Romans 13

ⲙⲁⲣⲉⲯⲩⲭⲏ ⲛⲓⲙ ϩⲩⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲛⲛⲓⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲉⲧϫⲟⲥⲉ ⲙⲛⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲅⲁⲣ ⲉⲓⲙⲏⲧⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲇⲉ ⲉⲩⲧⲏϣ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲡⲉⲧⲛⲁϯ ⲟⲩⲃⲉⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲉϥϯ ⲟⲩⲃⲉⲡⲧⲱϣ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲉⲧϯ ⲇⲉ ⲥⲉⲛⲁϫⲓ ⲛⲁⲩ ⲛⲟⲩϩⲁⲡ ⲛⲁⲣⲭⲱⲛ ⲛϩⲉⲛϩⲟⲧⲉ ⲁⲛ ⲛⲉ ⲙⲡϩⲱⲃ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲡⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲕⲟⲩⲱϣ ⲇⲉ ⲉⲧⲙⲣϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧⲥ ⲛⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲁⲣⲓⲡⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲕⲛⲁϫⲓ ⲛⲟⲩⲧⲁⲉⲓⲟ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲥ ⲟⲩⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲛⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲕ ⲧⲉ ⲉⲩⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲉⲕϣⲁⲛⲣⲡⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲁⲣⲓϩⲟⲧⲉ ⲉⲓⲕⲏ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲥⲫⲟⲣⲓ ⲛⲧⲥⲏϥⲉ ⲟⲩⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲛⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲉ ⲛⲣⲉϥϫⲓⲕⲃⲁ ⲉⲧⲟⲣⲅⲏ ⲙⲡⲉⲧⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ϣϣⲉ ⲉϩⲩⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲟⲩⲙⲟⲛⲟⲛ ⲉⲧⲃⲉⲧⲟⲣⲅⲏ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲃⲉⲧⲕⲉⲥⲩⲛⲓⲇⲏⲥⲓⲥ ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲧⲉⲧⲛϯϣⲱⲙ ϩⲉⲛⲗⲓⲧⲟⲩⲣⲅⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲛⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲉ ⲉⲩⲡⲣⲟⲥⲕⲁⲣⲧⲉⲣⲉⲓ ⲉⲡⲉⲉⲓϩⲱⲃ ϯ ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲛⲛⲉⲧⲉⲣⲱⲧⲛ ⲡϣⲱⲙ ⲙⲡⲁⲡϣⲱⲙ ⲡⲧⲉⲗⲟⲥ ⲙⲡⲁⲡⲧⲉⲗⲟⲥ ⲑⲟⲧⲉ ⲙⲡⲁⲑⲟⲧⲉ ⲡⲧⲁⲉⲓⲟ ⲙⲡⲁⲡⲧⲁⲉⲓⲟ ⲙⲡⲣⲕⲁⲗⲁⲁⲩ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲛⲧⲛⲗⲁⲁⲩ ⲛⲥⲁⲡⲙⲉⲣⲉⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ ⲡⲉⲧⲙⲉ ⲅⲁⲣ ⲙⲡⲉⲑⲓⲧⲟⲩⲱϥ ⲁϥϫⲉⲕⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲧⲣⲉϥϫⲟⲟⲥ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲕⲣⲛⲟⲉⲓⲕ ⲛⲛⲉⲕϩⲱⲧⲃ ⲛⲛⲉⲕϫⲓⲟⲩⲉ ⲛⲛⲉⲕⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓ ⲁⲩⲱ ⲡⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉ ⲛⲛⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲉϣⲁⲩϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉⲉⲓϣⲁϫⲉ ϩⲛⲉⲕⲉⲙⲉⲣⲉⲡⲉⲑⲓⲧⲟⲩⲱⲕ ⲛⲧⲉⲕϩⲉ 10 ⲙⲉⲣⲉⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲣⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲙⲡⲉⲑⲓⲧⲟⲩⲱⲥ ⲡϫⲱⲕ ϭⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲡⲉ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ 11 ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲡⲓⲟⲩⲟⲉⲓϣ ϫⲉ ⲁⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ϭⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲧⲣⲉⲛⲧⲱⲟⲩⲛ ϩⲁⲡϩⲓⲛⲏⲃ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲁⲡⲉⲛⲟⲩϫⲁⲓ ϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟⲛ ⲉϩⲟⲩⲉⲡⲉⲩⲟⲉⲓϣ ⲉⲛⲧⲁⲛⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ 12 ⲁⲧⲉⲩϣⲏ ⲡⲣⲟⲕⲟⲡⲧⲉ ⲁⲡⲉϩⲟⲟⲩ ϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲙⲁⲣⲛⲕⲱ ϭⲉ ⲛⲥⲱⲛ ⲛⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲙⲡⲕⲁⲕⲉ ⲛⲧⲛϯ ⲇⲉ ϩⲓⲱⲱⲛ ⲛⲛϩⲟⲡⲗⲟⲛ ⲙⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ 13 ϩⲱⲥ ⲉⲛϩⲙⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲁⲣⲛⲙⲟⲟϣⲉ ⲉⲛⲧⲥⲁⲛⲏⲩ ϩⲛϩⲉⲛϫⲏⲣ ⲁⲛ ⲙⲛϩⲉⲛϯϩⲉ ϩⲛϩⲉⲛⲙⲁ ⲛⲛⲕⲟⲧⲕ ⲁⲛ ⲙⲛϩⲉⲛϫⲱϩⲙ ϩⲛϩⲉⲛϯⲧⲱⲛ ⲁⲛ ⲙⲛϩⲉⲛⲕⲱϩ 14 ⲁⲗⲗⲁ ϯ ϩⲓⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲣϥⲓⲡⲣⲟⲟⲩϣ ⲛⲧⲉⲧⲛⲥⲁⲣⲝ ⲉϩⲉⲛⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ

Copyright information for CopSahidicMSS