Revelation of John 9

1ⲡⲙⲉϩϯⲟⲩ ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲁϥⲥⲁⲗⲡⲓⲍⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲁⲩ ⲉⲩⲥⲓⲟⲩ ⲁϥϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲡⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙ ⲡⲕⲁϩ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϯ ⲛⲁϥ ⲙⲡϣⲟϣⲧ ⲛⲧϣⲱⲧⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲛ 2ⲁⲩⲱ ⲙⲧⲉⲣⲉϥⲟⲩⲱⲛ ⲛⲧϣⲱⲧⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲛ ⲁϥⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲛ ⲧϣⲱⲧⲉ ⲛϭⲓ ⲟⲩⲕⲁⲡⲛⲟⲥ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩⲕⲁⲡⲛⲟⲥ ⲛϩⲣⲱ ⲛⲟϭ ⲁϥⲣⲕⲁⲕⲉ ⲛϭⲓ ⲡⲣⲏ ⲙⲛ ⲡⲁⲏⲣ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲕⲁⲡⲛⲟⲥ ⲛⲧϣⲱⲧⲉ 3ⲁⲩⲱ ⲁϩⲉⲛϣϫⲉ ⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙ ⲡⲕⲁϩ ⲁⲩϯ ⲛⲁⲩ ⲛⲟⲩⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲛⲑⲉ ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲛⲧⲁⲩ ⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲙⲙⲁⲩ ⲛϭⲓ ⲛⲟⲩⲱϩⲉ ⲙⲡⲕⲁϩ 4ⲁⲩϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲛⲛⲉⲩⲧⲁⲕⲉ ⲡⲉⲭⲟⲣⲧⲟⲥ ⲙⲡⲕⲁϩ ⲁⲩⲱ ϣⲏⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲓ ⲙⲏⲧⲓ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧⲉ ⲙⲛⲧⲁⲩ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲧⲉⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϫⲛ ⲧⲉⲩⲧⲉϩⲛⲉ 5ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲟⲩⲧⲁⲁⲥ ⲛⲁⲩ ⲉⲧⲣⲉⲩⲙⲟⲟⲩⲧⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉ ⲉⲩⲉⲃⲁⲥⲁⲛⲓⲍⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲧⲟⲩ ⲛⲉⲃⲟⲧ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲩⲧⲕⲁⲥ ⲉϥⲟ ⲛⲑⲉ ⲙⲡⲉⲧⲕⲁⲥ ⲛⲉⲛⲟⲩⲱϩⲉ ⲉⲩϣⲁⲛϫⲉⲕⲉⲟⲩⲣⲱⲙⲉ 6ϩⲣⲁⲓ ⲇⲉ ϩⲛ ⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁ ⲡⲙⲟⲩ ⲛⲥⲉⲧⲙϩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲥⲉⲉⲡⲉⲑⲩⲙⲉⲓ ⲉⲡⲙⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉ ⲡⲙⲟⲩ ⲡⲱⲧ ⲛⲉϥⲕⲁⲁⲩ 7ⲡⲉⲓⲛⲉ ⲇⲉ ⲛⲛⲉϣϫⲏⲩ ⲉϥⲟ ⲙⲡⲉⲓⲛⲉ ⲛϩⲉⲛϩⲧⲱⲱⲣ ⲉⲩⲥⲃⲧⲱⲧ ⲉⲡⲡⲟⲗⲉⲙⲟⲥ ⲉϣϫⲉ ⲉⲣⲉ ϩⲉⲛⲕⲗⲟⲙ ⲛⲛⲟⲩⲃ ϩⲓϫⲛ ⲛⲉⲩⲁⲡⲏⲩⲉ ⲉⲣⲉ ⲛⲉⲩϩⲟ ⲟⲛⲑⲉ ⲛϩⲉⲛϩⲟ ⲛⲣⲱⲙⲉ 8ⲉⲩⲛ ϩⲉⲛϥⲱ ϩⲓϫⲱⲟⲩ ⲛⲑⲉ ⲙⲡϥⲱ ⲛⲛⲉϩⲓⲟⲟⲙⲉ ⲉⲣⲉ ⲛⲉⲩⲟⲃϩⲉ ⲟⲛⲑⲉ ⲛⲛⲁⲛⲉⲓⲙⲟⲩⲓ 9ⲉⲩⲛ ϩⲉⲛϩⲱⲕ ϩⲓⲱⲟⲩ ⲛⲑⲉ ⲛϩⲉⲛϩⲱⲕ ⲙⲡⲉⲛⲓⲡⲉ ⲉⲣⲉ ⲡⲉϩⲣⲟⲟⲩ ⲛⲛⲉⲩⲧⲛϩ ⲟⲛⲑⲉ ⲙⲡⲉϩⲣⲟⲟⲩ ⲛϩⲉⲛϩⲁⲣⲙⲁ ⲙⲛ ϩⲉⲛϩⲧⲱⲱⲣ ⲉⲛⲁϣⲱⲟⲩ ⲉⲩⲡⲏⲧ ⲉⲡⲡⲟⲗⲉⲙⲟⲥ 10ⲉⲟⲩⲛ ϩⲉⲛⲥⲁⲧ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲩⲟ ⲛⲑⲉ ⲛⲛⲁ ⲛⲓⲟⲩⲱϩⲉ ⲁⲩⲱ ϩⲉⲛⲉⲓⲃ ϩⲛ ⲛⲉⲩⲥⲁⲧ ⲧⲉⲩⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲇⲉ ⲉⲙⲟⲩⲕϩ ⲛⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲧⲟⲩ ⲛⲉⲃⲟⲧ 11ⲟⲩⲛⲧⲁⲩ ⲙⲙⲁⲩ ⲙⲡⲉⲩⲣⲣⲟ ⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲙⲙⲛⲧϩⲉⲃⲣⲁⲓⲟⲥ ⲡⲉ ⲃⲁⲧⲧⲱⲛ ⲙⲙⲛⲧⲟⲩⲉⲉⲛⲓⲛ ⲇⲉ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲧⲁⲕⲟ 12ⲉⲓⲥ ⲟⲩⲟⲓ ⲁϥⲟⲩⲉⲓ ⲛⲉ ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲥⲉⲛⲏⲩ ⲛϭⲓ ⲕⲉⲟⲩⲟⲓ ⲥⲛⲁⲩ 13ⲙⲛⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲁⲡⲙⲉϩⲥⲟⲟⲩ ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲥⲁⲗⲡⲓⲍⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲓⲥⲱⲧⲙ ⲉⲩⲥⲙⲏ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲧⲁⲡ ⲙⲡⲉⲑⲩⲥⲓⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲛⲛⲟⲩⲃ ⲉⲧⲙⲡⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 14ⲉⲥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲙⲡⲙⲉϩⲥⲟⲟⲩ ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲧⲉⲣⲉ ⲧⲥⲁⲗⲡⲓⲅⲝ ⲛⲧⲟⲟⲧϥ ϫⲉ ⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉϥⲧⲟⲟⲩ ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲧⲙⲏⲣ ϩⲓϫⲙ ⲡⲛⲟϭ ⲛⲉⲓⲉⲣⲟ ⲡⲉⲩⲫⲣⲁⲧⲏⲥ 15ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲃⲱⲗ ⲙⲡⲉϥⲧⲟⲟⲩ ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲥⲃⲧⲱⲧ ⲉⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲙⲛ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲛ ⲡⲉⲃⲟⲧ ⲙⲛ ⲧⲉⲣⲟⲙⲡⲉ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲩⲉⲙⲟⲟⲩⲧ ⲙⲡⲟⲩⲛϣⲟⲙⲛⲧ ⲛⲉⲛⲣⲱⲙⲉ 16ⲁⲩⲱ ⲧⲏⲡⲉ ⲛⲛⲉⲥⲧⲣⲁⲧⲉⲩⲙⲁ ⲛⲛⲉϩⲧⲱⲱⲣ ⲡⲉ ⲧⲃⲁ ⲛⲧⲃⲁ ⲛⲥⲉⲡ ⲥⲛⲁⲩ ⲁⲓⲥⲱⲧⲙ ⲉⲧⲉⲩⲏⲡⲉ 17ⲁⲩⲱ ⲧⲁⲓ ⲧⲁ ⲑⲉ ⲛⲧⲁⲓⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲓⲛⲉ ⲛⲛⲉϩⲧⲱⲱⲣ ⲙⲛ ⲛⲉⲧⲁⲗⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲩⲛ ϩⲉⲛϩⲱⲕ ϩⲓⲱⲟⲩ ⲛⲁⲩⲁⲛ ⲛⲕⲱϩⲧ ϩⲓ ϩⲩⲁⲕⲓⲛⲑⲓⲛⲟⲛ ϩⲓ ⲑⲏⲛ ⲉⲣⲉ ⲛⲁⲡⲉⲩⲉ ⲛⲛⲉϩⲧⲱⲱⲣ ⲟ ⲛⲑⲉ ⲛⲛⲁⲡⲏⲩⲉ ⲛⲙⲙⲟⲩⲓ ⲉϥⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲣⲱⲟⲩ ⲛϭⲓ ⲟⲩⲕⲱϩⲧ ⲙⲛⲟⲩⲕⲁⲡⲛⲟⲥ ⲙⲛⲟⲩⲑⲏⲛ 18ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲉⲓϣⲟⲙⲧⲉ ⲙⲡⲗⲩⲅⲏ ⲁⲩⲙⲟⲩ ⲛϭⲓ ⲡⲟⲩ ⲛϣⲟⲙⲛⲧ ⲛⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ϩⲙ ⲡⲕⲱϩⲧ ⲙⲛ ⲡⲕⲁⲡⲛⲟⲥ ⲙⲛ ⲡⲉⲑⲏⲛ ⲛⲉⲧⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲣⲱⲟⲩ 19ⲉⲣⲉ ⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲅⲁⲣ ⲛⲛⲉϩⲧⲱⲱⲣ ϩⲛ ⲣⲱⲟⲩ ⲙⲛ ⲛⲉⲩⲥⲁⲧ ⲛⲉⲩⲥⲁⲧ ⲅⲁⲣ ⲉⲩⲟ ⲛⲑⲉ ⲛϩⲉⲛϩⲟϥ ⲉⲣⲉ ϩⲉⲛⲁⲡⲏⲩⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲉⲩϫⲓ ⲛϭⲟⲛⲥ 20ⲡⲕⲉⲥⲉⲡⲏ ⲇⲉ ⲛⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧⲉ ⲙⲡⲟⲩⲙⲟⲩ ϩⲛ ⲛⲉⲡⲗⲩⲅⲏ ⲙⲡⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ ⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲛⲛⲉⲩϭⲓϫ ⲉⲧⲙⲧⲣⲉⲩⲟⲩⲱϣⲧ ⲛⲉⲛⲇⲁⲓⲙⲱⲛⲓⲟⲛ ⲛⲛⲟⲩⲃ ⲙⲛ ⲛϩⲁⲧ ⲙⲛ ⲛϩⲟⲙⲛⲧ ⲙⲛ ⲛⲱⲛⲉ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉ ⲙⲛϭⲟⲙ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲛ ⲛϣⲉ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉⲙⲛϭⲟⲙ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲥⲱⲧⲙ ⲏⲉⲙⲟⲟϣⲉ 21ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲡⲟⲩⲙⲉ ⲧⲁⲛⲟⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲉⲩϩⲱⲧⲃ ⲙⲛ ⲛⲉⲩϩⲓⲕ ⲙⲛ ⲛⲉⲩⲡⲟⲣⲛⲉⲓⲁ

Copyright information for CopSahidicMSS