Revelation of John 14

1ⲁⲛⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥ ⲟⲩϩⲓⲉⲓⲃ ⲉϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ϩⲓϫⲙ ⲡⲧⲟⲟⲩ ⲛⲥⲓⲱⲛ ⲁⲩⲱ ⲙⲛ ⲧⲁϥⲧⲉ ⲛⲧⲃⲁ ⲙⲛ ϥⲧⲟⲟⲩ ⲛϣⲟ ⲉⲩⲛⲙⲙⲁϥ ⲉⲩⲛⲧⲁⲩ ⲙⲙⲁⲩ ⲙⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲙⲛ ⲡⲣⲁⲛ ⲙⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ ⲉϥⲥⲏϩ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛ ⲧⲉⲩⲧⲉϩⲛⲉ 2ⲁⲩⲱ ⲁⲓⲥⲱⲧⲙ ⲉⲩⲥⲙⲏ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲡⲉ ⲛⲑⲉ ⲙⲡⲉϩⲣⲟⲟⲩ ⲛϩⲉⲛⲙⲟⲟⲩ ⲉⲛⲁϣⲱⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲑⲉ ⲛⲧⲉⲥⲙⲏ ⲛϩⲉⲛⲛⲟϭ ⲛϩⲣⲟⲩⲃⲃⲁⲓ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲥⲙⲏ ⲛⲧⲁⲓⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟⲥ ⲉⲥⲟ ⲛⲑⲉ ⲛϩⲉⲛϭⲓ ⲑⲁⲣⲟⲇⲟⲥ ⲉⲩϭⲓⲑⲁⲣⲓⲍⲉ ⲛⲛⲉⲩⲕⲓⲑⲁⲣⲁ 3ⲁⲩⲱ ⲉⲩϫⲱ ⲛⲟⲩϫⲱ ⲛⲃⲣⲣⲉ ⲙⲡⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲙⲛ ⲡⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉϥⲧⲟⲟⲩ ⲛⲍⲱⲟⲛ ⲙⲛ ⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲉⲧⲉⲣⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲙⲛϣϭⲟⲙ ⲛⲗⲁⲁⲩ ⲉⲉⲓⲙⲉ ⲉⲧⲱⲇⲏ ⲉⲓ ⲙⲏⲧⲓ ⲡⲙⲛⲧⲁϥⲧⲉ ⲛⲧⲃⲁ ⲙⲛ ⲡⲉϥⲧⲟⲟⲩ ⲛϣⲟ ⲛⲉⲛⲧⲁⲩϣⲟⲟⲡⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲕⲁϩ 4ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉ ⲙⲡⲟⲩⲧⲱⲗⲙ ⲙⲛ ⲥϩⲓⲙⲉ ⲉϩⲉⲛⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲛⲉ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲙⲟⲟϣⲉ ⲙⲛ ⲡⲉϩⲓⲉⲓⲃ ⲉⲡⲙⲁ ⲉⲧⲉϥⲛⲁ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲁⲓ ⲛⲉⲛⲧⲁⲩϣⲟⲡⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲟⲩⲁⲡⲁⲣⲭⲏ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛ ⲡⲉϩⲓⲉⲓⲃ 5ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲟⲩϩⲉ ⲉϭⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲉⲩⲧⲁⲡⲣⲟ ϩⲉⲛⲁⲧⲛⲟⲃⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲉ 6ⲁⲛⲁⲩ ⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉϥϩⲏⲗ ϩⲛ ⲧⲙⲏⲏⲧⲉ ⲛⲧⲡⲉ ⲉⲟⲩⲛ ⲟⲩⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲛⲧⲟⲟⲧϥ ⲛϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲉⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲛⲛⲉⲧϩⲙⲟⲟⲥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙ ⲡⲕⲁϩ ⲁⲩⲱ ⲉϫⲛ ⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲛⲓⲙ ϩⲓ ⲫⲩⲗⲏ ϩⲓ ⲁⲥⲡⲉ ϩⲓ ⲗⲁⲟⲥ 7ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϩⲛ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲥⲙⲏ ϫⲉ ⲁⲣⲓϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧϥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛ ϯⲉⲟⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁⲥⲉⲓ ⲛϭⲓ ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲛⲧⲉϥⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲧⲛ ⲟⲩⲱϣⲧ ⲙⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲙⲓⲉⲧⲡⲉ ⲙⲛ ⲡⲕⲁϩ ⲙⲛ ⲑⲁⲗⲗⲁⲥⲥⲁ ⲙⲛ ⲙⲡⲩⲅⲏ ⲛⲙⲙⲟⲟⲩ 8ⲁⲕⲉⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲙⲙⲉϩⲥⲛⲁⲩ ⲟⲩⲁϩϥ ⲛⲥⲱϥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲥϩⲉ ⲁⲥϩⲉ ⲛϭⲓ ⲧⲛⲟϭ ⲛⲃⲁⲃⲩⲗⲱⲛ ⲁⲩⲱ ⲁⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲉ ϩⲙ ⲡⲏⲣⲡ ⲙⲡϭⲱⲛⲧ ⲛⲧⲉⲥⲡⲟⲣⲛⲉⲓⲁ 9ⲁⲕⲉⲙⲉϩϣⲟⲙⲛⲧ ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲟⲩⲁϩϥ ⲛⲥⲱⲟⲩ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϩⲛ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲥⲙⲏ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲱϣⲧ ⲙⲡⲉⲑⲩⲣⲓⲟⲛ ⲏⲧⲉϥϩⲓⲕⲱⲛ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥϫⲓ ⲛⲉϥⲥϩⲁⲓ ⲉϫⲛ ⲧⲉϥⲧⲉϩⲛⲉ 10ⲏⲉϫⲛ ⲧⲉϥϭⲓϫ ⲛⲧⲟϥ ϩⲱϥ ⲟⲛ ϥⲛⲁⲥⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲏⲣⲡ ⲙⲡϭⲱⲛⲧ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲕⲩⲣⲁ ⲛⲁⲅⲣⲁⲧⲟⲛ ϩⲙ ⲡϫⲱ ⲛⲧⲉϥⲟⲣⲅⲏ ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲛⲁⲃⲁⲥⲁⲛⲓⲍⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ϩⲛ ⲟⲩⲕⲱϩⲧ ⲙ ⲛⲟⲩⲑⲏⲛ ⲙⲡⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙⲡⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉϩⲓ ⲉⲓⲃ 11ⲁⲩⲱ ⲡⲕⲁⲡⲛⲟⲥ ⲛⲧⲉⲩⲃⲁⲥⲁⲛⲟⲥ ⲛⲁϫⲓ ⲥⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲛⲉⲛⲉϩ ⲛⲥⲉⲧⲙϫⲓⲙⲧⲟⲛ ⲙⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲛ ⲧⲉⲩϣⲏ ⲛϭⲓ ⲛⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲱϣⲧ ⲙⲡⲉⲑⲩⲣⲓⲟⲛ ⲙⲛ ⲧⲉϥϩⲓⲕⲱⲛ ⲙⲛ ⲡⲉⲧⲛⲁϫⲓ ⲙⲡⲙⲁⲉⲓⲛ ⲙⲡⲉϥⲣⲁⲛ 12ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲙⲁ ⲛⲑⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ ⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲉⲧϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲛⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲛⲓⲏⲥⲟⲩⲥ 13ⲁⲓⲥⲱⲧⲙ ⲉⲩⲥⲙⲏ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲡⲉ ⲉⲥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲥϩⲁⲓ ϫⲉ ⲛⲁⲓⲁⲧⲟⲩ ⲛⲛⲉⲧⲛⲁⲙⲟⲩ ϫⲓⲛ ⲛⲧⲉⲛⲟⲩ ϩⲙ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲥⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛϭⲓ ⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲩⲉⲙⲧⲟⲛ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲉⲩϩⲓⲥⲉ ⲛⲉⲩϩⲃⲏⲩⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲟⲩⲁϩⲟⲩ ⲛⲥⲱⲟⲩ 14ⲁⲛⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥ ⲟⲩⲕⲗⲟⲟⲗⲉ ⲉⲥⲟⲩⲟⲃϣ ⲁⲩⲱ ⲉϥϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲓϫⲛ ⲧⲉⲕⲗⲟⲟⲗⲉ ⲛϭⲓ ⲡⲉⲓⲛⲉ ⲛⲟⲩϣⲏⲣⲉ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲉⲟⲩⲛ ⲟⲩⲕⲗⲟⲙ ⲛⲛⲟⲩⲃ ϩⲓϫⲛ ⲧⲉϥⲁⲡⲏ ⲉⲩⲛⲟⲩⲟϩⲥ ⲉϥⲧⲏⲙ ϩⲛ ⲧⲉϥϭⲓϫ 15ⲁⲩⲱ ⲕⲉⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲣⲡⲉ ⲉϥⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲥⲙⲏ ⲉⲡⲧϩⲙⲟⲟⲥ ⲉϫⲛ ⲧⲉⲕⲗⲟⲟⲗⲉ ϫⲉ ⲙⲁϫⲟⲟⲩ ⲙⲡⲉⲕⲟϩⲥ ⲛⲅⲱϩⲥ ϫⲉ ⲁⲥⲉⲓ ⲛϭⲓ ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲙⲡⲱϩⲥ ϫⲉ ⲁϥϣⲟⲟⲩⲉ ⲛϭⲓ ⲡⲱϩⲥ ⲙⲡⲕⲁϩ 16ⲁⲩⲱ ⲁϥⲛⲟⲩϫ ⲛϭⲓ ⲡⲉⲧϩⲙⲟⲟⲥ ⲉϫⲛ ⲧⲉⲕⲗⲟⲟⲗⲉ ⲙⲡⲉϥⲟϩⲥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙ ⲡⲕⲁϩ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲱϩⲥ ⲙⲡⲕⲁϩ 17ⲁⲕⲉⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲣⲡⲉ ⲉⲧϩⲛ ⲧⲙⲏⲧⲉ ⲉⲩⲛ ⲟⲩϩⲁⲗⲕⲟⲩ ⲛⲧⲟⲟⲧϥ ⲉⲥⲧⲏⲙ 18ⲁⲕⲉⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲉⲑⲩⲥⲓⲁⲥⲧⲩⲣⲓⲟⲛ ⲉⲩⲛⲧⲁϥ ⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲙⲡⲕⲱϩⲧ ⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ϩⲛ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲥⲙⲏ ⲉⲡⲉⲧⲉⲣⲉ ⲑⲁⲗⲕⲟⲩ ⲛⲧⲟⲟⲧϥ ⲉⲥⲧⲏⲙ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲁϫⲟⲟⲩ ⲙⲡⲉⲕϩⲁⲗⲕⲟⲩ ⲛⲅϫⲱⲱⲗⲉ ⲛⲛⲉⲥⲙⲁϩ ⲛⲧⲃⲱ ⲛⲉⲗⲟⲟⲗⲉ ⲙⲡⲕⲁϩ ϫⲉ ⲁⲩⲡⲱϩ ⲛϭⲓ ⲛⲉⲥⲉⲗⲟⲟⲗⲉ 19ⲁⲩⲱ ⲁⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛⲟⲩϫ ⲛⲧⲉϥϩⲁⲗⲕⲟⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙ ⲡⲕⲁϩ ⲁϥϫⲱⲱⲗⲉ ⲛⲧⲃⲱ ⲛⲉⲗⲟⲟⲗⲉ ⲙⲡⲕⲁϩ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲛⲟⲩϫ ⲉⲧⲉϩⲣⲱⲧ ⲛⲟϭ ⲙⲡϭⲱⲛⲧ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 20ⲁⲩϩⲱⲙ ⲛⲧⲉϩⲣⲱⲧ ⲡⲃⲟⲗ ⲛⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲁⲡⲉⲥⲛⲟϥ ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲉϩⲣⲱⲧ ϣⲁ ϩⲣⲁⲓ ⲉⲛⲉⲭⲁⲗⲓⲛⲟⲥ ⲛⲛⲉϩⲧⲱⲱⲣ ⲛⲁⲙⲛⲧⲁⲥⲉ ⲛϣⲉ ⲛⲥⲧⲁⲇⲓⲟⲛ

Copyright information for CopSahidicMSS