Romans 11

1ⲧⲁϫⲟⲟⲥ ϭⲉ ϫⲉ ⲙⲏ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲕⲁⲡⲉϥⲗⲁⲟⲥ ⲛⲥⲱϥ ⲛⲛⲉⲥϣⲱⲡⲉ ⲕⲁⲓⲅⲁⲣ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ⲁⲛⲅⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉⲥⲡⲉⲣⲙⲁ ⲛⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲧⲉⲫⲩⲗⲏ ⲛⲃⲉⲛⲓⲁⲙⲉⲓⲛ 2ⲙⲡⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲕⲁⲡⲉϥⲗⲁⲟⲥ ⲛⲥⲱϥ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲥⲟⲩⲱⲛϥ ϫⲓⲛⲛϣⲟⲣⲡ ⲏ ⲛⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ϣⲁⲣⲉⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ ϩⲛϩⲏⲗⲓⲁⲥ ⲛⲑⲉ ⲉϣⲁϥⲥⲙⲙⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ 3ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲉⲕⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲙⲟⲟⲩⲧⲟⲩ ⲛⲉⲕⲑⲩⲥⲓⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲁⲩϣⲣϣⲱⲣⲟⲩ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉⲛⲧⲁⲓϣⲱϫⲡ ⲙⲁⲩⲁⲁⲧ ⲁⲩⲱ ⲥⲉϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁⲧⲁⲯⲩⲭⲏ 4ⲁⲗⲗⲁ ⲉϣⲁⲣⲉⲡϣⲁϫⲉ ϫⲟⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲓϣⲱϫⲡ ⲛⲁⲓ ⲛⲥⲁϣϥ ⲛϣⲟ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉⲙⲡⲟⲩⲕⲗϫⲡⲁⲧ ⲛⲧⲃⲁϩⲁⲗ 5ⲧⲁⲓ ϭⲉ ⲟⲛ ⲧⲉ ⲑⲉ ϩⲙⲡⲉⲓⲕⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲟⲩϣⲱϫⲡ ⲡⲉⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲕⲁⲧⲁⲟⲩⲙⲛⲧⲥⲱⲧⲡ ⲛⲭⲁⲣⲓⲥ 6ⲉⲓ ⲧⲉ ⲉϣϫⲉϩⲛⲟⲩⲭⲁⲣⲓⲥ ⲉⲓⲉ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϭⲉ ⲁⲛ ⲡⲉ ϩⲛⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲙⲙⲟⲛ ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ϭⲉ ⲛⲁⲣⲭⲁⲣⲓⲥ ⲁⲛ 7ⲟⲩ ϭⲉ ⲡⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ ϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲱϥ ⲡⲁⲓ ⲙⲡϥⲙⲁⲧⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲧⲙⲛⲧⲥⲱⲧⲡ ⲇⲉ ⲙⲁⲧⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲡⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉ ⲇⲉ ⲧⲱⲙ ⲛϩⲏⲧ 8ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧⲥⲏϩ ϫⲉ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϯ ⲛⲁⲩ ⲛⲟⲩⲡⲛⲁ ⲛⲙⲕⲁϩ ⲛϩⲏⲧ ϩⲉⲛⲃⲁⲗ ⲉⲧⲙⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ϩⲉⲛⲙⲁⲁϫⲉ ⲉⲧⲙⲥⲱⲧⲙ ϣⲁϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲟⲟⲩ ⲛϩⲟⲟⲩ 9ϣⲁⲣⲉⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲟⲛ ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲉⲧⲉⲩⲧⲣⲁⲡⲉⲍⲁ ϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲩ ⲉⲩϭⲟⲣϭⲥ ⲙⲛⲟⲩⲡⲁϣ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲟⲛ ⲙⲛⲟⲩⲧⲱⲱⲃⲉ ⲛⲁⲩ 10ⲙⲁⲣⲟⲩⲣⲕⲁⲕⲉ ⲛϭⲓⲛⲉⲩⲃⲁⲗ ⲉⲧⲙⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲩϫⲓⲥⲉ ⲛⲅⲟⲗⲕⲥ ⲛⲥⲏⲩ ⲛⲓⲙ 11ⲧⲁϫⲟⲟⲥ ϭⲉ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲩϫⲱⲣⲡ ϫⲉⲉⲩⲉϩⲉ ⲛⲛⲉⲥϣⲱⲡⲉ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲙⲡⲉⲩϩⲉ ⲁⲡⲉⲩϫⲁⲓ ϣⲱⲡⲉ ⲛⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲉⲡϯⲕⲱϩ ⲛⲁⲩ 12ⲉϣϫⲉⲁⲡⲉⲩϩⲉ ⲇⲉ ⲣⲙⲛⲧⲣⲙⲙⲁⲟ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲁⲡⲉⲩϣⲱⲱⲧ ⲣⲙⲛⲧⲣⲙⲙⲁⲟ ⲛⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲉⲓⲉ ⲟⲩⲏⲣ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲡⲉ ⲡⲉⲩϫⲱⲕ 13ϯϫⲱ ⲇⲉ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲉⲡϩⲟⲥⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲁⲛⲅⲡⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲛⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ϯϯⲉⲟⲟⲩ ⲛⲧⲁⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓⲁ 14ϫⲉ ⲉⲓⲉϯⲕⲱϩ ⲛⲧⲁⲥⲁⲣⲝ ⲧⲁⲧⲟⲩϫⲉϩⲟⲓⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ 15ⲉϣϫⲉⲁⲡⲉⲩⲧⲥⲧⲟ ⲅⲁⲣ ⲉⲃⲟⲗ ⲣϩⲱⲧⲡ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉⲓⲉ ⲟⲩⲏⲣ ⲡⲉ ⲡⲉⲩϣⲟⲡⲟⲩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛⲥⲁⲡⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ 16ⲉϣϫⲉⲡⲉⲑⲁⲃ ⲅⲁⲣ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲓⲉ ⲡⲕⲉⲟⲩⲱϣⲙ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁⲩⲱ ⲉϣϫⲉⲧⲛⲟⲩⲛⲉ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲓⲉ ⲛⲉⲥⲕⲉⲕⲗⲁⲇⲟⲥ 17ⲉϣϫⲉϩⲟⲓⲛⲉ ⲇⲉ ⲛⲛⲉⲕⲗⲁⲇⲟⲥ ⲁⲩϣⲁⲁⲧⲟⲩ ⲛⲧⲟⲕ ⲇⲉ ⲛⲧⲕⲟⲩⲃⲱ ⲛϫⲓⲧϩⲟⲟⲩⲧ ⲁⲩⲧⲟϭⲕ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲕϣⲱⲡⲉ ⲛⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲟⲥ ⲉⲡⲕⲛⲛⲉ ⲛⲧⲛⲟⲩⲛⲉ ⲛⲧⲃⲱ ⲛϫⲟⲉⲓⲧ 18ⲙⲡⲣϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙⲙⲟⲕ ⲉϫⲛⲛⲉⲕⲗⲁⲇⲟⲥ ⲉϣϫⲉⲕϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲇⲉ ⲙⲙⲟⲕ ⲛⲧⲟⲕ ⲁⲛ ⲉⲧϥⲓ ϩⲁⲧⲛⲟⲩⲛⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲛⲟⲩⲛⲉ ⲧⲉⲧϥⲓ ϩⲁⲣⲟⲕ 19ⲕⲛⲁϫⲟⲟⲥ ϭⲉ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲩϣⲉⲧϩⲉⲛⲕⲗⲁⲇⲟⲥ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲩⲉⲧⲟϭⲧ 20ⲕⲁⲗⲱⲥ ϩⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲁⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲁⲩϣⲁⲁⲧⲟⲩ ⲛⲧⲟⲕ ⲇⲉ ⲉⲕⲁϩⲉⲣⲁⲧⲕ ϩⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲙⲡⲣϫⲓⲥⲉ ϭⲉ ⲛϩⲏⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲣⲓϩⲟⲧⲉ 21ⲉϣϫⲉⲙⲡⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲅⲁⲣ ϯⲥⲟ ⲉⲛⲉⲕⲗⲁⲇⲟⲥ ⲉⲧⲉϩⲱⲟⲩ ⲛⲉ ⲛϥⲛⲁϯⲥⲟ ϩⲱⲱⲕ ⲁⲛ ⲉⲣⲟⲕ 22ⲁⲛⲁⲩ ϭⲉ ⲉⲧⲙⲛⲧⲭⲣⲏⲥⲧⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲧⲙⲛⲧⲣⲉϥϣⲱⲱⲧ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲙⲛⲧⲣⲉϥϣⲱⲱⲧ ⲙⲉⲛ ⲉϫⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲩϩⲉ ⲧⲙⲛⲧⲭⲣⲏⲥⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϫⲱⲕ ⲉⲕϣⲁⲛϭⲱ ϩⲛⲧⲙⲛⲧⲭⲣⲏⲥⲧⲟⲥ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲟⲛ ϩⲱⲱⲕ ⲥⲉⲛⲁϣⲁⲁⲧⲕ 23ⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ϩⲱⲟⲩ ⲉⲩϣⲁⲛⲧⲙϭⲱ ϩⲛⲧⲉⲩⲙⲛⲧⲁⲧⲛⲁϩⲧⲉ ⲥⲉⲛⲁⲧⲟϭⲟⲩ ⲟⲩⲛϭⲟⲙ ⲅⲁⲣ ⲟⲛ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲟϭⲟⲩ 24ⲉϣϫⲉⲛⲧⲟⲕ ⲅⲁⲣ ⲛⲧⲁⲩϣⲁⲁⲧⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲟⲩⲃⲱ ⲛϫⲓⲧϩⲟⲟⲩⲧ ⲛⲁⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲣⲁⲧⲉⲕⲙⲓⲛⲉ ⲁⲩⲧⲟϭⲕ ⲉⲩⲃⲱ ⲛϫⲓⲧⲛⲟⲩⲧⲙ ⲡⲟⲥⲱ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⲛⲁⲓ ⲉϩⲟⲓⲛⲉ ⲣⲱ ⲛⲉ ⲥⲉⲛⲁⲧⲟϭⲟⲩ ⲉⲧⲉⲩⲃⲱ ⲛϫⲟⲉⲓⲧ ⲙⲙⲓⲛ ⲙⲙⲟⲟⲩ 25ϯⲟⲩⲱϣ ⲇⲉ ⲉⲧⲣⲉⲧⲛⲉⲓⲙⲉ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲉⲡⲉⲉⲓⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲛⲉⲧⲛϣⲱⲡⲉ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲥⲁⲃⲉ ϫⲉ ⲛⲧⲁ[ⲟ]ⲩⲧⲱⲙ ⲛϩⲏⲧ ϣⲱⲡⲉ ⲛϩⲟⲓⲛⲉ ⲙⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ ϣⲁⲛⲧⲉⲡϫⲱⲕ ⲛⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲉⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ 26ⲁⲩⲱ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲛⲧⲉⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ ⲧⲏⲣϥ ⲟⲩϫⲁⲓ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧⲥⲏϩ ϫⲉ ϥⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲥⲓⲱⲛ ⲛϭⲓⲡⲉⲧⲛⲟⲩϩⲙ ⲛϥⲕⲧⲉⲙⲙⲛⲧϣⲁϥⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲓⲁⲕⲱⲃ 27ⲁⲩⲱ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲧⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧ ⲉⲓϣⲁⲛⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲩⲛⲟⲃⲉ 28ⲕⲁⲧⲁ ⲙⲉⲛ ⲙⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲁⲩⲣϫⲁϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲕⲁⲧⲁ ⲧⲉ ⲧⲙⲛⲧⲥⲱⲧⲡ ϩⲉⲛⲙⲉⲣⲓⲧ ⲛⲉ ⲉⲧⲃⲉⲛⲉⲩⲉⲓⲟⲧⲉ 29ϩⲉⲛⲁⲧⲣϩⲧⲏϥ ⲅⲁⲣ ⲛⲉ ⲛⲉⲭⲁⲣⲓⲥⲙⲁ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛⲡⲉϥⲧⲱϩⲙ 30ⲛⲑⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲙⲡⲓⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛⲣⲁⲧⲛⲁϩⲧⲉ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲛⲁ ⲛⲏⲧⲛ ϩⲛⲧⲙⲛⲧⲁⲧⲛⲁϩⲧⲉ ⲛⲛⲁⲓ 31ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲛⲛⲁⲓ ϩⲱⲟⲩ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲉⲁⲩⲣⲁⲧⲛⲁϩⲧⲉ ⲉⲡⲉⲧⲛⲛⲁ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ϩⲱⲟⲩ ⲉⲩⲉⲛⲁ ⲛⲁⲩ ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ 32ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲡⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲩⲙⲛⲧⲁⲧⲛⲁϩⲧⲉ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉϥⲉⲛⲁ ⲛⲁⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ 33ⲱ ⲡϣⲓⲕ ⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲙⲙⲁⲟ ⲙⲛⲧⲥⲟⲫⲓⲁ ⲁⲩⲱ ⲡⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲑⲉ ⲉⲧⲉⲛⲉⲩⲉϣⲙⲉϣⲧ ⲛϩⲁⲡ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲉⲛⲉⲩⲉϣⲛⲣⲁⲧⲟⲩ ⲛⲛⲉϥϩⲓⲟⲟⲩⲉ 34ⲛⲓⲙ ⲅⲁⲣ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲉⲓⲙⲉ ⲉⲡϩⲏⲧ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲛⲁⲧⲥⲁⲃⲉⲉⲓⲁⲧϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲏ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲛⲁϥ ⲛⲣⲉϥϫⲓϣⲟϫⲛⲉ 35ⲏ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲉⲓⲣⲉ ⲛⲁϥ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲧⲁⲣⲉϥⲧⲟⲩⲉⲓⲟ ⲛⲁϥ 36ϫⲉ ⲡⲧⲏⲣϥ ϩⲉⲛⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲛⲁⲕⲟⲧⲟⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲡⲱϥ ⲡⲉ ⲡⲉⲟⲟⲩ ϣⲁⲛⲓⲉⲛⲉϩ ϩⲁⲙⲏⲛ

Copyright information for CopSahidicMSS