Revelation of John 17

ⲁϥⲉⲓ ⲛϭⲓ ⲟⲩⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲥⲁϣϥ ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲛⲧⲟⲩ ⲧⲥⲁϣϥⲉ ⲙⲫⲓⲁⲗⲏ ⲁϥϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲙⲁⲓ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲙⲟⲩ ⲛⲧⲁⲧⲥⲁⲃⲟⲕ ⲉⲡϩⲁⲡ ⲛⲧⲛⲟϭ ⲙⲡⲟⲣⲛⲏ ⲧⲉⲧϩⲙⲟⲟⲥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛ ϩⲉⲛⲙⲟⲟⲩ ⲉⲛⲁϣⲱⲟⲩ ⲧⲁⲓ ⲛⲧⲁⲩⲡⲟⲣⲛⲉⲩⲉ ⲛⲙⲙⲁⲥ ⲛϭⲓ ⲛⲣⲣⲱⲟⲩ ⲙⲡⲕⲁϩ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϯϩⲉ ⲛϭⲓ ⲛⲉⲧⲟⲩⲏⲏϩ ϩⲓϫⲙ ⲡⲕⲁϩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲏⲣⲡ ⲛⲧⲉⲥⲡⲟⲣⲛⲉⲓⲁ ⲁϥϫⲓⲧ ϩⲙ ⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲉⲣⲩⲙⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲁⲩ ⲉⲩⲥϩⲓⲙⲉ ⲉⲥⲧⲁⲗⲏⲩ ⲉⲩⲑⲩⲣⲓⲟⲛ ⲛⲕⲟⲕⲕⲟⲥ ⲉϥⲙⲉϩ ⲛⲣⲁⲛ ⲛⲟⲩⲁ ⲉⲟⲩⲛ ⲥⲁϣϥⲉ ⲛⲁⲡⲏ ⲙⲙⲟϥ ⲙⲛ ⲙⲏⲧ ⲛⲧⲁⲡ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲛⲉⲥϭⲟⲟⲗⲉ ⲛϫⲏϭⲉ ϩⲓ ⲕⲟⲕⲕⲟⲥ ϩⲓ ⲛⲟⲩⲃ ϩⲓ ⲉⲛⲉⲙⲙⲉ ϩⲓ ⲙⲁⲣⲅⲁⲣⲓⲧⲏⲥ ⲉⲩⲛ ⲟⲩϫⲱ ⲛⲛⲟⲩⲃ ϩⲛ ⲧⲉⲥϭⲓϫ ⲉϥⲙⲉϩ ⲛⲃⲟⲧⲉ ⲙⲛ ⲛⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲥⲓⲁ ⲛⲧⲉ ⲧⲉⲥⲡⲟⲣⲛⲉⲓⲁ ⲙⲛ ⲛⲁ ⲡⲕⲁϩ ⲉⲩⲛ ⲟⲩⲣⲁⲛ ⲙⲙⲏⲥⲧⲩⲣⲓⲟⲛ ⲥⲏϩ ⲉϫⲛ ⲧⲉⲥⲧⲉϩⲛⲉ ϫⲉ ⲧⲃⲁⲃⲩⲗⲱⲛ ⲛⲟϭ ⲧⲙⲁⲁⲩ ⲛⲙⲡⲟⲣⲛⲟⲥ ⲙⲛ ⲛⲃⲟⲧⲉ ⲙⲡⲕⲁϩ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲁⲩ ⲉⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲉⲥⲧⲁϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲉⲥⲛⲟϥ ⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙⲛ ⲡⲉⲥⲛⲟϥ ⲛⲙⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲓⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲥ ⲁⲓⲣϣⲡⲏⲣⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲓ ⲛϭⲓ ⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ϫⲉ ⲁϩⲣⲟⲕ ⲕⲣϣⲡⲏⲣⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉⲧⲛⲁⲧⲁⲙⲟⲕ ⲉⲡⲙⲏ ⲥⲧⲩⲣⲓⲟⲛ ⲛⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲙⲛ ⲡⲉⲑⲩⲣⲓⲟⲛ ⲉⲧϥⲓ ϩⲁⲣⲟⲥ ⲉⲧⲉⲣⲉ ⲧⲥⲁϣϥⲉ ⲛⲁⲡⲏ ⲙⲙⲟϥ ⲙⲛ ⲡⲙⲏⲧ ⲛⲧⲁⲡ ⲡⲉⲑⲩⲣⲓⲟⲛ ⲛⲧⲁⲕⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲉϥϣⲟⲟⲡ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥϣⲟⲟⲡ ⲁⲛ ⲁⲩⲱ ϥⲛⲏⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲙ ⲡⲛⲟⲩⲛ ⲛⲉϥⲃⲱⲕ ⲉⲡⲧⲁⲕⲟ ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲉⲣϣⲡⲏⲣⲉ ⲛϭⲓ ⲛⲉⲧⲟⲩⲏⲏϩ ϩⲓϫⲙ ⲡⲕⲁϩ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉ ⲛⲛⲉⲩⲣⲁⲛ ⲥⲏϩ ⲁⲛ ⲉⲡϫⲱⲱⲙⲉ ⲙⲡⲱⲛϩ ϫⲓⲛ ⲛⲧⲕⲁⲧⲁⲃⲟⲗⲏ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉⲩⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲑⲩⲣⲓⲟⲛ ϫⲉ ⲛⲉϥϣⲟⲟⲡ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥϣⲟⲟⲡ ⲁⲛ ⲁⲩⲱ ϥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲙⲁ ⲙⲡϩⲏⲧ ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲛⲧϥ ⲧⲥⲟⲫⲓⲁ ⲁⲩⲱ ⲧⲥⲁϣϥⲉ ⲛⲁⲡⲉ ⲥⲁϣϥ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲛⲉ ⲉⲧⲉⲣⲉ ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ϩⲙⲟⲟⲥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲥⲁϣϥ ⲛⲣⲣⲟ ⲛⲉ 10 ⲡϯⲟⲩ ⲁⲩϩⲉ ⲡⲟⲩⲁ ϣⲟⲟⲡ ⲡⲕⲉⲟⲩⲁ ⲙⲡⲁⲧϥⲉⲓ ⲁⲩⲱ ⲉϥϣⲁⲛⲉⲓ ϥⲛⲁϭⲱ ⲛⲟⲩⲕⲟⲩⲓ 11 ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲑⲩⲣⲓⲟⲛ ⲉⲧⲉ ⲛⲉϥϣⲟⲟⲡ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲛⲉϥϣⲟⲟⲡ ⲁⲛ ⲛⲧⲟϥ ⲡⲉ ⲡⲙⲉϩ ϣⲙⲟⲩⲛ ⲟⲩⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲥⲁϣϥ ⲁⲩⲱ ⲉϥⲛⲁ ⲉⲡⲧⲁⲕⲟ 12 ⲁⲩⲱ ⲡⲙⲏⲧ ⲛⲧⲁⲡ ⲛⲧⲁⲕⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲡⲙⲏⲧ ⲛⲣⲣⲟ ⲛⲉ ⲙⲡⲁⲧⲟⲩϫⲓ ⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲩⲛⲁϫⲓ ⲟⲩⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲙⲡⲉⲑⲩⲣⲓⲟⲛ 13 ⲛⲁⲓ ⲥⲉⲛⲁⲣⲟⲩϩⲏⲧ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲛⲥⲉϯ ⲛⲧⲉⲩϭⲟⲙ ⲙⲛ ⲧⲉⲩⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲙⲡⲉⲑⲏⲣⲓⲟⲛ 14 ⲛⲁⲓ ⲥⲉⲛⲁⲙⲓϣⲉ ⲙⲛ ⲡⲉϩⲓⲉⲓⲃ ⲛⲧⲉ ⲡⲉϩⲓⲉⲓⲃ ϫⲣⲟ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲣⲣⲟ ⲛⲛⲉⲣⲣⲱⲟⲩ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲛⲙⲙⲁϥ ⲛⲉⲧⲧⲁϩⲙ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲥⲟⲧⲡ ⲙⲡⲓⲥⲧⲟⲥ 15 ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲙⲙⲟⲩ ⲛⲉⲓⲟⲟⲩⲉ ⲛⲧⲁⲕⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲣⲉ ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲓϫⲱⲟⲩ ⲛⲗⲁⲟⲥ ⲛⲉ ⲙⲛ ⲛⲉⲫⲩⲗⲏ ⲙⲛ ⲛⲁⲥⲡⲉ 16 ⲁⲩⲱ ⲡⲙⲏⲧ ⲛⲧⲁⲡ ⲛⲧⲁⲕⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲙⲛ ⲡⲉⲑⲩⲣⲓⲟⲛ ⲛⲁⲓ ⲥⲉⲛⲁⲙⲉⲥⲧⲉ ⲧⲡⲟⲣⲛⲏ ⲛⲥⲉⲁⲁⲥ ⲛϫⲁⲓⲉ ⲉⲥⲕⲏ ⲕⲁϩⲏⲩ ⲛⲥⲉⲟⲩⲱⲙ ⲛⲛⲉⲥⲥⲁⲣⲝ ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲉⲣⲱⲕϩ ⲙⲙⲟⲥ ϩⲛ ⲟⲩⲕⲱϩⲧ 17 ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲅⲁⲣ ⲁϥⲧⲁⲁⲥ ⲉⲡⲉⲩϩⲏⲧ ⲉⲧⲣⲉⲩⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡⲉϥⲟⲩⲱϣ ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲉⲣⲟⲩⲅⲛⲱⲙⲏ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲛⲥⲉϯ ⲛⲧⲉⲩⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲙⲡⲉⲑⲩⲣⲓⲟⲛ ϣⲁⲛⲧⲟⲩϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓ ⲛϣⲁϫⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 18 ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲛⲧⲁⲕⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲥ ⲧⲉ ⲧⲛⲟϭ ⲙⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲧⲉ ⲣⲉⲧⲙⲛⲧⲣⲙⲙⲁⲟ ⲛϩⲏⲧⲥ ⲛⲛⲣⲣⲱⲟⲩ ⲙⲡⲕⲁϩ

Copyright information for CopSahidicMSS