1 John 5

1ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲉ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲛⲧⲁⲩϫⲡⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲙⲉ ⲙⲡⲉⲛⲧⲁⲩϫⲡⲟϥ ϣⲁϥⲙⲉⲣⲓ ⲡⲉⲛⲧⲁⲩϫⲡⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧϥ 2ⲁⲩⲱ ϩⲙ ⲡⲁⲓ ⲧⲉⲛⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲧⲉⲛⲙⲉ ⲛⲛϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲟⲧⲁⲛ ⲉⲛϣⲁⲛⲙⲉⲣⲓ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲛⲉⲓⲣⲉ ⲛⲛⲉϥⲉⲛⲧⲟⲗⲏ 3ⲧⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲧⲉ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲉϩⲁⲣⲉϩ ⲛⲛⲉϥⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲥⲉϩⲟⲣϣ ⲁⲛ 4ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲛⲧⲁⲩϫⲡⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϣⲁϥϫⲣⲟ ⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲣⲟ ⲛⲧⲁϥϫⲣⲟ ⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲡⲉ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ 5ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧϫⲣⲟⲉⲓⲧ ⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉⲓ ⲙⲏⲧⲉⲓ ⲡⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ

6ⲡⲁⲓ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲉⲓ ϩⲓⲧⲛ ⲟⲩⲙⲟⲟⲩ ⲙⲛ ⲟⲩⲥⲛⲟϥ ⲙⲛ ⲟⲩⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲓⲥ ϩⲙ ⲡⲙⲟⲟⲩ ⲙⲙⲁⲧⲉ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲙ ⲡⲙⲟⲟⲩ ⲙⲛ ⲡⲉⲥⲛⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲡⲉⲧⲣ ⲙⲛⲧⲣⲉ ϫⲉ ⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲡⲉ ⲧⲙⲉ 7ϫⲉ ⲡϣⲟⲙⲧ ⲉⲣ ⲙⲛⲧⲣⲉ 8ⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲙⲛ ⲡⲙⲟⲟⲩ ⲙⲛ ⲡⲉⲥⲛⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲓϣⲟⲙⲧ ⲟⲩⲁ ⲛⲉ 9ⲉϣϫⲉ ⲧⲉⲛϫⲓ ⲛⲧⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲛⲣⲱⲙⲉ ⲧⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲁⲁⲥ ϫⲉ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲧⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲉ ⲁϥⲣ ⲙⲛⲧⲣⲉ ϩⲁⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ 10ⲡⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲟⲩⲛⲧⲁϥ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲧⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧϥ ⲡⲉⲧⲉ ⲛϥⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲛ ⲉⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϥⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲣⲉϥϫⲓ ϭⲟⲗ ϫⲉ ⲙⲡⲉϥⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲧⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣ ⲙⲛⲧⲣⲉ ⲙⲙⲟⲥ ϩⲁ ⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ 11ⲁⲩⲱ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲧⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉ ϫⲉ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϯ ⲛⲁⲛ ⲛⲟⲩⲱⲛϩ ⲛϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲓⲱⲛϩ ⲉϥϣⲟⲟⲡ ϩⲙ ⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ 12ⲡⲉⲧⲉ ⲟⲩⲛⲧⲁϥ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲙⲡϣⲏⲣⲉ ⲟⲩⲛⲧⲁϥ ⲙⲙⲁⲩ ⲙⲡⲱⲛϩ ⲡⲉⲧⲉ ⲙⲛⲧⲁϥ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲙⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛⲧⲁϥ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲙⲡⲱⲛϩ

13ⲛⲁⲓ ⲛⲧⲁⲓⲥϩⲁⲓⲥⲟⲩ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲧⲏⲧⲛ ⲙⲙⲁⲩ ⲙⲡⲱⲛϩ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲛⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡⲣⲁⲛ ⲙⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 14ⲁⲩⲱ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲧⲡⲡⲁⲣϩⲟⲩⲥⲓⲁ ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲛⲧⲁⲛⲥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲓⲧⲉⲓ ⲙⲙⲟϥ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉϥⲟⲩⲱϣ ϥⲛⲁⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟⲛ 15ⲁⲩⲱ ⲉϣϫⲉ ⲧⲉⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ϥⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟⲛ ϩⲙ ⲡⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲓⲧⲉⲓ ⲙⲙⲟϥ ⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲧⲁⲛ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲛⲉⲛⲏⲇⲏⲙⲁ ⲛⲧⲁⲛⲁⲓⲧⲉⲓ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ

16ⲉϣⲱⲡⲉ ⲉⲣⲉϣⲁⲛⲛⲟⲩⲁ ⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉϥⲥⲟⲛ ⲉϥⲣ ⲛⲟⲃⲉ ⲛⲟⲩⲛⲟⲃⲉ ⲁⲛ ⲉϥϫⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲙⲟⲩ ⲙⲁⲣⲉϥⲁⲓⲧⲉⲓ ⲛⲥⲉϯ ⲛⲁϥ ⲛⲛⲟⲩⲱⲛϩ ⲛⲛⲉⲧⲉ ⲛⲥⲉⲉⲣ ⲛⲟⲃⲉ ⲁⲛ ⲉϥϫⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲙⲟⲩ ⲟⲩⲛ ⲛⲟⲃⲉ ⲉϥϫⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲙⲟⲩ ⲛⲛⲉⲓϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲁⲛ ϫⲉ ⲉϥⲉⲥⲟⲡⲥ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲉⲧⲙⲙⲁⲩ 17ϫⲓ ⲛϭⲟⲛⲥ ⲛⲓⲙ ⲟⲩⲛⲟⲃⲉ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲛⲟⲃⲉ ⲡⲉ ⲉϥϫⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲙⲟⲩ

18ⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲛⲧⲁⲩϫⲡⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲉϥⲣ ⲛⲟⲃⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲉⲛⲧⲁⲩϫⲡⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϣⲁϥϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲙⲉⲣⲉⲡⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥ ϫⲱϩ ⲉⲣⲟϥ 19ⲧⲉⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲛ ϩⲉⲛⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ⲉϥⲕⲏ ϩⲙ ⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥ 20ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲁⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲓ ⲁϥϯ ⲛⲁⲛ ⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲣⲙⲛϩⲏⲧ ϫⲉ ⲉⲛⲛⲉⲥⲟⲩⲉⲛ ⲧⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲛϣⲟⲟⲡ ϩⲙ ⲡⲙⲉ ϩⲣⲁⲓ ϩⲙ ⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲱⲛϩ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ 21ⲛⲁϣⲏⲣⲉ ϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲏⲛ ⲛⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ.

Copyright information for CopSahidica