Romans 8

ⲉⲓⲉ ⲙⲛⲗⲁⲁⲩ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲛⲧϭⲁⲉⲓⲟ ⲛⲛⲉⲧϩⲙⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ ⲁⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲙⲡⲱⲛϩ ϩⲙⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ ⲁⲁⲧ ⲛⲣⲙϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙⲡⲛⲟⲃⲉ ⲙⲛⲡⲙⲟⲩ ⲧⲙⲛⲧⲁⲧϭⲟⲙ ⲅⲁⲣ ⲛⲧⲉⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉⲛⲉϥϭⲟⲟⲃ ⲛϩⲏⲧⲥ ϩⲓⲧⲛⲧⲥⲁⲣⲝ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲛⲛⲟⲟⲩ ⲙⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ϩⲛⲟⲩⲉⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁⲣⲝ ⲛⲛⲟⲃⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲃⲉⲡⲛⲟⲃⲉ ⲁϥⲧϭⲁⲓⲉⲡⲛⲟⲃⲉ ϩⲛⲧⲉϥⲥⲁⲣⲝ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲡⲉⲧⲙⲁⲉⲓⲟ ⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲛ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉⲛⲥⲉⲙⲟⲟϣⲉ ⲁⲛ ⲕⲁⲧⲁⲥⲁⲣⲝ ⲁⲗⲗⲁ ⲕⲁⲧⲁⲡⲛⲁ ⲛⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲅⲁⲣ ⲕⲁⲧⲁⲥⲁⲣⲝ ⲉⲩⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲛⲁⲧⲥⲁⲣⲝ ⲛⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲇⲉ ⲕⲁⲧⲁⲡⲛⲁ ⲉⲛⲁⲡⲉⲡⲛⲁ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲧⲥⲁⲣⲝ ⲡⲙⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲇⲉ ⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲡⲱⲛϩ ⲡⲉ ⲙⲛϯⲣⲏⲛⲏ ϫⲉ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲧⲥⲁⲣⲝ ⲟⲩⲙⲛⲧϫⲁϫⲉ ⲧⲉ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲥϩⲩⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⲅⲁⲣ ⲙⲛϭⲟⲙ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲉⲧϩⲛⲧⲥⲁⲣⲝ ⲇⲉ ⲛⲛⲉⲩⲉϣⲣⲁⲛⲁϥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲇⲉ ⲛⲛⲉⲧⲉⲧⲛϩⲛⲧⲥⲁⲣⲝ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲉⲧⲛϩⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲉϣϫⲉⲡⲉⲡⲛⲁ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉϣϫⲉⲟⲩⲛⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲉⲙⲛⲧϥⲡⲉⲡⲛⲁ ⲙⲡⲉⲭⲥ ⲡⲁⲓ ⲉⲙⲡⲱϥ ⲁⲛ ⲡⲉ 10 ⲉϣϫⲉⲡⲉⲭⲥ ⲇⲉ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲓⲉ ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲙⲉⲛ ⲙⲟⲟⲩⲧ ⲉⲧⲃⲉⲡⲛⲟⲃⲉ ⲡⲉⲡⲛⲁ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲡⲱⲛϩ ⲉⲧⲃⲉⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ 11 ⲉϣϫⲉⲡⲉⲡⲛⲁ ⲇⲉ ⲙⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲟⲩⲛⲉⲥⲓⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲟⲩⲏϩ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲟⲩⲛⲉⲥⲡⲉⲭⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲛⲁⲧⲟⲩⲛⲉⲥⲛⲉⲧⲛⲕⲉⲥⲱⲙⲁ ⲉⲧⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩ ϩⲓⲧⲙⲡⲉϥⲡⲛⲁ ⲉⲧⲟⲩⲏϩ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ 12 ⲁⲣⲁ ϭⲉ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲛⲥⲉⲣⲟⲛ ⲁⲛ ⲉⲧⲣⲉⲛⲱⲛϩ ⲕⲁⲧⲁⲥⲁⲣⲝ 13 ⲉϣϫⲉⲉⲧⲉⲧⲛⲟⲛϩ ⲅⲁⲣ ⲕⲁⲧⲁⲥⲁⲣⲝ ⲧⲉⲧⲛⲁⲙⲟⲩ ⲉϣϫⲉϩⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲇⲉ ⲧⲉⲧⲛⲙⲟⲩⲟⲩⲧ ⲛⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲙⲡⲥⲱⲙⲁ ⲧⲉⲧⲛⲁⲱⲛϩ 14 ⲛⲉⲧⲙⲟⲟϣⲉ ⲅⲁⲣ ϩⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 15 ⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛϫⲓ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲛⲟⲩⲡⲛⲁ ⲙⲙⲛⲧϩⲙϩⲁⲗ ⲉⲩϩⲟⲧⲉ ⲟⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛϫⲓ ⲛⲟⲩⲡⲛⲁ ⲙⲙⲛⲧϣⲏⲣⲉ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲛⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧϥ ϫⲉ ⲁⲃⲃⲁ ⲡⲉⲓⲱⲧ 16 ⲛⲧⲟϥ ⲡⲉⲡⲛⲁ ϥⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲙⲛⲡⲉⲛⲡⲛⲁ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲛⲛϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 17 ⲉϣϫⲉⲁⲛⲟⲛ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲉⲓⲉ ⲁⲛⲟⲛ ⲛⲉⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛⲉⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙⲉⲛ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛϣⲃⲣⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⲇⲉ ⲙⲡⲉⲭⲥ ⲉϣϫⲉⲧⲛϣⲡϩⲓⲥⲉ ⲛⲙⲙⲁϥ ϫⲉ ⲉⲛⲉϫⲓⲉⲟⲟⲩ ⲟⲛ ⲛⲙⲙⲁϥ 18 ϯⲙⲉⲉⲩⲉ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲛϩⲓⲥⲉ ⲙⲡⲉⲓⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲙⲡϣⲁ ⲁⲛ ⲙⲡⲉⲟⲟⲩ ⲉⲧⲛⲁϭⲱⲗⲡ ⲉⲣⲟⲛ 19 ⲡϭⲱϣⲧ ⲅⲁⲣ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉⲡⲥⲱⲛⲧ ϥϭⲱϣⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲏⲧϥ ⲙⲡϭⲱⲗⲡ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 20 ⲛⲧⲁⲩⲑⲃⲃⲓⲉⲡⲥⲱⲛⲧ ⲅⲁⲣ ⲙⲡⲉⲧϣⲟⲩⲉⲓⲧ ⲉⲛϩⲛⲁϥ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲃⲉⲡⲉⲛⲧⲁϥⲑⲃⲃⲓⲟϥ ⲉϫⲛⲟⲩϩⲉⲗⲡⲓⲥ 21 ϫⲉ ⲛⲧⲟϥ ϩⲱⲱϥ ⲡⲥⲱⲛⲧ ⲥⲉⲛⲁⲁⲁϥ ⲛⲣⲙϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲙⲛⲧϩⲙϩⲁⲗ ⲙⲡⲧⲁⲕⲟ ⲉⲧⲙⲛⲧⲣⲙϩⲉ ⲙⲡⲉⲟⲟⲩ ⲛⲛϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 22 ⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲇⲉ ϫⲉ ⲡⲥⲱⲛⲧ ⲧⲏⲣϥ ⲁϣⲁϩⲟⲙ ⲛⲙⲙⲁⲛ ⲁⲩⲱ ϥϯⲛⲁⲁⲕⲉ ϣⲁϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲉⲛⲟⲩ 23 ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲛⲟⲛ ϩⲱⲱⲛ ⲉⲁⲛϫⲓ ⲛⲧⲁⲡⲁⲣⲭⲏ ⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲧⲛⲁϣⲁϩⲟⲙ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧⲛ ⲉⲛϭⲱϣⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲏⲧⲥ ⲛⲧⲉⲛⲙⲛⲧϣⲏⲣⲉ ⲡⲥⲱⲧⲉ ⲙⲡⲉⲛⲥⲱⲙⲁ 24 ⲛⲧⲁⲛⲟⲩϫⲁⲓ ⲅⲁⲣ ϩⲛⲑⲉⲗⲡⲓⲥ ⲟⲩϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲇⲉ ⲉⲩⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲥ ⲛⲟⲩϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲁⲛ ⲧⲉ ⲡⲉⲧⲉⲣⲉⲟⲩⲁ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲁϩⲣⲟϥ ⲟⲛ ϥϩⲩⲡⲟⲙⲓⲛⲉ ⲉⲣⲟϥ 25 ⲉϣϫⲉⲡⲉⲧⲉⲛⲧⲛⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲛ ⲉⲛϩⲉⲗⲡⲓⲍⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲓⲉ ⲉⲛϭⲱϣⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲏⲧϥ ϩⲓⲧⲛⲟⲩϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ 26 ⲡⲉⲡⲛⲁ ⲇⲉ ⲟⲛ ϯ ⲛⲧⲟⲟⲧⲛ ϩⲛⲧⲉⲛⲙⲛⲧϭⲱⲃ ⲧⲁⲣⲛϣⲗⲏⲗ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧϣⲉ ⲛⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲧⲟϥ ⲡⲉⲡⲛⲁ ϥⲥⲙⲙⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲁⲣⲟⲛ ϩⲛϩⲉⲛⲁϣⲁϩⲟⲙ ⲉⲩϩⲏⲡ 27 ⲡⲉⲧⲙⲟⲩϣⲧ ⲇⲉ ⲛⲛⲉⲛϩⲏⲧ ϥⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛⲧⲉⲡⲉⲡⲛⲁ ϫⲉ ⲉϥⲥⲙⲙⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲕⲁⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲁⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ 28 ⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲇⲉ ϫⲉ ⲛⲉⲧⲙⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϣⲁⲣⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϯⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ϩⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲡⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲧⲁϩⲙ ⲕⲁⲧⲁⲡⲧⲱϣ 29 ϫⲉ ⲛⲉⲛⲧⲁϥϣⲣⲡⲥⲟⲩⲱⲛⲟⲩ ⲁϥϣⲣⲡⲡⲟⲣϫⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϣⲃⲣⲉⲓⲛⲉ ⲛⲑⲓⲕⲱⲛ ⲙⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲉⲧⲣⲉϥϣⲱⲡⲉ ⲛϣⲣⲡⲙⲙⲓⲥⲉ ⲛϩⲁϩ ⲛⲥⲟⲛ 30 ⲛⲉⲛⲧⲁϥϣⲣⲡⲡⲟⲣϫⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲁⲓ ⲟⲛ ⲛⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁϩⲙⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁϩⲙⲟⲩ ⲛⲁⲓ ⲟⲛ ⲛⲉⲛⲧⲁϥⲧⲙⲁⲉⲓⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲛⲧⲁϥⲧⲙⲁⲉⲓⲟⲟⲩ ⲛⲁⲓ ⲟⲛ ⲛⲉⲛⲧⲁϥϯⲉⲟⲟⲩ ⲛⲁⲩ 31 ⲟⲩ ϭⲉ ⲡⲉⲧⲛⲛⲁϫⲟⲟϥ ⲛⲛⲁϩⲣⲛⲛⲁⲓ ⲉϣϫⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲧⲙⲓϣⲉ ⲉϫⲱⲛ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲛⲁϣϯ ⲟⲩⲃⲏⲛ 32 ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲉⲙⲡϥϯⲥⲟ ⲉⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲙⲙⲓⲛ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥⲧⲁⲁϥ ϩⲁⲣⲟⲛ ⲧⲏⲣⲛ ⲛⲁϣ ⲛⲧⲟϥ ⲛϩⲉ ⲛϥⲛⲁⲭⲁⲣⲓⲍⲉ ⲛⲁⲛ ⲁⲛ ⲛⲛⲕⲁ ⲛⲓⲙ ⲛⲙⲙⲁϥ 33 ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲛⲁϣⲥⲙⲙⲉ ⲟⲩϥⲉⲛⲥⲱⲧⲡ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲧⲧⲙⲁⲉⲓⲟ 34 ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲛⲁϣⲧϭⲁⲓⲟ ⲡⲉⲭⲥ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲙⲟⲩ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲇⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲡⲁⲓ ⲟⲛ ⲉⲧϩⲓⲟⲩⲛⲁⲙ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲥⲙⲙⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲁⲣⲟⲛ 35 ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲛⲁⲡⲟⲣϫⲛ ⲉⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲟⲩⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲧⲉ ⲏ ⲟⲩⲗⲱϫϩ ⲡⲉ ⲏ ⲟⲩⲇⲓⲱⲅⲙⲟⲥ ⲏ ⲟⲩϩⲕⲟ ⲏ ⲟⲩⲕⲱⲕⲁϩⲏⲩ ⲏ ⲟⲩⲕⲓⲛⲇⲩⲛⲟⲥ ⲏ ⲟⲩⲥⲏϥⲉ 36 ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧⲥⲏϩ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲕ ⲥⲉⲙⲟⲩⲟⲩⲧ ⲙⲙⲟⲛ ⲙⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣϥ ⲁⲩⲟⲡⲛ ⲛⲑⲉ ⲛⲛⲓⲉⲥⲟⲟⲩ ⲉⲕⲟⲛⲥⲟⲩ 37 ⲁⲗⲗⲁ ϩⲛⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲧⲛϫⲣⲁⲉⲓⲧ ⲛϩⲟⲩⲟ ϩⲓⲧⲙⲡⲉⲛⲧⲁϥⲙⲉⲣⲓⲧⲛ 38 ϯⲡⲓⲑⲉ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛⲙⲟⲩ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛⲱⲛϩ ⲟⲩⲇⲉ ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲟⲩⲇⲉ ⲁⲣⲭⲏ ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲟⲩⲇⲉ ϭⲟⲙ 39 ⲟⲩⲇⲉ ⲡϫⲓⲥⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⲡϣⲓⲕⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⲕⲉⲕⲧⲓⲥⲓⲥ ⲛⲁϣϭⲙϭⲟⲙ ⲉⲡⲟⲣϫⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲁⲓ ⲉⲧϩⲙⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ

Copyright information for CopSahidicMSS