Romans 11

ⲧⲁϫⲟⲟⲥ ϭⲉ ϫⲉ ⲙⲏ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲕⲁⲡⲉϥⲗⲁⲟⲥ ⲛⲥⲱϥ ⲛⲛⲉⲥϣⲱⲡⲉ ⲕⲁⲓⲅⲁⲣ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ⲁⲛⲅⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉⲥⲡⲉⲣⲙⲁ ⲛⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲧⲉⲫⲩⲗⲏ ⲛⲃⲉⲛⲓⲁⲙⲉⲓⲛ ⲙⲡⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲕⲁⲡⲉϥⲗⲁⲟⲥ ⲛⲥⲱϥ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲥⲟⲩⲱⲛϥ ϫⲓⲛⲛϣⲟⲣⲡ ⲏ ⲛⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ϣⲁⲣⲉⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ ϩⲛϩⲏⲗⲓⲁⲥ ⲛⲑⲉ ⲉϣⲁϥⲥⲙⲙⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲉⲕⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲙⲟⲟⲩⲧⲟⲩ ⲛⲉⲕⲑⲩⲥⲓⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲁⲩϣⲣϣⲱⲣⲟⲩ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉⲛⲧⲁⲓϣⲱϫⲡ ⲙⲁⲩⲁⲁⲧ ⲁⲩⲱ ⲥⲉϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁⲧⲁⲯⲩⲭⲏ ⲁⲗⲗⲁ ⲉϣⲁⲣⲉⲡϣⲁϫⲉ ϫⲟⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲓϣⲱϫⲡ ⲛⲁⲓ ⲛⲥⲁϣϥ ⲛϣⲟ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉⲙⲡⲟⲩⲕⲗϫⲡⲁⲧ ⲛⲧⲃⲁϩⲁⲗ ⲧⲁⲓ ϭⲉ ⲟⲛ ⲧⲉ ⲑⲉ ϩⲙⲡⲉⲓⲕⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲟⲩϣⲱϫⲡ ⲡⲉⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲕⲁⲧⲁⲟⲩⲙⲛⲧⲥⲱⲧⲡ ⲛⲭⲁⲣⲓⲥ ⲉⲓ ⲧⲉ ⲉϣϫⲉϩⲛⲟⲩⲭⲁⲣⲓⲥ ⲉⲓⲉ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϭⲉ ⲁⲛ ⲡⲉ ϩⲛⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲙⲙⲟⲛ ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ϭⲉ ⲛⲁⲣⲭⲁⲣⲓⲥ ⲁⲛ ⲟⲩ ϭⲉ ⲡⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ ϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲱϥ ⲡⲁⲓ ⲙⲡϥⲙⲁⲧⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲧⲙⲛⲧⲥⲱⲧⲡ ⲇⲉ ⲙⲁⲧⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲡⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉ ⲇⲉ ⲧⲱⲙ ⲛϩⲏⲧ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧⲥⲏϩ ϫⲉ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϯ ⲛⲁⲩ ⲛⲟⲩⲡⲛⲁ ⲛⲙⲕⲁϩ ⲛϩⲏⲧ ϩⲉⲛⲃⲁⲗ ⲉⲧⲙⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ϩⲉⲛⲙⲁⲁϫⲉ ⲉⲧⲙⲥⲱⲧⲙ ϣⲁϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲟⲟⲩ ⲛϩⲟⲟⲩ ϣⲁⲣⲉⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲟⲛ ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲉⲧⲉⲩⲧⲣⲁⲡⲉⲍⲁ ϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲩ ⲉⲩϭⲟⲣϭⲥ ⲙⲛⲟⲩⲡⲁϣ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲟⲛ ⲙⲛⲟⲩⲧⲱⲱⲃⲉ ⲛⲁⲩ 10 ⲙⲁⲣⲟⲩⲣⲕⲁⲕⲉ ⲛϭⲓⲛⲉⲩⲃⲁⲗ ⲉⲧⲙⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲩϫⲓⲥⲉ ⲛⲅⲟⲗⲕⲥ ⲛⲥⲏⲩ ⲛⲓⲙ 11 ⲧⲁϫⲟⲟⲥ ϭⲉ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲩϫⲱⲣⲡ ϫⲉⲉⲩⲉϩⲉ ⲛⲛⲉⲥϣⲱⲡⲉ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲙⲡⲉⲩϩⲉ ⲁⲡⲉⲩϫⲁⲓ ϣⲱⲡⲉ ⲛⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲉⲡϯⲕⲱϩ ⲛⲁⲩ 12 ⲉϣϫⲉⲁⲡⲉⲩϩⲉ ⲇⲉ ⲣⲙⲛⲧⲣⲙⲙⲁⲟ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲁⲡⲉⲩϣⲱⲱⲧ ⲣⲙⲛⲧⲣⲙⲙⲁⲟ ⲛⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲉⲓⲉ ⲟⲩⲏⲣ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲡⲉ ⲡⲉⲩϫⲱⲕ 13 ϯϫⲱ ⲇⲉ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲉⲡϩⲟⲥⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲁⲛⲅⲡⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲛⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ϯϯⲉⲟⲟⲩ ⲛⲧⲁⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓⲁ 14 ϫⲉ ⲉⲓⲉϯⲕⲱϩ ⲛⲧⲁⲥⲁⲣⲝ ⲧⲁⲧⲟⲩϫⲉϩⲟⲓⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ 15 ⲉϣϫⲉⲁⲡⲉⲩⲧⲥⲧⲟ ⲅⲁⲣ ⲉⲃⲟⲗ ⲣϩⲱⲧⲡ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉⲓⲉ ⲟⲩⲏⲣ ⲡⲉ ⲡⲉⲩϣⲟⲡⲟⲩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛⲥⲁⲡⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ 16 ⲉϣϫⲉⲡⲉⲑⲁⲃ ⲅⲁⲣ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲓⲉ ⲡⲕⲉⲟⲩⲱϣⲙ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁⲩⲱ ⲉϣϫⲉⲧⲛⲟⲩⲛⲉ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲓⲉ ⲛⲉⲥⲕⲉⲕⲗⲁⲇⲟⲥ 17 ⲉϣϫⲉϩⲟⲓⲛⲉ ⲇⲉ ⲛⲛⲉⲕⲗⲁⲇⲟⲥ ⲁⲩϣⲁⲁⲧⲟⲩ ⲛⲧⲟⲕ ⲇⲉ ⲛⲧⲕⲟⲩⲃⲱ ⲛϫⲓⲧϩⲟⲟⲩⲧ ⲁⲩⲧⲟϭⲕ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲕϣⲱⲡⲉ ⲛⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲟⲥ ⲉⲡⲕⲛⲛⲉ ⲛⲧⲛⲟⲩⲛⲉ ⲛⲧⲃⲱ ⲛϫⲟⲉⲓⲧ 18 ⲙⲡⲣϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙⲙⲟⲕ ⲉϫⲛⲛⲉⲕⲗⲁⲇⲟⲥ ⲉϣϫⲉⲕϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲇⲉ ⲙⲙⲟⲕ ⲛⲧⲟⲕ ⲁⲛ ⲉⲧϥⲓ ϩⲁⲧⲛⲟⲩⲛⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲛⲟⲩⲛⲉ ⲧⲉⲧϥⲓ ϩⲁⲣⲟⲕ 19 ⲕⲛⲁϫⲟⲟⲥ ϭⲉ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲩϣⲉⲧϩⲉⲛⲕⲗⲁⲇⲟⲥ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲩⲉⲧⲟϭⲧ 20 ⲕⲁⲗⲱⲥ ϩⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲁⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲁⲩϣⲁⲁⲧⲟⲩ ⲛⲧⲟⲕ ⲇⲉ ⲉⲕⲁϩⲉⲣⲁⲧⲕ ϩⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲙⲡⲣϫⲓⲥⲉ ϭⲉ ⲛϩⲏⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲣⲓϩⲟⲧⲉ 21 ⲉϣϫⲉⲙⲡⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲅⲁⲣ ϯⲥⲟ ⲉⲛⲉⲕⲗⲁⲇⲟⲥ ⲉⲧⲉϩⲱⲟⲩ ⲛⲉ ⲛϥⲛⲁϯⲥⲟ ϩⲱⲱⲕ ⲁⲛ ⲉⲣⲟⲕ 22 ⲁⲛⲁⲩ ϭⲉ ⲉⲧⲙⲛⲧⲭⲣⲏⲥⲧⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲧⲙⲛⲧⲣⲉϥϣⲱⲱⲧ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲙⲛⲧⲣⲉϥϣⲱⲱⲧ ⲙⲉⲛ ⲉϫⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲩϩⲉ ⲧⲙⲛⲧⲭⲣⲏⲥⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϫⲱⲕ ⲉⲕϣⲁⲛϭⲱ ϩⲛⲧⲙⲛⲧⲭⲣⲏⲥⲧⲟⲥ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲟⲛ ϩⲱⲱⲕ ⲥⲉⲛⲁϣⲁⲁⲧⲕ 23 ⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ϩⲱⲟⲩ ⲉⲩϣⲁⲛⲧⲙϭⲱ ϩⲛⲧⲉⲩⲙⲛⲧⲁⲧⲛⲁϩⲧⲉ ⲥⲉⲛⲁⲧⲟϭⲟⲩ ⲟⲩⲛϭⲟⲙ ⲅⲁⲣ ⲟⲛ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲟϭⲟⲩ 24 ⲉϣϫⲉⲛⲧⲟⲕ ⲅⲁⲣ ⲛⲧⲁⲩϣⲁⲁⲧⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲟⲩⲃⲱ ⲛϫⲓⲧϩⲟⲟⲩⲧ ⲛⲁⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲣⲁⲧⲉⲕⲙⲓⲛⲉ ⲁⲩⲧⲟϭⲕ ⲉⲩⲃⲱ ⲛϫⲓⲧⲛⲟⲩⲧⲙ ⲡⲟⲥⲱ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⲛⲁⲓ ⲉϩⲟⲓⲛⲉ ⲣⲱ ⲛⲉ ⲥⲉⲛⲁⲧⲟϭⲟⲩ ⲉⲧⲉⲩⲃⲱ ⲛϫⲟⲉⲓⲧ ⲙⲙⲓⲛ ⲙⲙⲟⲟⲩ 25 ϯⲟⲩⲱϣ ⲇⲉ ⲉⲧⲣⲉⲧⲛⲉⲓⲙⲉ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲉⲡⲉⲉⲓⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲛⲉⲧⲛϣⲱⲡⲉ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲥⲁⲃⲉ ϫⲉ ⲛⲧⲁ[ⲟ]ⲩⲧⲱⲙ ⲛϩⲏⲧ ϣⲱⲡⲉ ⲛϩⲟⲓⲛⲉ ⲙⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ ϣⲁⲛⲧⲉⲡϫⲱⲕ ⲛⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲉⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ 26 ⲁⲩⲱ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲛⲧⲉⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ ⲧⲏⲣϥ ⲟⲩϫⲁⲓ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧⲥⲏϩ ϫⲉ ϥⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲥⲓⲱⲛ ⲛϭⲓⲡⲉⲧⲛⲟⲩϩⲙ ⲛϥⲕⲧⲉⲙⲙⲛⲧϣⲁϥⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲓⲁⲕⲱⲃ 27 ⲁⲩⲱ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲧⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧ ⲉⲓϣⲁⲛⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲩⲛⲟⲃⲉ 28 ⲕⲁⲧⲁ ⲙⲉⲛ ⲙⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲁⲩⲣϫⲁϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲕⲁⲧⲁ ⲧⲉ ⲧⲙⲛⲧⲥⲱⲧⲡ ϩⲉⲛⲙⲉⲣⲓⲧ ⲛⲉ ⲉⲧⲃⲉⲛⲉⲩⲉⲓⲟⲧⲉ 29 ϩⲉⲛⲁⲧⲣϩⲧⲏϥ ⲅⲁⲣ ⲛⲉ ⲛⲉⲭⲁⲣⲓⲥⲙⲁ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛⲡⲉϥⲧⲱϩⲙ 30 ⲛⲑⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲙⲡⲓⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛⲣⲁⲧⲛⲁϩⲧⲉ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲛⲁ ⲛⲏⲧⲛ ϩⲛⲧⲙⲛⲧⲁⲧⲛⲁϩⲧⲉ ⲛⲛⲁⲓ 31 ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲛⲛⲁⲓ ϩⲱⲟⲩ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲉⲁⲩⲣⲁⲧⲛⲁϩⲧⲉ ⲉⲡⲉⲧⲛⲛⲁ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ϩⲱⲟⲩ ⲉⲩⲉⲛⲁ ⲛⲁⲩ ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ 32 ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲡⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲩⲙⲛⲧⲁⲧⲛⲁϩⲧⲉ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉϥⲉⲛⲁ ⲛⲁⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ 33 ⲱ ⲡϣⲓⲕ ⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲙⲙⲁⲟ ⲙⲛⲧⲥⲟⲫⲓⲁ ⲁⲩⲱ ⲡⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲑⲉ ⲉⲧⲉⲛⲉⲩⲉϣⲙⲉϣⲧ ⲛϩⲁⲡ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲉⲛⲉⲩⲉϣⲛⲣⲁⲧⲟⲩ ⲛⲛⲉϥϩⲓⲟⲟⲩⲉ 34 ⲛⲓⲙ ⲅⲁⲣ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲉⲓⲙⲉ ⲉⲡϩⲏⲧ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲛⲁⲧⲥⲁⲃⲉⲉⲓⲁⲧϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲏ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲛⲁϥ ⲛⲣⲉϥϫⲓϣⲟϫⲛⲉ 35 ⲏ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲉⲓⲣⲉ ⲛⲁϥ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲧⲁⲣⲉϥⲧⲟⲩⲉⲓⲟ ⲛⲁϥ 36 ϫⲉ ⲡⲧⲏⲣϥ ϩⲉⲛⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲛⲁⲕⲟⲧⲟⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲡⲱϥ ⲡⲉ ⲡⲉⲟⲟⲩ ϣⲁⲛⲓⲉⲛⲉϩ ϩⲁⲙⲏⲛ

Copyright information for CopSahidicMSS