Revelation of John 22

ⲁϥⲧⲥⲁⲃⲟⲓ ⲉⲩⲉⲓⲉⲣⲟ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉϥⲟⲛϩ ⲉϥⲟⲩⲟⲃϣ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩⲕⲣⲩⲥⲧⲁⲗⲟⲥ ⲉϥⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲉⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛ ⲡⲉϩⲓⲉⲓⲃ ⲉⲧⲛⲧⲙⲏⲏⲧⲉ ⲛⲧⲉⲡⲗⲁⲧⲉⲓⲁ ⲛⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲣⲉ ⲟⲩϣⲏⲛ ⲛⲱⲛϩ ϩⲓ ⲡⲉⲓⲥⲁ ⲙⲛ ⲡⲁⲓ ⲙⲡⲉⲓⲉⲣⲟ ⲉϥⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲉϥϯ ⲙⲡⲉϥⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ϩⲣⲉⲉⲃⲟⲧ ⲉⲣⲉⲛⲉϥϭⲱⲱⲃⲉ ϣⲟⲟⲡ ⲉⲩⲑⲉⲣⲁⲡⲓⲁ ⲛⲉⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲙⲛ ⲗⲁⲁⲩ ⲛⲃⲟⲧⲉ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ϫⲓⲛ ⲛⲧⲉⲛⲟⲩ ϥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧⲥ ⲛϭⲓ ⲡⲉⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛ ⲡⲉϩⲓⲉⲓⲃ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥϩⲙϩⲁⲗ ⲛⲁϣⲙϣⲉ ⲛⲁϥ ⲛⲥⲉⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉϥϩⲟ ⲉⲣⲉ ⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲥⲏϩ ⲉϫⲛ ⲧⲉⲩⲧⲉϩⲛⲉ ⲛⲧⲉⲧⲙ ⲟⲩϣⲏ ϭⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲛⲥⲉⲧⲙⲣⲭⲣⲓⲁ ϭⲉ ⲙⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲛⲉⲛϩⲏⲃⲥ ⲙⲛ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲙⲡⲣⲏ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲧⲛⲁⲣⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲉⲣⲣⲣⲟ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲛⲉⲛⲉϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲛⲉⲓϣⲁϫⲉ ⲥⲙⲟⲛⲧ ⲁⲩⲱ ϩⲉⲛⲙⲉ ⲛⲉ ⲁⲩⲱ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲛⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲛⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲩⲧⲏⲥ ⲁϥⲧⲁⲩⲟ ⲙⲙⲟⲓ ⲡⲉϥⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲧⲥⲁⲃⲉ ⲛⲉϥϩⲙϩⲁⲗ ⲉⲛⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ ϩⲛ ⲟⲩϭⲉⲡⲏ ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ϯⲛⲏⲩ ⲧⲁⲭⲏ ⲛⲁⲓⲁⲧϥ ⲙⲡⲉⲧϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲛϣⲁϫⲉ ⲛⲧⲉⲓⲡⲣⲟⲫⲩⲧⲓⲁ ⲙⲡⲉⲓϫⲱⲱⲙⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲉⲧⲥⲱⲧⲙ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲛⲁⲩ ⲉⲛⲁⲓ ⲛⲧⲉⲣⲉⲓⲥⲱⲧⲙ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲁⲓⲡⲁϩⲧ ⲉⲧⲣⲁⲟⲩⲱϣⲧ ⲙⲡⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲟⲩⲣⲏⲏⲧⲉ ⲙⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲧⲧⲥⲁⲃⲟ ⲙⲙⲟⲓ ⲉⲛⲁⲓ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲙⲡⲱⲣ ⲁⲛⲅ ⲡⲉⲕϣⲃⲏⲣ ϩⲙϩⲁⲗ ⲙⲛ ⲛⲉⲕⲕⲉⲥⲛⲏⲩ ⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲩⲧⲏⲥ ⲙⲛ ⲛⲉⲧϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲛϣⲁϫⲉ ⲙⲡⲉⲓϫⲱⲱⲙⲉ ⲟⲩⲱϣⲧ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 10 ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲓ ⲙⲡⲣⲧⲱⲱⲃⲉ ⲛⲉⲛϣⲁϫⲉ ⲛⲧⲉⲓⲡⲣⲟⲫⲩⲧⲓⲁ ⲙⲡⲉⲓϫⲱⲱⲙⲉ ϫⲉ ⲁⲡⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲅⲁⲣ ϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ 11 ⲡⲉⲧϫⲓⲛϭⲟⲛⲥ ⲙⲁⲣⲉϥϫⲓⲛϭⲟⲛⲥ ⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧϫⲁϩⲙ ⲙⲁⲣⲉϥϫⲱϩⲙ ⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲡⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲙⲁⲣⲉϥⲣⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙⲁⲣⲉϥⲧⲃⲃⲟϥ ⲟⲛ 12 ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ϯⲛⲏⲩ ϩⲛ ⲟⲩϭⲉⲡⲏ ⲁⲩⲱ ⲡⲃⲉⲕⲉ ⲛⲙⲙⲁⲓ ⲉϯ ⲙⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲕⲁⲧⲁ ⲛⲉϥϩⲃⲏⲩⲉ 13 ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲁⲗⲫⲁ ⲁⲩⲱ ⲱ ⲡϣⲟⲣⲡ ⲁⲩⲱ ⲡϩⲁⲏ ⲧⲁⲣⲭⲏ ⲁⲩⲱ ⲡϫⲱⲕ 14 ⲛⲁⲓⲁⲧⲟⲩ ⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲃⲃⲟ ⲛⲛⲉⲩⲥⲧⲟⲗⲏ ϫⲉ ⲉⲣⲉ ⲧⲉⲩⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡϣⲏⲛ ⲙⲡⲱⲛϩ ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲉⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ϩⲓⲧⲛ ⲙⲡⲩⲗⲏ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲡⲟⲗⲓⲥ 15 ⲥⲉⲛⲁⲛⲟⲩϫⲉ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲩϩⲟⲟⲣ ⲙⲛ ⲛⲉⲫⲁⲣⲙⲁⲕⲟⲥ ⲙⲛ ⲙⲡⲟⲣⲛⲟⲥ ⲙⲛ ⲛⲣⲉϥϩⲱⲧⲃ ⲙⲛ ⲛⲣⲉϥϣⲙϣⲉⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ⲙⲛ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉⲓⲣⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲙⲉ ⲙⲡϭⲟⲗ 16 ⲁⲛⲟⲕ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲁⲓⲧⲛⲛⲟⲟⲩ ⲙⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲧⲣⲉϥⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲛⲁⲓ ϩⲛ ⲛⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲧⲛⲟⲩⲛⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲅⲉⲛⲟⲥ ⲛⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲁⲩⲱ ⲡⲥⲓⲟⲩ ⲙⲡⲛⲁⲩ ⲛϩⲧⲟⲟⲩⲉ ⲉⲧⲟ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓⲛ 17 ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲙⲛ ⲧϣⲉⲗⲉⲉⲧ ⲥⲉϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲙⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲥⲱⲧⲙ ⲙⲁⲣⲉϥϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲙⲟⲩ ⲡⲉⲧⲟⲃⲉ ⲙⲁⲣⲉϥⲉⲓ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲟⲩⲱϣ ⲙⲁⲣⲉϥϫⲓⲙⲟⲟⲩ ⲛⲱⲛϩ ⲛϫⲓⲛϫⲏ 18 ϯⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲁⲛⲅ ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲥⲱⲧⲙ ⲉⲛϣⲁϫⲉ ⲛⲧⲉⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲓⲁ ⲙⲡⲉⲓϫⲱⲱⲙⲉ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲱϩ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱϥ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲟⲩⲱϩ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱϥ ⲛⲛⲉⲡⲗⲏⲅⲏ ⲉⲧⲥⲏϩ ⲉⲡⲉⲓϫⲱⲱⲙⲉ 19 ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲛⲁϥⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛϣⲁϫⲉ ⲙⲡϫⲱⲱⲙⲉ ⲛⲧⲉⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲓⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁϥⲓ ⲡⲉϥⲙⲉⲣⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡϣⲏⲛ ⲙⲡⲱⲛϩ ⲁⲩⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲥⲏϩ ⲉⲡⲉⲓϫⲱⲱⲙⲉ 20 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛϭⲓ ⲡⲉⲧⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲥⲉ ϯⲛⲏⲩ ϩⲛ ⲟⲩϭⲉⲡⲏ ⲁⲙⲟⲩ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ 21 ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲙⲛ ⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲁⲙⲏⲛ

Copyright information for CopSahidicMSS