Philippians 4

ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲙⲙⲉⲣⲓⲧ ⲁⲩⲱ ⲉϯⲟⲩⲁϣⲟⲩ ⲡⲁⲣⲁϣⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲕⲗⲟⲙ ⲁϩⲉⲣⲁⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲧⲉⲉⲓϩⲉ ϩⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲁⲙⲉⲣⲁⲧⲉ ϯⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲛⲉⲩϩⲟⲇⲓⲁ ϯⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲛⲥⲩⲛⲧⲩⲭⲏ ⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲟⲩⲁ ⲛⲟⲩⲱⲧ ϩⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲓⲟ ϯⲥⲟⲡⲥ ⲙⲙⲟⲕ ϩⲱⲱⲕ ⲥⲩⲍⲩⲅⲉ ⲡϩⲁⲕ ϯⲧⲟⲟⲧⲕ ⲛⲙⲙⲁⲩ ⲛⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲩϣⲙϣⲉ ⲛⲙⲙⲁⲓ ϩⲙⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲙⲛⲡⲕⲉⲕⲗⲏⲙⲏⲥ ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉ ⲛϣⲃⲣⲣϩⲱⲃ ⲛⲁⲓ ⲉⲣⲉⲡⲉⲩⲣⲁⲛ ϩⲙⲡϫⲱⲱⲙⲉ ⲙⲡⲱⲛϩ ⲣⲁϣⲉ ϩⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϯϫⲱ ⲟⲛ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲣⲁϣⲉ ⲧⲉⲧⲛⲙⲛⲧϩⲁⲕ ⲙⲁⲣⲉⲥⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ ⲁⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲙⲡⲣϥⲓⲣⲟⲟⲩϣ ⲗⲁⲁⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ϩⲙⲡⲉϣⲗⲏⲗ ⲙⲛⲡⲥⲟⲡⲥ ⲛⲉⲧⲛⲁⲓⲧⲏⲙⲁ ⲙⲁⲣⲟⲩⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲛⲟⲩϣⲡϩⲙⲟⲧ ⲁⲩⲱ ϯⲣⲏⲛⲏ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧϫⲟⲥⲉ ⲉⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛⲓⲙ ⲛⲁϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲛⲉⲧⲛϩⲏⲧ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲛⲙⲉⲉⲩⲉ ϩⲙⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲙⲙⲉ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲛⲥⲉⲙⲛⲟⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲛⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲥⲙⲟⲩ ⲛⲓⲙ ⲁⲣⲉⲧⲏ ⲛⲓⲙ ⲧⲁⲓⲟ ⲛⲓⲙ ⲛⲁⲓ ⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲧⲉⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛⲥⲃⲟ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲧⲉⲧⲛϫⲓⲧⲟⲩ ⲁⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲧⲙⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲛϩⲏⲧ ⲛⲁⲓ ⲁⲣⲓⲥⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛϯⲣⲏⲛⲏ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲙⲙⲏⲧⲛ 10 ⲁⲓⲣⲁϣⲉ ⲇⲉ ϩⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲙⲁⲧⲉ ϫⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲣⲟⲧ ⲉⲣⲡⲁⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛⲑⲉ ⲟⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲙⲡⲉⲧⲛϭⲙⲡⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲇⲉ 11 ⲛⲛⲉⲓϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲁⲛ ϫⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛϣⲱⲱⲧ ⲁⲛⲟⲕ ⲅⲁⲣ ⲁⲓⲉⲓⲙⲉ ϩⲛⲛⲉϯⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲉⲧⲣⲁⲣⲱϣⲉ 12 ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛⲑⲃⲃⲓⲟ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛⲣϩⲟⲩⲟ ϩⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ϯϫⲟⲛⲧ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲥⲉⲓ ⲉϩⲕⲟ ⲉⲣϩⲟⲩⲟ ⲉϣⲱⲱⲧ 13 ϯϭⲙϭⲟⲙ ϩⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ϩⲙⲡⲉⲧϯϭⲟⲙ ⲛⲁⲓ 14 ⲡⲗⲏⲛ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲁⲧⲉⲧⲛⲁⲁⲥ ⲉⲁⲧⲉⲧⲛⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲉⲓ ⲛⲙⲙⲁⲓ ⲉⲧⲁⲑⲗⲓⲯⲓⲥ 15 ⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲇⲉ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲉⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲏⲥⲓⲟⲥ ϫⲉ ϩⲛⲧⲁⲣⲭⲏ ⲙⲡⲧⲁϣⲉⲟⲓϣ ⲛⲧⲉⲣⲓⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲙⲁⲕⲉⲇⲟⲛⲓⲁ ⲙⲡⲉⲗⲁⲁⲩ ⲛⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲕⲟⲓⲛⲱ[ⲛⲉⲓ] ⲛⲙⲙⲁⲓ ⲉⲡϣⲁϫⲉ ⲛϯ ϩⲓϫⲓ ⲉⲓⲙⲏⲧⲉⲓ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲟⲩⲁⲁⲧⲧⲏⲩⲧⲛ 16 ϫⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲟⲛ ϩⲛⲑⲉⲥⲥⲁⲗⲟⲛⲓⲕⲏ ⲁⲧⲉⲧⲛⲧⲛⲛⲟⲟⲩ ⲛⲁⲓ ⲛⲟⲩⲥⲟⲡ ⲁⲩⲱ ⲥⲛⲁⲩ ⲉⲧⲁⲭⲣⲓⲁ 17 ⲟⲩⲭ ⲟⲧⲉⲓ ϫⲉ ⲉⲓϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁⲡϯ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲓϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁⲡⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲉⲧⲟϣ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲧⲛϣⲁϫⲉ 18 ϯⲙⲉϩ ⲇⲉ ⲛⲛⲕⲁ ⲛⲓⲙ ⲁⲩⲱ ϯⲣϩⲟⲩⲟ ⲁⲓϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲁⲓϫⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲉⲡⲁⲫⲣⲟⲇⲓⲧⲟⲥ ⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛⲧⲛⲛⲟⲟⲩⲥⲟⲩ ⲟⲩⲥϯⲛⲟⲩϥⲉ ⲟⲩⲑⲩⲥⲓⲁ ⲉⲥϣⲏⲡ ⲉⲥⲣⲁⲛⲁϥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 19 ⲡⲁⲛⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ⲉϥⲉϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉⲧⲛⲭⲣⲓⲁ ⲧⲏⲣⲥ ⲕⲁⲧⲁⲧⲉⲩⲙⲛⲧⲣⲙⲙⲁⲟ ϩⲛⲟⲩⲉⲟⲟⲩ ϩⲙⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ 20 ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲛⲉⲓⲱⲧ ϣⲁⲉⲛⲉϩ ⲛⲛⲓⲉⲛⲉϩ ϩⲁⲙⲏⲛ 21 ϣⲓⲛⲉ ⲉⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲙⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ ⲥⲉϣⲓⲛⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲛϭⲓⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲉⲧⲛⲙⲙⲁⲓ 22 ⲥⲉϣⲓⲛⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲛϭⲓⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲇⲉ ⲛⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲏⲉⲓ ⲙⲡⲣⲣⲟ 23 ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ ⲙⲛⲡⲉⲧⲛⲡⲛⲁ

Copyright information for CopSahidicMSS