1 John 4

1ⲛⲁⲙⲉⲣⲁⲧⲉ ⲙⲡⲉⲣⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲛⲓⲙ ⲁⲗⲗⲁ ⲇⲟⲕⲓⲙⲁⲍⲉ ⲛⲛⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ϫⲉ ⲉⲛⲉ ϩⲉⲛⲉⲃⲟⲗ ⲏⲛ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲉ ϫⲉ ⲁϩⲁϩ ⲙⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲛⲛⲟⲩϫ ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ 2ϩⲙ ⲡⲁⲓ ⲥⲟⲩⲉⲛ ⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛ ⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲛⲧⲉⲡⲗⲁⲛⲏ ϫⲉ ⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲛⲓⲙ ⲉⲧϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓ ⲛⲓⲥ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ϫⲉ ⲁϥⲉⲓ ⲏⲛ ⲧⲥⲁⲣⲝ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ 3ⲁⲩⲱ ⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲛⲓⲙ ⲉⲧ ⲛϥϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓ ⲁⲛ ⲛⲓⲥ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲛⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ϩⲙ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲁⲛⲧⲓⲭⲣⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲧⲟⲥ ⲡⲉⲧⲁⲧⲉⲛⲥⲱⲧⲙ ϫⲉ ϥⲛⲏⲩ ⲁⲩⲱ ϫⲓⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ ϥϣⲟⲟⲡ ϩⲙ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ 4ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲛⲧⲉⲧⲛ ϩⲉⲛϫⲡⲟ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲧⲉⲧⲛϫⲣⲟ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲡⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛϩⲏⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉϩⲟⲩⲉ ⲡⲉⲧϣϣⲟⲟⲡ ϩⲙ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. 5ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲛⲉ ϩⲉⲛⲉⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ⲉⲩϣⲁϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟⲟⲩ 6ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲁⲛⲟ ϩⲉⲛⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲧⲥⲟⲟⲩⲛ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϥⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟⲛ ⲡⲉⲧⲉ ⲛⲛⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ϩⲙ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ ⲛϥⲥⲱⲧⲙ ⲁⲛ ⲉⲣⲟⲛ ϩⲙ ⲡⲁⲓ ⲧⲉⲛⲉⲓⲙⲉ ⲉⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲛⲧⲙⲉ ⲙⲛ ⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲛⲧⲉⲡⲗⲁⲛⲏ

7ⲛⲁⲙⲉⲣⲁⲧⲉ ⲙⲁⲣⲉⲛⲙⲉⲣⲓ ⲛⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ ϫⲉ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲛⲧⲁⲅⲁⲡⲁ ⲛⲛⲧⲁⲩϫⲡⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 8ⲡⲉⲧⲉ ⲛϥⲙⲉ ⲁⲛ ⲛϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ 9ϩⲙ ⲡⲁⲓ ⲁⲥⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲛ ⲛϭⲓ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁϥⲧⲛⲛⲟⲟⲩ ⲙⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲛⲛⲟⲩⲱⲧ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲉⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ 10ⲉⲣⲉ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϣⲟⲟⲡ ϩⲙ ⲡⲁⲓ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲛ ⲁⲛ ⲡⲉⲛⲧⲁⲛⲙⲉⲣⲓ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲧⲟϥ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲙⲉⲣⲓⲧⲛ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲛⲛⲟⲟⲩ ⲙⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲛⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲉⲛⲛⲟⲃⲉ 11ⲛⲁⲙⲉⲣⲁⲧⲉ ⲉϣϫⲉ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲉⲣⲓⲧⲛ ⲛⲧⲉⲓϩⲉ ⲁⲛⲟⲛ ϩⲱⲱⲛ ϣϣⲉ ⲉⲣⲟⲛ ⲉⲙⲉⲣⲓ ⲛⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ 12ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲡⲉⲗⲁⲁⲩ ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲛⲉϩ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲉⲛϣⲁⲛⲙⲉⲣⲓ ⲛⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ ⲉⲓ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϣⲟⲟⲡ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧⲛ ⲁⲩⲱ ⲧⲉϥⲁⲅⲁⲡⲏ ϫⲏⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧⲛ

13ϩⲙ ⲡⲁⲓ ⲧⲉⲛⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲧⲉⲛϣⲟⲟⲡ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧϥ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲟϥ ϥϣⲟⲟⲡ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲁϥϯ ⲛⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲉϥⲡⲛⲉⲩⲙⲁ 14ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲛ ⲁⲛⲛⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲣ ⲙⲛⲧⲣⲉ ϫⲉ ⲁⲡⲉⲓⲱⲧ ⲧⲛⲛⲟⲟⲩ ⲙⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲛⲭⲱⲧⲏⲣ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. 15ⲡⲉⲧⲛⲁϩⲩⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓ ϫⲉ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϣⲟⲟⲡ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧϥ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲟϥ ϥϣⲟⲟⲡ ϩⲣⲁⲓ ϩⲙ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 16ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲛ ⲁⲛⲉⲓⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲛⲧⲁⲥ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛϩⲏⲧⲛ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲏⲛ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ϥϣⲟⲟⲡ ϩⲣⲁⲓ ϩⲙ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϣⲟⲟⲡ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧϥ. 17ϩⲙ ⲡⲁⲓ ⲁⲥϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲙⲙⲟ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲉϫⲱⲡⲉ ⲉⲩⲟⲩⲛⲧⲁⲛ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲛⲟⲩⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁ ϩⲙ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲧⲉⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲏ ϣⲟⲟⲡ ⲙⲙⲟⲥ ⲁⲛⲟⲛ ϩⲱⲱ ⲧⲉⲛϣⲱⲡⲉ ϩⲙ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ 18ⲙⲙⲛ ϩⲟⲧⲉ ϣⲟⲟⲡ ⲏⲛ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲉⲧϫⲏⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϣⲁⲥⲛⲟⲩϫ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲑⲟⲧⲉ ϫⲉ ⲑⲟⲧⲉ ⲟⲩⲛⲧⲁⲥ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲛⲟⲩⲕⲟⲗⲁⲥⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲣ ϩⲟⲧⲉ ⲛϥϫⲏⲕ ⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲏⲛ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ 19ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲛⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲙⲉⲣⲓⲧⲛ 20ⲉϣⲱⲡⲉ ⲉⲣⲉϣⲁⲛⲟⲩⲁ ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ϯⲙⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϥⲙⲟⲥⲧⲉ ⲙⲡⲉϥⲥⲟⲛ ⲟⲩⲣⲉϥϫⲓ ϭⲟⲗ ⲡⲉ ⲡⲉⲧⲉ ⲛϥⲙⲉ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲙⲡⲉϥⲥⲟⲛ ⲉⲧϥⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ⲉⲧ ⲙⲡⲉϥⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲙⲛ ϣ ϭⲟⲙ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲙⲉⲣⲓⲧϥ 21ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲓⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲁⲛϫⲓⲧⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲡⲉⲧⲙⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϥⲉⲙⲉⲣⲓ ⲡⲉϥⲥⲟⲛ

Copyright information for CopSahidica