Romans 10

ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲡⲟⲩⲱϣ ⲙⲉⲛ ⲛⲧⲉⲡⲁϩⲏⲧ ⲙⲛⲡⲁⲥⲟⲡⲥ ϣⲟⲟⲡ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲁⲣⲟⲟⲩ ⲉⲩⲟⲩϫⲁⲓ ϯⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲧⲁⲩ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲟⲩⲕⲱϩ ⲛⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲕⲁⲧⲁⲟⲩⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲉⲩⲟ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲧⲥⲟⲟⲩⲛ ⲉⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲩϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁⲧⲁϩⲉⲧⲱⲟⲩ ⲉⲣⲁⲧⲥ ⲙⲙⲓⲛ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲙⲡⲟⲩϩⲩⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲛⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡϫⲱⲕ ⲅⲁⲣ ⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲡⲉ ⲡⲉⲭⲥ ⲉⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲅⲁⲣ ⲥϩⲁⲓ ϫⲉ ⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲧⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧⲛⲁⲁⲥ ϥⲛⲁⲱⲛϩ ⲛϩⲏⲧⲥ ⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲇⲉ ⲧⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲧⲉⲉⲓϩⲉ ϫⲉ ⲙⲡⲣϫⲟⲟⲥ ϩⲙⲡⲉⲕϩⲏⲧ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲡⲉ ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲉⲙⲡⲉⲭⲥ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲏ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉⲡⲛⲟⲩⲛ ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲉⲙⲡⲉⲭⲥ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲛⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩ ⲡⲉⲧϥϫⲱ ⲙⲙⲟϥ ϫⲉ ⲡϣⲁϫⲉ ϩⲏⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟⲕ ϩⲛⲧⲉⲕⲧⲁⲡⲣⲟ ⲁⲩⲱ ϩⲣⲁⲓ ϩⲙⲡⲉⲕϩⲏⲧ ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡϣⲁϫⲉ ⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉⲧⲛⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲙⲙⲟϥ ϫⲉ ⲉⲕϣⲁⲛϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲓ ⲙⲡϣⲁϫⲉ ϩⲛⲧⲉⲕⲧⲁⲡⲣⲟ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉ ⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲅⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ϩⲙⲡⲉⲕϩⲏⲧ ϫⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲕⲛⲁⲱⲛϩ 10 ⲉⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲣⲟϥ ϩⲙⲡϩⲏⲧ ⲉⲩⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲉⲩϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓ ⲇⲉ ⲙⲙⲟϥ ϩⲛⲧⲧⲁⲡⲣⲟ ⲉⲩⲟⲩϫⲁⲓ 11 ϣⲁⲣⲉⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ⲅⲁⲣ ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲛϥⲛⲁϫⲓϣⲓⲡⲉ ⲁⲛ 12 ⲙⲛⲡⲱⲣϫ ⲅⲁⲣ ϣⲟⲟⲡ ⲙⲡⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲙⲛⲡⲟⲩⲉⲓⲉⲛⲓⲛ ⲡⲓϫⲟⲉⲓⲥ ⲅⲁⲣ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲡⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉϥⲟ ⲛⲣⲙⲙⲁⲟ ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲛⲁⲉⲡⲓⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙⲙⲟϥ 13 ⲟⲩⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲛⲁⲉⲡⲓⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙⲡⲣⲁⲛ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϥⲛⲁⲟⲩϫⲁⲓ 14 ⲛⲁϣ ⲇⲉ ⲛϩⲉ ⲉⲩⲛⲁⲉⲡⲓⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙⲡⲉⲧⲉⲙⲡⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲁϣ ⲇⲉ ⲛϩⲉ ⲉⲩⲛⲁⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡⲉⲧⲉⲙⲡⲟⲩⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲁϣ ⲇⲉ ⲛϩⲉ ⲉⲩⲛⲁⲥⲱⲧⲙ ⲛⲟⲩⲉϣ ⲙⲡⲉⲧⲧⲁϣⲉⲟⲓϣ 15 ⲛⲁϣ ⲇⲉ ⲛϩⲉ ⲉⲩⲛⲁⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲉⲩⲧⲙϫⲟⲟⲩⲥⲉ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧⲥⲏϩ ϫⲉ ⲉϣϫⲉⲛⲉⲥⲉⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲛⲛⲉⲧⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲍⲉ ⲛⲙⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ 16 ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲡⲟⲩⲥⲱⲧⲙ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲥⲁⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ϣⲁⲣⲉⲏⲥⲁⲓⲁⲥ ⲅⲁⲣ ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡⲉⲛϩⲣⲟⲟⲩ 17 ⲁⲣⲁ ϭⲉ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲥⲱⲧⲙ ⲧⲉ ⲡⲥⲱⲧⲙ ⲇⲉ ϩⲓⲧⲙⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡⲉⲭⲥ 18 ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲁϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲙⲡⲟⲩⲥⲱⲧⲙ ⲉϣⲱⲡⲉ ϭⲉ ⲁⲡⲉⲩϩⲣⲟⲟⲩ ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲡⲕⲁϩ ⲧⲏⲣϥ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲉⲩϣⲁϫⲉ ⲡⲱϩ ϣⲁⲁⲣⲏϫⲥ ⲛⲧⲟⲓⲕⲟⲩⲙⲉⲛⲏ 19 ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲁϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲙⲡⲉⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ ⲉⲓⲙⲉ ϣⲁⲣⲉⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ϫⲟⲟⲥ ϫⲓⲛⲛϣⲟⲣⲡ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲁϯⲕⲱϩ ⲛⲏⲧⲛ ⲉϫⲙⲡⲉⲧⲉⲛⲟⲩϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲁⲛ ⲡⲉ ϯⲛⲁϯⲛⲟⲩϭⲥ ⲛⲏⲧⲛ ⲉϫⲛⲟⲩϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲛⲁⲑⲏⲧ 20 ϣⲁⲣⲉⲏⲥⲁⲓⲁⲥ ⲇⲉ ⲧⲟⲗⲙⲁ ⲛϥϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲩϩⲉ ⲉⲣⲟⲓ ϩⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲥⲉϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲱⲓ ⲁⲛ ⲁⲓⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲥⲉϫⲛⲟⲩ ⲙⲙⲟⲓ ⲁⲛ 21 ϣⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲇⲉ ⲉⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ ϫⲉ ⲁⲓⲡⲣϣⲛⲁϭⲓϫ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣϥ ⲉⲩⲗⲁⲟⲥ ⲛⲁⲧⲛⲁϩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲉϥⲟⲩⲱϩⲙ

Copyright information for CopSahidicMSS