Romans 15

ϣϣⲉ ⲇⲉ ⲉⲣⲟⲛ ⲁⲛⲟⲛ ⲛⲉⲧⲉⲟⲩⲛϭⲟⲙ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲧⲣⲉⲛϥⲓ ϩⲁⲙⲙⲛⲧϭⲱⲃ ⲛⲛⲉⲧⲉⲙⲛϭⲟⲙ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲛⲧⲙⲁⲣⲉⲥⲕⲉ ⲛⲁⲛ ⲟⲩⲁⲁⲛ ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲙⲙⲟⲛ ⲙⲁⲣⲉϥⲁⲣⲉⲥⲕⲉ ⲙⲡⲉⲑⲓⲧⲟⲩⲱϥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲛⲛⲁϩⲣⲙⲡⲕⲱⲧ ⲕⲁⲓⲅⲁⲣ ⲛⲧⲁⲡⲉⲭⲥ ⲣⲁⲛⲁϥ ⲁⲛ ⲙⲙⲓⲛ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧⲥⲏϩ ϫⲉ ⲁⲛⲛⲟϭⲛⲉϭ ⲛⲛⲉⲧⲛⲟϭⲛⲉϭ ⲙⲙⲟⲕ ϩⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲓ ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲥϩⲁⲓⲥⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲛⲧⲁⲩⲥϩⲁⲓⲥⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧⲉⲛⲥⲃⲱ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲥ ⲛⲑⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ ⲙⲛⲡⲥⲟⲡⲥ ⲛⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ⲉⲛⲉϫⲡⲟ ⲛⲁⲛ ⲛⲑⲉⲗⲡⲓⲥ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ⲛⲑⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ ⲙⲛⲡⲥⲟⲡⲥ ⲉϥⲉϯ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲟⲩⲁ ⲛⲟⲩⲱⲧ ϩⲛⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ ⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ ϫⲉⲕⲁⲥ ϩⲓⲟⲩⲥⲟⲡ ϩⲛⲟⲩⲧⲁⲡⲣⲟ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉϯ[ⲉ]ⲟⲟⲩ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲓⲱⲧ ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ϣⲉⲡⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲡⲉⲭⲥ ϣⲟⲡⲛ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϯϫⲱ ⲅⲁⲣ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲡⲉⲭⲥ ⲣⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲟⲥ ⲙⲡⲥⲃⲃⲉ ϩⲁⲧⲙⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲡⲧⲁϫⲣⲉⲛⲉⲣⲏⲧ ⲛⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲇⲉ ϩⲁⲟⲩⲛⲁ ⲉⲧⲣⲉⲩϯⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧⲥⲏϩ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ϯⲛⲁⲟⲩⲱⲛϩ ⲛⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲓϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲁⲩⲱ ϯⲛⲁⲯⲁⲗⲗⲉⲓ ⲉⲡⲉⲕⲣⲁⲛ 10 ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ϣⲁϥϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉ ⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲙⲛⲡⲉϥⲗⲁⲟⲥ 11 ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ϣⲁϥⲇⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲥⲙⲟⲩ ⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲙⲉⲣⲟⲩⲧⲁⲉⲓⲟϥ ⲛϭⲓⲛⲗⲁⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ 12 ϣⲁⲣⲉⲏⲥⲁⲓⲁⲥ ⲟⲛ ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛϭⲓⲧⲛⲟⲩⲛⲉ ⲛⲓⲉⲥⲥⲁⲓ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉⲁⲣⲭⲓ ⲉⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲛⲁϩⲉⲗⲡⲓⲍⲉ ⲉⲣⲟϥ 13 ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ⲛⲑⲉⲗⲡⲓⲥ ⲉϥⲉϫⲉⲕⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲣⲁϣⲉ ⲛⲓⲙ ϩⲓⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ϩⲙⲡⲧⲣⲉⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡⲧⲣⲉⲧⲛⲣϩⲟⲩⲟ ϩⲛⲑⲉⲗⲡⲓⲥ ϩⲛⲧϭⲟⲙ ⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ 14 ϯⲡⲓⲑⲉ ϩⲱ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛⲙⲉϩ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲙⲡⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲉⲧⲉⲧⲛϫⲏⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲥⲟⲟⲩⲛ ⲧⲏⲣϥ ⲉⲩⲛϭⲟⲙ ⲟⲛ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲉϯⲥⲃⲱ ⲛⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ 15 ϩⲛⲟⲩⲧⲟⲗⲙⲁ ⲁⲓⲥϩⲁⲓ ⲛⲏⲧⲛ ⲁⲡⲟⲙⲉⲣⲟⲩⲥ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲉⲓⲧⲣⲉⲧⲛⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲧⲃⲉⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲁⲥ ⲛⲁⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 16 ⲉⲧⲣⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲗⲓⲧⲟⲩⲣⲅⲟⲥ ⲙⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ ⲉⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲉⲓϣⲙϣⲉ ⲙⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲧⲉⲡⲣⲟⲥⲫⲟⲣⲁ ⲛⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲥϣⲏⲡ ⲉⲁⲩⲧⲃⲃⲟⲥ ϩⲛⲟⲩⲡⲛⲁ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ 17 ⲟⲩⲛⲧⲁⲓ ϭⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲙⲡϣⲟⲩϣⲟⲩ ϩⲙⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ ⲛⲛⲁϩⲣⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 18 ⲛⲉⲉⲓⲧⲟⲗⲙⲁ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲉϫⲉⲗⲁⲁⲩ ⲛϣⲁϫⲉ ⲉⲙⲡⲉⲡⲉⲭⲥ ⲁⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧ ⲉⲡⲥⲱⲧⲙ ⲛⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ϩⲙⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲛⲡϩⲱⲃ 19 ϩⲛⲧϭⲟⲙ ⲛϩⲉⲛⲙⲁⲉⲓⲛ ⲙⲛϩⲉⲛϣⲡⲏⲣⲉ ϩⲛⲧϭⲟⲙ ⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϫⲓⲛⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ⲙⲛⲡⲉⲥⲕⲱⲧⲉ ϣⲁϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲓⲗⲗⲩⲣⲓⲕⲟⲛ ⲉⲧⲣⲁϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 20 ⲉⲉⲓⲣⲟⲟⲩⲧ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲉⲓϩⲉ ⲉⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲍⲉ ϩⲙⲡⲙⲁ ⲁⲛ ⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲩⲉⲡⲉⲭⲥ ⲛϩⲏⲧϥ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲛⲁⲕⲱⲧ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛⲕⲉⲥⲛⲧⲉ 21 ⲁⲗⲗⲁ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧⲥⲏϩ ϫⲉ ⲥⲉⲛⲁⲛⲁⲩ ⲛϭⲓⲛⲉⲧⲉⲙⲡⲟⲩϫⲱ ⲛⲁⲩ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲛⲁⲉⲓⲙⲉ ⲛϭⲓⲛⲉⲧⲉⲙⲡⲟⲩⲥⲱⲧⲙ 22 ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲣⲱ ⲛⲉⲉⲓϫⲓϫⲣⲟⲡ ⲡⲉ ⲛϩⲁϩ ⲛⲥⲟⲡ ⲉⲉⲓ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ 23 ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲙⲛϯⲙⲁ ϩⲛⲛⲉⲓⲕⲗⲓⲙⲁ ⲉⲩⲛⲧⲁⲓ ⲇⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲟⲩⲟⲩⲱϣ ⲉⲉⲓ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ ⲉⲓⲥϩⲁϩ ⲛⲣⲟⲙⲡⲉ 24 ⲉⲓⲉⲓ ⲉⲓⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉⲧⲉⲥⲡⲁⲛⲓⲁ ϯϩⲉⲗⲡⲓⲍⲉ ⲉⲓⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲛⲁⲩ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲉⲑⲡⲟⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲙⲁⲩ ⲉⲓϣⲁⲛⲥⲉⲓ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲁⲡⲟⲙⲉⲣⲟⲩⲥ 25 ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲓⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ⲉⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓ ⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ 26 ⲁⲩⲣϩⲛⲁⲩ ⲅⲁⲣ ⲛϭⲓⲛⲁⲧⲙⲁⲕⲉⲇⲟⲛⲓⲁ ⲙⲛⲧⲁⲭⲁⲓⲁ ⲉⲉⲓⲣⲉ ⲛⲟⲩⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲓⲁ ⲉⲛϩⲏⲕⲉ ⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲧϩⲛⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ 27 ⲁⲩⲣϩⲛⲁⲩ ⲅⲁⲣ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲛⲧⲁⲩⲥ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉϣϫⲉⲁⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲓ ⲉⲛⲉⲩⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲧⲓⲕⲟⲛ ϣϣⲉ ⲟⲛ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉϣⲙϣⲉ ⲛⲁⲩ ϩⲛⲛⲥⲁⲣⲕⲓⲕⲟⲛ 28 ⲡⲁⲓ ϭⲉ ⲉⲓϣⲁⲛϫⲟⲕϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲁⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲍⲉ ⲛⲁⲩ ⲙⲡⲉⲓⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ϯⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲧⲉⲥⲡⲁⲛⲓⲁ 29 ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲇⲉ ϫⲉ ⲉⲓⲛⲏⲩ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ ⲉⲉⲓⲛⲏⲩ ϩⲛⲟⲩϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲥⲙⲟⲩ ⲛⲧⲉⲡⲉⲭⲥ 30 ϯⲡⲁⲣⲁⲕⲁ[ⲗⲉⲓ] ⲇⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ ⲁⲩⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲉⲧⲣⲉⲧⲛⲁⲅⲱⲛⲓⲍⲉ ⲛⲙⲙⲁⲓ ϩⲛⲛⲉϣⲗⲏⲗ ϩⲁⲣⲟⲓ ⲛⲛⲁϩⲣⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 31 ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲓⲉⲛⲟⲩϩⲙ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲛⲉⲧⲟ ⲛⲁⲧⲛⲁϩⲧⲉ ϩⲛϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲧⲁⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓⲁ ⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲥϣⲏⲡ ⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ 32 ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲉⲓϣⲁⲛⲉⲓ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ ϩⲛⲟⲩⲣⲁϣⲉ ϩⲓⲧⲙⲡⲟⲩⲱϣ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲓⲉⲙⲧⲟⲛ ⲙⲙⲟⲓ ⲛⲙⲙⲏⲧⲛ 33 ⲉⲣⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ⲛϯⲣⲏⲛⲏ ϣⲱⲡⲉ ⲛⲙⲙⲏⲧⲛ ⲧⲏⲣⲧⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ

Copyright information for CopSahidicMSS