Romans 10

1ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲡⲟⲩⲱϣ ⲙⲉⲛ ⲛⲧⲉⲡⲁϩⲏⲧ ⲙⲛⲡⲁⲥⲟⲡⲥ ϣⲟⲟⲡ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲁⲣⲟⲟⲩ ⲉⲩⲟⲩϫⲁⲓ 2ϯⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲧⲁⲩ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲟⲩⲕⲱϩ ⲛⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲕⲁⲧⲁⲟⲩⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ 3ⲉⲩⲟ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲧⲥⲟⲟⲩⲛ ⲉⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲩϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁⲧⲁϩⲉⲧⲱⲟⲩ ⲉⲣⲁⲧⲥ ⲙⲙⲓⲛ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲙⲡⲟⲩϩⲩⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲛⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 4ⲡϫⲱⲕ ⲅⲁⲣ ⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲡⲉ ⲡⲉⲭⲥ ⲉⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ 5ⲁⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲅⲁⲣ ⲥϩⲁⲓ ϫⲉ ⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲧⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧⲛⲁⲁⲥ ϥⲛⲁⲱⲛϩ ⲛϩⲏⲧⲥ 6ⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲇⲉ ⲧⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲧⲉⲉⲓϩⲉ ϫⲉ ⲙⲡⲣϫⲟⲟⲥ ϩⲙⲡⲉⲕϩⲏⲧ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲡⲉ ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲉⲙⲡⲉⲭⲥ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ 7ⲏ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉⲡⲛⲟⲩⲛ ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲉⲙⲡⲉⲭⲥ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲛⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ 8ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩ ⲡⲉⲧϥϫⲱ ⲙⲙⲟϥ ϫⲉ ⲡϣⲁϫⲉ ϩⲏⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟⲕ ϩⲛⲧⲉⲕⲧⲁⲡⲣⲟ ⲁⲩⲱ ϩⲣⲁⲓ ϩⲙⲡⲉⲕϩⲏⲧ ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡϣⲁϫⲉ ⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉⲧⲛⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲙⲙⲟϥ 9ϫⲉ ⲉⲕϣⲁⲛϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲓ ⲙⲡϣⲁϫⲉ ϩⲛⲧⲉⲕⲧⲁⲡⲣⲟ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉ ⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲅⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ϩⲙⲡⲉⲕϩⲏⲧ ϫⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲕⲛⲁⲱⲛϩ 10ⲉⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲣⲟϥ ϩⲙⲡϩⲏⲧ ⲉⲩⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲉⲩϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓ ⲇⲉ ⲙⲙⲟϥ ϩⲛⲧⲧⲁⲡⲣⲟ ⲉⲩⲟⲩϫⲁⲓ 11ϣⲁⲣⲉⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ⲅⲁⲣ ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲛϥⲛⲁϫⲓϣⲓⲡⲉ ⲁⲛ 12ⲙⲛⲡⲱⲣϫ ⲅⲁⲣ ϣⲟⲟⲡ ⲙⲡⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲙⲛⲡⲟⲩⲉⲓⲉⲛⲓⲛ ⲡⲓϫⲟⲉⲓⲥ ⲅⲁⲣ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲡⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉϥⲟ ⲛⲣⲙⲙⲁⲟ ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲛⲁⲉⲡⲓⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙⲙⲟϥ 13ⲟⲩⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲛⲁⲉⲡⲓⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙⲡⲣⲁⲛ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϥⲛⲁⲟⲩϫⲁⲓ 14ⲛⲁϣ ⲇⲉ ⲛϩⲉ ⲉⲩⲛⲁⲉⲡⲓⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙⲡⲉⲧⲉⲙⲡⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲁϣ ⲇⲉ ⲛϩⲉ ⲉⲩⲛⲁⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡⲉⲧⲉⲙⲡⲟⲩⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲁϣ ⲇⲉ ⲛϩⲉ ⲉⲩⲛⲁⲥⲱⲧⲙ ⲛⲟⲩⲉϣ ⲙⲡⲉⲧⲧⲁϣⲉⲟⲓϣ 15ⲛⲁϣ ⲇⲉ ⲛϩⲉ ⲉⲩⲛⲁⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲉⲩⲧⲙϫⲟⲟⲩⲥⲉ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧⲥⲏϩ ϫⲉ ⲉϣϫⲉⲛⲉⲥⲉⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲛⲛⲉⲧⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲍⲉ ⲛⲙⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ 16ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲡⲟⲩⲥⲱⲧⲙ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲥⲁⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ϣⲁⲣⲉⲏⲥⲁⲓⲁⲥ ⲅⲁⲣ ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡⲉⲛϩⲣⲟⲟⲩ 17ⲁⲣⲁ ϭⲉ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲥⲱⲧⲙ ⲧⲉ ⲡⲥⲱⲧⲙ ⲇⲉ ϩⲓⲧⲙⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡⲉⲭⲥ 18ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲁϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲙⲡⲟⲩⲥⲱⲧⲙ ⲉϣⲱⲡⲉ ϭⲉ ⲁⲡⲉⲩϩⲣⲟⲟⲩ ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲡⲕⲁϩ ⲧⲏⲣϥ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲉⲩϣⲁϫⲉ ⲡⲱϩ ϣⲁⲁⲣⲏϫⲥ ⲛⲧⲟⲓⲕⲟⲩⲙⲉⲛⲏ 19ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲁϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲙⲡⲉⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ ⲉⲓⲙⲉ ϣⲁⲣⲉⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ϫⲟⲟⲥ ϫⲓⲛⲛϣⲟⲣⲡ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲁϯⲕⲱϩ ⲛⲏⲧⲛ ⲉϫⲙⲡⲉⲧⲉⲛⲟⲩϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲁⲛ ⲡⲉ ϯⲛⲁϯⲛⲟⲩϭⲥ ⲛⲏⲧⲛ ⲉϫⲛⲟⲩϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲛⲁⲑⲏⲧ 20ϣⲁⲣⲉⲏⲥⲁⲓⲁⲥ ⲇⲉ ⲧⲟⲗⲙⲁ ⲛϥϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲩϩⲉ ⲉⲣⲟⲓ ϩⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲥⲉϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲱⲓ ⲁⲛ ⲁⲓⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲥⲉϫⲛⲟⲩ ⲙⲙⲟⲓ ⲁⲛ 21ϣⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲇⲉ ⲉⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ ϫⲉ ⲁⲓⲡⲣϣⲛⲁϭⲓϫ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣϥ ⲉⲩⲗⲁⲟⲥ ⲛⲁⲧⲛⲁϩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲉϥⲟⲩⲱϩⲙ

Copyright information for CopSahidicMSS