Philippians 4

1ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲙⲙⲉⲣⲓⲧ ⲁⲩⲱ ⲉϯⲟⲩⲁϣⲟⲩ ⲡⲁⲣⲁϣⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲕⲗⲟⲙ ⲁϩⲉⲣⲁⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲧⲉⲉⲓϩⲉ ϩⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲁⲙⲉⲣⲁⲧⲉ 2ϯⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲛⲉⲩϩⲟⲇⲓⲁ ϯⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲛⲥⲩⲛⲧⲩⲭⲏ ⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲟⲩⲁ ⲛⲟⲩⲱⲧ ϩⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ 3ⲁⲓⲟ ϯⲥⲟⲡⲥ ⲙⲙⲟⲕ ϩⲱⲱⲕ ⲥⲩⲍⲩⲅⲉ ⲡϩⲁⲕ ϯⲧⲟⲟⲧⲕ ⲛⲙⲙⲁⲩ ⲛⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲩϣⲙϣⲉ ⲛⲙⲙⲁⲓ ϩⲙⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲙⲛⲡⲕⲉⲕⲗⲏⲙⲏⲥ ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉ ⲛϣⲃⲣⲣϩⲱⲃ ⲛⲁⲓ ⲉⲣⲉⲡⲉⲩⲣⲁⲛ ϩⲙⲡϫⲱⲱⲙⲉ ⲙⲡⲱⲛϩ 4ⲣⲁϣⲉ ϩⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϯϫⲱ ⲟⲛ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲣⲁϣⲉ 5ⲧⲉⲧⲛⲙⲛⲧϩⲁⲕ ⲙⲁⲣⲉⲥⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ ⲁⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ 6ⲙⲡⲣϥⲓⲣⲟⲟⲩϣ ⲗⲁⲁⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ϩⲙⲡⲉϣⲗⲏⲗ ⲙⲛⲡⲥⲟⲡⲥ ⲛⲉⲧⲛⲁⲓⲧⲏⲙⲁ ⲙⲁⲣⲟⲩⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲛⲟⲩϣⲡϩⲙⲟⲧ 7ⲁⲩⲱ ϯⲣⲏⲛⲏ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧϫⲟⲥⲉ ⲉⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛⲓⲙ ⲛⲁϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲛⲉⲧⲛϩⲏⲧ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲛⲙⲉⲉⲩⲉ ϩⲙⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ 8ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲙⲙⲉ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲛⲥⲉⲙⲛⲟⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲛⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲥⲙⲟⲩ ⲛⲓⲙ ⲁⲣⲉⲧⲏ ⲛⲓⲙ ⲧⲁⲓⲟ ⲛⲓⲙ ⲛⲁⲓ ⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ 9ⲉⲧⲉⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛⲥⲃⲟ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲧⲉⲧⲛϫⲓⲧⲟⲩ ⲁⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲧⲙⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲛϩⲏⲧ ⲛⲁⲓ ⲁⲣⲓⲥⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛϯⲣⲏⲛⲏ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲙⲙⲏⲧⲛ 10ⲁⲓⲣⲁϣⲉ ⲇⲉ ϩⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲙⲁⲧⲉ ϫⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲣⲟⲧ ⲉⲣⲡⲁⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛⲑⲉ ⲟⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲙⲡⲉⲧⲛϭⲙⲡⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲇⲉ 11ⲛⲛⲉⲓϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲁⲛ ϫⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛϣⲱⲱⲧ ⲁⲛⲟⲕ ⲅⲁⲣ ⲁⲓⲉⲓⲙⲉ ϩⲛⲛⲉϯⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲉⲧⲣⲁⲣⲱϣⲉ 12ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛⲑⲃⲃⲓⲟ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛⲣϩⲟⲩⲟ ϩⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ϯϫⲟⲛⲧ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲥⲉⲓ ⲉϩⲕⲟ ⲉⲣϩⲟⲩⲟ ⲉϣⲱⲱⲧ 13ϯϭⲙϭⲟⲙ ϩⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ϩⲙⲡⲉⲧϯϭⲟⲙ ⲛⲁⲓ 14ⲡⲗⲏⲛ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲁⲧⲉⲧⲛⲁⲁⲥ ⲉⲁⲧⲉⲧⲛⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲉⲓ ⲛⲙⲙⲁⲓ ⲉⲧⲁⲑⲗⲓⲯⲓⲥ 15ⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲇⲉ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲉⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲏⲥⲓⲟⲥ ϫⲉ ϩⲛⲧⲁⲣⲭⲏ ⲙⲡⲧⲁϣⲉⲟⲓϣ ⲛⲧⲉⲣⲓⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲙⲁⲕⲉⲇⲟⲛⲓⲁ ⲙⲡⲉⲗⲁⲁⲩ ⲛⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲕⲟⲓⲛⲱ[ⲛⲉⲓ] ⲛⲙⲙⲁⲓ ⲉⲡϣⲁϫⲉ ⲛϯ ϩⲓϫⲓ ⲉⲓⲙⲏⲧⲉⲓ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲟⲩⲁⲁⲧⲧⲏⲩⲧⲛ 16ϫⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲟⲛ ϩⲛⲑⲉⲥⲥⲁⲗⲟⲛⲓⲕⲏ ⲁⲧⲉⲧⲛⲧⲛⲛⲟⲟⲩ ⲛⲁⲓ ⲛⲟⲩⲥⲟⲡ ⲁⲩⲱ ⲥⲛⲁⲩ ⲉⲧⲁⲭⲣⲓⲁ 17ⲟⲩⲭ ⲟⲧⲉⲓ ϫⲉ ⲉⲓϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁⲡϯ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲓϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁⲡⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲉⲧⲟϣ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲧⲛϣⲁϫⲉ 18ϯⲙⲉϩ ⲇⲉ ⲛⲛⲕⲁ ⲛⲓⲙ ⲁⲩⲱ ϯⲣϩⲟⲩⲟ ⲁⲓϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲁⲓϫⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲉⲡⲁⲫⲣⲟⲇⲓⲧⲟⲥ ⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛⲧⲛⲛⲟⲟⲩⲥⲟⲩ ⲟⲩⲥϯⲛⲟⲩϥⲉ ⲟⲩⲑⲩⲥⲓⲁ ⲉⲥϣⲏⲡ ⲉⲥⲣⲁⲛⲁϥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 19ⲡⲁⲛⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ⲉϥⲉϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉⲧⲛⲭⲣⲓⲁ ⲧⲏⲣⲥ ⲕⲁⲧⲁⲧⲉⲩⲙⲛⲧⲣⲙⲙⲁⲟ ϩⲛⲟⲩⲉⲟⲟⲩ ϩⲙⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ 20ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲛⲉⲓⲱⲧ ϣⲁⲉⲛⲉϩ ⲛⲛⲓⲉⲛⲉϩ ϩⲁⲙⲏⲛ 21ϣⲓⲛⲉ ⲉⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲙⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ ⲥⲉϣⲓⲛⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲛϭⲓⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲉⲧⲛⲙⲙⲁⲓ 22ⲥⲉϣⲓⲛⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲛϭⲓⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲇⲉ ⲛⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲏⲉⲓ ⲙⲡⲣⲣⲟ 23ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ ⲙⲛⲡⲉⲧⲛⲡⲛⲁ

Copyright information for CopSahidicMSS