Romans 6

ⲟⲩ ϭⲉ ⲡⲉⲧⲛⲛⲁϫⲟⲟϥ ⲧⲁⲣⲛϭⲱ ϩⲙⲡⲛⲟⲃⲉ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲣϩⲟⲩⲟ ⲛⲛⲉⲥϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲓ ⲉⲁⲛⲙⲟⲩ ⲙⲡⲛⲟⲃⲉ ⲛⲁϣ ⲛϩⲉ ⲉⲛⲛⲁϣⲱⲛϩ ϫⲓⲛⲙⲡⲉⲉⲓⲛⲁⲩ ⲛϩⲏⲧϥ ⲏ ⲉⲧⲉⲧⲛⲟ ⲛⲁⲧⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲁⲛⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ⲉⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ ⲛⲧⲁⲛⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ⲉⲡⲉϥⲙⲟⲩ ⲁⲩⲧⲟⲙⲥⲛ ϭⲉ ⲛⲙⲙⲁϥ ϩⲓⲧⲙⲡⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲉⲡⲉϥⲙⲟⲩ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲡⲉⲭⲥ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ϩⲓⲧⲙⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡⲉⲓⲱⲧ ⲛⲧⲛⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲱⲱⲛ ⲛⲧⲉⲓϩⲉ ϩⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲃⲣⲣⲉ ⲛⲱⲛϩ ⲉϣϫⲉⲁⲛϣⲱⲡⲉ ⲅⲁⲣ ⲛϣⲃⲣⲧⲱϭⲉ ⲙⲡⲓⲛⲉ ⲙⲡⲉϥⲙⲟⲩ ⲉⲓⲉ ⲧⲛⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲟⲛ ⲙⲡⲉϥⲕⲉⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉⲛⲉⲓⲙⲉ ⲉⲡⲁⲓ ϫⲉ ⲁⲩⲉϣⲧⲡⲉⲛⲣⲙⲛⲁⲥ ⲛⲙⲙⲁϥ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉϥⲉⲕⲁⲧⲁⲣⲅⲉⲓ ⲛϭⲓⲡⲥⲱⲙⲁ ⲙⲡⲛⲟⲃⲉ ⲉⲧⲙⲧⲣⲉⲛⲣϩⲙϩⲁⲗ ϭⲉ ⲙⲡⲛⲟⲃⲉ ϫⲓⲛⲧⲉⲛⲟⲩ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲙⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲁϥⲧⲙⲁⲉⲓⲟ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲛⲟⲃⲉ ⲉϣϫⲉⲁⲛⲙⲟⲩ ⲇⲉ ⲙⲛⲡⲉⲭⲥ ⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲟⲛ ϫⲉ ⲧⲛⲛⲁⲱⲛϩ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲉⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲁⲡⲉⲭⲥ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲛϥⲛⲁⲥⲟⲧϥ ⲁⲛ ⲉⲙⲟⲩ ⲙⲡⲙⲟⲩ ϭⲉ ⲟ ⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲛ 10 ⲡⲙⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲉⲛⲧⲁϥⲙⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲧⲁϥⲙⲟⲩ ⲙⲡⲛⲟⲃⲉ ⲛⲟⲩⲥⲟⲡ ⲡⲱⲛϩ ⲇⲉ ⲉⲧϥⲟⲛϩ ⲙⲙⲟϥ ⲉϥⲟⲛϩ ϩⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 11 ⲉⲡⲧⲏⲩⲧⲛ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲧⲉⲉⲓϩⲉ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛⲙⲟⲟⲩⲧ ⲙⲉⲛ ⲙⲡⲛⲟⲃⲉ ⲧⲉⲧⲛⲟⲛϩ ⲇⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲙⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ 12 ⲙⲡⲣⲧⲣⲉⲡⲛⲟⲃⲉ ϭⲉ ⲣⲣⲣⲟ ϩⲙⲡⲉⲧⲛⲥⲱⲙⲁ ⲉⲧⲉϣⲁϥⲙⲟⲩ ⲉⲧⲣⲉⲧⲛⲥⲱⲧⲙ ⲛⲥⲁⲛⲉϥⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ 13 ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲡⲣⲡⲁⲣϩⲓⲥⲧⲁ ⲛⲛⲉⲧⲛⲙⲉⲗⲟⲥ ⲛϩⲟⲡⲗⲟⲛ ⲛϫⲓ ⲛϭⲟⲛⲥ ⲙⲡⲛⲟⲃⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲁⲣϩⲓⲥⲧⲁ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲱⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲟⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲛⲙⲉⲗⲟⲥ ⲛϩⲟⲡⲗⲟⲛ ⲛⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 14 ⲙⲡⲛⲟⲃⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲣϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲁⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲟⲟⲡ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ϩⲁⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲁⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ 15 ⲁϩⲣⲟϥ ϭⲉ ⲧⲁⲣⲛⲣⲛⲟⲃⲉ ϫⲉ ⲛⲧⲛϣⲟⲟⲡ ⲁⲛ ϩⲁⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲁⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲛⲛⲉⲥϣⲱⲡⲉ 16 ⲛⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲡⲁⲣϩⲓⲥⲧⲁ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲛⲁϥ ⲛϩⲙϩⲁⲗ ⲉⲥⲱⲧⲙ ⲛⲧⲉⲧⲛⲛϩⲙϩⲁⲗ ⲙⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲥⲱⲧⲙ ⲛⲥⲱϥ ⲏ ⲙⲡⲛⲟⲃⲉ ⲏ ⲙⲡⲥⲱⲧⲙ ⲉⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ 17 ⲡⲉϩⲙⲟⲧ ⲇⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϣⲏⲡ ϫⲉ ⲛⲉⲧⲉⲧⲛⲟ ⲡⲉ ⲛϩⲙϩⲁⲗ ⲙⲡⲛⲟⲃⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛⲥⲱⲧⲙ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉⲧⲛϩⲏⲧ ⲉⲡⲧⲩⲡⲟⲥ ⲛⲧⲉⲥⲃⲱ ⲉⲛⲧⲁⲩϯⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲣⲟϥ 18 ⲉⲁⲧⲉⲧⲛⲣⲣⲙϩⲉ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲛⲟⲃⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛⲣϩⲙϩⲁⲗ ⲛⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ 19 ⲉⲓϫⲱ ⲙⲡⲁⲓ ⲕⲁⲧⲁⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧⲃⲉⲧⲁⲥⲑⲉⲛⲓⲁ ⲛⲧⲉⲧⲛⲥⲁⲣⲝ ⲛⲑⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛⲡⲁⲣϩⲓⲥⲧⲁ ⲛⲛⲉⲧⲛⲙⲉⲗⲟⲥ ⲛϩⲙϩⲁⲗ ⲛⲧⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲥⲓⲁ ⲙⲛⲧⲁⲛⲟⲙⲓⲁ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲁⲛⲟⲙⲓⲁ ⲡⲁⲣϩⲓⲥⲧⲁ ϩⲱⲱϥ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲛⲛⲉⲧⲛⲙⲉⲗⲟⲥ ⲛϩⲙϩⲁⲗ ⲛⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲉⲩⲧⲃⲃⲟ 20 ⲙⲡⲉⲩⲟⲉⲓϣ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲉⲧⲛⲟ ⲛϩⲙϩⲁⲗ ⲙⲡⲛⲟⲃⲉ ⲛⲉⲧⲉⲧⲛⲟ ⲛⲣⲙϩⲉ ⲡⲉ ϩⲛⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ 21 ⲁϣ ϭⲉ ⲡⲉ ⲡⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲉⲛⲉⲟⲩⲛⲧⲏⲧⲛⲉϥ ⲙⲡⲓⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉⲧⲛϫⲓϣⲓⲡⲉ ⲉϫⲱⲟⲩ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲑⲁⲏ ⲅⲁⲣ ⲛⲛⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲡⲉ ⲡⲙⲟⲩ 22 ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲉⲁⲧⲉⲧⲛⲣⲣⲙϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲛⲟⲃⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛⲣϩⲙϩⲁⲗ ⲇⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲟⲩⲛⲧⲏⲧⲛ ⲙⲙⲁⲩ ⲙⲡⲉⲧⲛⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲉⲩⲧⲃⲃⲟ ⲡϫⲱⲕ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲡⲱⲛϩ ϣⲁⲉⲛⲉϩ 23 ⲛⲟⲯⲱⲛⲓⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲙⲡⲛⲟⲃⲉ ⲡⲉ ⲡⲙⲟⲩ ⲡⲉⲭⲁⲣⲓⲥⲙⲁ ⲇⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ ⲡⲱⲛϩ ⲛϣⲁⲉⲛⲉϩ ϩⲙⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ

Copyright information for CopSahidicMSS