲥⲱⲧⲙ ⲉⲡⲉⲧⲛⲟⲩⲱ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛⲁϩⲉⲣⲁⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ϩⲛⲟⲩⲡⲛⲁ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲙⲛⲟⲩⲯⲩⲭⲏ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲅⲱⲛⲓⲍⲉ ⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲙⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ 28ⲉⲛⲧⲉⲧⲛⲣϩⲟⲧⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲁⲛ ϩⲓⲧⲛⲛⲉⲧϯ ⲟⲩⲃⲏⲛ ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲙⲁⲉⲓⲛ ⲙⲡⲉⲩⲧⲁⲕⲟ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲇⲉ ⲟⲩⲟⲩϫⲁⲓ ⲛⲏⲧⲛ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲓ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ 29ϫⲉ ⲁⲩⲭⲁⲣⲓⲍⲉ ⲛⲏⲧⲛ ϩⲁⲡⲉⲭⲥ ⲉⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲙⲙⲁⲧⲉ ⲁⲛ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲉϣⲡϩⲓⲥⲉ ⲟⲛ ⲉϫⲱϥ 30ⲉⲩⲛⲧⲏⲧⲛ ⲙⲙⲁⲩ ⲙⲡⲉⲓⲁⲅⲱⲛ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲛⲑⲉ ⲙⲡⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲛϩⲏⲧ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲟⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟϥ ⲛϩⲏⲧ

Copyright information for CopSahidicMSS