Romans 8

1ⲉⲓⲉ ⲙⲛⲗⲁⲁⲩ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲛⲧϭⲁⲉⲓⲟ ⲛⲛⲉⲧϩⲙⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ 2ⲁⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲙⲡⲱⲛϩ ϩⲙⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ ⲁⲁⲧ ⲛⲣⲙϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙⲡⲛⲟⲃⲉ ⲙⲛⲡⲙⲟⲩ 3ⲧⲙⲛⲧⲁⲧϭⲟⲙ ⲅⲁⲣ ⲛⲧⲉⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉⲛⲉϥϭⲟⲟⲃ ⲛϩⲏⲧⲥ ϩⲓⲧⲛⲧⲥⲁⲣⲝ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲛⲛⲟⲟⲩ ⲙⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ϩⲛⲟⲩⲉⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁⲣⲝ ⲛⲛⲟⲃⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲃⲉⲡⲛⲟⲃⲉ ⲁϥⲧϭⲁⲓⲉⲡⲛⲟⲃⲉ ϩⲛⲧⲉϥⲥⲁⲣⲝ 4ϫⲉ ⲉⲣⲉⲡⲉⲧⲙⲁⲉⲓⲟ ⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲛ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉⲛⲥⲉⲙⲟⲟϣⲉ ⲁⲛ ⲕⲁⲧⲁⲥⲁⲣⲝ ⲁⲗⲗⲁ ⲕⲁⲧⲁⲡⲛⲁ 5ⲛⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲅⲁⲣ ⲕⲁⲧⲁⲥⲁⲣⲝ ⲉⲩⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲛⲁⲧⲥⲁⲣⲝ ⲛⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲇⲉ ⲕⲁⲧⲁⲡⲛⲁ ⲉⲛⲁⲡⲉⲡⲛⲁ 6ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲧⲥⲁⲣⲝ ⲡⲙⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲇⲉ ⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲡⲱⲛϩ ⲡⲉ ⲙⲛϯⲣⲏⲛⲏ 7ϫⲉ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲧⲥⲁⲣⲝ ⲟⲩⲙⲛⲧϫⲁϫⲉ ⲧⲉ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲥϩⲩⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⲅⲁⲣ ⲙⲛϭⲟⲙ ⲙⲙⲟⲥ 8ⲛⲉⲧϩⲛⲧⲥⲁⲣⲝ ⲇⲉ ⲛⲛⲉⲩⲉϣⲣⲁⲛⲁϥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 9ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲇⲉ ⲛⲛⲉⲧⲉⲧⲛϩⲛⲧⲥⲁⲣⲝ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲉⲧⲛϩⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲉϣϫⲉⲡⲉⲡⲛⲁ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉϣϫⲉⲟⲩⲛⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲉⲙⲛⲧϥⲡⲉⲡⲛⲁ ⲙⲡⲉⲭⲥ ⲡⲁⲓ ⲉⲙⲡⲱϥ ⲁⲛ ⲡⲉ 10ⲉϣϫⲉⲡⲉⲭⲥ ⲇⲉ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲓⲉ ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲙⲉⲛ ⲙⲟⲟⲩⲧ ⲉⲧⲃⲉⲡⲛⲟⲃⲉ ⲡⲉⲡⲛⲁ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲡⲱⲛϩ ⲉⲧⲃⲉⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ 11ⲉϣϫⲉⲡⲉⲡⲛⲁ ⲇⲉ ⲙⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲟⲩⲛⲉⲥⲓⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲟⲩⲏϩ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲟⲩⲛⲉⲥⲡⲉⲭⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲛⲁⲧⲟⲩⲛⲉⲥⲛⲉⲧⲛⲕⲉⲥⲱⲙⲁ ⲉⲧⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩ ϩⲓⲧⲙⲡⲉϥⲡⲛⲁ ⲉⲧⲟⲩⲏϩ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ 12ⲁⲣⲁ ϭⲉ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲛⲥⲉⲣⲟⲛ ⲁⲛ ⲉⲧⲣⲉⲛⲱⲛϩ ⲕⲁⲧⲁⲥⲁⲣⲝ 13ⲉϣϫⲉⲉⲧⲉⲧⲛⲟⲛϩ ⲅⲁⲣ ⲕⲁⲧⲁⲥⲁⲣⲝ ⲧⲉⲧⲛⲁⲙⲟⲩ ⲉϣϫⲉϩⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲇⲉ ⲧⲉⲧⲛⲙⲟⲩⲟⲩⲧ ⲛⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲙⲡⲥⲱⲙⲁ ⲧⲉⲧⲛⲁⲱⲛϩ 14ⲛⲉⲧⲙⲟⲟϣⲉ ⲅⲁⲣ ϩⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 15ⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛϫⲓ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲛⲟⲩⲡⲛⲁ ⲙⲙⲛⲧϩⲙϩⲁⲗ ⲉⲩϩⲟⲧⲉ ⲟⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛϫⲓ ⲛⲟⲩⲡⲛⲁ ⲙⲙⲛⲧϣⲏⲣⲉ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲛⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧϥ ϫⲉ ⲁⲃⲃⲁ ⲡⲉⲓⲱⲧ 16ⲛⲧⲟϥ ⲡⲉⲡⲛⲁ ϥⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲙⲛⲡⲉⲛⲡⲛⲁ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲛⲛϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 17ⲉϣϫⲉⲁⲛⲟⲛ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲉⲓⲉ ⲁⲛⲟⲛ ⲛⲉⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛⲉⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙⲉⲛ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛϣⲃⲣⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⲇⲉ ⲙⲡⲉⲭⲥ ⲉϣϫⲉⲧⲛϣⲡϩⲓⲥⲉ ⲛⲙⲙⲁϥ ϫⲉ ⲉⲛⲉϫⲓⲉⲟⲟⲩ ⲟⲛ ⲛⲙⲙⲁϥ 18ϯⲙⲉⲉⲩⲉ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲛϩⲓⲥⲉ ⲙⲡⲉⲓⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲙⲡϣⲁ ⲁⲛ ⲙⲡⲉⲟⲟⲩ ⲉⲧⲛⲁϭⲱⲗⲡ ⲉⲣⲟⲛ 19ⲡϭⲱϣⲧ ⲅⲁⲣ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉⲡⲥⲱⲛⲧ ϥϭⲱϣⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲏⲧϥ ⲙⲡϭⲱⲗⲡ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 20ⲛⲧⲁⲩⲑⲃⲃⲓⲉⲡⲥⲱⲛⲧ ⲅⲁⲣ ⲙⲡⲉⲧϣⲟⲩⲉⲓⲧ ⲉⲛϩⲛⲁϥ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲃⲉⲡⲉⲛⲧⲁϥⲑⲃⲃⲓⲟϥ ⲉϫⲛⲟⲩϩⲉⲗⲡⲓⲥ 21ϫⲉ ⲛⲧⲟϥ ϩⲱⲱϥ ⲡⲥⲱⲛⲧ ⲥⲉⲛⲁⲁⲁϥ ⲛⲣⲙϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲙⲛⲧϩⲙϩⲁⲗ ⲙⲡⲧⲁⲕⲟ ⲉⲧⲙⲛⲧⲣⲙϩⲉ ⲙⲡⲉⲟⲟⲩ ⲛⲛϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 22ⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲇⲉ ϫⲉ ⲡⲥⲱⲛⲧ ⲧⲏⲣϥ ⲁϣⲁϩⲟⲙ ⲛⲙⲙⲁⲛ ⲁⲩⲱ ϥϯⲛⲁⲁⲕⲉ ϣⲁϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲉⲛⲟⲩ 23ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲛⲟⲛ ϩⲱⲱⲛ ⲉⲁⲛϫⲓ ⲛⲧⲁⲡⲁⲣⲭⲏ ⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲧⲛⲁϣⲁϩⲟⲙ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧⲛ ⲉⲛϭⲱϣⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲏⲧⲥ ⲛⲧⲉⲛⲙⲛⲧϣⲏⲣⲉ ⲡⲥⲱⲧⲉ ⲙⲡⲉⲛⲥⲱⲙⲁ 24ⲛⲧⲁⲛⲟⲩϫⲁⲓ ⲅⲁⲣ ϩⲛⲑⲉⲗⲡⲓⲥ ⲟⲩϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲇⲉ ⲉⲩⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲥ ⲛⲟⲩϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲁⲛ ⲧⲉ ⲡⲉⲧⲉⲣⲉⲟⲩⲁ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲁϩⲣⲟϥ ⲟⲛ ϥϩⲩⲡⲟⲙⲓⲛⲉ ⲉⲣⲟϥ 25ⲉϣϫⲉⲡⲉⲧⲉⲛⲧⲛⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲛ ⲉⲛϩⲉⲗⲡⲓⲍⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲓⲉ ⲉⲛϭⲱϣⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲏⲧϥ ϩⲓⲧⲛⲟⲩϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ 26ⲡⲉⲡⲛⲁ ⲇⲉ ⲟⲛ ϯ ⲛⲧⲟⲟⲧⲛ ϩⲛⲧⲉⲛⲙⲛⲧϭⲱⲃ ⲧⲁⲣⲛϣⲗⲏⲗ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧϣⲉ ⲛⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲧⲟϥ ⲡⲉⲡⲛⲁ ϥⲥⲙⲙⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲁⲣⲟⲛ ϩⲛϩⲉⲛⲁϣⲁϩⲟⲙ ⲉⲩϩⲏⲡ 27ⲡⲉⲧⲙⲟⲩϣⲧ ⲇⲉ ⲛⲛⲉⲛϩⲏⲧ ϥⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛⲧⲉⲡⲉⲡⲛⲁ ϫⲉ ⲉϥⲥⲙⲙⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲕⲁⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲁⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ 28ⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲇⲉ ϫⲉ ⲛⲉⲧⲙⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϣⲁⲣⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϯⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ϩⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲡⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲧⲁϩⲙ ⲕⲁⲧⲁⲡⲧⲱϣ 29ϫⲉ ⲛⲉⲛⲧⲁϥϣⲣⲡⲥⲟⲩⲱⲛⲟⲩ ⲁϥϣⲣⲡⲡⲟⲣϫⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϣⲃⲣⲉⲓⲛⲉ ⲛⲑⲓⲕⲱⲛ ⲙⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲉⲧⲣⲉϥϣⲱⲡⲉ ⲛϣⲣⲡⲙⲙⲓⲥⲉ ⲛϩⲁϩ ⲛⲥⲟⲛ 30ⲛⲉⲛⲧⲁϥϣⲣⲡⲡⲟⲣϫⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲁⲓ ⲟⲛ ⲛⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁϩⲙⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁϩⲙⲟⲩ ⲛⲁⲓ ⲟⲛ ⲛⲉⲛⲧⲁϥⲧⲙⲁⲉⲓⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲛⲧⲁϥⲧⲙⲁⲉⲓⲟⲟⲩ ⲛⲁⲓ ⲟⲛ ⲛⲉⲛⲧⲁϥϯⲉⲟⲟⲩ ⲛⲁⲩ 31ⲟⲩ ϭⲉ ⲡⲉⲧⲛⲛⲁϫⲟⲟϥ ⲛⲛⲁϩⲣⲛⲛⲁⲓ ⲉϣϫⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲧⲙⲓϣⲉ ⲉϫⲱⲛ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲛⲁϣϯ ⲟⲩⲃⲏⲛ 32ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲉⲙⲡϥϯⲥⲟ ⲉⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲙⲙⲓⲛ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥⲧⲁⲁϥ ϩⲁⲣⲟⲛ ⲧⲏⲣⲛ ⲛⲁϣ ⲛⲧⲟϥ ⲛϩⲉ ⲛϥⲛⲁⲭⲁⲣⲓⲍⲉ ⲛⲁⲛ ⲁⲛ ⲛⲛⲕⲁ ⲛⲓⲙ ⲛⲙⲙⲁϥ 33ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲛⲁϣⲥⲙⲙⲉ ⲟⲩϥⲉⲛⲥⲱⲧⲡ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲧⲧⲙⲁⲉⲓⲟ 34ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲛⲁϣⲧϭⲁⲓⲟ ⲡⲉⲭⲥ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲙⲟⲩ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲇⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲡⲁⲓ ⲟⲛ ⲉⲧϩⲓⲟⲩⲛⲁⲙ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲥⲙⲙⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲁⲣⲟⲛ 35ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲛⲁⲡⲟⲣϫⲛ ⲉⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲟⲩⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲧⲉ ⲏ ⲟⲩⲗⲱϫϩ ⲡⲉ ⲏ ⲟⲩⲇⲓⲱⲅⲙⲟⲥ ⲏ ⲟⲩϩⲕⲟ ⲏ ⲟⲩⲕⲱⲕⲁϩⲏⲩ ⲏ ⲟⲩⲕⲓⲛⲇⲩⲛⲟⲥ ⲏ ⲟⲩⲥⲏϥⲉ 36ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧⲥⲏϩ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲕ ⲥⲉⲙⲟⲩⲟⲩⲧ ⲙⲙⲟⲛ ⲙⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣϥ ⲁⲩⲟⲡⲛ ⲛⲑⲉ ⲛⲛⲓⲉⲥⲟⲟⲩ ⲉⲕⲟⲛⲥⲟⲩ 37ⲁⲗⲗⲁ ϩⲛⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲧⲛϫⲣⲁⲉⲓⲧ ⲛϩⲟⲩⲟ ϩⲓⲧⲙⲡⲉⲛⲧⲁϥⲙⲉⲣⲓⲧⲛ 38ϯⲡⲓⲑⲉ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛⲙⲟⲩ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛⲱⲛϩ ⲟⲩⲇⲉ ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲟⲩⲇⲉ ⲁⲣⲭⲏ ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲟⲩⲇⲉ ϭⲟⲙ 39ⲟⲩⲇⲉ ⲡϫⲓⲥⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⲡϣⲓⲕⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⲕⲉⲕⲧⲓⲥⲓⲥ ⲛⲁϣϭⲙϭⲟⲙ ⲉⲡⲟⲣϫⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲁⲓ ⲉⲧϩⲙⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ

Copyright information for CopSahidicMSS