Romans 4

ⲟⲩ ϭⲉ ⲡⲉⲧⲛⲛⲁϫⲟⲟϥ ϫⲉ ⲁⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ϩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉⲛⲉⲓⲱⲧ ϫⲓⲛⲛϣⲟⲣⲡ ⲕⲁⲧⲁⲥⲁⲣⲝ ⲉϣϫⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲙⲁⲓⲉⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲅⲁⲣ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲟⲩⲛⲧϥⲟⲩϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙⲙⲁⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲛⲁϩⲣⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲛ ⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉⲧⲉⲣⲉⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ϫⲱ ⲙⲙⲟϥ ϫⲉ ⲁⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲟⲡⲥ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲩⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲡⲉⲧⲣϩⲱⲃ ⲇⲉ ⲉϣⲁⲩⲉⲡⲡⲉϥⲃⲉⲕⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲛ ⲕⲁⲧⲁⲟⲩϩⲙⲟⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⲕⲁⲧⲁⲟⲩⲙⲡϣⲁ ⲡⲉⲧⲉⲛϥⲣϩⲱⲃ ⲇⲉ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡⲉⲧⲧⲙⲁⲉⲓⲟ ⲙⲡⲁⲥⲉⲃⲏⲥ ϣⲁⲩⲉⲡⲧⲉϥⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲩⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲟⲛ ⲉϣⲁⲣⲉⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ϫⲱ ⲙⲡⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲥⲙⲟⲥ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲱⲡ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲟⲩⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲁϫⲛⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ϫⲉ ⲛⲁⲓⲁⲧⲟⲩ ⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲕⲱ ⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲩⲁⲛⲟⲙⲓⲁ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲛⲧⲁⲩϩⲱⲃⲥ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϫⲛⲛⲉⲩⲛⲟⲃⲉ ⲛⲁⲓⲁⲧϥ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧⲉⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲁⲉⲡⲛⲟⲃⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲛ ⲡⲉⲓⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲥⲙⲟⲥ ϭⲉ ⲉϥϣⲟⲟⲡ ⲉϫⲙⲡⲥⲃⲃⲉ ϫⲛⲉϥϣⲟⲟⲡ ⲉϫⲛⲧⲕⲉⲙⲛⲧⲁⲧⲥⲃⲃⲉ ⲧⲛϫⲱ ⲅⲁⲣ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲩⲉⲡⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲛⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲩⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ 10 ⲛⲧⲁⲩⲟⲡⲥ ϭⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲁϣ ⲛϩⲉ ⲛⲉϥϩⲙⲡⲥⲃⲃⲉ ⲡⲉ ϫⲛⲉϥϩⲛⲧⲙⲛⲧⲁⲧⲥⲃⲃⲉ ⲛⲉϥϩⲙⲡⲥⲃⲃⲉ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉϥϩⲛⲧⲙⲛⲧⲁⲧⲥⲃⲃⲉ 11 ⲁⲩⲱ ⲁϥϫⲓ ⲛⲟⲩⲙⲁⲉⲓⲛ ⲛⲥⲃⲃⲉ ⲛⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲥ ⲛⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉⲧϩⲛⲧⲙⲛⲧⲁⲧⲥⲃⲃⲉ ⲉⲧⲣⲉϥϣⲱⲡⲉ ⲛⲉⲓⲱⲧ ⲛⲛⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲓⲧⲛⲧⲙⲛⲧⲁⲧⲥⲃⲃⲉ ⲉⲧⲣⲉⲩⲟⲡⲥ ϩⲱⲟⲩ ⲟⲛ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲩⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ 12 ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲓⲱⲧ ⲙⲡⲥⲃⲃⲉ ⲛⲛⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ϩⲙⲡⲥⲃⲃⲉ ⲙⲁⲩⲁⲁⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲉⲧⲁϩⲉ ⲉⲧⲉϩⲓⲏ ⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉⲧϩⲛⲧⲙⲛⲧⲁⲧⲥⲃⲃⲉ ⲙⲡⲉⲛⲉⲓⲱⲧ ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ 13 ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ϩⲓⲧⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲡⲉ ⲡⲉⲣⲏⲧ ⲉⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲏ ⲡⲉϥⲥⲡⲉⲣⲙⲁ ⲉⲧⲣⲉϥϣⲱⲡⲉ ⲛⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ 14 ⲉϣϫⲉⲉⲣⲉⲛⲉⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⲅⲁⲣ ϣⲟⲟⲡ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉⲓⲉ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ϣⲟⲩⲉⲓⲧ ⲁⲩⲱ ⲁⲡⲉⲣⲏⲧ ⲟⲩⲱⲥϥ 15 ⲉⲣⲉⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲣϩⲱⲃ ⲉⲩⲟⲣⲅⲏ ⲡⲙⲁ ⲇⲉ ⲉⲧⲉⲙⲛⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛϩⲏⲧϥ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛⲡⲁⲣⲁⲃⲁⲥⲓⲥ 16 ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲧⲉ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲕⲁⲧⲁⲟⲩϩⲙⲟⲧ ⲉⲧⲣⲉⲡⲉⲣⲏⲧ ϣⲱⲡⲉ ⲉϥⲧⲁϫⲣⲏⲩ ⲙⲡⲉⲥⲡⲉⲣⲙⲁ ⲧⲏⲣϥ ⲙⲡⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ϩⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙⲙⲁⲧⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲡⲕⲉⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲛⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲉⲛⲉⲓⲱⲧ ⲧⲏⲣⲛ 17 ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧⲥⲏϩ ϫⲉ ⲁⲓⲕⲱ ⲙⲙⲟⲕ ⲛⲉⲓⲱⲧ ⲛϩⲁϩ ⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲛⲧⲁϥⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲧⲁⲛϩⲟ ⲛⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲉⲧⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲛⲉⲧⲉⲛⲥⲉϣⲟⲟⲡ ⲁⲛ ϩⲱⲥ ⲉⲩϣⲟⲟⲡ 18 ⲡⲁⲓ ⲡⲁⲣⲁⲟⲩϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲁϥⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲩϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲉⲧⲣⲉϥϣⲱⲡⲉ ⲛⲉⲓⲱⲧ ⲛϩⲁϩ ⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲛⲧⲁⲩϫⲟⲟϥ ϫⲉ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲉⲕⲥⲡⲉⲣⲙⲁ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲟⲥ 19 ⲁⲩⲱ ⲙⲡϥϭⲃⲃⲉ ϩⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ ⲉⲁϥⲕⲁϭⲟⲙ ⲉⲡⲧⲏⲣϥ ⲉϥⲛⲁⲣⲁϣⲉ ⲛⲣⲟⲙⲡⲉ ⲙⲛⲡⲙⲟⲩ ⲛⲧⲟⲟⲧⲉ ⲛⲥⲁⲣⲣⲁ 20 ⲉⲡⲉⲣⲏⲧ ⲇⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲡϥⲣϩⲏⲧ ⲥⲛⲁⲩ ϩⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲁⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥϭⲙϭⲟⲙ ϩⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉⲁϥϯⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 21 ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲱⲧ ⲛϩⲏⲧ ϫⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲉⲣⲏⲧ ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲛϭⲟⲙ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲁⲁϥ 22 ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲁⲩⲟⲡⲥ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲩⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ 23 ⲛⲧⲁⲩⲥⲁϩϥ ⲇⲉ ⲁⲛ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ ϫⲉ ⲁⲩⲟⲡⲥ ⲉⲣⲟϥ 24 ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲛ ϩⲱⲱⲛ ⲟⲛ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲟⲡⲥ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲛⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲟⲩⲛⲉⲥⲓⲥ ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ 25 ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲁϥ ⲉⲧⲃⲉⲛⲉⲛⲛⲟⲃⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉⲧⲃⲉⲡⲉⲛⲧⲙⲁⲉⲓⲟ

Copyright information for CopSahidicMSS