Romans 3

1ⲟⲩ ϭⲉ ⲡⲉ ⲡⲉϩⲟⲩⲟ ⲙⲡⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲏ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡϩⲏⲩ ⲙⲡⲥⲃⲃⲉ 2ⲛⲁϣⲱⲥ ⲕⲁⲧⲁⲥⲙⲟⲧ ⲛⲓⲙ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲅⲁⲣ ⲛⲉⲛⲧⲁⲛϩⲟⲩⲧⲟⲩ ⲉⲛϣⲁϫⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 3ⲉϣⲁⲣⲉⲟⲩ ⲅⲁⲣ ϣⲱⲡⲉ ⲉϣϫⲉⲁϩⲟⲓⲛⲉ ⲣⲁⲧⲛⲁϩⲧⲉ ⲙⲏ ⲉⲣⲉⲧⲉⲩⲙⲛⲧⲁⲧⲛⲁϩⲧⲉ ⲛⲁⲕⲁⲧⲁⲣⲅⲓ ⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 4ⲛⲛⲉⲥϣⲱⲡⲉ ⲙⲁⲣⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲉ ⲛⲧⲉⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ ϣⲱⲡⲉ ⲛϭⲟⲗ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧⲥⲏϩ ϫⲉ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲕⲉⲧⲙⲁⲓⲟ ϩⲛⲛⲉⲕϣⲁϫⲉ ⲛⲅϫⲣⲟ ϩⲙⲡⲧⲣⲉⲕϯϩⲁⲡ ⲉⲣⲟⲓ 5ⲉϣϫⲉⲡⲉⲛϫⲓⲛϭⲟⲛⲥ ⲇⲉ ⲡⲉⲧⲛⲁⲥⲩⲛϩⲓⲥⲧⲁ ⲛⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲛⲛⲁϫⲟⲟϥ ⲙⲏ ⲉⲓϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲁⲇⲓⲕⲟⲥ ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲉⲓⲛⲉ ⲛⲧⲉϥⲟⲣⲅⲏ ⲉϫⲛⲛⲣⲱⲙⲉ 6ⲛⲛⲉⲥϣⲱⲡⲉ ⲉⲙⲙⲟⲛ ⲉⲣⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛⲁϣ ⲛϩⲉ 7ⲉϣϫⲉⲛⲧⲁⲧⲙⲉ ⲅⲁⲣ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲣϩⲟⲩⲟ ϩⲛⲧⲁϭⲟⲗ ⲉⲡⲉϥⲉⲟⲟⲩ ⲁϩⲣⲟⲓ ϭⲉ ⲥⲉⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲙⲟⲓ ϩⲱⲥ ⲣⲉϥⲣⲛⲟⲃⲉ 8ⲁⲩⲱ ⲉⲛⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲁⲛ ⲉⲧⲟⲩϫⲓⲟⲩⲁ ⲉⲣⲟⲛ ⲛⲑⲉ ⲉⲧⲉⲣⲉϩⲟⲓⲛⲉ ϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϣⲁⲛϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲛⲉⲓⲣⲉ ⲛⲙⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲙⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲧⲁϩⲟⲛ ⲛⲁⲓ ⲉⲩⲙⲉ ⲡⲉ ⲡⲉⲩϩⲁⲡ 9ⲟⲩ ϭⲉ ⲡⲉ ⲉⲩⲟ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲉⲣⲟⲛ ⲙⲙⲟⲛ ϫⲓⲛⲛϣⲟⲣⲡ ⲅⲁⲣ ⲁⲛϭⲛⲁⲣⲓⲕⲉ ⲉⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲙⲛⲛⲟⲩⲉⲓⲉⲛⲓⲛ ϫⲉ ⲥⲉϩⲁⲡⲛⲟⲃⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ 10ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧⲥⲏϩ ϫⲉ ⲙⲛⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲗⲁⲁⲩ ⲙⲛⲟⲩⲁ 11ⲙⲛⲣⲙⲛϩⲏⲧ ⲙⲛⲡⲉⲧϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 12ⲁⲩⲣⲓⲕⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩⲣⲁⲧϣⲁⲩ ϩⲓⲟⲩⲥⲟⲡ ⲙⲛⲡⲉⲧⲉⲓⲣⲉ ⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲭⲣⲏⲥⲧⲟⲥ ⲙⲛⲟⲩⲟⲛ ϣⲁϩⲣⲁⲓ ⲉⲟⲩⲁ 13ⲟⲩⲧⲁⲫⲟⲥ ⲉϥⲟⲩⲏⲛ ⲧⲉ ⲧⲉⲩϣⲟⲩⲱⲃⲉ ⲁⲩⲣⲕⲣⲟϥ ϩⲛⲛⲉⲩⲗⲁⲥ ⲟⲩⲙⲁⲧⲟⲩ ⲛϩⲟϥ ⲧⲉⲧϩⲁⲛⲉⲩⲥⲡⲟⲧⲟⲩ 14ⲛⲁⲓ ⲉⲣⲉⲧⲉⲩⲧⲁⲡⲣⲟ ⲙⲉϩ ⲛⲥⲁϩⲟⲩ ϩⲓⲥⲓϣⲉ 15ⲛⲉⲩⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ϭⲉⲡⲏ ⲉⲡⲛⲥⲛⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ 16ⲟⲩⲟⲩⲱϣϥ ⲙⲛⲟⲩⲧⲁⲗⲁⲓⲡⲱⲣⲓⲁ ⲛⲉⲧϣⲟⲟⲡ ϩⲛⲛⲉⲩϩⲓⲟⲟⲩⲉ 17ⲧⲉϩⲓⲏ ⲛϯⲣⲏⲛⲏ ⲙⲡⲟⲩⲥⲟⲩⲱⲛⲥ 18ⲛⲑⲟⲧⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲛⲛⲉⲩⲃⲁⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ 19ⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲇⲉ ϫⲉ ⲛⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ϫⲱ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲛⲉⲧϩⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲣⲉⲧⲁⲡⲣⲟ ⲛⲓⲙ ⲧⲱⲙ ⲛⲧⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ϣⲱⲡⲉ ϩⲁⲡϩⲁⲡ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 20ϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙⲛⲗⲁⲁⲩ ⲛⲥⲁⲣⲝ ⲛⲁⲧⲙⲁⲉⲓⲟ ⲙⲡⲉϥⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲁⲛⲥⲟⲩⲛⲡⲛⲟⲃⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ 21ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁϫⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲁⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ϩⲁⲣⲟⲥ ϩⲓⲧⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙⲛⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ 22ⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲇⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲛⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲙⲛⲡⲱⲣϫ ⲅⲁⲣ ϣⲟⲟⲡ 23ⲁⲩⲣⲛⲟⲃⲉ ⲅⲁⲣ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲥⲉϣⲁⲁⲧ ⲙⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 24ⲉⲩⲧⲙⲁⲉⲓⲟ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛϫⲓⲛϫⲏ ϩⲛⲧⲉϥⲭⲁⲣⲓⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲥⲱⲧⲉ ⲙⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ 25ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲕⲁⲁϥ ϫⲓⲛⲛϣⲟⲣⲡ ⲛⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲙⲡⲉϥⲥⲛⲟϥ ⲉⲡⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉϥⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲉⲧⲃⲉⲡⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲛⲟⲃⲉ ⲉⲛⲧⲁⲛⲛⲁⲁⲩ ⲛϣⲟⲣⲡ 26ϩⲛⲧⲁⲛⲟⲭⲏ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲡⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉϥⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ϩⲙⲡⲉⲉⲓⲟⲩⲟⲓϣ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲉⲧⲣⲉϥϣⲱⲡⲉ ⲛⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲉϥⲧⲙⲁⲉⲓⲟ ⲙⲡⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲛⲓⲥ 27ⲉϥⲧⲱⲛ ϭⲉ ⲡϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲁⲩϣⲧⲁⲙ ⲉⲣⲱϥ ϩⲓⲧⲛⲁϣ ⲛⲛⲟⲙⲟⲥ ⲡⲁⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲙⲙⲟⲛ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲓⲧⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛⲧⲡⲓⲥ[ⲧⲓⲥ] ⲛⲓⲥ 28ⲧⲛϫⲱ ⲅⲁⲣ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲧⲙⲁⲉⲓⲟ ϩⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲛⲟⲩⲉϣ ⲛⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ 29ⲏ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲁⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲙⲁⲩⲁⲁⲩ ⲡⲉ ⲙⲡⲁⲛⲕⲉϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲉϩⲉ ⲡⲁⲛⲕⲉϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲡⲉ 30ⲉⲧⲃⲉϫⲉⲟⲩⲁ ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲛⲁⲧⲙⲁⲓⲉⲡⲥⲃⲃⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲧⲙⲛⲧⲁⲅⲥⲃⲃⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ 31ⲉⲛⲛⲁⲕⲁⲧⲁⲣⲅⲉⲓ ϭⲉ ⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ϩⲓⲧⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲛⲛⲉⲥϣⲱⲡⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲛⲛⲁⲥⲩⲛϩⲓⲥⲧⲁ ⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ

Copyright information for CopSahidicMSS