Philippians 1

ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲙⲛⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ ⲛϩⲙϩⲁⲗ ⲙⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ ⲉⲩⲥϩⲁⲓ ⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲙⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ ⲛⲁⲓ ⲉⲧϣⲟⲟⲡ ϩⲛⲛⲉⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲙⲛⲛⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲟⲥ ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲛⲏⲧⲛ ⲙⲛϯⲣⲏⲛⲏ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲛⲉⲓⲱⲧ ⲙⲛⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ ϯϣⲡϩⲙⲟⲧ ⲛⲧⲙⲡⲁⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙⲡⲉⲧⲛⲣⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲧⲏⲣϥ ϩⲛⲛⲁⲥⲟⲡⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲟⲩ[ⲟ]ⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ ⲧⲏⲣⲧⲛ ⲉⲓⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡⲁⲥⲟⲡⲥ ϩⲛⲟⲩⲣⲁϣⲉ ⲉϫⲛⲧⲉⲧⲛⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲓⲁ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ϫⲓⲛⲙⲡϣⲟⲣⲡ ⲛϩⲟⲟⲩ ϣⲁϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲉⲛⲟⲩ ⲉⲓⲧⲏⲕ ⲛϩⲏⲧ ⲙⲡⲁⲓ ϫⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲁⲣⲭⲓ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲙⲡϩⲱⲃ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ϥⲛⲁϫⲟⲕϥ ⲉⲃⲟⲗ ϣⲁⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲩⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲛ ⲛⲁⲓ ⲡⲉ ⲉⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲡⲁⲓ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ ⲧⲏⲣⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛϣⲟⲟⲡ ϩⲙⲡⲁϩⲏⲧ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛⲛⲁⲙⲣⲣⲉ ⲙⲛⲧⲁⲁⲡⲟⲗⲟⲅⲓⲁ ⲙⲛⲡⲧⲁϫⲣⲟ ⲙⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛⲟ ⲛⲥⲩⲅⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲟⲥ ⲧⲏⲣⲧⲛ ⲛⲙⲙⲁⲓ ⲛⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲡⲁⲙⲛⲧⲣⲉ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲑⲉ ⲉϯⲟⲩⲉϣⲧⲏⲩⲧⲛ ⲧⲏⲣⲧⲛ ϩⲛⲙⲙⲛⲧϣⲁⲛϩⲧⲏϥ ⲙⲡⲉⲭⲥ ⲁⲩⲱ ⲉⲓϣⲗⲏⲗ ⲉⲡⲁⲓ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲣⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲅⲁⲡⲏ ⲣϩⲟⲩⲟ ⲉⲙⲁⲧⲉ ⲉⲙⲁⲧⲉ ϩⲙⲡⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲛⲁⲓⲥⲑⲏⲥⲓⲥ ⲛⲓⲙ 10 ⲉⲧⲣⲉⲧⲛⲇⲟⲕⲓⲙⲁⲍⲉ ⲛⲛⲉⲧⲣⲛⲟϥⲣⲉ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉϣⲱⲡⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲧⲃⲃⲏⲩ ⲉⲙⲛⲛⲟⲃⲉ ϫⲓ ⲉⲣⲱⲧⲛ ϩⲙⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲡⲉⲭⲥ 11 ⲉⲧⲉⲧⲛϫⲏⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲛⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲡⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ ⲉⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙⲛⲡⲧⲁⲉⲓⲟ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 12 ϯⲟⲩⲱϣ ⲇⲉ ⲉⲧⲣⲉⲧⲛⲉⲓⲙⲉ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ϫⲉ ⲛⲉϯⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲁⲩϣⲱⲡⲉ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲉⲩⲡⲣⲟⲕⲟⲡⲏ ⲙⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ 13 ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛⲁⲙⲣⲣⲉ ⲛⲥⲉⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉⲭⲥ ϩⲙⲡⲉⲡⲣⲁⲓⲧⲱⲣⲓⲟⲛ ⲧⲏⲣϥ ⲙⲛⲡⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉ ⲧⲏⲣϥ 14 ⲁⲩⲱ ⲡⲉϩⲟⲩⲟ ⲛⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲉⲧϩⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲩⲧⲏⲕ ⲛϩⲏⲧ ⲛⲛⲁⲙⲣⲣⲉ ⲥⲉⲧⲟⲗⲙⲁ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲁϫⲛϩⲟⲧⲉ ⲉϫⲱ ⲙⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 15 ϩⲟⲓⲛⲉ ⲙⲉⲛ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩⲫⲑⲟⲛⲟⲥ ⲙⲛⲟⲩϯⲧⲱⲛ ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ⲉϩⲛⲁⲩ ⲥⲉⲧⲁϣⲉⲟⲓϣ ⲙⲡⲉⲭⲥ 16 ϩⲟⲓⲛⲉ ⲙⲉⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲟⲩⲁⲅⲁⲡⲏ ⲉⲩⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲉⲓⲕⲏ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲁⲡⲟⲗⲟⲅⲓⲁ ⲙⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ 17 ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲟⲩϯⲧⲱⲛ ⲉⲩⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲙⲡⲉⲭⲥ ϩⲛⲟⲩⲧⲃⲃⲟ ⲁⲛ ⲉⲩⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲧⲟⲩⲛⲉⲥⲟⲩⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲛⲛⲁⲙⲣⲣⲉ 18 ⲉϣⲁⲣⲉⲟⲩ ⲅⲁⲣ ϣⲱⲡⲉ ⲡⲗⲏⲛ ϫⲉ ϩⲛⲥⲙⲟⲧ ⲛⲓⲙ ⲉⲓⲧⲉ ϩⲛⲟⲩⲗⲟⲉⲓϭⲉ ⲉⲓⲧⲉ ϩⲛⲟⲩⲙⲉ ⲥⲉⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲙⲡⲉⲭⲥ ⲁⲩⲱ ϯⲣⲁϣⲉ ϩⲙⲡⲁⲓ ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ϯⲛⲁⲣⲁϣⲉ 19 ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲇⲉ ϫⲉ ⲡⲁⲓ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲓ ⲉⲩⲟⲩϫⲁⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲉⲧⲛⲥⲟⲡⲥ ⲙⲛⲧⲭⲟⲣⲏⲅⲓⲁ ⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲛⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ 20 ⲕⲁⲧⲁⲡⲁϭⲱϣⲧ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲛⲧⲁϩⲉⲗⲡⲓⲥ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲓϫⲓϣⲓⲡⲉ ϩⲛⲗⲁⲁⲩ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲛⲡⲁⲣϩⲏⲥⲓⲁ ⲛⲓⲙ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ϥⲛⲁⲁⲓⲁⲓ ⲟⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲛϭⲓⲡⲉⲭⲥ ϩⲙⲡⲁⲥⲱⲙⲁ ⲉⲓⲧⲉ ϩⲙⲡⲧⲣⲁⲱⲛϩ ⲉⲓⲧⲉ ϩⲙⲡⲧⲣⲁⲙⲟⲩ 21 ⲡⲱⲛϩ ⲅⲁⲣ ⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲛⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲉⲭⲥ ⲁⲩⲱ ϩⲙⲡⲧⲣⲁⲙⲟⲩ ⲟⲩϩⲏⲩ ⲡⲉ 22 ⲉϣϫⲉϩⲙⲡⲧⲣⲁⲱⲛϩ ⲇⲉ ϩⲛⲧⲥⲁⲣⲝ ⲡⲁⲓ ⲟⲩⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲛⲁⲓ ⲛϩⲱⲃ ⲡⲉ ⲉⲓⲉ ⲁϣ ⲡⲉϯⲛⲁⲥⲟⲧⲡϥ ⲛϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ 23 ⲥⲉⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲇⲉ ⲙⲙⲟⲓ ⲉⲩⲛⲧⲁⲓ ⲙⲙⲁⲩ ⲙⲡⲟⲩⲱϣ ⲙⲡⲉⲥⲛⲁⲩ ⲡⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲙⲛⲡⲉⲭⲥ ϥⲥⲟⲧⲡ ⲛϩⲟⲩⲟ 24 ⲡϭⲱ ⲇⲉ ⲟⲛ ϩⲛⲧⲥⲁⲣⲝ ⲟⲩⲁⲛⲁⲅⲕⲁⲓⲟⲛ ⲡⲉ ⲉⲧⲃⲉⲧⲏⲩⲧⲛ 25 ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲛⲁϩⲧⲉ ⲉⲡⲁⲓ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ϯⲛⲁϭⲱ ⲁⲩⲱ ϯⲛⲁⲙⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲙⲙⲏⲧⲛ ⲧⲏⲣⲧⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛⲡⲣⲟⲕⲟⲡⲏ ⲙⲛⲡⲣⲁϣⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲓⲥ 26 ϫⲉ ⲉⲣⲉⲡⲉⲧⲛϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲣϩⲟⲩⲟ ϩⲙⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ ⲛϩⲏⲧ ϩⲓⲧⲙⲡⲧⲣⲁⲉⲓ ⲟⲛ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ 27 ⲙⲟⲛⲟⲛ ⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲙⲡⲉⲙⲡϣⲁ ⲙⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲙⲡⲉⲭⲥ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲓⲧⲉ ⲉⲓϣⲁⲛⲉⲓ ⲧⲁⲛⲁⲩ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲉⲓⲧⲉ ⲉⲛϯϩⲁⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲁⲛ ⲧⲁⲥⲱⲧⲙ ⲉⲡⲉⲧⲛⲟⲩⲱ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛⲁϩⲉⲣⲁⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ϩⲛⲟⲩⲡⲛⲁ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲙⲛⲟⲩⲯⲩⲭⲏ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲅⲱⲛⲓⲍⲉ ⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲙⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ 28 ⲉⲛⲧⲉⲧⲛⲣϩⲟⲧⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲁⲛ ϩⲓⲧⲛⲛⲉⲧϯ ⲟⲩⲃⲏⲛ ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲙⲁⲉⲓⲛ ⲙⲡⲉⲩⲧⲁⲕⲟ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲇⲉ ⲟⲩⲟⲩϫⲁⲓ ⲛⲏⲧⲛ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲓ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ 29 ϫⲉ ⲁⲩⲭⲁⲣⲓⲍⲉ ⲛⲏⲧⲛ ϩⲁⲡⲉⲭⲥ ⲉⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲙⲙⲁⲧⲉ ⲁⲛ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲉϣⲡϩⲓⲥⲉ ⲟⲛ ⲉϫⲱϥ 30 ⲉⲩⲛⲧⲏⲧⲛ ⲙⲙⲁⲩ ⲙⲡⲉⲓⲁⲅⲱⲛ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲛⲑⲉ ⲙⲡⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲛϩⲏⲧ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲟⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟϥ ⲛϩⲏⲧ

Copyright information for CopSahidicMSS