Romans 1

1ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲡϩⲙϩⲁⲗ ⲛⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ ⲡⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲉⲧⲧⲁϩⲙ ⲡⲉⲛⲧⲁⲩⲡⲟⲣϫϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 2ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁϥϣⲣⲡⲉⲣⲏⲧ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛⲛⲉϥⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ϩⲛⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ 3ⲉⲧⲃⲉⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉⲥⲡⲉⲣⲙⲁ ⲛⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲕⲁⲧⲁⲥⲁⲣⲝ 4ⲡⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲟϣϥ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲛⲧϭⲟⲙ ⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲡⲛⲁ ⲙⲡⲧⲃⲃⲟ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲛⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ 5ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲛϫⲓ ⲛⲟⲩⲭⲁⲣⲓⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ ⲙⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲉⲡⲥⲱⲧⲙ ⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ϩⲛⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲁⲡⲉϥⲣⲁⲛ 6ⲉⲧⲉⲧⲛⲏⲡ ϩⲛⲛⲁⲓ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛⲧⲁϩⲙ ϩⲛⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ 7ⲛⲉⲧϩⲛϩⲣⲱⲙⲏ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲙⲉⲣⲓⲧ ⲛⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲉⲧⲧⲁϩⲙ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲛⲏⲧⲛ ⲙⲛϯⲣⲏⲛⲏ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲛⲉⲓⲱⲧ ⲙⲛⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ 8ϣⲟⲣⲡ ⲙⲉⲛ ϯϣⲡϩⲙⲟⲧ ⲛⲧⲙⲡⲁⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲓⲧⲛⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ ⲉⲧⲃⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲧⲏⲣⲧⲛ ϫⲉ ⲥⲉϯⲥⲟⲉⲓⲧ ⲉⲧⲉⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ϩⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ 9ⲡⲁⲙⲛⲧⲣⲉ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲉϯϣⲙϣⲉ ⲛⲁϥ ϩⲙⲡⲁⲡⲛⲁ ϩⲙⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲙⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲛⲑⲉ ⲁϫⲛⲱϫⲛ ⲉⲓⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡⲉⲧⲛⲙⲉⲉⲩⲉ 10ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ϩⲛⲛⲁϣⲗⲏⲗ ⲉⲓⲥⲟⲡⲥ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲧⲁϩⲓⲏ ⲥⲟⲟⲩⲧⲛ ϩⲙⲡⲟⲩⲱϣ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲉⲓ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ 11ϯⲟⲩⲉϣⲛⲁⲩ ⲅⲁⲣ ⲉⲣⲱⲧⲛ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲓⲉϯ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲟⲩϩⲙⲟⲧ ⲙⲡⲛⲁⲧⲓⲕⲟⲛ ⲉⲡⲧⲁϫⲣⲉⲧⲏⲩⲧⲛ 12ⲡⲁⲓ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲉⲧⲣⲉⲛⲥⲗⲥⲗⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ϩⲓⲧⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉⲧϩⲛⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ ⲧⲱⲧⲛ ⲙⲛⲧⲱⲓ 13ϯⲟⲩⲱϣ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲣⲉⲧⲛⲉⲓⲙⲉ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ϫⲉ ⲁⲓⲕⲁⲁⲥ ϩⲁⲉⲓⲁⲧ ⲛϩⲁϩ ⲛⲥⲟⲡ ⲉⲉⲓ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲕⲱⲗⲩ ⲙⲙⲟⲓ ϣⲁⲧⲉⲛⲟⲩ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲓⲉϫⲡⲟ ⲛⲟⲩⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ϩⲙⲡⲕⲉϣⲱϫⲡ ⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ 14ⲛϩⲉⲗⲗⲏⲛ ⲙⲛⲛⲃⲁⲣⲃⲁⲣⲟⲥ ⲛⲥⲟⲫⲟⲥ ⲙⲛⲛⲁⲑⲏⲧ ⲉⲩⲛⲧⲁⲩ ⲉⲣⲟⲓ 15ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲙⲡⲟⲩⲣⲟⲧ ⲉⲧⲛⲙⲙⲁⲓ ⲉⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲍⲉ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲉⲧϩⲛϩⲣⲱⲙⲏ 16ⲛϯϯϣⲓⲡⲉ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲙⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲟⲩϭⲟⲙ ⲅⲁⲣ ⲛⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ ⲉⲩⲟⲩϫⲁⲓ ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲙⲛⲛⲟⲩⲉⲓⲉⲛⲓⲛ 17ⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲅⲁⲣ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁϭⲱⲗⲡ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧϥ ϩⲛⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧⲥⲏϩ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲡⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲛⲁⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ 18ⲧⲟⲣⲅⲏ ⲅⲁⲣ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁϭⲱⲗⲡ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲉ ⲉϫⲙⲙⲛⲧϣⲁϥⲧⲉ ⲛⲓⲙ ⲁⲩⲱ ⲡϫⲓ ⲛϭⲟⲛⲥ ⲛⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛⲧⲙⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲛⲟⲩϫⲓ ⲛϭⲟⲛⲥ 19ϫⲉ ⲡⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲅⲁⲣ ⲟⲩⲟⲛϩϥ ⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ 20ⲛⲉϥⲡⲉⲑⲏⲡ ⲅⲁⲣ ⲉⲑⲟⲗ ϩⲙⲡⲥⲱⲛⲧ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϩⲛⲛⲉϥⲧⲁⲙⲓⲟ ⲉⲩⲛⲟⲓ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲥⲉⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲧⲉⲧⲉϥϭⲟⲙ ⲧⲉ ⲛϣⲁⲉⲛⲉϩ ⲙⲛⲧⲉϥⲙⲛⲧⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲣⲉⲩϣⲱⲡⲉ ⲉⲙⲛⲧⲟⲩϣⲁϫⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲉϫⲱ 21ϫⲉ ⲁⲩⲥⲟⲩⲛⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲡⲟⲩϯⲉⲟⲟⲩ ⲛⲁϥ ϩⲱⲥ ⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲟⲩϣⲡϩⲙⲟⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲩⲣⲡⲉⲧϣⲟⲩⲉⲓⲧ ϩⲛⲛⲉⲩⲙⲉⲉⲩⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲡⲉⲩϩⲏⲧ ⲛⲁⲧⲥⲃⲱ ⲣⲕⲁⲕⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ 22ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛϩⲉⲛⲥⲁⲃⲉ ⲁⲩⲣⲥⲟϭ 23ⲁⲩϣⲓⲃⲉ ⲙⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲧⲧⲁⲕⲟ ϩⲛⲟⲩⲉⲓⲛⲉ ⲛϩⲓⲕⲱⲛ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲉϣⲁϥⲧⲁⲕⲟ ϩⲓϩⲁⲗⲏⲧ ϩⲓⲧⲃⲛⲏ ϩⲓϫⲁⲧϥⲉ 24ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲁⲁⲩ ϩⲛⲛⲟⲩⲱϣ ⲛⲛⲉⲩϩⲏⲧ ⲉⲩⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲥⲓⲁ ⲉⲧⲣⲉⲩⲥⲱϣ ⲛⲛⲉⲩⲥⲱⲙⲁ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ 25ⲛⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲩϣⲓⲃⲉ ⲛⲧⲙⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲙⲡϭⲟⲗ ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲧ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϣⲙϣⲉ ⲙⲡⲥⲱⲛⲧ ⲡⲁⲣⲁⲡⲉⲛⲧⲁϥⲥⲱⲛⲧ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲥⲙⲁⲙⲁⲁⲧ ϣⲁⲛⲓⲉⲛⲉϩ ϩⲁⲙⲏⲛ 26ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲁⲁⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϩⲉⲛⲡⲁⲑⲟⲥ ⲉⲩⲥⲏϣ ⲉⲓⲧⲉ ⲡⲁⲣ ⲛⲉⲩϩⲓⲟⲙⲉ ⲁⲩϣⲓⲃⲉ ⲙⲡϩⲱⲃ ⲛⲧⲉⲩⲫⲩⲥⲓⲥ ⲉⲩⲡⲁⲣⲁⲧⲉⲩⲫⲩⲥⲓⲥ 27ϩⲟⲙⲟⲓⲱⲥ ⲛⲉⲩⲕⲉϩⲟⲟⲩⲧ ⲁⲩⲕⲱ ⲛⲥⲱⲟⲩ ⲙⲡϩⲱⲃ ⲛⲧⲉⲫⲩⲥⲓⲥ ⲛⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲁⲩⲙⲟⲩϩ ⲙⲡⲉⲩⲙⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ϩⲉⲛϩⲟⲟⲩⲧ ⲙⲛϩⲉⲛϩⲟⲟⲩⲧ ⲉⲩⲣϩⲱⲃ ⲉⲧⲁⲥⲭⲩⲙⲟⲥⲩⲛⲏ ⲁⲩⲱ ⲧϣⲃⲉⲓⲱ ⲙⲡⲃⲉⲕⲉ ⲛⲧⲉⲩⲡⲗⲁⲛⲏ ⲉⲧⲉϣϣⲉ ⲉⲩϫⲉⲓ ⲙⲙⲟϥ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ 28ⲁⲩⲱ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧⲉⲙⲡⲟⲩⲇⲟⲕⲓⲙⲁⲍⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲕⲁⲁϥ ⲛⲁⲩ ϩⲛⲟⲩⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲁⲁⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲩϩⲏⲧ ⲛϫⲟⲟⲩⲧ ⲉⲉⲓⲣⲉ ⲛⲛⲉⲧⲉⲙⲉϣϣⲉ 29ⲉⲩϫⲏⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϫⲓ ⲛϭⲟⲛⲥ ⲛⲓⲙ ϩⲓⲕⲁⲕⲓⲁ ϩⲓⲡⲟⲛⲏⲣⲓⲁ ϩⲓⲙⲁⲓⲧⲟ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲉⲩⲙⲉϩ ⲛⲗⲁ ϩⲓϩⲱⲧⲃ ϩⲓϯⲧⲱⲛ ϩⲓⲕⲣⲟϥ ⲛϩⲏⲧ ⲉϥϩⲟⲟⲩ 30ⲛⲣⲉϥⲕⲁⲥⲕⲥ ⲛⲣⲉϥⲕⲁⲧⲁⲗⲁⲗⲉⲓ ⲙⲙⲁⲥⲧⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲣⲉϥⲥⲱϣ ⲛϫⲁⲥⲓϩⲏⲧ ⲛⲃⲁⲃⲉⲣⲱⲙⲉ ⲛⲣⲉϥⲕⲱⲧⲉ ⲛⲥⲁⲡⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲉⲛⲥⲉⲥⲱⲧⲙ ⲁⲛ ⲛⲥⲁⲛⲉⲩⲉⲓⲟⲧⲉ 31ⲛⲁⲑⲏⲧ ⲛⲁⲧⲛⲁϩⲧⲉ ⲛⲟⲩⲁϩⲓⲏⲧ ⲛⲁⲧⲛⲁ 32ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲡⲇⲓⲕⲁⲓⲱⲙⲁ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲉ ⲛⲉⲧⲉⲓⲣⲉ ⲛⲛⲁⲓ ⲥⲉⲙⲡϣⲁ ⲙⲡⲙⲟⲩ ⲟⲩⲙⲟⲛⲟⲛ ⲥⲉⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲥⲉⲥⲩⲛⲉⲩⲇⲟⲕⲓ ⲟⲛ ⲙⲛⲛⲉⲧⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ

Copyright information for CopSahidicMSS