Revelation of John 6

1ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲁⲩ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲟⲩⲱⲛ ⲛϭⲓ ⲡⲉϩⲓ ⲉⲓⲃ ⲛⲟⲩⲉⲓⲉ ⲛⲛⲉⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲥ ⲁⲓⲥⲱⲧⲙ ⲉⲟⲩⲁ ⲙⲡⲉϥⲧⲟⲟⲩ ⲛⲍⲱⲟⲛ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩⲥⲙⲏ ⲛϩⲣⲟⲩⲙⲡⲉ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲙⲟⲩ 2ⲁⲛⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥ ⲟⲩϩⲧⲟ ⲉϥⲟⲩⲟⲃϣ ⲉⲣⲉ ⲟⲩⲡⲓⲧⲉ ⲛⲧⲟⲟⲧϥ ⲙⲡⲉⲧⲧⲁⲗⲏⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϯ ⲛⲁϥ ⲛⲟⲩⲕⲗⲟⲙ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥϫⲣⲁⲉⲓⲧ ⲁⲩⲱ ⲁϥϫⲣⲟ 3ⲛⲧⲉⲣϥⲟⲩⲱⲛ ⲇⲉ ⲛⲧⲙⲉϩⲥⲛⲧⲉ ⲛⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲥ ⲁⲓⲥⲱⲧⲙ ⲉⲡⲙⲉϩⲥⲛⲁⲩ ⲛⲍⲱⲟⲛ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲙⲟⲩ 4ⲁⲩⲱ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓ ⲟⲩϩⲧⲟ ⲉϥⲧⲣⲉϣⲣⲱϣ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲧⲁⲗⲏⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩϯ ⲛⲁϥ ⲉⲧⲣⲉϥϥⲓ ⲛϯⲣⲏⲛⲏ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓ ϫⲙⲡⲕⲁϩ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲩⲉϩⲱⲧⲃ ⲛⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϯ ⲛⲁϥ ⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲥⲏϥⲉ 5ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲟⲩⲱⲛ ⲇⲉ ⲛⲧⲙⲉϩϣⲟⲙⲧⲉ ⲛⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲥ ⲁⲓⲥⲱⲧⲙ ⲉⲡⲙⲉϩϣⲟⲙⲛⲧ ⲛⲍⲱⲟⲛ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲙⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥ ⲟⲩϩⲧⲟ ⲛⲕⲁⲙⲏ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲧⲁⲗⲏⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲟⲩⲛⲟⲩⲙⲁϣⲉ ϩⲛ ⲧⲉϥϭⲓϫ 6ⲁⲓⲥⲱⲧⲙ ⲉⲩⲥⲙⲏ ⲛⲧⲙⲏⲏⲧⲉ ⲙⲡⲉϥⲧⲟⲟⲩ ⲛⲍⲱⲟⲛ ϫⲉ ⲟⲩϭⲁⲡⲓϫⲉ ⲛⲥⲟⲩⲟ ϩⲁ ⲟⲩⲥⲁⲧⲉⲉⲣⲉ ⲁⲩⲱ ϣⲟⲙⲧⲉ ⲛϭⲁⲡⲓϫⲉ ⲛⲉⲓⲱⲧ ϩⲁ ⲟⲩⲥⲁⲧⲉⲉⲣⲉ ⲡⲛⲉϩ ⲇⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲙⲛ ⲡⲏⲣⲡ ⲙⲡⲣⲧⲁⲕⲟⲟⲩ 7ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲟⲩⲱⲛ ⲇⲉ ⲛⲧⲙⲉϩϥⲧⲟⲉ ⲛⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲥ ⲁⲓⲥⲱⲧⲙ ⲉⲧⲉⲥⲙⲏ ⲙⲡⲙⲉϩ ϥⲧⲟⲟⲩ ⲛⲍⲱⲟⲛ ⲉⲥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲙⲟⲩ 8ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥ ⲟⲩϩⲧⲟ ⲉϥⲟⲩⲉⲧⲱⲧ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲧⲁⲗⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲡⲙⲟⲩ ⲉⲣⲉ ⲁⲙⲛⲧⲉ ⲟⲩⲏϩ ⲛⲥⲱϥ ⲁⲩϯ ⲛⲁϥ ⲛⲟⲩⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲉϫⲙ ⲡⲟⲩ ⲛϥⲧⲟⲟⲩ ⲙⲡⲕⲁϩ ⲉⲙⲟⲟⲩⲧⲟⲩ ϩⲛ ⲧⲥⲏϥⲉ ⲙⲛ ⲡϩⲉⲃⲱⲱⲛ ⲙⲛ ⲡⲙⲟⲩ ⲙⲛ ⲛⲉⲑⲩⲣⲓⲟⲛ ⲙⲡⲕⲁϩ 9ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲟⲩⲱⲛ ⲇⲉ ⲛⲧⲙⲉϩ ϯⲉⲛⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲥ ⲁⲛⲁⲩ ϩⲁ ⲡⲉⲥⲏⲧ ⲙⲡⲉⲑⲩⲥⲓⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲉⲛⲉⲯⲩⲭⲟⲟⲩⲉ ⲛⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲧⲁⲩϩⲟⲧⲃⲟⲩ ⲉⲧⲃⲉ ⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛ ⲧⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉ ⲉⲧⲉⲟⲩⲛⲧⲁⲩⲥ 10ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲥⲙⲏ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϣⲁⲛⲧⲉⲟⲩ ϣⲱⲡⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙⲙⲉ ⲉⲛⲅⲕⲣⲓⲛⲉ ⲁⲛ ⲁⲩⲱ ⲛⲅϫⲓ ⲁⲛ ⲙⲡⲉⲕⲃⲁ ⲙⲡⲉⲛⲥⲛⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲉⲧⲟⲩⲏⲏϩ ϩⲓϫⲙ ⲡⲕⲁϩ 11ⲁⲩⲱ ⲁⲩϯ ⲛⲁⲩ ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲛⲟⲩⲥⲧⲟⲗⲏ ⲛⲟⲩⲱⲃϣ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲩⲉⲙⲧⲟⲛ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲕⲉⲕⲟⲩⲓ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ϣⲁⲛⲧⲟⲩϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓ ⲛⲉⲩⲕⲉⲥⲛⲏⲩ ⲛⲉⲩϣⲃⲏⲣϩⲙϩⲁⲗ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲙⲟⲟⲩⲧⲟⲩ ϩⲱⲟⲩ ⲛⲧⲉⲩϩⲉ 12ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲁⲩ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲟⲩⲱⲛ ⲛⲧⲙⲉϩⲥⲟⲉ ⲛⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲥ ⲁⲩⲛⲟϭ ⲛⲕⲧⲟ ϣⲱⲡⲉ ⲡⲣⲏ ⲁϥϭⲙⲟⲙ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩϭⲟⲟⲩⲛⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲟⲟϩ ⲁϥⲣⲥⲛⲟϥ 13ⲛⲥⲓⲟⲩ ⲛⲧⲡⲉ ⲁⲩϩⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙ ⲡⲕⲁϩ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩⲃⲱ ⲛⲕⲛⲧⲉ ⲉⲥⲛⲟⲩϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲥϭⲱⲱⲃⲉ ⲉⲣⲉⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲧⲏⲩ ⲕⲓⲙ ⲉⲣⲟⲥ 14ⲧⲡⲉ ⲁⲥϭⲱⲗ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩϫⲱⲱⲙⲉ ⲉϥϭⲏⲗ ⲧⲟⲟⲩ ⲛⲓⲙ ϩⲓⲛⲏⲥⲟⲥ ⲛⲓⲙ ⲁⲩⲕⲓⲙ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲉⲩⲙⲁ 15ⲁⲩⲱ ⲛⲣⲣⲱⲟⲩ ⲙⲡⲕⲁϩ ⲙⲛ ⲛⲛⲟϭ ⲙⲛ ⲛⲭⲓⲗⲓⲁⲣⲭⲟⲥ ⲙⲛ ⲛⲣⲙⲙⲁⲟ ⲙⲛ ⲛϫⲱⲱⲣⲉ ⲁⲩⲱ ϩⲙϩⲁⲗ ⲛⲓⲙ ϩⲓⲣⲙϩⲉ ⲁⲩϩⲟⲡⲟⲩ ϩⲛ ⲛⲉⲥⲡⲩⲗⲁⲓⲟⲛ ⲙⲛ ⲛⲥⲓⲃⲧ ⲛⲉⲛⲧⲟⲩⲉⲓⲏ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ 16ⲛⲉⲛⲧⲟⲟⲩ ⲙⲛ ⲛⲥⲓⲃⲧ ϫⲉ ϩⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲛ ⲛⲧⲉⲧⲛ ϩⲟⲡⲛ ⲙⲡⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉⲧϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲓ ⲡⲉⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲟⲣⲅⲏ ⲙⲡⲉϩⲓⲉⲓⲃ 17ϫⲉ ⲁϥⲉⲓ ⲛϭⲓ ⲡⲛⲟϭ ⲛϩⲟⲟⲩ ⲛⲧⲉϥⲟⲣⲅⲏ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲛⲁϣⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ

Copyright information for CopSahidicMSS