Romans 3

ⲟⲩ ϭⲉ ⲡⲉ ⲡⲉϩⲟⲩⲟ ⲙⲡⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲏ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡϩⲏⲩ ⲙⲡⲥⲃⲃⲉ ⲛⲁϣⲱⲥ ⲕⲁⲧⲁⲥⲙⲟⲧ ⲛⲓⲙ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲅⲁⲣ ⲛⲉⲛⲧⲁⲛϩⲟⲩⲧⲟⲩ ⲉⲛϣⲁϫⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϣⲁⲣⲉⲟⲩ ⲅⲁⲣ ϣⲱⲡⲉ ⲉϣϫⲉⲁϩⲟⲓⲛⲉ ⲣⲁⲧⲛⲁϩⲧⲉ ⲙⲏ ⲉⲣⲉⲧⲉⲩⲙⲛⲧⲁⲧⲛⲁϩⲧⲉ ⲛⲁⲕⲁⲧⲁⲣⲅⲓ ⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲛⲉⲥϣⲱⲡⲉ ⲙⲁⲣⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲉ ⲛⲧⲉⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ ϣⲱⲡⲉ ⲛϭⲟⲗ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧⲥⲏϩ ϫⲉ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲕⲉⲧⲙⲁⲓⲟ ϩⲛⲛⲉⲕϣⲁϫⲉ ⲛⲅϫⲣⲟ ϩⲙⲡⲧⲣⲉⲕϯϩⲁⲡ ⲉⲣⲟⲓ ⲉϣϫⲉⲡⲉⲛϫⲓⲛϭⲟⲛⲥ ⲇⲉ ⲡⲉⲧⲛⲁⲥⲩⲛϩⲓⲥⲧⲁ ⲛⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲛⲛⲁϫⲟⲟϥ ⲙⲏ ⲉⲓϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲁⲇⲓⲕⲟⲥ ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲉⲓⲛⲉ ⲛⲧⲉϥⲟⲣⲅⲏ ⲉϫⲛⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲛⲉⲥϣⲱⲡⲉ ⲉⲙⲙⲟⲛ ⲉⲣⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛⲁϣ ⲛϩⲉ ⲉϣϫⲉⲛⲧⲁⲧⲙⲉ ⲅⲁⲣ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲣϩⲟⲩⲟ ϩⲛⲧⲁϭⲟⲗ ⲉⲡⲉϥⲉⲟⲟⲩ ⲁϩⲣⲟⲓ ϭⲉ ⲥⲉⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲙⲟⲓ ϩⲱⲥ ⲣⲉϥⲣⲛⲟⲃⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲛⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲁⲛ ⲉⲧⲟⲩϫⲓⲟⲩⲁ ⲉⲣⲟⲛ ⲛⲑⲉ ⲉⲧⲉⲣⲉϩⲟⲓⲛⲉ ϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϣⲁⲛϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲛⲉⲓⲣⲉ ⲛⲙⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲙⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲧⲁϩⲟⲛ ⲛⲁⲓ ⲉⲩⲙⲉ ⲡⲉ ⲡⲉⲩϩⲁⲡ ⲟⲩ ϭⲉ ⲡⲉ ⲉⲩⲟ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲉⲣⲟⲛ ⲙⲙⲟⲛ ϫⲓⲛⲛϣⲟⲣⲡ ⲅⲁⲣ ⲁⲛϭⲛⲁⲣⲓⲕⲉ ⲉⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲙⲛⲛⲟⲩⲉⲓⲉⲛⲓⲛ ϫⲉ ⲥⲉϩⲁⲡⲛⲟⲃⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ 10 ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧⲥⲏϩ ϫⲉ ⲙⲛⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲗⲁⲁⲩ ⲙⲛⲟⲩⲁ 11 ⲙⲛⲣⲙⲛϩⲏⲧ ⲙⲛⲡⲉⲧϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 12 ⲁⲩⲣⲓⲕⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩⲣⲁⲧϣⲁⲩ ϩⲓⲟⲩⲥⲟⲡ ⲙⲛⲡⲉⲧⲉⲓⲣⲉ ⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲭⲣⲏⲥⲧⲟⲥ ⲙⲛⲟⲩⲟⲛ ϣⲁϩⲣⲁⲓ ⲉⲟⲩⲁ 13 ⲟⲩⲧⲁⲫⲟⲥ ⲉϥⲟⲩⲏⲛ ⲧⲉ ⲧⲉⲩϣⲟⲩⲱⲃⲉ ⲁⲩⲣⲕⲣⲟϥ ϩⲛⲛⲉⲩⲗⲁⲥ ⲟⲩⲙⲁⲧⲟⲩ ⲛϩⲟϥ ⲧⲉⲧϩⲁⲛⲉⲩⲥⲡⲟⲧⲟⲩ 14 ⲛⲁⲓ ⲉⲣⲉⲧⲉⲩⲧⲁⲡⲣⲟ ⲙⲉϩ ⲛⲥⲁϩⲟⲩ ϩⲓⲥⲓϣⲉ 15 ⲛⲉⲩⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ϭⲉⲡⲏ ⲉⲡⲛⲥⲛⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ 16 ⲟⲩⲟⲩⲱϣϥ ⲙⲛⲟⲩⲧⲁⲗⲁⲓⲡⲱⲣⲓⲁ ⲛⲉⲧϣⲟⲟⲡ ϩⲛⲛⲉⲩϩⲓⲟⲟⲩⲉ 17 ⲧⲉϩⲓⲏ ⲛϯⲣⲏⲛⲏ ⲙⲡⲟⲩⲥⲟⲩⲱⲛⲥ 18 ⲛⲑⲟⲧⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲛⲛⲉⲩⲃⲁⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ 19 ⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲇⲉ ϫⲉ ⲛⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ϫⲱ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲛⲉⲧϩⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲣⲉⲧⲁⲡⲣⲟ ⲛⲓⲙ ⲧⲱⲙ ⲛⲧⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ϣⲱⲡⲉ ϩⲁⲡϩⲁⲡ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 20 ϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙⲛⲗⲁⲁⲩ ⲛⲥⲁⲣⲝ ⲛⲁⲧⲙⲁⲉⲓⲟ ⲙⲡⲉϥⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲁⲛⲥⲟⲩⲛⲡⲛⲟⲃⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ 21 ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁϫⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲁⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ϩⲁⲣⲟⲥ ϩⲓⲧⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙⲛⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ 22 ⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲇⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲛⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲙⲛⲡⲱⲣϫ ⲅⲁⲣ ϣⲟⲟⲡ 23 ⲁⲩⲣⲛⲟⲃⲉ ⲅⲁⲣ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲥⲉϣⲁⲁⲧ ⲙⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 24 ⲉⲩⲧⲙⲁⲉⲓⲟ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛϫⲓⲛϫⲏ ϩⲛⲧⲉϥⲭⲁⲣⲓⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲥⲱⲧⲉ ⲙⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ 25 ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲕⲁⲁϥ ϫⲓⲛⲛϣⲟⲣⲡ ⲛⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲙⲡⲉϥⲥⲛⲟϥ ⲉⲡⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉϥⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲉⲧⲃⲉⲡⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲛⲟⲃⲉ ⲉⲛⲧⲁⲛⲛⲁⲁⲩ ⲛϣⲟⲣⲡ 26 ϩⲛⲧⲁⲛⲟⲭⲏ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲡⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉϥⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ϩⲙⲡⲉⲉⲓⲟⲩⲟⲓϣ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲉⲧⲣⲉϥϣⲱⲡⲉ ⲛⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲉϥⲧⲙⲁⲉⲓⲟ ⲙⲡⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲛⲓⲥ 27 ⲉϥⲧⲱⲛ ϭⲉ ⲡϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲁⲩϣⲧⲁⲙ ⲉⲣⲱϥ ϩⲓⲧⲛⲁϣ ⲛⲛⲟⲙⲟⲥ ⲡⲁⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲙⲙⲟⲛ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲓⲧⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛⲧⲡⲓⲥ[ⲧⲓⲥ] ⲛⲓⲥ 28 ⲧⲛϫⲱ ⲅⲁⲣ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲧⲙⲁⲉⲓⲟ ϩⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲛⲟⲩⲉϣ ⲛⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ 29 ⲏ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲁⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲙⲁⲩⲁⲁⲩ ⲡⲉ ⲙⲡⲁⲛⲕⲉϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲉϩⲉ ⲡⲁⲛⲕⲉϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲡⲉ 30 ⲉⲧⲃⲉϫⲉⲟⲩⲁ ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲛⲁⲧⲙⲁⲓⲉⲡⲥⲃⲃⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲧⲙⲛⲧⲁⲅⲥⲃⲃⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ 31 ⲉⲛⲛⲁⲕⲁⲧⲁⲣⲅⲉⲓ ϭⲉ ⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ϩⲓⲧⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲛⲛⲉⲥϣⲱⲡⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲛⲛⲁⲥⲩⲛϩⲓⲥⲧⲁ ⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ

Copyright information for CopSahidicMSS