Romans 5

1ⲉⲁⲛⲧⲙⲁⲉⲓⲟ ϭⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲟⲩⲛⲧⲁⲛ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲓⲧⲛⲡⲉⲛϫⲟⲓⲥ ⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ 2ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲛϫⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ ⲙⲡϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲉⲓϩⲙⲟⲧ ⲉⲧⲛⲁϩⲉⲣⲁⲧⲛ ⲛϩⲏⲧϥ ⲁⲩⲱ ⲉⲛϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙⲙⲟⲛ ⲉϫⲛⲑⲉⲗⲡⲓⲥ ⲙⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 3ⲟⲩⲙⲟⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲛⲣⲡⲕⲉϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙⲙⲟⲛ ϩⲛⲛⲉⲛⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲉⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲧⲉⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲉⲥⲣϩⲱⲃ ⲉⲩϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ 4ⲑⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ ⲇⲉ ⲉⲩⲇⲟⲕⲓⲙⲏ ⲧⲇⲟⲕⲓⲙⲏ ⲇⲉ ⲉⲩϩⲉⲗⲡⲓⲥ 5ⲑⲉⲗⲡⲓⲥ ⲇⲉ ⲙⲉⲥϫⲓϣⲓⲡⲉ ϫⲉ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲁϩⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲛϩⲏⲧ ϩⲓⲧⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲁϥ ⲛⲁⲛ 6ⲉϣϫⲉⲡⲉⲭⲥ ⲉⲧⲉⲓ ⲉⲛⲟ ⲛϭⲱⲃ ⲕⲁⲧⲁⲡⲓⲟⲩⲟⲓϣ ⲁϥⲙⲟⲩ ϩⲁⲛⲁⲥⲉⲃⲏⲥ 7ⲙⲟⲅⲓⲥ ⲅⲁⲣ ⲛⲧⲉⲟⲩⲁ ⲙⲟⲩ ϩⲁⲟⲩⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲙⲉϣⲁⲕ ⲅⲁⲣ ⲛⲧⲉⲟⲩⲁ ⲧⲟⲗⲙⲁ ⲉⲙⲟⲩ ϩⲁⲟⲩⲁⲅⲁⲑⲟⲥ 8ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ⲥⲩⲛϩⲓⲥⲧⲁ ⲛⲧⲉϥⲁⲅⲁⲡⲏ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟⲛ ϫⲉ ⲉⲧⲓ ⲉⲛⲟ ⲛⲣⲉϥⲣⲛⲟⲃⲉ ⲁⲡⲉⲭⲥ ⲙⲟⲩ ϩⲁⲣⲟⲛ 9ⲛⲁϣⲱⲥ ϭⲉ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲉⲁⲛⲧⲙⲁⲉⲓⲟ ⲧⲉⲛⲟⲩ ϩⲙⲡⲉϥⲥⲛⲟϥ ⲧⲛⲛⲁⲟⲩϫⲁⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ ⲉⲧⲟⲣⲅⲏ 10ⲉϣϫⲉⲉⲛⲟ ⲛϫⲁϫⲉ ⲁⲛϩⲱⲧⲡ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲓⲧⲙⲡⲙⲟⲩ ⲙⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲛⲁϣⲱⲥ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲉⲁⲛϩⲱⲧⲡ ⲧⲛⲛⲁⲟⲩϫⲁⲓ ϩⲙⲡⲉϥⲱⲛϩ 11ⲟⲩⲙⲟⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲛⲣⲡⲕⲉϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙⲙⲟⲛ ϩⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲓⲧⲙⲡⲉⲛϫⲟⲓⲥ ⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲛϫⲓ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲙⲡϩⲱⲧⲡ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ 12ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲛⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲡⲛⲟⲃⲉ ⲉⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϩⲓⲧⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲁⲩⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲛⲟⲃⲉ ⲡⲙⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲡⲙⲟⲩ ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϫⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲁⲩⲣⲛⲟⲃⲉ ϩⲓⲱⲱϥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲧⲁⲓ ⲟⲛ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲛⲧⲁⲡⲱⲛϩ ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ 13ϣⲁⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲛⲉⲣⲉⲡⲛⲟⲃⲉ ϩⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲡⲉ ⲉϥⲙⲟⲟⲩⲧ ⲡⲛⲟⲃⲉ ⲇⲉ ⲛⲉⲩⲱⲡ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲉⲙⲛⲛⲟⲙⲟⲥ 14ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲡⲙⲟⲩ ⲣⲣⲣⲟ ϫⲓⲛⲁⲇⲁⲙ ϣⲁⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲉϫⲛⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲉⲧⲉⲙⲡⲟⲩⲣⲛⲟⲃⲉ ϩⲙⲡⲉⲓⲛⲉ ⲛⲧⲡⲁⲣⲁⲃⲁⲥⲓⲥ ⲛⲁⲇⲁⲙ ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲧⲩⲡⲟⲥ ⲙⲡⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ 15ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲑⲉ ⲁⲛ ⲙⲡⲡⲁⲣⲁⲡⲧⲱⲙⲁ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲙⲡⲉϩⲙⲟⲧ ⲉϣϫⲉϩⲣⲁⲓ ⲅⲁⲣ ϩⲙⲡⲡⲁⲣⲁⲡⲧⲱⲙⲁ ⲙⲡⲓⲟⲩⲁ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲁϩⲁϩ ⲙⲟⲩ ⲛϩⲟⲩⲟ ϭⲉ ⲉⲙⲁⲧⲉ ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛⲧⲇⲱⲣⲉⲁ ϩⲛⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙⲡⲓⲣⲱⲙⲉ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ ⲁⲥⲁϣⲁⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉϩⲁϩ 16ⲁⲩⲱ ⲛⲑⲉ ⲁⲛ ϩⲓⲧⲙⲡⲓⲟⲩⲁ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲉⲛⲧⲁϥⲣⲛⲟⲃⲉ ⲡⲉ ⲡⲉⲧⲙⲁⲉⲓⲟ ⲛⲧⲁⲡϩⲁⲡ ⲅⲁⲣ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲟⲩⲁ ⲉⲩⲧϭⲁⲉⲓⲟ ⲡⲉⲭⲁⲣⲓⲥⲙⲁ ⲇⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛϩⲁϩ ⲛⲛⲟⲃⲉ ⲡⲉ ⲉⲩⲧⲙⲁⲓⲟ 17ⲉϣϫⲉϩⲣⲁⲓ ⲅⲁⲣ ϩⲙⲡⲛⲟⲃⲉ ⲙⲡⲓⲟⲩⲁ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲁⲡⲙⲟⲩ ⲣⲣⲣⲟ ϩⲓⲧⲙⲡⲓⲟⲩⲁ ⲛϩⲟⲩⲟ ϭⲉ ⲉⲙⲁⲧⲉ ⲛⲉⲧϫⲓ ⲙⲡⲉϩⲟⲩⲟ ⲛⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙⲛⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩ[ⲛⲏ] ⲥⲉⲛⲁⲣⲣⲣⲟ ϩⲙⲡⲱⲛϩ ϩⲓⲧⲙⲡⲓⲟⲩⲁ ⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ 18ⲁⲣⲁ ϭⲉ ⲡⲡⲁⲣⲁⲡⲧⲱⲙⲁ ϩⲱⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲟⲩⲁ ⲡⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲩⲧϭⲁⲉⲓⲟ ⲧⲁⲓ ⲟⲛ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲙⲡⲉⲧⲙⲁⲓⲟ ⲉⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲟⲩⲁ ⲡⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲩⲧⲙⲁⲉⲓⲟ ⲛⲱⲛϩ 19ⲛⲑⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲧⲙⲛⲧⲁⲧⲥⲱⲧⲙ ⲙⲡⲓⲣⲱⲙⲉ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲛⲧⲁϩⲁϩ ⲛⲣⲉϥⲣⲛⲟⲃⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲧⲁⲓ ⲟⲛ ⲧⲉ ⲑⲉ ϩⲓⲧⲛⲧⲙⲛⲧⲥⲧⲙⲏⲧ ⲙⲡⲓⲟⲩⲁ ⲡⲉϩⲟⲩⲟ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ 20ⲛⲧⲁⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲇⲉ ⲉⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲡⲡⲁⲣⲁⲡⲧⲱⲙⲁ ⲣϩⲟⲩⲟ ⲡⲉⲛⲧⲁⲡⲉϥⲛⲟⲃⲉ ⲁϣⲁⲓ ⲁⲡⲉϩⲙⲟⲧ ⲣϩⲟⲩⲉⲁϣⲁⲓ ⲛⲁϥ 21ϫⲉⲕⲁⲥ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲡⲛⲟⲃⲉ ⲣⲣⲣⲟ ϩⲙⲡⲙⲟⲩ ⲉⲣⲉⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲟⲛ ⲣⲣⲣⲟ ⲛⲧⲉⲉⲓϩⲉ ϩⲓⲧⲛⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲉⲩⲱⲛϩ ϣⲁⲉⲛⲉϩ ϩⲓⲧⲛⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ

Copyright information for CopSahidicMSS